Hotărârea nr. 45/2021

Hotãrârea nr. 45 privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 45

privind stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 38/09.02.2021 al domnilor consilieri: Marcu Valentin, Tudor Aurelian-Dumitru, Frusina Nicolae-Vlad, Popa Gheorghe, Andreescu Costel, Stănciulescu Răzvan-Toma și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 201/05.02.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.31/10.02.2021 privind analizarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul IV al anului 2020 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol;

În conformitate cu Avizul din data de 09.02.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni comerciale;

În temeiul art. 7, alin. (4) din Ordinul nr. 25/2020, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020- 2024, care prevede ca „trimestrial, în ședința consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități, inclusiv pentru soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul localității pe linia completării registrului agricol" ;

Ținând cont de prevederile Ordonanței nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 25/2020, pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020- 2024 și ale Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare ;

În baza art. 129 alin. (1), art. 139 și art. 196 din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/20019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a analizării stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al Municipiului Ploiesti pe trimestrul IV al anului 2020.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII


Programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol

Trimestrial se va înainta adresă către Serviciul Informatică în vederea publicării pe pagina de internet a prevederilor legale specifice, a termenelor de înregistare în registrele agricole și a formularului tipizat al declarației privind înscrierea în registrul agricol și actele necesare.

Trimestrial se va înainta adresă către Camera Notarilor Publici pentru verificarea dezbaterii succesiunii în registrul de evidența a procedurilor succesorale pentru persoanele decedate înscrise în Registrul agricol.

Trimestrial se va înainta adresă către Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor pentru verificarea în registrul de decese a persoanelor decedate înscrise în Registrul agricol.

Trimestrial se vor înainta invitații proprietarilor terenurilor agricole în vederea declarării terenurilor la registrul agricol.

Se vor introduce gospodăriile în aplicația RAN și în cazul apariției unor erori se vor transmite adrese la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova în vederea remedierii problemelor constatate în aplicația RAN.

Director Executiv,                       Director Executiv Adjunct,

Carmen Daniela Bucur                   Amedeo Florin Tăbîrca

Șef Serviciu

Oana L


Constantin


întocmit: Despa Luminița