Hotărârea nr. 30/2021

Hotãrârea nr. 30 privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările și completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 30

privind modificarea si completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 72/19.02.2021 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei-Liviu Volosevici, cât și Raportul de specialitate al SC Transport Călători Express S.A. Ploiești nr. 2994/18.02.2021 prin care se propune modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările si completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 41/22.02.2021 și Raportul de specialitate al Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 69/19.02.2021;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 24.02.2021;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2020 pentru modificarea si completarea Legii 1/2011 a Educației Naționale și ale art. VI din OUG nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificare și completarea unor acte normative

În baza Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport local, cu modificările și completările ulterioare și a art.43, alin.1 și 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,;

În conformitate cu prevederile legii nr. 273/ 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin.(7) lit. n) și art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3 - (1) Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat

beneficiază de gratuitate la transportul public local de călători pe tot parcursul anului calendaristic, adică un abonament nominal lunar la valoarea integrală, inclusiv TVA.

  • (2) În vederea asigurării gratuității prevăzute la alin. (1), decontarea

cheltuielilor se face de la bugetul de stat, prin transfer, către UAT Municipiul Ploiești.

  • (3) Gratuitatea este asigurată de către UAT Municipiul Ploiești, prin

subvenționarea SC Transport Călători Express SA Ploiești conform Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.”

  • 2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 4 - (1) Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în unitățile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic.

  • (2) Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate

pe mijloacele de transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic.”

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, Direcția Economică și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv