Hotărârea nr. 25/2021

Hotãrârea nr. 25 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 409/2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 25

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 409/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 61/12.02.2021 al primarului municipiului Ploiești - domnul Andrei-Liviu Volosevici și Raportul de specialitate nr.39/12.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.409/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.;

Conform avizului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 12.02.2021;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Zoia Staicu;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2000 prin care Regia Generală de Apă Ploiești s-a transformat în Societate comercială cu capital mixt, modificată;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014, completată;

Având în vedere prevederile art.1 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

În baza art. 129, alin. 7 lit. s) și art. 131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 409/2020 în sensul înlocuirii doamnei Zoia Staicu cu domnul Aurelian-Dumitru Tudor în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 409/2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 12 februarie 2021

Contrasemnează,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         p. SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU        Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv