Hotărârea nr. 36/2021

Hotãrârea nr. 36 privind aprobarea transformării a 3 (trei) posturi vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 36

privind aprobarea transformării a 3 (trei) posturi vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 46/10.02.2021 al Primarului municipiului Ploiesti, domnul Andrei - Liviu Volosevici și Raportul de Specialitate nr.15110/08.02.2021 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune aprobarea transformării a 3 (trei) posturi vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

având în vedere Raportul de Specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 104/12.02.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 42/15.02.2021 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 24.02.2021 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetațenești, petiții și reclamații din data de 23.02.2021;

în baza prevederilor art. 409 alin. (3) lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,,transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior ori superior se face cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate” ;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. “a” și alin. (3), lit. “c” și ale art.409 alin. (3) lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Aprobă transformarea a 3 (trei) posturi vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, astfel:

  • - transformarea gradului profesional din asistent în debutant al funcției publice de execuție de consilier clasa I la Biroul Evidență Auto ;

  • - transformarea funcției publice de execuție din referent clasa III grad profesional superior în consilier clasa I grad profesional debutant la Serviciul Stabilire Impozite și Taxe Persoane Fizice - Vest;

  • - transformarea treptei profesionale III în treapta profesională I a funcției contractuale de muncitor calificat (electrician) la Compartimentul Întreținere Spații și Deservire Auto din cadrul Serviciului Asistență Contribuabili și Administrativ.

Art. 2 Prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 475/28.11.2019, modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 11/30.01.2020, nr. 56/27.02.2020 și nr.111/29.04.2020, precum și anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.7/28.01.2021 se vor modifica potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv