Hotărârea nr. 3/2021

Hotãrârea nr. 3 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 3 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 9/15.01.2021 al domnului primar Andrei-Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 1/15.01.2021, al Direcției Relații Internaționale nr. 29/15.01.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 4/15.01.2021 prin care se propune aprobarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 15.01.2021;

În conformitate cu prevederile:

 • - Art. 20 alin. (1) lit. f) și g), art. 61 alin. (1) și (3), art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (4) și art. 64 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • - art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • - art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. b, art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019, privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei, cu o durată de 13 ani, din care: perioadă de grație 3 ani, în care se plătesc dobânzi și comisioane și nu se rambursează rata de credit, perioadă de rambursare 10 ani, în care se plătesc dobânzi, comisioane și rata de credit.

Art. 2 Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice cu cofinanțare de la U.E, prevăzute în ANEXA nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Notele de funadamentare conform - ANEXEI NR. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Caietul de sarcini conform - ANEXEI NR. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Din bugetul local al municipiului Ploiești se asigură plata: serviciului anual al datoriei publice locale; oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivel or de investiții cu cofinanțere de la U.E; alte cheltuieli neeligibile la finanțarea din împrumutul menționat la art. 1.

Art. 6 Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Ploiești următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului acordat;

 • c) gradul de îndatorare al municipiului Ploiești;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente împrumutului;

 • f) plățile efectuate din împrumut;

Art. 7 Ordonatorul Principal de Credite, Direcția Economică, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 15 ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Zoia STAICU


CONTRASEMNEAZĂ, p.SECRETAR GENERAL,

Mihaela - Lucia CONSTANTIN


DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

L Hec


Aprobat, Primar

Andrei I.ivl


PROPUNERE CREDIT - PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURASABILANr.

Ctr.

Denumire obiectiv investitii

Valoare totala (lei) conf. Contract de finanțare

Suma solicitata (lei)

HCL aprobare indicatori /contract finanțare

TOTAL CHELTUIELI

327.572.662,40 lei

10.000.000,00

Cap.84.07-71

TRANSPORTURI

TOTAL: din care

327.572.662,40 lei

10.000.000,00

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

1

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal nord-vest, incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (Zona Spital Județean) / in Municipiul Ploiești         POR 2014 - 2020

98.197.848,83 lei

652.000,00 lei

HCL nr. 548/19,12.2019; HCLnr. 77/31,03,2017, HCL nr.216/10,07,2017 Contract de Finanțare nr.

5274/13.04.2020

2

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal 7 POR 2014 - 2020

65.704.829,07 lei

6.690.000,00 lei

HCL 33/ 18.02.2020

Contract finanțare nr. 5980 /

03.09.2020

3

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și dc transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa 11/ POR 2014 -2020

93.293.926,50 lei

1.394.000,00 lei

HCL510/09.12.2019

Contract de finanțare nr.

5569/10.06.2020

4

Achiziție de mijloace de transport public - troleibuze / POR 2014 - 2020

47.690.600,00 lei

720.000,00 lei

HCLnr. 122/24.04,2019; Contract de Finanțare nr. 4661/25.07.2019

5

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal / POR 2014 - 2020

22.685.458,00 lei

544.000,00 lei

HCL 131/08.05.2020;

Contract de Finanțare nr.

6097/15.09.2020


Director executiv

Croitoru Daniela


Sef Serviciu

Milena Perpelea


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

NR. 27/ 14.01.2021 Ch HCL


APROBAK'o'»'^.


primar!/ i


Andrei Liviu V'


SEVicU

^ovA-^


nota de fundamentare

CAP. 84.07-71 - TRANSPORTURI

Execuție lucrări - Creșterea mobilității traficului prin realizarea Terminalului Multi-Modal Nord-Vest incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (Zona Spital Județean)-cod SMIS 122829

Prin hotărârea nr. 77/31.03.2017 s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții și 5 treceri pietonale în municipiul Ploiești”.

Prin hotărârea nr. 216/10.07.2017 s-a aprobat „Studiul de oportunitate în vederea achiziției de autobuze noi în municipiul Ploiești” și achiziționarea a 50 de autobuze noi DISEL EURO VI, din trei surse de finanțare: buget local, credit bancar și credit furnizor.

