Hotărârea nr. 38/2021

Hotãrârea nr. 38 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2021-2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A NR. 38

privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 28/03.02.2021 al Primarului Municipiului Ploiești, domnul Andrei-Liviu Volosevici și Raportul de Specialitate comun nr.1616/03.02.2021 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 27/08.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și nr.16/03.02.2021 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022;

Ținând cont de avizul din data de 25.02.2021 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

În baza avizului conform emis de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova în data de 09.12.2020;

În conformitate cu art. 19, alin. (1), (2), (4), art. 61, alin. (1), alin. (2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022;

În conformitate cu art .21 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (7), lit. a), art. 139, art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022, conform Anexei nr. 1 din prezenta hotărâre.

  • (2) Aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021, conform Anexei nr. 2 din prezenta hotărâre.

  • (3) Activitatea Școlii primare nr. 22 se suspendă până la îndeplinirea condițiilor necesare reluării activității școlare.

Art. 2 Directorii unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

Art. 3 Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Inspectoratul Școlar Județean Prahova vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunostință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv

IA WL if/M!

INSPECTORATUL ȘCOLARJCOEȚEAN PRAHOVA


REȚEAUA unităților de învățământ preuniversitur de stat cu persanaiitufe juridică care VOR FUNCȚIONA in amil școlar 20îl-2t!22


1. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ


Unitatea de învățământ cu personalitate jnridică/niveluri de înv. I școlarizate/ Limba ele • redare/ Adrese, nr. TEUFAX/FAX'ftae-n-.ail

STRUCTURA ARONDATĂ (AR),'NIVELURI DC: iNVAIX/ALITAȚE


i

COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE' i MUNICIPIUL PLOIEȘTI

I                    PRt.GlM.LKVRO/

STR .GH.DOJA NR.98 . TEUFAX 0244-522340 email: ssxre:aiiatenilc@yahoo.c<.'m

* CI.i'ClU'. NAȚIONAL ■ MIHAt VnGAZUL" . MUNICIPIULI ri.oicșTț

G1.M. Li( 7RO

VI ■■.TLNDtL ȚI-,! NR.« TEI '“AX 0244-545052 c-n;aii : c.nmvpli:tț;i;ma>lxc.rn                         .

; COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA". |

3 MUNCIPIUL PLOIEȘTI. GIM. I.IC/RO/STR.TREI IERARHI j nr. I ()/0344802!)70/0344802C7U/hccuai@gmail.com

COLEGIUL NAȚIONAL "NlCHITA STĂMESCU" . PLOIEȘTI

GIM. L1C/RO/

STR NALBEI NR.3 . TEUFAX 0244-JW540 e-mail:

iide,K;,.dr. chililst;rAeS'.'.:i!S'i'mail.ct>in

I. O! XT -GONaI. P

vȚ.I'ir i< A.'l .?;<-:VȘ I: rRL-.:M. LIC'PO/STR NICOI AE .

K uto \, NR 7: LLL 5:4f,șș. LAX 573242 ; e-mail:

liceul j>ed.uțOi-a.Ț0(;3u' yaheo.cnm

i COLEGIUL DE ARTĂ CARMEN SYLVA' .MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRL GIM. LIC. /RO/

Sl'P.. BOUALNA NR.44 , TEL-TAX 0244-525786 e-mail: iicâitphȘî yahon corn

........coLEGîUf ••spîri । i Taret-.....MUxffaHui'^

LIC.PROC-, POS/KC»

S IL. CONSI RUt LOR|;.OI< NR.8 . i'i-LTAX 0244-513 I<:I «.si' rruli00.:.<1 mo.wn’

coj.l-:c>h;i economic „virgil. madgearu",

j               MUNICIPIUL PLOIEȘTI

8 I                /UC/PROF/POS/RO.'

I STR RODULUI NR.24 , TF.L024454234i/FAX 0244543794 e- i mail: wltgiul ecoiiomk_plni<s,ti@hotmail.com

i    LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELJE RADU", j

(1 i MUNICIPIUL. f'LOIEȘȚ: .1.IC. PROI:, POS/RO/ȘO;ȘEAUA j VESTULUI. LIR.2"! .TEUFAX 02445282fe«

i-«i iȚ.mcryvii;.

■; EUNoaxuc ‘lazăr edi-i..eanij" m jnktpiui j Pl.OIEȘȚ I. LIC. PROE. POS/RO/

3-DUL PETRGLULiJI NR. -4 , TfiL/l-’AX 0244/573182;

;       1)244/573792 e-mc«, taztr edcieanu/J-vi,heo.com

.......T  LiCEULTOINW/GiC^           ..........

; municipiulpidii:șn. tic .wtorjosno

' Ș SȚR.OH.GR CA?) TACUZiNO NR.328 , TfiL'rAX 02M-

J._.......  55225 l.jvmtul                       ..................

1 LXTUI I LHNO! OGIC UE tRANSPORTIIR!, MUNICIPIUL l'LOIIȚIi.'l iC,TRGCTCS;Șt<>'. STRADA VÂ:.!.'?U. NR.I44G. I

11U-U'/j • xr.2. gs;.pToieshw j'înniixein

16


18


10


23


LK FUL TEHNOLOGIC ■••'.NGHfil.SAl.iGNY'’, MUNICIPIUL

PLGIEȘTI/LIC.PROF/POS/R0/

STR. MIHA! BRAVU, NR.249, TEL / FAX 02.44 523341.

e maii: liceii.saligny.ploiesti@gmail.com


LICEUL TEHNOLOGIC "I MAI". MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, L.IC, PROF/RO/

B-c.ul Petrolului m. 16. PlmesiL m’i. PrahovaTEb’FAX 034---


liClOI/niHNULUti^^

*Vf<TOR SLĂVtSCU' MUMIC-PIU1 PLOIEȘTI

I IC.PROF, POS'RO/

STR. TELFAjEN, NR.) I , TEL/FAX0244.573259, e-maii:


LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL .APOSTOL i ANDREI" , PLOIEȘTI

/PR!/ GIM/LIC/PROF/POS/RO/

; STR D^DIȚEL NR.4 . TEL/FAX 0244-5*31041 e-msil ■

’ilsjiațryahOM.com

'"ȘCOALA GIMNAZIALĂ ./RADȚfST/U-il7\^

PI ilirȘTL PRE, PRI, GiM /RO;              ;

' SLR BOliALNANR.76, TE1ZFAX 1)2445 25865 c-mail'.

•                     ■iCCâl&ruGU 'ÂkU"' ? a n [ti; ^ahcfj.coj»*

î'școac^țimnâztâl^:^^^


PLOIEȘTI


PRE. PRÎ. GiM.


ZRCV

STR ELENA DOAMNA, NR. 25 , TEL/FAX 6244-544570 e-


SCOA: -s GIMNAZIALA POMACARAGIU PRE, PKI. GiM, /RO/

:-"lR M1NHÎVA KR.4 , ITI4FAN 6244-555460 imtiT:


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19/ PRE.PRL GiM/ PLOIEȘTI


'OALA GIMNAZIALĂ CANUIANO POPESCIF PLOIEȘTL!                  ,, ,   ,,

PRE. PR I, GIM/RG- STR NUCILOR. NR.39. TEL/FAX i ''              HS"î 011^^  "

r-^l«-»»^.ri*r-ai,ir         1        ■ -                  t. v                  I                     ’ * I * -' I * lY I .♦ ' LI Re* - L-\z 1F -»vi I I

E-M/sIL scoalacMidanopc-p^^ yahoo.com


i ȘCOALA GIMNAZIAL A ..GRIGORE MOLSiL” MUNICIPIUL i PLOIEȘTI / PRE. PIU. GIM'RO/STR. LAURILOR. NR.2A. :TEL.!'AX:0"4-45c7y36, c-mail: gr.-gorcj:;oisil2!>03@.yihoa


