Hotărârea nr. 27/2021

Hotãrârea nr. 27 referitoare la modificarea anexelor Hotărârii de Consiliu Local nr. 403/2020 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2020-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 27

referitoare la modificarea anexelor Hotărârii de Consiliu Local nr. 403/2020 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 59/12.02.2021 al primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei-Liviu Volosevici și al consilierilor Popescu Georgeta-Simona, Toma-Cochinescu Cristina, Popa Anca-Adina și Săbău Valentin-Răzvan, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Comunicare Relații Publice nr. 666/11.02.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 40/12.02.2021, prin care se propune modificarea anexelor Hotărârii de Consiliu Local nr. 403/ 2020 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2020-2021;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 12.02.2021;

în baza art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare si functionare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

în baza avizului conform emis de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova;

ținând cont de Hotărârea nr. 85/2020 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învătământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021, modificată;

conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.87/2006;

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5);

În temeiul art. 129, alin. 7, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local

nr.403/2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de Consiliu Local

nr.403/2020, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Începând cu data prezentei, Hotărârea de Consiliu Local nr. 403/2020 se modifică corespunzător.

Art. 4 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 februarie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

Anexa nr. 1 la HCL NR. 27/2021

TABEL CU REPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE DIN

9

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Unitate de învățământ 9

Adresa și numărul de telefon

Nume consilier local

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"

B-dul Independentei nr. 8, tel. 0244.595952

Enescu Răzvan, Botez George Niculae, Bolocan Iulian

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC “ELIE RADU”

Șos. Vestului nr. 22, tel. 0244 528269

Enescu Răzvan, Marcu Valentin, Nemeș Constantin

LICEUL TEHNOLOGIC “LAZĂR EDELEANU”

B-dul Petrolului nr. 14, tel. 0244 573182

Vâscan Robert, Sîrbu Simion Gheorghe, Enescu Răzvan

LICEUL TEHNOLOGIC “TOMA N. SOCOLESCU”

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244 552251

Tonsciuc Mihai, Măchițescu Dragoș, Simionescu Radu Alexandru

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU”

Str. Nucilor nr. 39, tel. 0244 521286

Sîrbu Simion Gheorghe, Tonsciuc Mihai, Măchițescu Dragos

ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE COȘBUC”

Str. Alex. Lăpușneanu nr. 17, tel. 0244 513891

Agapie Anca, Măchițescu Dragoș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU”

Popa Farcaș nr. 23, tel. 0244.524556

Frusina Nicolae Vlad, Măchițescu Dragoș, Ganea Cristian

ȘCOALA GIMNAZIALA „PROFESOR NICOLAE SIMACHE”

Str. Malu Roșu nr. 102, tel. 0244 537316

Măchițescu Dragoș, Marcu Valentin, Popa ,.,-5

Anca               X.'p'

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,!. A. BASSARABESCU”

Aleea Strunga nr. 2, tel. 0244 552109

Ștefan Nicoleta, Frusina Nicolae Vlad, Tomă Cochinescu Cristina      L y

GRĂDINIȚA “DUCHY-DUCK”

Str. Fortunei nr. 21, tel. 0721 446 982

Enescu Răzvan        .    /

o

Anexa nr. 2 la HCL NR. 27/2021


TABEL CU REPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA

SI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR s                                                                ■                                  ■                                  ■

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021


Unitate de învățământ

Adresa si numărul de telefon

Nume consilier local

COLEGIUL NATIONAL "LL. CARAGIALE"

Str. Gh. Doja nr. 98, tel. 0244 522340

Măchițescu Dragoș

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU”

Str. Nucilor nr. 39, tel. 0244 521286

Enescu Răzvan

ȘCOALA GIMNAZIALA „ANDREI MUREȘEANU”

Str. Trotuș nr. 4, tel. 0244 532460

Măchițescu Dragoș

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G.

Str. Trotuș nr. 4, tel. 0244 567252

Măchițescu Dragoș

GRĂDINIȚA “SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL”

Str. Matei Basarab nr. 63, tel. 0748 259 835

Enescu Răzvan

GRĂDINIȚA “CĂSUȚA CU POVEȘTI’

Str. Petre Negulescu nr. 14, tel. 0724 493 257

Enescu Răzvan

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT “MARSHMALLOW”

Str. Mărășesti nr. 160, tel. 0720 354 759

Măchițescu Dragoș

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “HELLO KIDS”

Str. Frăsinet nr. 2A, tel. 0723 616 533

Enescu Răzvan

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “KIT”

Str. Rubinelor nr. 51, tel. 0723 636 651

Enescu Răzvan

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “SFÂNTUL SPIRIDON”

Str. Dreptății nr. 33, tel. 0724 044 271

Măchițescu Dragoș          /A..