Prin hotărârea nr. 548/19.12.20219 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice-faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: Creșterea mobilității traficului prin realizarea Terminalului Multi-Modal Nord-Vest incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (Zona Spital Județean) în municipiul Ploiești, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380/27.09.2019.

Proiectul este finanțat in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de invesții 4e- Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiecv specific 4.1. - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin invesții bazate pe planurile mobilitate urbană durabilă.

La data de 13.04.2020 a fost semnat contractual de finanțare nr. 5274 pentru proiectul: Creșterea mobilității traficului prin realizarea Terminalului Multi-Modal Nord-Vest incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (Zona Spital Județean) cod SMIS 122829, cu termen de implementare 31.12.2021, din care :

Valoarea totala a proiectului este de 98.197.848,83 lei

Contribuția municipiului Ploiești este de 46.655.638,41 lei

Valoarea finanțării nerambursabile este de 51.542.210,42 lei


Pentru continuarea acestui obiectiv de investiție, se propune alocarea 652.000,00 lei.

Director executiv,

Daniela Georgeta Croitoru

Șef serviciu

Milena Perpelea


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


Nr.

H-ec Hv 3/Qo&l

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

In data de 03.09.2020 Municipiul Ploiești a semnat contratul de finanțare nr. 5980 privind proiectul MODERNIZARE STR. GH. GRIGORE CANTACUZINO IN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STR. GH. GRIGORE CANTACUZINO, TRONSON SOS. VESTULUI - LIMITA ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL’, care are ca obiectiv general asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) si reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 18.02.2020 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO ÎN ZONA PASAJ CFR PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STRADA GHEORGHE GR. CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITA ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 495/16.11.2018.

Principalii indicatori tehnico- economici aferen și investiției:

- Valoarea proiectului - 65.704.829,07, inclusiv TVA, din care C+M este 51.526.036,10 lei, inclusiv TVA;

Contribuție proprie a Municipiului Ploiești în cuantum de 6.729.826,10 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului in cuantum de 5.526.254,61 lei cu TVA, cat si contribuția de 2% a Municipiului Ploiești din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 1.203.571,49 lei cu TVA.

Pentru continuarea acestui obiectiv de investiție, se propune alocarea sumei de 6.690.000,00 lei.

Director executiv

Sef serviciu

Milena P^iyjxfa


Daniela Georgeta Croitoru

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. 26/14.01.2021


NOTA DE FUNDAMENTARE

Cap.84.07-71 - TRANSPORTURI

Execuție lucrări: “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa II”

Prin Hotararea Consiliului Local nr 510/09.12.2019 s-a aprobat proiectul “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - Etapa II”si cheltuielile legate de proiect, iar in data de 10.06.2020 s-a semnat contractual de finanțare nr.5569.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • - Crearea unui nou traseu si scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public in Municipiul Ploiești atat prin modernizarea si extinderea rețelei de contact pentru mijlocul de. transport in comun de tip troleu cat si prin amenajarea si reconfigurarea carosabilului, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest, in decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare

 • - Crearea unor condiții adecvate de utilizarea in siguranța a modurilor nemotorizate de transport prin realizarea de piste de biciclete, parcare biciclete, trotuare, marcaje si indicatoare rutiere, in decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare

 • - Extinderea sistemului de management al traficului prin implementarea de sisteme de informare in timp real a pasagerilor, legătură Piața 1 Decembrie 1918 - Gara de Vest, in decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:

Total general, cu TVA: 93.293.926,50 lei

Contribuție proprie in proiect: 6.839.488,29 lei

Cheltuieli neeligibile: 5.075.112,00 lei

Contribuția de 2%: 1.764.376,29 lei.

Pentru continuarea si finalizarea acestui obiectiv de investiție, alocarea suinei de: 1.394.000 lei.

Director Executiv

Daniela CROITORU

1

întocmit, Sef Serviciu Milena PERPELEA

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE Nr.

th KCC


NOTA DE FUNDAMENTARE

Cap. 84.07-71 - TRANSPORTURI

Execuție lucrări - ”Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu”-cod SMIS 128120

în data de 25.07.2019 Municipiul Ploiești a semnat Ordinul de finanțare nr. 4661/25.07.2019, prin care se aprobă finanțarea proiectului ”Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu”.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 122/24.04.2019 a fost aprobată participarea Municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -troleibuze”, acordul de parteneriat și protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de troleibuze și au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției și cheltuielile legate de proiect.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • - Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 47.690.600,00 lei

 • - Valoare TVA: 7.611.191,00 lei

 • - Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 0 lei

 • - Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 7.600.000,00 lei

 • - Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 11.191,00 lei

 • - Valoarea eligibilă totală a activităților proprii incluse în proiect: 40.090.600,00 lei

 • - Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): 801.812,00 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. ”

Pentru continuarea acestui obiectiv de investiție, se 720,000,00 lei.

Director executiv,

Daniela Georgeta Croitoru


,        U. V-       // \

propune alocare^ sumei. de^v


Șef serviciu

Milena Perpelea


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE Nr. 23/14.01.2021


2, C           sfMl

Andrei-Liviu VOLO^EyiCI

NOTA DE FUNDAMENTARE

CAP.84.07-71-TRANSPORTURI

Execuție lucrări - Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului

Ploiesti-cartier Pictor Rosenthal-cod SMIS 128190.

La data de 15.09.2020 s-a semnat Contractul de finanțare cu nr. 6097 pentru obiectivul de investitii:” Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești - cartier Pictor Rosenthal - cod SMIS 128190.

Proiectul “REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTOR ROSENTHAL ” conține un pachet de masuri care vor contribui la îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din cadrul cartierului Pictor Rosenthal situat in partea de sud-est a Municipiului Ploiești.

Astfel, se promovează coeziunea sociala prin îmbunătățirea mediului construit și prin activități complexe care vizează, dezvoltare comunitară și siguranță publică, respectiv:

 • • amenajare zona de joaca - propunerea pentru amenajarea locului de joacă urmărește consolidarea comunității prin stimularea interacținilor distractive pentru copii, și, în paralel, a părinților, bunicilor etc care îi supraveghează, fiind un centru de interes comunitarș

 • • lucrări de construire/reabilitare/modemizare a utilităților de bază la scară mică: modernizare drumuri, iluminat public, alimentare cu apa si canalizare.

Obiectivele propuse in cadrul proiectului au o abordare integrată și participativă, prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea cartierului Pictor Rosenthal.

Realizarea proiectului propus prezintă următoarele beneficii pentru locuitorii din zona Pictor Rosenthal:

o Asigurarea și îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban prin realizarea unui loc de joaca (in Aleea Berceni 2A), coitțri^rin^ și la înfrumusețarea aspectului urbanistic al localității;                 /a/Ă

o Creșterea calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie sii^^liț^i^ sociala prin imbunatatirea accesului la utilitățile publiceș

o Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor prin modelnfi^ăw^i extinderea sistemului de iluminat public;

o Imbunatatirea imaginii zonei si creșterea gradului de coeziune sociabil economica;

o Imbunatatirea infrastructurii rutiere din zona marginalizata.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 131/08.05.2020 s-a completat Hotararea Consiliului Local nr. 612/20.12.2018 cu Anexa nr. 2-Descrierea sumara a investiției si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului "REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, CARTIER PICTORROSENTHAL”.

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/ capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții, și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, sunt următorii:

Obiect A - AMENAJARE LOC DE JOACÂ PE AMPLASAMENT ALEEA BERCENI NR.2A

DESCRIE RE

TIP INDICAT OR

UNITAT EDE MĂSURĂ

CANTITA TE

1

Zonă dejoacă cu echipamente specifice

Suprafață

[mp]

330

2

Platforme, alei pietonale

Suprafață

mp^

103

3

Spațiu verde

Suprafață

mp’

180

4

Toaleta publică racordabilă

Bucăți

buc

1

5

Branșament la rețea APA NOVA Ploiești

Bucăți

buc

1

6

Rețea alimentare cu apa

Lungime

m’

16

7

Rețea sistem irigatii

Lungime

m’

219

Obiect B - INTERVENȚII ASUPRA STRĂZILOR DIN

CARTIERUL PICTOR ROSEN1

rHAL

TIP INDICAT OR

UNITATE DE MĂSURĂ

CANTIT A TE

1

Carosabil reabilitat

Suprafață

mp’

27847

2

Parcări amenajate

Suprafață

mp^

3743

3

Trotuare

Suprafață

mp;

12974

4

Piste de biciclete

Suprafață

mp'

1589

5

Spațiu verde

Suprafață

mp;

2328

5.1

Spațiu verde pe Strada Mircea cel Bătrân Tronson II

Suprafață

[mp]

5.1. 1

zona centrala 01

Suprafață

[mp] Z

tata

5.1.

2

zona centrala 02

Suprafață

[mp] p

5.1. 3

zona centrala 03

Suprafață

[mp] *

W&ss & •

5.1.

4

zona centrala 04

Suprafață

[mp]

5.1.

5

zona centrala 05

Suprafață

[mp]

15

5.1. 6

zona centrala 06

Suprafață

[mp]

34

5.1. 7

aferent trotuar stanga

Suprafață

[mp]

717

5.1. 8

aferent trotuar dreapta

Suprafață

[mp]

717

5.2

Spațiu verde pe Strada Pictor Rosenthal Tronson I

Suprafață

[mp]

256

5.2. 1

zona centrala 01

Suprafață

[mp]

128

5.2. 2

zona centrala 02

Suprafață

[mp]

128

6

Rețea alimentare cu apa

Lungime

[m]

625

7

Branșamente apa

Bucăți

[buc]

49

8

Rețea canalizare menajeră

Lungime

m'

2967

9

Rețea canalizare pluvială

Lungime

m

2036

10

Rețea canalizare unitară

Lungime

m

641

11

Rețea iluminat stradal subtem

Lungime

[km]

5

12

Stâlpi metalici pentru iluminat stradal cu H=7m

Bucăți

[buc]

94

13

Stâlpi metalici pentru iluminat stradal cu H=4m

Bucăți

[buc]

26

14

Rețea sistem irigatii

Lungime

[m]

3055

1.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI, indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

LVALORI PROIECT:

Valoare totala, lei inclusiv TVA

lei

22.685.458,00

C+M, lei inclusiv TVA

lei

17.381.735,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

102.221,00

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

451.664,74 •


II.VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA:

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv TVA, (1 euro = 4,5744 lei), din care:

lei

euro

22.685.45&€<l -------------------------

4.959.220^

Construcții - montaj (C+M) , lei inclusiv TVA

Lei

euro

17381735^00 [

3.799.784,67 j


Pentru continuarea si finalizarea acestui obiectiv de investitii este necesara


alocarea sumei de 544.000,00 lei.


DIRECTOR EXECUTIV, Daniela Georgeta CROITORU


SEF SERVICIU, na Andreia PERPELEA


Municipiul Ploiești

Nr.1 din 15.01.2021

ANEXA NR.3 C tb RC C Hh S/QO21


CAIET DE SARCINI


 • I. GENERALITĂȚI.

Prezenta documentație de atribuire cuprinde condițiile impuse de către achizitor, băncilor și instituțiilor financiare (naționale și internaționale) care vor depune oferte pentru procedura de licitație deschisă inițiată în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei.

 • II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII.

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune ofertă la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unei finanțări rambursabile în cuantum de 10.000.000 lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi considerată neconforma si va fi respinsă.

 • 1. Valoarea și forma creditului:

 • > Credit în cuantum de 10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile hotărârii nr.                              a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • > Posibilitatea utilizării plafonului disponibil pentru finanțarea și a altor investiții, în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești, conform rectificărilor bugetare.

Se va prezenta în acest sens, o Hotărâre a Consiliului Local Ploiești privind rectificarea bugetului creditelor interne.

 • 2. Durata creditului:

13ani, de la data intrării în vigoare a contractului, din care 3 ani de grație.

 • 3. Moneda: LEI

LEI (atât pentru credit cât și pentru costul total al acestuia).

 • 4. Destinație:

Realizarea unor investiții de interes public local, in cadrul unor proiecte cu cofinanțare europeană / finanțări nerambursabile, prin intermediul instrumentelor structurale aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Pe parcursul derulării împrumutului Municipiul Ploiești poate efectua mo W ^hu completări ale Listei obiectivelor de investiții finanțate din acest împrumut. '        - O

Mv? *

 • 5. Perioada de grație:                                      / *^>7 £

  • 5.1 Pentru plata dobânzii - nu se solicita perioadă de gratie. X/’’4

  • 5.2 Pentru rambursarea creditului - perioada de gratie de 3 ani (36 W liinij âe la

semnarea contractului.

 • 6. Perioada de trageri:

Pe toata perioada de gratie 3 ani (36 luni), sub rezerva rectificării bugetului corespunzător la nivelul de competență legal.

Tragerile vor fi efectuate pe bază de situații de lucrări si conform avizului Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.

Perioada de tragere poate fi prelungită în situații justificate (de exemplu: depășirea perioadei de realizare a lucrărilor, etc.).

 • 7. Perioada de rambursare:

10 ani, calculată din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație prevăzute la pct. 5.2., în rate lunare egale .

 • 8. Mod de rambursare:

Rate egale lunare conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca, iar plata dobânzilor se va face lunar.

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor de credit in perioada de rambursare, cu recalcularea dobânzii, a comisioanelor și a celorlalte costuri, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată, in cazul in care rambursarea se face din surse proprii. Se va prezenta în acest sens o declarație în care se va preciza acceptarea posibilității de plăți în avans, cu respectarea acestor condiții.

 • 9. Dobânzi:

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 6 luni +/- marja fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBORgm.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimata in număr rațional fix reprezentând procente pe an si va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliată de către ofertanți in Anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Plata dobânzii aferente se va realiza lunar.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.

 • 10. Taxe și comisioane:

  anual.


Comision de gestiune: în procent fix de 0% și valoare absolută de

Alte comisioane și/sau taxe aferente (detaliate), cu precizarea bazei de calcul si cu detalierea modului de calcul, datei plății, a perioadei pentru care se percepe.

Alte costuri percepute: se vor prezenta detaliat situațiile pentru care se percep.

Dobânda, comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. ... (Formularul de ofertă) vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioada de derulare a contractului.

Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul de ofertă, vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nicio altă sumă pe perioada derulării contractului, reprezentând taxă, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă și inclusă în costul total al creditului.

Plata dobânzilor, comisioanelor și taxelor aferente împrumutului se va face lunar, ofertanții având obligația să precizeze în mod clar, în cadrul anexei nr. 1 la Formularul de ofertă, termenele de plată ale acestora și sumele de plată.

Taxe si comisioane impuse de către achizitor

taxa de risc: 0;

comision de rambursare anticipată: 0%;

comision de neutilizare: 0%.

 • 11. Garantarea liniei de finanțare

Autoritatea contractantă, Municipiul Ploiești, garantează rambursarea împrumutului , plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile proprii viitoare ale bugetului local al Municipiului Ploiești, potrivit acordului de garantare, ce se va constitui anexă la contract.

 • 12. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

 • 13. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al credituhfi’ (J^x^1 fel Formularul de ofertă), care să conțină valoarea absolută a costului tcțtai^L^^-itui^ Se vor lua în calcul trageri lunare egale (ipoteză valabilă numai pentru calp^-cșst^o împrumutului), rambursarea în rate lunare egale, plata dobânzii și a comisîoryalui HUnar. Termenul de plată pentru rate, dobânzi și comisioane este 30(31) a lunii în curs.

Costul total al creditului cuprinde orice sumă reprezentând dobânzi, taxe, comisioane, etc., care vor fi percepute autorității contractante în termenul de derulare a contractului de achiziție publică ce va fi atribuit prin procedura inițiată în acest sens. Sancțiunea pentru nedeclararea de către ofertant a acestor elemente în cadrul propunerii financiare, este decăderea acestuia din dreptul de a le putea solicita autorității contractante pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Ofertanții vor prezenta un centralizator al costurilor anuale și totale, după modelul prezentat mai jos:

 • - Parametrii de calcul,

 • - Semnarea proiectului de contract,

 • - Obținerea avizelor C.A.I.L.,

 • - Tragerile din facilitatea de credit vor fi detaliate în anexa nr. 2 - graficul de tragere estimativ,

 • - Comisioanele aferente se vor calcula lunar/anual sau, după caz, la termenele scadente,

 • - Rambursarea împrumutului pe o perioada de 10 ani, în 120 rate lunare egale,

 • - Dobânda se va calcula la sold, lunar, în ipoteza anului de 360 zile,

 • - Comisioanele se vor calcula la termenele prevăzute:

 • - Valoarea ROBOR la 6 luni, pentru calculul dobânzii, va fi cea afișată de BNR în data de 31.12.2020. Această valoare ROBOR se va utiliza de ofertanti numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării ofertelor;

 • - Se va prezenta un centralizator detaliat al costurilor estimative aferente perioadei creditului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Nota :Termenele pentru trageri, plati, rate, dobânzi .comisioane, se vor stabili si corela conform aprobării CAIL.

Oferta declarată câștigătoare va fi aceea care va avea punctajul cel mai mare, potrivit criteriului de atribuire "prețul cel mai scăzut”.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚA TUWROmOOR?

\ & ' <$

„                     „        „        ăW

INTERESAȚI SA DEPUNĂ OFERTA LA ACEASTA PROCEDURA, URMATQ^RRtW

- contractul de achiziție publică se va încheia sub condiție suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă va obține avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1, alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale și ale art. 61, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

- în cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, contractul de credit încheiat cu ofertantul ce va fi declarat câștigător, se desființează cu efect retroactiv din chiar momentul încheierii acestuia, cu toate consecințele juridice ce decurg din această situație și fără niciun cost pentru autoritatea contractantă.

 • - contractul de achiziție publică ce urmează a fi încheiat constituie informație de interes public și, în consecință, nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.

 • - aceste specificații vor constitui, alături de altele, clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică.

Conform legislației în vigoare se va depune ca Anexe la c următoarele :

Anexe la caietul de sarcini:


Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr............. însoțită de Lista obiectivelor de investiții pentru care există contracte de finanțare și de Notele de fundamentare aferente-anexa nr. 1;

 • - Ultima execuție de casă de la Trezorerie.................- anexa nr. 2;

 • - Contul de execuție a bugetului local ( venituri și cheltuieli) întocmit conform clasificației funcționale și economice (cuprinde defalcarea fiecărui capitol de cheltuieli în ch. curente - de personal, bunuri și servicii, transferuri, subv. etc. - și ch, capital) si darea de seamă, pentru 31.12.2018, 31.12.2019 și 31.12.2020 - anexele nr. 3.1,3.2, 3.3,

 • - Contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne la 31.12.2020 - anexa nr. 4;

 • - Programul bugetului local pe anul în curs și Buget previzionat pe perioada creditului (3 ani), - anexa nr. 5;

 • - Registrul datoriei publice interne și externe și al garanțiilor interne și externe - copie la zi - anexa nr. 6.

 • - Fluxul de încasări și plăți - anexa nr. 7

 • - Situația privind serviciul datoriei publice locale - anexa nr. 8

 • - Calculul gradului de îndatorare - anexa nr. 9

 • - Situația plăților restante și a arieratelor la 31.12.2020 -anexa 10

  Director Executiv,

  Nicoleta Craciunoiu


Sef Serviciu Buget împrumuturi

Alin^'Al^andra Popescu


Anexa 1 la Formularul de oferta


OFERTANTUL

(denumirea/numele)

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI

Nr.

Crt.

Denumire categorie

Cota procentuală

Valoare absolută (în lei)

Termen de plată

Dobândă

ROBOR 6M(*) +/-......% (marja fixă

acordată de ofertant)

Comision..................

Taxă..........

etc.

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI*

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

* Costul total al creditului se va determina potrivit cerințelor prevăzute la punctul „Criteriul de atribuire al contractului” din documentația de atribuire

Data..................

(Semnătura autorizată și ștampila)

Anexa 2 la Formularul de oferta


Grafic de tragere in perioada de gratie si costuri acoperite de credit

An/luna

Zile luna

Total lunar de plata RON

Comisi on 1...n

Alte taxe bancar e 1...n

Doban da

Rata capital

Sold credit la sfarsitu I lunii

Sold neutilizat la sfârșitul lunii

Trageri lunare

Total neutilizs

Total cosi

uri financiare

Total finanțare

Total dobanda calculata

Total comisioane calculate

Total sume rambursate