Hotărârea nr. 43/2021

Hotãrârea nr. 43 privind repartizarea unei locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 43

privind repartizarea unei locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 58/10.02.2021 al consilierilor: Toma -Cochinescu Cristina, Bolocan Iulian, Ștefan Nicoleta, Popa Anca - Adina, Trofin Magdalena și Ganea Cristian - Mihai și Raportul de Specialitate nr. 2062/10.02.2021 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea unei locuințe sociale;

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 57/17.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială din data de 10.02.2021;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 332/22 septembrie 2020 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 11/28 ianuarie 2021 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996 - Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 22 și art. 23 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă repartizarea unei unități locative cu destinația de locuință socială, după cum urmează:

  • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31C, ap. 9, compusă din trei camere în suprafață de 43,21 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 27,14 mp. și balcon, în suprafață de 3,01 mp., dnei Sandu Elena, ocupanta poziției 3 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

Art. 2 În vederea încheierii contractului de închiriere pentru locuința socială, beneficiara de repartiție va prezenta următoarele documente:

  • a) Buletin/carte de identitate pentru toți membrii majori ai familiei.

  • b) Adeverințe de venit lunar realizat pe ultimele 12 luni pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri.

  • c) Certificat de cazier judiciar pentru toți membrii majori ai familiei.

  • d) Certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale impozitului local, pentru toți membrii majori ai familiei.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU


Contrasemnează,

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN


Director Executiv