Hotărârea nr. 31/2021

Hotãrârea nr. 31 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru înhumarea beneficiarilor Căminului de Bătrâni care nu au aparținători și nici venituri

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 31

privind aprobarea Procedurii de lucru pentru înhumarea beneficiarilor Căminului de Bătrâni care nu au aparținători și nici venituri

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Văzând Referatul de aprobare nr. 31/08.02.2021 al domnului Andrei-Liviu Volosevici - primarul municipiului Ploiești, precum și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, înregistrat sub nr. 1714/04.02.2021, prin care se propune aprobarea Procedurii de lucru pentru înhumarea beneficiarilor Căminului de Bătrâni care nu au aparținători și nici venituri;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 33/10.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul de specialitate nr. 25/15.02.2021 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - Comisia pentru protecție și asistență socială din data de 11.02.2021;

În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. b) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă Procedura de lucru pentru înhumarea beneficiarilor Căminului de Bătrâni care nu au aparținători și nici venituri, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

Contrasemnează, PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         p. SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU       Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

PROCEDURA DE LUCRU

pentru înhumarea beneficiarilor Căminului de Bătrâni car aparținători si nici venituri

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Serviciul social „Căminul de Bătrâni” este organizat și funcționează în cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria A.F. nr. 001468/23.07.2014.

Art.l Activitatea serviciului social "Căminul de Bătrâni” consta in asigurarea serviciilor de găzduire, îngrijire personală, asistență medicală, recuperare/ reabilitare funcțională, socializare, integrare/ reintegrare socială și/ sau familială, persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, aflate în situație de vulnerabilitate socială.

Capitolul II: SCOPUL PROCEDURII

Art. 3 Scopul acestei proceduri consta in stabilirea modului de lucru in cazul înhumării beneficiarilor Căminului de Bătrâni care nu au aparținători si nici venituri.

In cazul în care beneficiarii Căminului de Bătrâni decedează și nu au aparținători si nici venituri, Șeful Căminului de Batrani, sau alta persoana angajata in cadrul căminului, in baza Împuternicii Directorului General al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, se va ocupa de toate formalitățile privind înhumarea acestora.

Capitolul III: CADRUL LEGAL GENERAL

Art. 4

 • (1) H.C.L. nr. 307/2002 privind înființarea serviciului public de interes local denumit Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

 • (2) Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările si completările ulterioare;

 • (3) Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare;

(4)Hotararea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le îndeplinească prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare.

Art. 5 In sensul prezentei proceduri, termenii si expresiile următoarele semnificatii:


 • a) persoana vârstnica - persoana care a împlinit varsta stabilita prin lege;

 • b) beneficiar fara apartinator - persoana vârstnica internata in cknfin^^

Batrani care nu are apartinatori (soț/soție/copii) si nu realizează venituri proprii, astfel cum rezulta din ancheta sociala efectuata la admiterea in centru;

 • c) ancheta socială este o metodă de investigație întemeiată pe diferite tehnici de culegere și de prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților.

d)servicii funerare - constatare deces, preluare decedat, imbalsamare/tanatopraxia (igienizare, imbalsamare etc), imbracare/incaltare, sicriu (cu accesorii: panza, cearceaf, perna, voal etc), cruce, transport etc.

e) loc de înhumare - suprafața de teren ocupata de mormânt.

Capitolul V: CONSTATAREA DECESULUI BENEFICIARILOR CĂMINULUI DE BĂTRÂNI CARE NU AU APARȚINĂTORI

9

Art. 6 Decesul unui beneficiar al Căminului de Bătrâni este constatat de un medic specialist, eliberând in acest sens Certificatul medical de constatare a decesului.

Art.7 Certificatul medical de constatare a decesului se eliberează in termenul legal, respectiv 24 de ore de la deces.

Capitolul VI: OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE DECES, A ADEVERINȚEI DE ÎNHUMARE SI A LOCULUI DE ÎNHUMARE

Art.8 Șeful Căminului de Bătrâni, sau alta persoana angajata in cadrul căminului, in baza imputemicii Directorului General al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, se va ocupa de depunerea documentelor la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Ploiești pentru obținerea Certificatului de deces și a Adeverinței de înhumare.

Art. 9. Șeful Căminului de Bătrâni, sau alta persoana angajata din cadrul căminului, in baza imputemicii Directorului General al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, va efectua demersurile necesare in vederea obținerii unui loc de înhumare in municipiul Ploiești, precum si pentru înhumarea decedatului.

Capitolul VII: ÎNMORMÂNTAREA. SERVICII FUNERARE „

Art10

 • (1) Orice persoana are dreptul la o înmormântare decenta. Inmormai i%®^Me fi religioasa sau laica.                                                 '\Z

 • (2) Locul si modalitatea inmormantarii vor fi conforme voinței exprimate; ih timpul vieții de persoana decedata. Daca in timpul vieții persoana decedata nu si-a exprimat dorința referitoare la inmormantare, sau nu au fost identificate rude apropiate a decedatului pana la gradul al IV-lea inclusiv, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, dispune cu privire la inmormantare (locul si modalitatea inmormantarii).

Art.ll

 • (1) Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va realiza activitatea de inmormantare a beneficiarilor căminului - persoanele vârstnice care nu au apartinatori sau venituri, prin concesionarea locului de înhumare, asigurarea prestării de servicii cimitire ( sapat groapa, inhumare etc) si contractarea serviciilor funerare (inclusiv transportul mortuar).

 • (2) Serviciile funerare vor fi contractate prin achiziție publica, in conformitate cu legislația specifica, care asigura cadrul legal necesar achizițiilor de servicii in condiții de eficienta economica si sociala.

 • (3) Prestatorii de servicii funerare trebuie sa îndeplinească criteriile profesionale precum si normele tehnice si sanitare ale acestor servicii, prevăzute de legislația in vigoare.

 • (4) Transportul funerar către cimitir va fi efectuat de firma prestatoare de servicii funerare cu autovehicule special amenajate si autorizate in acest sens, cu respectarea prevederilor normelor sanitare si antiepidemice .

 • (5) Pentru serviciul religios gratuit, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, va efectua demersurile necesare in vederea incheierii unui protocol de colaborare cu Protoieria Ploiești Sud sau alta parohie, in acest sens.

Capitolul VIII: DISPOZIȚII FINALE

Art.12 Costurile ocazionate de înmormântarea decedatilor - beneficiari ai Căminului de Bătrâni care nu au aparținători si nu realizează venituri vor fi suportate din bugetul local.