Hotărârea nr. 49/2021

Hotãrârea nr. 49 privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință – cabinete medicale şi/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 49

privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe

actului medical

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 54/10.02.2021 al domnilor consilieri Marcu Valentin, Tudor Aurelian-Dumitru, Frusina Nicolae-Vlad, Popa Gheorghe, Andreescu Costel, Stănciulescu Răzvan-Toma și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 54/19.02.2021 și la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte sub nr. 65/19.02.2021 privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 40/22.02.2021 al Direcției Economice;

Având în vedere procesele verbale din data de 15.12.2020 și din data de 09.02.2021 precum și avizul din data de 09.02.2021 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În baza prevederilor art. 129 alin. 2, lit. c), alin. (6), lit. b), art. 196, alin. 1, lit.a), art. 297 alin. 1, lit. c), art. 333, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă închirierea prin licitație publică a unor spații situate în municipiul Ploiești, pentru destinația de cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical prevăzute la art. 1 - ce constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Stabilește că durata închirierii pentru spațiile scoase la licitație publică prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți. Chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al prețurilor de consum - luna decembrie a anului precedent față de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică -Direcția Județeană de Statistică Prahova).

Art. 4 Aprobă constituirea Comisiei de licitație pentru închirierea spațiilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în următoarea componență:

MEMBRI:

 • - Alexandru-Dragoș Măchițescu - consilier local

 • - Nicoleta Ștefan - consilier local

 • - Gheorghe Sîrbu-Simion - consilier local

 • - Radu-Alexandru Simionescu - consilier local

 • - Răzvan Enescu - consilier local

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - reprezentant al Direcției Economice;

 • - reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Prahova.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești-membri în comisia de licitație vor fi desemnați prin dispoziția acestuia.

 • A rt. 5 Aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor în următoarea componență:

 • - Valentin Marcu - consilier local

 • - Nicolae-Vlad Frusina - consilier local

 • - Costel Andreescu - consilier local

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - reprezentant al Direcției Economice;

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești -membri în comisia de contestație vor fi desemnați prin dispoziția acestuia.

Art. 6 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere cu câștigătorii licitațiilor.

Art. 7 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                                                        ANEXA NR. 1 AA

SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU


Nr. crt.

Adresa spațiului

Suprafața exclusiva (m2)

Suprafețe comune dependințe (m2)

Total suprafața (m2)

Preț pornire licitație (lei/luna)

Taxă participare (M

Garanție (lei)’

1.

str. Andrei Mureșanu nr. 56, camera nr. 25 (subsol) + 4,4 m2 cota parte din camera nr. 5 (sala de tratament)

16,95

10,59

27,54

151,13

212

2655

2.

str. Andrei Mureșanu nr. 56, camera nr. 3 (subsol) + 5,17 m2 cota parte din camera nr. 5 (sala de tratament)

19,90

12,44

32,34

177,44

212

2655

3.

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 24 (subsol) si sala de tratament camera nr. 3

27,93

14,00

41,93

239,16

212

2655

4.

str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 1, camera 10

30,87

19,30

50,17

275,25

212

2655

5.

Str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 1, camera 16 cu sala de tratament la comun cu alte cabinete din cam. 15

14,26

17,03

31,29

150,31

212

2655

6.

str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 3

15,08

13,83

28,91

147,02

212

2655

7.

str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 2, camera 12,13,14

46,76

55,34

102,10

491,41

212

2655

8.

B-dul Independentei nr. 14

15,20

8,66

23,86

147,91

212

2655

9.

B-dul Independentei nr. 14 (folosit in comun cu dr. Gioabă)

17,94

5,36

23,30

159,17

212

2655

10.

B-dul Independentei nr. 14 (tura/contratura)

10,20

12,73

22,93

121,19

212

2655

11.

B-dul Independentei nr. 14

27,94

8,35

36,29

247,89

212

2655

12.

str. Sold. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A, camera 22 (fara sala de tratament)

17,45

18,77

36,22

178,03

212

2655

13.

Str. Podul înalt nr. 4, bl. 4B, ap. 3 (tura/contratura)

10,70

27,67

38,37

155,27

212

2655

14.

Str. Podul înalt nr. 4, bl. 4B, ap. 3 (tura/contratura)

8,40

21,73

30,13

91,96

212

2655

15.

str. Covurlui nr. 11

34,40

26,25

60,65

320,25

212

2655

16.

str. Covurlui nr. 11 (tura/contratură)

34,40

26,25

60,65

320,25

212

2655

OBS:

* Conform Anexei nr. 2 din HCL 7/2007 actualizată, tarifele/m2 pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință (cabinete medicale) sunt următoarele - pentru spații în folosință exclusivă: 7,13 lei/m2;

- pentru spații în folosință comună/dependințe: 40% din tariful spațiului închiriat —> 2,85 lei/m2.

MUNICIPIUL PLOIEȘTIDOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SECȚIUNEA I

J^i te’'t

FISA DE DATE         1 © \ tev

a procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații cu altă destijiatie decât aceea de locuință - cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical

 • A. INTRODUCERE

Al. Denumirea autorității contractante

Primăria Municipiului Ploiești

Cod fiscal:

Adresa: Piața Victoriei, nr. IA

Număr de telefon: 0244.516.699

A2. Activitatea autorității contractante - UAT

A3. Obiectul contractelor de închiriere

 • • Natura reperelor ce urmează a fi închiriate: Spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical astfel:

  Adresa spațiului

  Suprafața exclusiva (m2)

  Suprafețe comune dependințe (m2)

  Total suprafa ța (m2)

  Preț de pornire licitație (lei/m.p.)

  str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 25 (subsol) + 4,4 m2 cota parte din camera nr. 5 (sala de tratament)

  16,95

  10,59

  27,54

  151,13

  str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 3 (subsol) + 5,17 m2 cota parte din camera nr. 5 (sala de tratament)

  19,90

  12,44

  32,34

  177,44

  str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 24 (subsol) si sala de tratament camera nr. 3

  27,93

  14,00

  41,93

  239,16

  Str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 1, camera 10

  30,87

  19,30

  50,17

  275,25

  Str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 1, camera 16 cu sala de tratament la comun cu alte cabinete din cam. 15

  14,26

  17,03

  31,29

  150,31

  Str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 3

  15,08

  13,83

  28,91

  147,02

  str. Andrei Mureșanu nr. 56 camerele nr. 12-13-14 (etaj 2)

  46,76

  55,34

  102,10

  491,41

  B-dul Independentei nr. 14

  15,20

  8,66

  23,86

  147,91

  B-dul Independentei nr. 14 (folosit in comun cu dr. Gioabă)

  17,94

  5,36

  23,30

  159,17

  B-dul Independentei nr. 14(tura/contratura)

  10,20

  12,73

  22,93

  121,19

  B-dul Independentei nr. 14

  27,94

  8,35

  36,29

  247,89

  str. Sold. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A, cam 22 - (fara sala de tratament)

  17,45

  18,77

  36,22

  178,03

Str. Podul înalt nr. 4, bl. 4B, ap. 3(tura/contratura)

10,70

27,67

38,37

.... 155,27

* .^.2 V

Str. Podul înalt nr. 4, bl. 4B, ap. 3(tura/contratura)

8,40

21,73

30^/S < > I

str. Covurlui nr. 11

34,40

26,25

<65 ;

3&-/32Mfc4

Str. Covurlui nr. ll(tura/contratura)

34,40

26,25

<2^-320.2^2

OBS:

* Conform Anexei nr. 2 din HCL 7/2007 actualizată, tarifele/m2 pentru spațiile cu altă destinați e'decât

cea de locuință (cabinete medicale) sunt următoarele:

- pentru spații în folosință exclusivă: 7,13 lei/m2;

- pentru spații în folosință comună/dependințe: 40% din tariful spațiului închiriat —> 2,85 lei/m2.

Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț in contractul de închiriere.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul National de Statistica).

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, in contul Municipiului Ploiești RO39TREZ52121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești. Plata chiriei se face începând cu data încheierii contractului de inchiriere.

 • • Durata închirierii pentru spațiile scoase la licitație va fi de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

 • • Câștigătorul licitației va avea obligația sa faca dovada înregistrării cabinetului medical la autoritatile competente (ex. Direcția de Sanatate Publica Prahova, etc), conform prevederilor legislației in vigoare, in termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de inchiriere.

A4. Modul în care se va finaliza procedura

Finalizarea procedurii se va efectua prin atribuirea contractului de închiriere pentru fiecare cabinet medical în parte.

A5. Existenta reperelor disponibile

Numărul de spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinet medicale care poate fi adjudecat de către o persoana fizica sau juridică este de maxim 2 (două).

 • • Ofertanții au posibilitatea să depună oferte pentru fiecare cabinet medical în parte.

 • • Numărul de cabinete medicale care poate fî adjudecat de către o persoana fizică sau juridică este de maxim 2 (două).

 • • Valoarea garanției de participare va fi egala cu valoarea cumulata a garanțiilor de participare solicitate pentru fiecare ansamblu pentru care ofertantul depune oferta.

 • • Procedura de licitație decurge separat pe fiecare cabinet medical, pentru flecare cabinet medical desemnandu-se cate un ofertant câștigător. De asemenea, procedura de selecție a ofertanților se face pentru fiecare cabinet medical separat, funcție de specificațiile fiecărui candidat din scrisoarea de interes, privind cabinet medical la care respectivul candidat declara ca va depune oferta.

A.6. Procedura aplicată

 • • licitație publică

 • B. PROCESUL DE ÎNCHIRIERE                       ' U- X

Norme generale conform cadrului legal/prevederilor legale:

Capacitatea de exercitare a activității profesionale a ofertantului; $ /         Wj.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărei per^aneSB^^ prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregisi;ai%<a fizică sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din puncfc^^tedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.

Situația economica si financiara a ofertantului:

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de închiriere să facă dovada situației sale economice și financiare.

 • B.l. Documentele care se solicită in vederea calificării ofertanților:

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta, cu mențiunea “A nu se deschide înainte de data de......................., orele...........”. (Se vor

nota data și ora de desfășurare a licitației menționate în anunțul privind organizarea licitației).

Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a. o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • b. acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților:

 • - Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - Anexa 1 -opis;

 • - Copie de pe actul de identitate;

 • - Copie de pe autorizația de funcționare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezulta ca are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale cu sau fara activitati conexe acestora:

 • - Copie a certificatului de membru eliberat de Colegiul Medicilor;

 • - Certificat de Înregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale emis de Direcția de Sanatate Publica (numai in cazul in care exista);

 • - Copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, din care rezultă că obiectul de activitate (numai in cazul in care exista);

 • - Orice alte documente/autorizații de funcționare eliberate de autoritățile competente din care să rezulte că are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale cu sau fara activitati conexe acestora;

 • - Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate și situația societății în domeniul de activitate pentru care se scoate la licitație spațiul și că societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment;

 • - Copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • c. Declarație pe proprie răspundere, în forma autentică (notarială), din care să rezulte că:

 • - documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • - în cazul adjudecării licitației, in calitate de chiriaș va ame^j^p^ghelt^^ proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor'Wri           ța^

pretenții de recuperare a sumelor cheltuite în acest sens;

 • - nu se află în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;

 • - ofertantul își asumă cunoașterea stării tehnice a spațiilor și în         âd^rii

licitației nu va avea alte pretenții privind starea spatiilor.

 • d. Dovada că nu sunt înregistrați în Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) prin document emis de către Bancă sau de către Centrala Incidentelor de Plăți, prezentată în original;

 • e. Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local al Municipiului Ploiești și bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, prezentate în original, în copii legalizate sau în copie conform cu originalul și care să nu fie mai vechi de 30 de zile, eliberate de organele fiscale competente:

 • - Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești,

 • - Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice-,

 • f. Dovada eliberată de Primăria Municipiului Ploiești prin Direcția Gestiune Patrimoniu privind achitarea tuturor obligațiilor datorate in baza formelor contractuale încheiate cu Municipiul Ploiești (aceasta se va obține in baza unei solicitări înregistrată la Registratura Municipiului Ploiești - Piața Eroilor nr.l, parter);

 • g. împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, in formă autentică (notarială), copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

 • h. Informații generale despre firma - Anexa 2;

 • i. Chitanța privind achitarea documentației de atribuire;

 • j. Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • k. Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acesteia, după caz.

Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant.

Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

Participantul va numerota, va semna și stampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, sub semnătura și stampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii, oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație va fi descalificată.

 • B.2. Stabilirea criteriilor de atribuire a contractului de închiriere

Criteriile de atribuire:

 • - cel mai mare nivel al chiriei (pondere 40% ),

 • - capacitatea economico-financiară a ofertanților (pondere 40%),

 • - protecția mediului înconjurător (pondere 10%),

 • - condiții specifice impuse de natura bunului închiriat( pondere 10%).

Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Municipiul Ploiești qreWeptuî de'a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezent^/^^^ganțc pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. |« 1 NBfeW A 1

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea Municipiului PloieșA^er^^^e^ zile lucrătoare de la primirea acesteia.                                                     •

în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe bnhiuOloc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

OBS. Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile, B.3. Publicitatea operațiunii

 • B3.L Elaborarea și publicarea anunțului de licitație

în cazul procedurii de licitație, autoritatea contractantă are obligația să publice anunțul de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice.

 • B3.2. Punerea la dispoziție a documentației de atribuire

Documentația de atribuire poate fi obtinuta în urma unei solicitări a fiecărei persoane interesate.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita si de a obține documentația de atribuire.

în situația în care un ofertant licitează pentru mai multe cabinet medicale, se impune achiziția documentației de atribuire pentru fiecare cabinet medical în parte.

 • B3.3. Reguli de comunicare si transmitere a datelor

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se transmită in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si in momentul primirii.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalitati: prin posta, prin fax sau prin ridicarea directă a acestora de către solicitant.

Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire conform art. 335, alin. 10 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • B3.4. Reguli de participare si de evitare a conflictului de interese

 • Participarea

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplinește condițiile de eligibilitate, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitate medicala și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a. a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare,

 • b. a depus oferta sau cererea de participare la licitație, îm] documentele solicitate, în termene prevăzute,

  lă. cu toate


  Șl


  ită.:eaiștigăw â^âiinistrativ-


 • c. are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a imp,^, a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul 14p^

 • d. nu este în stare de insolventă, faliment sau lichidare. 1

Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost dește la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unității teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • Incompatibilități

înainte de începerea ședinței de licitație membrii comisiei vor declara dacă se află în situații de incompatibilitate, respectiv dacă aceștia sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv, sunt asociați, acționari, administratori sau cenzori la o persoană participantă la licitație.

Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante.

 • B.4. Derularea procedurii de atribuire a contractelor de închiriere

  • B.4.1. Termen pentru depunerea de oferte

Persoana interesată are obligația de a depune oferta, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul de licitație.

 • B.4.2. Garanției de participare

Garanția de participare protejează autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de închiriere.

 • B. 4.2.1. Constituirea ^aranjiei de partid: are

Garanția de participare protejează autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioada derulata pana la încheierea contractului de închiriere.

Garanția de participare la licitația organizată pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical, prevăzute in Anexa, este obligatorie și este în sumă de 2.655 lei.

Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament în contul Municipiului Ploiești RO23TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855.

 • B. 4.2.2. Restituirea garanției de participare

Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător și a celui clasat pe locul al doilea va fi reținută de Municipiul Ploiești, până la momentul semnării contractului de închiriere de către câștigătorul licitației, urmând ca după aceasta dată garanția să fie restituită la cerere.

Celorlalți participanți declarați necâștigători li se restituie garanffâ;.ue participare depusă, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.


B. 4.2.3. Reținerea par an'iei de participare

Participantul va pierde garanția de participare daca își retrage dosarul de participare la licitație după înregistrarea acestuia și înainte de adjudecare și de desemnarea câștigătorului.

 • B.4.3. Taxa de participare la licitație

Taxa de participare la licitație este de 212 Iei.

 • B.4.4. Contravaloarea documentației de atribuire

Contravaloarea documentației de atribuire este de 212 lei si se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu - Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu (Piața Eroilor nr.lA, etaj 4, cam. 409).

 • B.4.5. Primire oferte

Dosarul de participare, compus din două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, se depune la Registratura Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. IA (fosta clădire Petrom), parter.

Documentele din dosarul de participare la licitație vor fi redactate în limba română.

Ofertantul are dreptul de a transmite oferta: prin posta si implicit direct la sediul autorității contractante.

Plicurile trebuie să conțină documentele prevăzute la cap. B.l.

Dosarele de participare primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul privind organizarea licitației vor fi excluse de la licitație și înapoiate deponenților fără a fi deschise.

Participantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

 • B.4.6. Desfășurarea licitației publice

 • 1. La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții participanților și, după caz, alți specialiști și invitați. Neprezentarea la licitație a participanților care au depus documentele de participare în termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație și pierderea garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majoră invocate si demonstrate, în scris, în termen de 48 ore de la producere.

 • 2. Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în vederea evaluării în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație. După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, comisia va verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și va elimina ofertele care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor exterioare, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, este^n^c^sar ca, după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin doua oferte să întruncascupbnditiile eligibilitate.

 • 5. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritateai^n^^^șă arO dreptul de a solicita clarificări și, după caz,completări ale documenteto^rel^ ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • 6. Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de e^lu^^șP’Șe transmite de către autoritatea contractantă ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

 • 7. Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • 8. Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

 • 9. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal întocmit după analizarea conținutului plicurilor exterioare, de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

 • 10. In urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

 • 11. în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • 12. în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

 • 13. Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile criteriilor de atribuire stabilite. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

 • 14. în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

 • 15. Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

 • 16. în baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • 17. Municipiul Ploiești are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 18. în cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

 • 19. Neîncheierea contractului de închiriere în termenul prevăzut la art. 344, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.

Sa* A *

/ *

 • 20. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contrarul după sine plata daunelor-interese.                                   | 'ÎS


 • 21. Daunele-interese se stabilesc de către tribunalul în a cărui^ă tentb^a află sediul autorității contractante, la cererea părții interesate, dacă păfțHș^țiy sțah altfel:                                                                                        '

 • 22. Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de 30 de zile de la data constituirii garanției.

 • 23. Dosarele de participare aparținând deponenților care au transmis notificări de retragere, dosarele de participare întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate deponenților respectivi.

 • 24. Orice încercare a unor participanți sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea dosarului de participare și descalificarea participanților respectivi.

 • 25. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 26. Raportul întocmit de către comisia de evaluare în urma desfășurării licitației, împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice. Acesta se va multiplica în mai multe exemplare astfel:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei.

 • 27. în raportul întocmit de către comisia de evaluare se va consemna de asemenea faptul că rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestatii.

 • 28. Rezultatul licitației va fi afișat în termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 29. Eventualele contestații ale licitanților se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 24 ore de la încheierea licitației. Contestațiile vor fi soluționate în ziua lucrătoare următoare depunerii lor, de către o comisie desemnată.

 • 30. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

 • 31. în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, precum și în cazul neîncheierii contractului în termenul prevăzut la art. 344, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, procedura de licitație pentru respectivul ansamblu se anulează si va fi reluata de autoritatea contractantă, în condițiile legii, documentația de atribuire păstrându-și valabilitatea.

 • 32. în cazul în care, în situația prevăzută la alin. 18, nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, se aplică prevederile alin. 31.

 • B.4.7. Dispoziții finale

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apăra cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competentelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Participanții care sunt dovediți ca au stabilit cu alți participanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea ^citației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestap^temew<^\ privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea con^^nte^ asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări ir

  au *

  £ iea5T


 • 4 .Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura peiilrp contractului de închiriere în situația în care se constată abateri grave de legale care afectează procedura de licitație sau fac imposibilă încheierea contrâe-WuSr^

 • 5 .Autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 6 . în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație. Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație; in vederea desfășurării licitației fiind necesara depunerea a minim 2 oferte valabile. în cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitație.

 • 7 .în cazul anulării licitației se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

 • C. INFORMAȚII PRIVIND CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PREȚ

Prețul de pornire al licitației publice, pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință - cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical a fost stabilit avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea in lei a tarifelor prevăzute in contractele de închiriere, asociere si concesiune.

Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț în contractul de închiriere.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al prețurilor de consum - luna decembrie a anului precedent față de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică).

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fără a se mai încheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, în primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, în contul Municipiului Ploiești RO39TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești. Plata chiriei se face începând cu data încheierii contractului închiriere.

în cazul întârzierilor la plată care cumulat pe durata contractuală depășesc 90 zile, contractul de închiriere se reziliază de drept, fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanțelor judecătorești. îmbunătățirile efectuate construcțiilor amplasate pe teren vor rămâne în proprietatea Municipiului Ploiești.

în cazul în care nu se respectă obiectul de activitate, contractul se reziliază de drept in termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării.

Chiriașul are obligația de a constitui cu titlu de garanție echivalentul chiriei pe 3 luni, in termen de 20 zile de la data încheierii contractului de închiriere, aceasta urmând a fi restituita la finalul contractului in cazul achitării tuturor obligațiilor către Municipiul Ploiești.

4.2.Termenul de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât ace,e'Tde locuin^f . este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți, în ba/iun^'ă^âtăii > scrise înaintate cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării contractwiBÎși cu căliți®-îndeplinirii tuturor obligațiilor.                                       v'K Ăl

Anexe la documentația de atribure:

 • - Formular Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - Anexa i;

 • - Formular informatii generale despre persoana fizica/juridica - Anexa nr. 2;

 • - Formular contract de închiriere - Anexa nr. 3

 • - anunțul publicitar aprobat privind organizarea licitației publice.

SECȚIUNEA II

fa


CAIETUL DE SARCINI


o

</>


<o^\ wK „ ,

Obiectul licitației publice: închirierea unor spații cu altă destinație decă locuință - cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical situate in Ploiești, după cum urmeaza:

Adresa spațiului

Suprafața exclusiva (m1 2)

Suprafețe comune dependințe (m2)

Total suprafa ța (m2)

Preț de pornire licitație (lei/m.p.)

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 25 (subsol) + 4,4 m2 cota parte din camera nr. 5 (sala de tratament)

16,95

10,59

27,54

151,13

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 3 (subsol) + 5,17 m2 cota parte din camera nr. 5 (sala de tratament)

19,90

12,44

32,34

177,44

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camera nr. 24 (subsol) si sala de tratament camera nr. 3

27,93

14,00

41,93

239,16

Str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 1, camera 10

30,87

19,30

50,17

275,25

Str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 1, camera 16 cu sala de tratament la comun cu alte cabinete din cam. 15

14,26

17,03

31,29

150,31

Str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 3

15,08

13,83

28,91

147,02

str. Andrei Mureșanu nr. 56 camerele nr. 12-13-14 (etaj 2)

46,76

55,34

102,10

491,41

B-dul Independentei nr. 14

15,20

8,66

23,86

147,91

B-dul Independentei nr. 14 (folosit in comun cu dr. Gioabă)

17,94

5,36

23,30

159,17

B-dul Independentei nr. 14(tura/contratura)

10,20

12,73

22,93

121,19

B-dul Independentei nr. 14

27,94

8,35

36,29

247,89

str. Sold. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A, cam 22 - (fara sala de tratament)

17,45

18,77

36,22

178,03

Str. Podul înalt nr. 4, bl. 4B, ap. 3(tura/contratura)

10,70

27,67

38,37

155,27

Str. Podul înalt nr. 4, bl. 4B, ap. 3(tura/contratura)

8,40

21,73

30,13

91,96

str. Covurlui nr. 11

34,40

26,25

60,65

320,25

Str. Covurlui nr. 1 l(turaZcontratura)

34,40

26,25

60,65

320,25

Hotărârii de Guvern nr. 866/2002 si Hotărârilor de Consiliu Iu i^Lbcaî-^T Municipiului Ploiești nr. 113/31.08.2004 si nr. 274/31.10.2003.

2.


Prețul de pornire la licitație al chiriei a fost stabilit avand in

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transro(j^^r£l^^ tarifelor prevăzute in contractele de închiriere, asociere si concesiune'/^Lfî/^^

 • 3. Garanția de participare la licitația este obligatorie și este în sumă de 2.655 lei.

 • 4. Taxa de participare la licitație este de 212 lei.

 • 5. Contravaloarea documentației de atribuire este de 212 lei și se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu - Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu (Piața Eroilor nr.lA, etaj 4, cam.409).

  SECȚIUNEA III

  FORMULARE  Anexa nr. 1 la documentația de atribuire


  SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

  OFERTANT .............................................

  (denumire și adresă)

  Nr./

  (ziua, luna, anul)


  Către, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


  Ca urmare a


  anunțului apărut în________

  privind organizarea licitației publice, noi


  vă transmitem alăturat, în cadrul următoarele:


  (denumirea ofertantului)

  termenului limită comunicat de dumneavoastră,


  DATA COMPLETĂRII

  (ziua, luna, anul)


  OFERTANT,

  (semnătura autorizată și după caz, ștampila societății)


  OFERTANT(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE (persoane fizice/juridice)

Subsemnatul...................................................................................................în calitate

de                reprezentant                legal                al                societății ..............................................................................................., declar pe propria răspundere următoarele informatii:

 • 1. Denumirea firmei

(denumirea și forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:..........................................................................................................

(adresa completă a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comerțului

(numărul și data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris și vărsat)

 • 5. Până la data de.................................................la dosarul firmei nu s-au operat cereri

de înscrieri de mențiuni referitoare la hotărârea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolvență, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciară sau faliment.

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii, este (conform celor înscrise în statutul societății)

Ofertant, (semnătura și ștampilă)

Anexa nr. 3 la documentația de atribuire .

/Vi.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința- cabinet medical-5 încheiat astazi

S-a încheiat prezentul contract de închiriere in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. /________________________________si a raportului comisiei de evaluare

nr.din data de        .

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, reprezentat prin Primar Andrei Liviu Volosevici împuternicit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.!, sa semneze prezentul contract, in calitate de locator, pe de o parte si

__________________________________________________________, cu domiciliul/sediul in Ploiești, str.nr..reprezentata                       prin

avand CNP/CUI/CIF in calitate de locatar sau chiriaș pe de alta parte,

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de închiriere il constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința - cabinet medical, situat in Ploiești, strada_____________________________________________nr.______,etaj___,camera(camerele)____ _____ , județul

Prahova, in suprafața utila totala de_________m.p., din care suprafața exclusiva de_______mp. si suprafețe comune dependințe de mp.

Art. 2 - Bunul închiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația: cabinet medical.

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata inchirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi încheiat de parti la data predării.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Termenul de inchiriere este de 5(cinci) ani cu incepere de la data de pana la data de, cu drept de prelungire cu acordul ambelor parti.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sa prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 notifice pe locator cu 30 de zile înainte de expirarea termenului contractual, exprimandu-si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

 • IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

  Art. 4 - Prețul Închirierii, respectiv chiria lunara, este de


Art. 4 - Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de____lei/luiia.s/

Locatarul va plati chiria începând cu data semnării contractului. Conform fl^rarțiO^ Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, tariful lunar de baza pe m.p. pentru inchif&ici^p!#^ destinație decât aceea de locuința ce face obiectul prezentului contract se va actualiza

inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare.           ’ /

Art. 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plati peni prevederilor legale.

orm


Art. 4.2. Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spatiul/terenul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept a contractului de închiriere, fara nici o formalitate prealabila. Locatarul este obligat sa elibereze spațiul închiriat la încetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de incetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

 • V. MODALITATI DE PLATA

Art. 5 - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament sau prin numerar, in contul Municipiului Ploiești RO39TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești .

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligatii de plata accesorii, calculate conform legislației fiscale in vigoare, începând din prima zi, care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului înainte de aplicarea noilor reglementari.

 • VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6 - Locatorul se obliga :

 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința - cabinete medicale pentru care s-a încheiat prezentul contract de închiriere, in baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta de către chiriaș suprafața închiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

VH. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7 - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării platii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) sa respecte toate prevederile caietului de sarcini si toate obligațiile asumate prin participarea la licitație;

 • e) sa faca dovada înregistrării cabinetului medical la autoritatile competente (ex. Direcția de Sanatate Publica Prahova, etc), conform prevederilor legislației in vigoare, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de închiriere.

 • f) beneficiarul contractului are obligația incheierii de contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • g) sa asigure paza bunului închiriat;

 • h) sa folosească bunul Închiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa -anțenajeze pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, făfa;^tâeftt^de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;                                           fa ”      ___?\*^

 • i) Locatarul se obliga, ca pe toata durata Închirierii, sa păstreze in bune comtiifif btj'nuj^iăfchirîal, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;                   M                 M

 • j) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a ^ei terte;-^so^ care ii tulbura folosința;

 • k) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului închiriat care s-aZ^tâța^^^ei sale;

 • 1) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • m) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul Consiliului Local al municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.

Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de închiriere.

 • n) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut înainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 60 de zile înainte dar nu intr-un termen mai mic de l(un) an de la data semnării contractului, si sa solicite încheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data întocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii astfel cum au fost calculate.

 • o) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul închiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul închiriat si starea acestuia;

 • p) la încetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași stare in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • q) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligatii la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • r) sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

 • s) chiriașul are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii împotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligatii:

 • - sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

 • - sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare împotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

 • - sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • - sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

 • - sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situatii de urgenta;

 • - sa întocmească, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • - sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

 • - sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prinmdicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;                    ®

 • - sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile penlru ^pligărea acestora in orice moment;                                                         £ $•/             \

 • - sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa ik ^>p âfe rec^hoaiȘeiș, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de ii^oi^ntie^g^riizare^e acesta;

 • - sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de ^pșr^^ njipbtriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • - sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare împotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • - sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

 • - sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • - sa cunoască si sa respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfasoara;

 • - sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea împotriva incendiilor;

 • - sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

 • - sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • - sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea împotriva incendiilor.

 • t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparatii după cum urmeaza:

La partea de construcții:

 • - spoieli, zugrăveli si vopsiri interioare si exterioare inclusiv reparatii si completare de tencuieli, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, înlocuirea invelitorilor, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparatii si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparatii la trepte, contratrepte, podele, balustrade si mina curenta;

 • - înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor de orice fel; repararea si înlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenușii la sobe;

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor sau specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea împrejmuirilor; transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt impuse de considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale specifice activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • - repararea si înlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de incalzire centrala:

 • - înlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoa^I^ Bra,coloane de alimentare; înlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea elcificntilor de radiator sau a conductelor aparente, intarirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte?® ^Sdiata^e; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea parti rSnobile la njtot e-si mecanisme.                                                  qS         SJ

  La instalațiile sanitare:


La instalațiile sanitare:                                               V'z^ova

 • - repararea si înlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiu£ete,î‘'fiai etc.; repararea si înlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; înlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau înlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere înlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau înlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si înlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

La instalațiile electrice:

 • - repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

Alte obligatii in sarcina chiriașului:

 • - repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire precum si in cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va întoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.

 • V III. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat si orice forma de asociere si colaborare.

 • I X. ÎNCETAREA locatiunh

Art. 9. Contractul inceteaza prin:

expirarea termenului prevăzut in contract;

acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

 • - desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare de către locatar a oricărei clauze din contract;

 • - inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

 • - in cazul întârzierii la plata chiriei cu 3 (trei) luni, proprietarul va notifica locatarului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei.

Art. 9.1. Indiferent de motivul de încetare a contractului invocat de locator, locatar șste obfi^t-^a plateasca chiria pana la data predării spatiului/terenului sau a evacuării, precum s|^u^ele_ mehitdC^a, acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.


Art. 10. GARANȚII

Art. 10.1. Garanția de participare constituita de ofertant va fi transformata in gara utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la art. 9.

Art. 10.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituita. In cazul rezilierii contractului datorita neplatii de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție.

In afara acestei situatii speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a-si achita lunar contravaloarea facturilor emise.

 • X . RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 11. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 12. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Consiliului Local fara punere in întârziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care chiriașul nu-si executa obligațiile contractuale.

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea.

Art. 13. - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 14. Orice modificări in statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor închirierea terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

 • X I. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15- Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 16 - La incetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligatii de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art. 17 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 18 - Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.

Art. 19 - Prezentul contract de închiriere s-a încheiat in 2 (doua) exemplari fiecare parte.                                                                                  j

LOCATOR

LOCATAR,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR


Andrei Liviu Volosevici

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

Sef Serviciu Publicitate, Valorificare Patrimoniu

Elena Guzu

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Director Executiv

Mihaela Lucia Constantin

ÎNTOCMIT

E.Branza


Anexa parte integranta,/-" q din contractul de inchiriere

PROCES VERBAL încheiat astazi                /


de primire predare a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința - cabinet medical,situat in Ploiești,              strada              _____ ____ ___ _________nr.______,etaj_______,

camera(camerele), județul Prahova, in suprafața utila totala de          m.p., din care

suprafața exclusiva de mp. si suprafețe comune dependințe de  mp.

In conformitate cu contractul de inchiriere nr.J, se încheie prezentul proces verbal de primire predare intre Municipiul Ploiești, prin reprezentantul Direcției Gestiune Patrimoniu - Director Executiv Carmen Daniela Bucur, care preda si __________________________________________________________________ cu sediul in Ploiești, str.nr. , reprezentata prin ______________________________________________________________________, in calitate de chiriaș, care preia spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, strada_____________________________________________nr.______,etaj ,camera(camerele)____________j

udetul Prahova, in suprafața utila totala de_________m.p., din care suprafața exclusiva de_______mp. si suprafețe comune dependințe de mp.

Inventarul si starea in care se preda si se primește suprafața locativa aratata mai sus sunt următoarele:

 • a) pereții, pardosela si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, etc.)___ ___ _____ ___________ ____ ____ _____ ______ _________

 • b) ușile, ferestrele (vopsitoriile, broaștele, drukerele, cremoanele, geamurile, galeriile, grilele metalice, etc.)________________________________________________________________________________

 • c) instalația electrica(prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampa, aplicele, globurile, tablourile electrice, candelabra, tuburi, etc.)

 • d) instalația de incalzire(radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe cu gaz sau combustibil solid, centrala termica proprie, etc.)

 • e) instalația sanitara(cazane baie, cazi, dusuri, vase, scaune si capace w.c., bideuri, chiuvete, lavoare, spalatoare, robinete, baterii, hidrofoare, boilere, etc.)______________________________________________________________________________________________________

 • f) alte neprevăzute mai sus (dulapuri in perete, mobilier, aragaz,frigider, sobe metalice de gătit, stingatoare de incendiu, guri de incendiu cu sau fara furtun, ascensoare, crematorii,

Prezentul proces verbal de predare primire s-a incheiat asta/          \

in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


AM PREDAT,

DIRECȚIA GESTIUNE

PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV Carmen Daniela Bucur

AM PRELUAT,


SEF SERVICIUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU Elena Guzu

întocmit: Elena Branza

1

Informațiile necesare desfășurării procedurii de licitație:

2

Imobilul situat in municipiul Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56 este proprietatea privata a Municipiului Ploiești conform Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 113/31.08.2004 si nr. 184/27.07.2006. Terenul este inscris in cartea funciara 137580, avand numărul cadastral 137580, iar construcția are numărul cadastral 137580-C1, fiind preluat in baza Hotărârii Guvernului României nr. 866/2002, cu modificările si completările ulterioare. De asemenea, spatiile cu destinația cabinete medicale, situate in B-dul Independentei nr. 14, Str. Sld. Erou Moldoveanu Marian nr. 5 A, str. Podul înalt nr. 4, bl. 4B, ap. 3 si str. Covurlui nr. 11, sunt proprietatea privata a Municipiului Ploiești, conform