Hotărârea nr. 24/2021

Hotãrârea nr. 24 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Dr. Bagdazar, nr. 4

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 24

privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Dr. Bagdazar, nr. 4

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 43/10.02.2021 al domnilor consilieri Marcu Valentin, Tudor Aurelian-Dumitru, Frusina Nicolae-Vlad, Popa Gheorghe, Andreescu Costel, Stănciulescu Răzvan-Toma și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 43/10.02.2021 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 32/10.02.2021 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 22/10.02.2021 la Direcția Economică, referitor la proiectul de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Dr Bagdazar, nr. 4;

Luând în considerare Avizul din data de 09.02.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În conformitate cu art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 7 lit. j), art. 139 și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului cota actuala de ^ situat în Ploiești, str. Dr. Bagdazar, nr.4, înscris în Cartea Funciară nr.146576 a U.A.T. Ploiești, compus din teren în suprafață măsurată de 635 mp, construcția C1-locuință cu două niveluri Sp+ P, Suprafața construită la sol de 155 mp având numărul cadastral 129879-C1, și construcția C4-P+1, Suprafața construită la sol de 307 mp având numărul cadastral 129879-C4, din care constructia C1-imobil înscris în Lista Monumentelor Istorice sub denumirea ”Casa Enache Cantacuzino”- cod LMI/2015 PH-II-m-B-16235, la valoarea de 165.000 euro.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 februarie 2021

Contrasemnează,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         p. SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU       Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv