Hotărârea nr. 42/2021

Hotãrârea nr. 42 privind repartizarea de locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 42

privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 40/10.02.2021 al consilierilor: Toma -Cochinescu Cristina, Bolocan Iulian, Ștefan Nicoleta, Popa Anca - Adina, Trofin Magdalena și Ganea Cristian - Mihai și Raportul de Specialitate nr. 2034/09.02.2021 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 58/17.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială din data de 05.02.2021;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 332/22 septembrie 2020 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 11/28 ianuarie 2021 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996 - Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 22 și art. 23 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuință socială, după cum urmează:

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 9, compusă din trei camere în suprafață de 42,71 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 27,01 mp. și balcon, în suprafață de 3,01 mp., dlui Stan Marius, ocupant al poziției 1 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 3, compusă din două camere în suprafață de 31,64 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 21,78 mp. și balcon, în suprafață de 3,03 mp., dnei Drăgan Mădălina Isabela, ocupanta poziției 2 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 7, compusă din două camere în suprafață de 31,49 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 21,67 mp. și balcon, în suprafață de 3,03 mp., dlui Soare Stelian Bogdan, ocupant al poziției 22 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 6, compusă din o cameră în suprafață de 16,45 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 20,7 mp., dlui Oancea Ionuț Răzvan, ocupant al poziției 4 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 2, compusă o cameră, în suprafață de 17,03 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 20,01 mp., dlui Ionescu Marian, ocupant al poziției 5 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 1, compusă din două camere în suprafață de 31,2 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 21,82 mp. și balcon, în suprafață de 3,01 mp, dlui Lupu Bogdan Lucian, ocupant al poziției 6 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 10, compusă din o cameră în suprafață de 16,64 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 20,44 mp., dnei Cristescu Maria, ocupanta poziției 7 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 12, compusă din o cameră în suprafață de 17,06 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 20,17 mp., dnei Petre Mariana, ocupanta poziției 8 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 13, compusă din trei camere în suprafață de 43,45 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 27,31 mp. și balcon, în suprafață de 3,01 mp, dlui Marin Cristian, ocupant al poziției 9 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 11, compusă din două camere în suprafață de 32,11 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 21,58 mp. și balcon, în suprafață de 3,03 mp, dnei Manea Vera, ocupanta poziției 10 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 8, compusă din o cameră în suprafață de 16,27 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 20,78 mp., dnei State Maria ocupanta poziției 11 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 5, compusă din două camere în suprafață de 31,52 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 21,57 mp. și balcon, în suprafață de 3,01 mp, dnei Brătulescu Alice Delia, ocupanta poziției 12 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 19, compusă din două camere în suprafață de 31,87 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 21,56 mp. și balcon, în suprafață de 3,03 mp, dnei Streajă Corina, ocupanta poziției 14 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 14, compusă din o cameră în suprafață de 16,64 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 20,37 mp., dnei Corneanu Aurelia, ocupanta poziției 15 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 18, compusă din două camere în suprafață de 31,47 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 18,2 mp. și balcon, în suprafață de 3,7 mp, dnei Ababei Florența, ocupanta poziției 16 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 15, compusă din două camere în suprafață de 31,79 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 21,66 mp. și balcon, în suprafață de 3,03 mp, dlui Babțan Mihai, ocupant al poziției 17 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 4, compusă din o cameră în suprafață de 17,06 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 20,2 mp., dlui Gogolan Dumitru, ocupant al poziției 18 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 17, compusă din două camere în suprafață de 31,16 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 21,71 mp. și balcon, în suprafață de 3,01 mp, dnei Duță Anda Iuliana, ocupanta poziției 19 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 16, compusă din o cameră în suprafață de 16,36 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 20,27 mp., dlui Mariaș Laurențiu, ocupant al poziției 20 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

 • - locuința socială, situată în Ploiești, str. Libertății nr. 3, bl. 31B, ap. 20, compusă din o cameră în suprafață de 16,12 mp., dependințe în folosință exclusivă, în suprafață de 21,84 mp., dnei Pușcașu Ana, ocupanta poziției 21 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2021.

Art. 2 În vederea încheierii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale, beneficiarii de repartiții vor prezenta următoarele documente:

 • a) Buletin/carte de identitate pentru toți membrii majori ai familiei.

 • b) Adeverințe de venit lunar realizat pe ultimele 12 luni pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri.

 • c) Certificat de cazier judiciar pentru toți membrii majori ai familiei.

 • d) Certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale impozitului local, pentru toți membrii majori ai familiei.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv