Hotărârea nr. 23/2021

Hotãrârea nr. 23 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 400/2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 23

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 400/2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 52/10.02.2021 al Primarului Municipiului Ploiești, Andrei - Liviu Volosevici și Raportul de specialitate nr. 36/10.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 400/2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Ploiești;

Luând în considerare avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 12.02.2021;

Ca urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 495/2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Mihai Laurențiu Polițeanu și a Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Zoia Staicu;

Având în vedere Decizia civilă nr. 135/28.01.2021 pronunțată de Tribunalul Prahova în dosarul 25813/281/2020 prin care s-a validat mandatul de consilier local al Municipiului Ploiești pentru Enescu Răzvan - Alianța USR Plus și Încheierea finală de dezinvestire nr. 229/04.02.2021 pronunțată de Judecătoria Ploiești prin care s-a dispus validarea mandatului supleantului în funcția de consilier local al Municipiului Ploiești a domnului Măchițescu Alexandru-Dragoș-candidat al Partidului Național Liberal;

Ținând cont de prevederile cuprinse în capitolul I, Secțiunea a III-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014, modificată;

În temeiul art. 124 alin.(1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.400/2020, astfel:

  • - înlocuirea domnului Polițeanu Mihai-Laurențiu cu domnul Andreescu Costel în cadrul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații;

  • - înlocuirea doamnei Staicu Zoia cu domnul Măchițescu Alexandru-Dragoș în cadrul Comisiei de specialitate nr. 5 - Comisia pentru protecție și asistență socială;

  • - înlocuirea domnului Andreescu Costel cu dl. Enescu Răzvan în cadrul Comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 400/2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 februarie 2021.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv