Hotărârea nr. 44/2021

Hotãrârea nr. 44 privind modificarea Hotărârii nr. 46/27.02.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în folosinţă gratuită către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova, a imobilului proprietatea Municipiului Ploieşti situat în str. Ştefan Greceanu, nr. 9A, Clădire K8

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 44

privind modificarea Hotărârii nr. 46/27.02.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în folosință gratuită către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, a imobilului proprietatea

Municipiului Ploiești situat în str. Ștefan Greceanu, nr. 9A, Clădire K8

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 30/04.02.2021 al domnilor consilieri Marcu Valentin, Tudor Aurelian-Dumitru, Frusina Nicolae-Vlad, Popa Gheorghe, Andreescu Costel, Stănciulescu Răzvan-Toma și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 29/01.02.2021 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 19/04.02.2021 la Direcția Economică și sub nr. 26/04.02.2021 la Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitor la modificarea Hotărârii nr. 46/27.02.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în folosință gratuită către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, a imobilului proprietatea Municipiului Ploiești situat în str. Ștefan Greceanu, nr. 9A, Clădire K8;

În conformitate cu Avizul din data de 01.02.2021 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În conformitate cu prevederile art. 112, alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 286, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 46/27.02.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, care va avea următorul cuprins:

Transmiterea în folosință gratuită se face cu condiția eliberării și predării către Școala Gimnazială ,,Radu Stanian” a spațiului situat în Ploiești, str. Bobâlna, nr. 76 care face obiectul Contractului de Comodat nr. 17/07.10.2016 încheiat între Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova și Școala Gimnazială ,,Radu Stanian”, în termen de maxim 60 de zile de la data semnării Procesului - Verbal de predare primire a imobilului menționat la art. 1, alin. (1).”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 46/27.02.2019 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Școala Gimnazială « Radu Stanian » vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunostință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv