Hotărârea nr. 32/2021

Hotãrârea nr. 32 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2017 privind constituirea, pe lângă Consiliul Local al municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 32 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2017 privind constituirea, pe lângă Consiliul Local al municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de Aprobare nr. 45/10.02.2021 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici și al consilierilor locali Simionescu Radu-Alexandru, Popescu Georgeta Simona, Toma-Cochinescu Cristina, Săbău Valentin-Răzvan, Nemeș Constantin și Popa Anca-Adina, precum și Raportul de Specialitate comun al Direcției Comunicare, Relații Publice nr. 591/08.02.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.46/17.02.2021, de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2017, privind constituirea, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești;

ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport, din data de 25.02.2021;

având în vedere art. 3 și art. 10 alin. (1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, prin care autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligația să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acesteia la nivel național și local;

în temeiul art. 129, alin. (7), lit. a) - f) și i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2017, privind constituirea, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești, în sensul înlocuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local nr. 220/2017 se modifică corespunzător.

Art. 3 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv

Anexă la HCL nr. 8 £ fa

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE    ' V—

ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI CONSULTATIV PE PRdB&ftBx

DE TINERET

Capitolul I - Dispoziții generale

Art. 1. - Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret este structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă Consiliul Local și Primarul Municipiului Ploiești.

Art. 2. - Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret își desfășoară activitatea în baza HCL nr. 220/10.07.2017, a prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare și în conformitate cu reglementările legislației naționale și europene în vigoare.

Art. 3. - Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret reprezintă forul consultativ pe lângă Consiliul local și Primarul Municipiului Ploiești, care funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local.

Capitolul II - Componență

Art. 4. - (1) Din cadrul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret pot face parte reprezentanți ai structurilor de tineret, cu activitate la nivelul municipiului Ploiești, astfel:

 • a) fundații județene pentru tineret și/sau organizații federative ale tinerilor la nivel județean;

 • b) organizațiile studențești;

 • c) organizațiile de elevi, inclusiv Consiliul Județean al Elevilor Prahova;

 • d) structurile sindicale adresate tinerilor;

 • e) structurile patronale adresate tinerilor;

 • f) structurile de tineret ale partidelor politice;

 • g) organizații neguvemamentale de tineret, cu sediul în municipiului Ploiești;

 • h) alte organizații neguvemamentale de tineret, cu sediul în afara municipiului Ploiești, care pot face dovada activității pe raza de acțiune a UAT Ploiești.

 • (2) Structurile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) trebuie să aparțină unor Ștr&cturb sindicale / patronale cu reprezentativitate recunoscută conform Legii nr. L a dialogului social, republicată.                                                ° 4 s

 • (3) Structurile prevăzute la alin. (1) lit. f) trebuie să aparțină unor partide politice care au organizații de tineret constituite statutar.

 • (4) Organizațiile prevăzute la alin. (1) lit. g) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 5

 • a) să aibă personalitate juridică;

 • b) să reprezinte un grup de tineri bine determinat prin statut.

 • (5) Actele doveditoare necesare: Act constitutiv CIF, hotărâre judecătorească privind constituirea, dovada înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor;

 • (6) în cazul Consiliului Județean al Elevilor Prahova, este necesar Procesul Verbal al Adunării Generale Anuale de Constituire a Biroului Executiv.

Art. 5. - (1) în vederea constituirii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, înscrierea se va face prin cerere de adeziune scrisă depusă la Secretarul municipiului Ploiești, însoțită de documentele doveditoare îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4, pct (5) și (6).

 • (2) Prima componență a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret se stabilește prin depunerea unei cereri de adeziune la Secretarul municipiului Ploiești. 5

 • (3) înscrierile ulterioare în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret se vor face prin depunerea unei cereri de adeziune la Secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, însoțită de documentele doveditoare îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4, pct. (5) și (6).

 • (4) După constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, plenul va admite sau respinge cererile de adeziune ale organizațiilor și structurilor prevăzute la art. 4. Plenul va întocmi hotărârea de respingere pe care o va comunica petentei și care poate fi contestată la Comisia nr. 6, pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, din cadrul Consiliului Local.

Capitolul III - Competențe

Art. 6. - (1) Principalele domenii de lucru abordate de Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret sunt următoarele:

 • a) cultură;

 • b) educație și formare;

 • c) ocuparea forței de muncă și antreprenoriat;

 • d) participare și activități de voluntariat;

 • e) sport, sănătate și mediu;

 • f) incluziune socială și susținerea tinerei familii.


 • (2) în funcție de prioritățile stabilite, CCPT poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii plenului CCPT.

Capitolul IV - Drepturile și obligațiile structurilor componente

Art. 7. - Structurile cu reprezentare în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret au următoarele drepturi:

 • a) dreptul de a desemna un reprezentant, cu drept de vot, în cadrul plenului Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de către fiecare organizație sau structură componentă;

 • b) dreptul de a propune și de a participa la activitatea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;

 • c) dreptul de a fi informate cu privire la activitatea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;

 • d) dreptul de a se retrage din Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret;

 • e) dreptul de a desemna membri pentru Comisiile de lucru ale Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.

Art. 8 - Structurile cu reprezentare în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret au următoarele obligații:

 • a) obligația de a respecta prezentul Regulament;

 • b) obligația de a desemna reprezentanți la ședințele plenare ale Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;

 • c) obligația de a-și informa membrii cu privire la probleme dezbătute în cadrul ședințelor Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;

 • d) obligația de a respecta deciziile Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, în cazul în care acestea nu contravin statutelor proprii;

 • e) obligația de a răspunde convocărilor la sesiuni, la termenul stabilit;

 • f) obligația de a nu acționa în numele Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret fără a avea mandat în acest sens;

 • g) obligația de a-și anunța în scris retragerea din Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret.


Capitolul V - Structura organizatorică

Secțiunea 1. Structuri interne

Structurile interne ale Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret sunt următoarele:

 • a) Consiliul Coordonator;

 • b) Plenul;

 • c) Comisiile de lucru;

 • d) Secretariatul.

Secțiunea a 2-a. Consiliul Coordonator:

 • - Consiliul Coordonator este structură internă de conducere.

 • - Este desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

 • - Funcționează în următoarea componență: un președinte, un vicepreședinte, doi membri și un secretar.

 • - Covoacă lunar sau ori de câte ori este nevoie , la solicitarea primarului Municipiului Ploiești, a membrilor Consiliului Coordonator sau a cel puțin jumătate din membrii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești.

 • - Coordonează activitățile Consiliului Coordonator pe probleme de Tineret al municipiului Ploiești și aduce la cunoștința factorilor de decizie propunerile adoptate în plen.

Secțiunea a 3-a. Plenul

 • - Plenul este structura internă cu rol deliberativ, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.

 • - Plenul este format din totalitatea reprezentanților organizațiilor/ structurilor ce intră în componența Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, după cum urmează: câte un reprezentant din partea tuturor organizațiilor și structurilor de tineret la nivel local, cu sau fără personalitate juridică.

 • - Membrii reprezentanți în Plen pot fi doar tineri, conform legislației în vigoare.

 • - Plenul are următoarele atribuții: >

 • a) propune comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Ploiești modificarea prezentului Regulament;

 • b) stabilește componența comisiilor de lucru;


 • c) propune primarului și Consiliului local direcțiile de activitățile de tineret, în conformitate cu Legea nr. 350/2006

 • d) adoptă rezoluții și recomandări privind temele de interes de incidență în domeniul tineretului.

 • - Plenul se întrunește o dată pe lună sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar, convocarea făcându-se în scris, fie de către secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret sau de cel puțin 1/3 din membrii cu drept de vot.

 • - Convocarea plenului în sesiune ordinară se face cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte.

 • - Sesiunea plenului se consideră regulamentară, la prima întrunire, numai în prezența a minimum jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, iar la a doua întrunire în prezența a minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. In cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară, ce va fi comunicată de secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret

 • - La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa, ca invitați, câte un reprezentant din partea oricărei structuri de / pentru tineret care își manifestă interesul de a participa la respectiva sesiune, precum și alte persoane care primesc acest statut în plen, cu aprobarea Plenului; aceștia nu au drept de vot și pot interveni în dezbateri numai cu acordul conducătorului de ședință.

 • - Reprezentanții Primăriei municipiului Ploiești, Consiliul Local al Municipiului Ploiești și Direcției Județene pentru Sport și Tineret Prahova sunt participanți de drept la ședințele plenului.

 • - Ședințele sunt prezidate, în mod rotativ, de către reprezentanții organizațiilor și structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) cu excepția reprezentanților partidelor politice. La fiecare ședință se va alege un nou moderator de ședință.

 • - Plenul adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuțiilor sale.

 • - Hotărârile plenului se adoptă prin consens. în cazul în care nu poate fi realizat consensul, hotărârile se vor adopta cu votul majorității celor prezenți.

 • - Modificarea ROF se face numai cu avizul Plenului, la propunerea a minimum 1/3 din membrii cu drept de vot ai plenului, iar pentru aprobare este necesar votul majorității membrilor înscriși.

Secțiunea a 4-a. Comisiile de lucru

 • - Comisiile de lucru sunt structuri interne de specialitate, fiecare              i

acționând pe câte un domeniu de lucru prevăzut în ROF sau stabilikdjlk^^^ /

 • - O comisie de lucru este formată din reprezentanții aleși din rândi 3m nWri 1<; plenului.

 • - Un membru al plenului poate să facă parte din cel mult trei comisii de lucru.

 • - Comisiile de lucru au ca atribuție principală elaborarea strategiilor și politicilor în domeniile de lucru prevăzute în ROF, precum și în alte domenii considerate prioritare de către plen.

 • - Modul de desfășurare a activității Comisiilor se stabilește de către plen.

 • - Pe lângă comisiile de lucru prevăzute mai sus, se poate hotărî înființarea unor comisii cu caracter temporar, pentru a lucra pe teme specifice, considerate prioritare de către plen, pe domenii de interes care nu sunt prevăzute în ROF.

Secțiunea a 5-a. Secretariatul

 • - Secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret este ales de către plen din rândul membrilor cu drept de vot.

 • - Secretariatul are următoarele atribuții:

 • a) întocmește procesele - verbale ale sesiunilor plenului;

 • b) ține evidența documentelor Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret și le va preda spre păstrare și arhivare către secretarul municipiului Ploiești;

 • c) convoacă sesiunile de lucru conform art. 13.

Capitolul IV. Dispoziții tranzitorii și finale

Prevederile prezentului ROF au la bază Legea nr. 350/2006 a tinerilor și se poate completa cu alte documente legislative viitoare.