școala gimnaziala „rareș vodă' municipiul i 1-1 GIlȚTi. PKE.FKLtliM/ RO - SI R.vaiWCUI 80LDUR


serares vi-cia@yahoo.com


i -ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGECOȘBUC MUNICIPIUL i PLOIEȘTI . PRE. PRL GIM. RO             i

STR .ALEXANDRU LAPUSNEANTJ .17, TfiL/FAX 0244- i; ȘCOAlA UIMNAZ1A1Ă ■NICOI.AETITULESCU'

i               M-iNKiPiHI.FLOtEȘH

PRI". 1‘RL GIM RG',

, S FK J'ilP i MC'AȘ NU ?.L   3 Ei <FAX' 0244-524556 e-; ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIN C0MÎȘEL7 PRI?GIM/MUNICfPIUL PLOIEȘTI


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VAS1LE' MUNICIPIUL


.....GRĂDÎWÎ'A CUPROORÂM

PRE/ MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PLOIEȘTI


PRE.


PRL GIM/RO/

3LD. REPUBLICI. NR 145, TEIZFAX «2445W54 e-mail ’ ssvpieiei-ili;«.yahee.ct>m


i -'.GIMNAZIALĂ ’MIUAI EM-NESCI i” MUNICIPIUL Pi •Ifl.Ș! I PRE PHIM «;M/R0> R-Di.IL BUC GREȘI I •IK.Ma,TLi -1-« 112-14/5I7588 x! 5ihepi@yahoe.com

| ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN". MUNICIPIUL

27


:                        PLOIEȘTI

i STR.UJMINISULUI NR.8. TEL/FAX 0244-525788, e-mail:

i                sc_anlonpaiinjsi@yah'.xu.om

31


32


34


36indicinuTosunu^'.


COALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATI-UAS BERTHELOT MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI.G1M. STR. ARINULUI NR. 2 TEL.'F.AX0244-567394,e-inaii:iicr:ri_bci7hetot@yahoo.com


ȘCOALA GIMNAZIALĂ. "N1COLAE BĂLCESCU”. MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRLGIM/ROZ ALEEA ȘCOLI; NR. 2, TEL/ FAX0244-563210,&-mail:nbalcescu2004@yahoc.ccm


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GI-.0RGE EMU. PAI.ADE..

PUȚIEșn PRE. PRI. GiM/ROZ .SI E. Ai EEA G0DEANI.I NR.4 . TEL/FAX

I-:5-S66O2/U—-44553OM7 e-mail: scoala29plo;e$ti@ynhix> c


ȘCOALA GIMNAZIALĂ " NTCOLAE |OROA“ MUNICIPIUL PLOIEȘTI   PRL GIM/ROZ STR. MINERVANR.4. TEL/FAX

0244 552398 , emulii: scoals_nicoriieiorga@yahoo.cora


ȘCOALA OIMNAZlALA’PROFESOR NICOLAx SiMACHE* PLOIEȘTI

PR!. GIM/RO/


.OSi: NR.IIIl


.37316 e-mail;


ȘCOALA GIMNAZIALĂ .. I.A. BASSARABESCU"

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRÎ, GIM/ROZ

STR ALEEA STRUNGA NR. 2 , TEL/FAX0244552109 e-nwii

i_a__bassarabescu@yahco.com


RÂDINIȚA ..SFINȚII ARHANGHEL! MIHA1L ȘîGAVRllL .MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PRE/RO/STR. LEVÂNȚ1CA

NR.2G/i:244.'5746(>0/uraiii'.'.i;?.sȚiriîiiarliangheli@yahco.cov<i


ROGRAM PRELUNGIT ..SCUFIȚA ROȘIE


IPH E/RO/Ț

0244:


MI Rl


EL BĂTRÂN. NR.97 TEL/FAX


486 e-maii: gr.scofiri!rosis@gmaiLcoin


:    GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NK. 21

39 i ,PRE/RO/MUNICIPIUL PLOIEȘTI. STR. MĂGURII NR. 6.


TEL. 0244563271


aii: graciniia_2 i pteiesti<2iyahoo.co>»


I GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT MR.75, ' MUNICIPIUL PLOIEȘTI iPRE/ROZSTR.RtSNOVENILOR. NR

46 .'"1:1.,0244 ,'515919. FAX 0244/

515919-'gr34în:îa23.p!oicsil@y ahoo.com


41


GRĂDiNf?a CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28.

MUNICIPIUL PLOiEȘTi/PRE/RO/ STR.MÂRĂȘEȘTL NR58. TEL.0244/526?25J-'AX0244.'S26725 enutaioana@yahoo.com


42


GRĂDINIȚA Ci.' PROGRAM PRELUNGIT NR. 30 MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ B-DUl. BUCUREȘTI NR 25 B.TELȚa'X 0244-572609. e-mail:


:i@yahc*;.cdn


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.20

ZPRE/PL01EST1


ȘCOALA GIMNAZIALĂ "lENACHITA VACARESCU7 PRJ, GIMZ PLOIEȘTI


GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4/ PRE / PLOIEȘTI


GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.

IOZPRF./MUNICIPIUL PLOIEȘTI


GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.26.'PRE/PLO!EȘT!


GKĂI>


program prelungit n


MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PRE/R04STR.AL.LÂPUȘNEANU NR. I9TEIJFAX 0244/5737B,maîLgradiniitî_32@yaho0.coii

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA CU POVEȘTI 7PRE/PL0IEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIr NR 33. MUNICIPIUL PI OlUȘ'lt PRF, STR INTRAREA GlilNOUi.U! NRȚ, TF.MFAX0244-532725, t-■«•iil 'GRADINE! AS'jPi.OIC.S ITrȘyahoo eoni

45


GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT șl PROGRAM NORMAI "RAZĂ DE SOARE; MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRE/RO / INT.DEDIȚEL. NR.34 . TfcL/FAX 0244/530 860 e-mail: grasiinila_34_pi@yahoo.com46


GRADiNH A CI I PROGRAM PRELUNGIT NH 35, ML'NICil'rJI. PLOTSîl / PRT. / RO / S FR. MARAMUREȘ NR. 27 ■ TEI... 0.14451032-1 L-maii: gradipp35@yahoe.com


GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NK. 8/ i PRE/PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "SF.STELIAN" / PRE / MUNICIPIUL PLOIEȘTI

47


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “SF. MUCENIC MINA". MUNICIPIUL PLOIEȘTI/ PREZRO/STR SLT.EROU MARIAN MOI.DOVE.aNU, NR 14/C2-I4555604,'


3RÂDINIȚACU PROGRAM NORMAL NR. 39 PRE, PLOIEȘTI


uRĂl-:KI I A CU r«O4 ISAM PRELUNGIT NR.3P.

iCNil iri: 4. i-i.OiȚȘli sPRjvRO/ STR.. POȘTEI NR. 23.

jWrAX.f-244.5«!366,(.Mn»IL-gix<linitiO«ploicMReșahc«.aw.'“QI(XDlNrrA aiVROORÂMNORMÂi-NR”?


/PRE/MUNICIPIUL PLOIEȘTI


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.40. MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE. STR. ANOTIMPULUI NR.I. TEL/FAX.55269C e-inail: vkioriupeire2005@yohoo.com GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGI I' Și PROGRAM


: NORMAI .. CRa! NOU.. MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RCV S'-'R (-.OULAlANtUJ v-maîl


GRĂDINIȚ A CU PRGGRAM PRELUNGI Ț NR 47 .

51 i MLNICIPIUI. PLOIEȘTI. PRC/RU' STR.. ALEEA IEZERULUI

: NIU.«-7JEI.02+l5570l9.c-m8i!:^Klinita47@yahooxom

.........GRĂ&iNiȚĂ SYepbV step al i^ogrăm

, 'DUMBRAVA MINUNATĂ* , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, j PRIvRO/STR. ARINULUI, KR.2,TEL.02-14534W-, E-MAIL

va                         ......

■GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIȚ Ș!

»P< li ISAM Nf 7RMAL MCI TG' T' MUNICIPIUL PI. 01EȘI"' ■H'.r      > ■";< ARli\!i.- l?l . •■•IR.' TLi, g244?>176-4. e-ninii

Ij.rad;n;(a 5j 16^-yu

* CENÎÎUJL JUOn RAN Dh’ EXCELENȚĂ i'RAHOVA, _. j ML5NlCfPIUL PLOIEȘTI. STR.GHEORGHE DOJA . NR 98 * ; TEI 0722603891, F/OC 02J4/522340. e-maH:

:                    fcxccteulaph@gmai^^11. î N VĂTAmămt sp eci a I..

P: ;. .IGDI TEANI;; L RFSUHSli SI Dli ASiS TENf '' Ț.....


tOî !< i ION Ai A ;-RAri< PLOIEȘTI S’i R. BOBALNA

........yi.Țs:i^:T>AXȚii3 ..........................


........cenTr^             .........

PSIHOPEDAGOGICÂ. PLOIEȘTI STR. BOBALNA

n^tel/fa^sis™..................


I CENTRUL ȘCOI .AR DE EDUCAȚIE INCLUZIVÂ ; NR.I,MUNICIPIUL PLOIEȘTI. STR.. FĂGĂRAȘ. NR.I. fel । (044574563. fax 0244574563/ ccntnil'coirirspei.'inl'Ț^

CENȚII;;! Și'OLaR DE EDUCAT IE INClUZIVĂ NR? . Mv-,ATF>;!I PLOIEȘF; i'RP.PKi GfM. S OL

; GIJ.uR CANTACUiCMU NR. 328,TEL.34i.i56. fAX.iW 356. !i- as pec ia ia 2*7/ yahoo. ai


llf.b CLUBURI ȘCOLARE SPORTIVE

(LĂ-iU.1! SlHlRTIV ȘCOLAR MUNICIPIUL

l'I.OIEȘTI/DISCIPLINE

SPORI A-'E.ATU-TISMJJ.WCHET.ÎNOT.

JUDO,$CRIMATLNIS DE CÂMP.HANDBAL/STR ȘTEFAN

CEL MARE, NR.5, TEL 0344-2M475/FAX: 0244-326603-'»-m® >■ cssi piciss*i@yahuo.corn

iASFF.CfOR ȘCOLAR GENERAL PROF. fLONA RIZEA

COMPARTIMENT REȚEA ȘCOLARĂ. PLAN ȘCOLARIZARE CONSILIER. AURELIA NEDELCU

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular care VOR FUNCȚIONA în anu!


2621-2022


ANetA- NA. A 44- N&CNr.crt.

1

Unitatea de învățământ eu personalitate jwridlcă/nivdurl de înv. școlarizate/ Limba prefere.' Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mait

TOTAL grupe sntepreșcnîariZi prescoiart/clEse elevi (PJ+AR) i .....................   1

Nr TO TAL de sntepreScoSari'prescolariZelevi ' (P.j-FAR)             I

I

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ..ARIEL.. MUNICIPIUL PLOIEȘTI ZPREZROZ

STR PROFESOR DOCTOR GHEORGHE MARJNESCU , NR.2 A . TEUFAX 0244-

597894 e-maii; ofnce@gradinitaariel.ro

4

3!

3

GRĂDINI 1 A CD PROGRAM PRELUNGI T.. DUCKY ■ DUCK" PLOIEȘTI. ERE . STR. FORTUNEI NIL 2:, tel 072:446982.e-maiî gradinitaducky@yahoo.com

3

60

GRĂDINIȚA <1.1 PROGRAM NORMAL ..SFINȚII APOSTOLI PETRU Șl PAVEL ..

MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE/ROZ. STR. MATEI BASARAB ,NR.63.

tel/fax0244540088, 0748259835.e~inail: gradisfepostoli@yahoo.ro

2

20

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Șl PROGRAM PRELUNGIT.. HELLO KIDS „ . MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE/RO . STR.FRĂS1NETNR.2A .TELZFAX O3444'F?R56, e-tnaiî: contact@hdlo-kids.ro

4

76

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT K.IT . MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

I•RE'RO- STR.RUBINELOR NR 51 , TEL.0723636651. c-maii :

grad; n i iak i t@ gmai 1 ,co m

15 ?

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PLOIESTIUL IN CULORI...

MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PREZBLD.BUCUREȘTi.NR.42C.TEL/FAX0726726252

3

45

-7

s

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SPiRIDON ... MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE/S IU DREPTĂȚII .NR33.TEL072404427I .c-maii radinitosfentulsr-iridonlS: mail.com

2

40

GRĂDINI FA C< । PROGRAM NORMAL Șl PROGRAM PRELUNGIT ..

MARSH.MALLOW , MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE/RO. STR.Mărășeșli nr.160

2

40

9

ȘCOALA PRIMARĂ „CĂSUȚA CU POVEȘTI... MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE. PR1/R0Z

STR. PETRE NEGULESCU, NR.I4 , TEL 0724493257 e-mail: marioselina@yal«jo corn

fi

90

10

11

ȘCOALA PRIMARĂ „CONCORDIA.....MUNICIPIUL PLOIEȘ H. Z PRI/ROZ

SOSEALA CENTURA DE VEST , NR.IA .TEUBl 1076982 , c-mail se<.nMaiTa@^

z

.50

ȘCOAf A GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM . MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE. PRI. G1M /ROZ STR. ÎNFRĂȚIRII. NR.4 TEL/FAX 0244554404: e-rnail: infu@p 1 oiești. spectruiT;.ru

11

1%

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ EXCELSIS... B-DUL BUCUREȘTI NR.76 TEÎ7FAX 0785025555, c-Hia:l:scoala.excelsis@gtnniI.coni

2.1

165


13

LICEU). TEHNOLOGIC UCECOM "SPJRU HARET" .MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

UC.PROF7RO/ STR.OR.TOMA IONESCU . NR.2.7 ,TEL/FAX 0244523381 email: ucecompl@iyahoo.com

29

ȘCOALA POST1..ICEALĂ F.E.G.. MUNICIPIUL PLOIEȘTI . POS/RO/ STR.TROTUȘ NR.4 . TEL.0244567252 ! 0788424318 . e-mai::scoa)a.fcgploiestitâ;yahoo.corn

10

:5

ȘCOALA POSTL1CEALÂ SANITARĂ "SF.VAS1LE CEI. MARE MUNICIPIUL PLOIEȘTI. POS/RO/ B-DUL PETROLULUI NR. 16 . TEL 0244-574921. e-mail: sdusanit.arp!o.îcsti^^^

9

272

16

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "REGINA MARtA DE ROMANIA" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI. POS/RO/. STR. ȘOS.VESTULUI NR.22 TEL./FAX:0?.44/582025 E-mai':lTeginaiwiriascoaîa@yalx».cflin

10

295 Ș

17

ȘCOALA POSTLICEALÂ "FORTUNA". MUNICIPIUL. PLOIEȘTI POS/RO/

STR MARAMUREȘ NR.I2 SI STR DR. TOMA IONESCU NR.27 ,TEL/FAX 0344267599 e-maii: adufoiiunaSOI ÎCAyahoo.com

13

382

______________5INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

PROF. îl. ONA RIZEA


COMPARTIMENT REȚEA ȘCOf.ARĂ PLAN ȘCOLARIZARE CONSILIER AURELIA NEDELCU