Hotărârea nr. 22/2021

Hotãrârea nr. 22 privind încheierea unui contract de comodat între S.C. Centrul Medical Mediurg S.R.L. şi Municipiul Ploieşti pentru folosința gratuită a spaţiului din str. Plugari nr. 1 Bis pentru amenajarea unui Centru de vaccinare împotriva COVID 19

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 22

privind încheierea unui contract de comodat între S.C. Centrul Medical Mediurg S.R.L. și Municipiul Ploiești pentru folosința gratuită a spațiului din str. Plugari nr. 1 Bis pentru amenajarea unui

Centru de vaccinare împotriva COVID 19

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 44/10.02.2021 al primarului Municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de Specialitate nr.2000/10.02.2021 al Direcției Tehnic-Investiii, nr. 42/10.02.2021 al Direcției Gestiune Patrimoniu, nr. 34/10.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și nr. 639/10.02.2021 al Direcției Comunicare, Relații Publice privind încheierea unui contract de comodat între S.C. Centrul Medical Mediurg S.R.L. și Municipiul Ploiești pentru folosința gratuită de către Municipiul Ploiești a spațiului din str. Plugari nr. 1 Bis pentru amenajarea de Centru de vaccinare împotriva COVID 19;

Având în vedere avizul din data de 12.02.2021 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport și avizul din data de 12.02.2021 al Comisiei nr. 2 Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere solicitarea Primăriei Municipiului Ploiești nr.3047/05.02.2021 transmisă de către S.C. Centrul Medical Mediurg S.R.L.;

Luând în considerare adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.3047/08.02.2021, depusă de către S.C. Centrul Medical Mediurg S.R.L.;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România;

În conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 2171/M223/121/4380/2020 privind stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și functionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 și Instrucțiunii nr. 22/29.12.2020 a Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea Împotriva Sars-CoV-2;

În temeiul art.129, alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de comodat (împrumut de folosință) între S.C. Centrul Medical Mediurg S.R.L. și Municipiul Ploiești pentru folosința gratuită a spațiului în suprafață de 136 mp din Ploiești, str. Plugari nr. 1 Bis de către Municipiul Ploiești, pentru amenajarea unui Centru de vaccinare împotriva COVID 19, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de comodat (împrumut de folosință) corespunzător, potrivit prevederilor art. 1 și legislației specifice în domeniu.

Art. 3 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

ANEXA LA H.C.L.


02.2021


CONTRACT DE COMODAT

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. S.C. Centrul Medical Mediurg S.R.L, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Clementei nr.43, județul Prahova, Înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29/2837/1994, CUI 6484597, reprezentat legal de Dnul Cristian-Anton Vintilescu - Director General, în calitate de comodant,

 • 2. Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr.lA, județul Prahova, reprezentat de domnul Primar Andrei Liviu Volosevici în calitate de comodatar, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul contractului il constituie folosința temporară și gratuită a spațiului in suprafața de 136 mp situat în Ploiești, strada Plugari nr. 1 Bis.

Art. 2.2. Transmiterea spațiului se face in vederea amenajării de către Municipiul Ploiești a unui Centru de vaccinare împotriva COVID-19.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. Contractul de comodat este valabil pana la data de 31.12.2021, începând cu data semnării acestuia, cu posibilitate de prelungire.

Art. 3.2. Predarea-primirea spațiului se face pe baza de proces-verbal ce se va încheia ulterior Încheierii contractului, in termen de max. 10 de zile.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) sa predea comodatarului imobilul liber, pe baza de proces verbal de predare -primire;

 • b) sa nu-1 impiedice pe comodatar sa folosească imobilul pana la termenul convenit;

 • c) sa plateasca despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaște, dar nu le-a adus la cunoștința comodatarului, conform art. 2152 Cod civil.

 • d) comodantul are dreptul sa controleze periodic modul cum este folosit si intretinut de către comodatar imobilul transmis;

Art. 4.2. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a) Să folosească spațiul conform destinației de Centru Vaccinare împotriva COVID-19, prevăzut în contract;

 • b) Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c) Să achite contravaloarea utilităților aferente utilizării spațiului (cheltuieli de întreținere, energie electrică, gaze, apă-canal, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului, proporțional cu suprafața folosita);

 • d) Să incheie contract de deșeuri pentru ridicarea si neutralizarea deșeurilor medicale si periculoase rezultate in urma activitatii de vaccinare;

 • e) Să asigure materialele sanitare, pentru dezinfectie si curățenie in spațiul unde funcționează Centrul de Vaccinare împotriva COVID-19;

 • f) Să nu efectueze nici un fel de modificări/amenajari spațiului necesare desfășurării activității Centrului de Vaccinare, fără acordul comodantului;

 • g) Să respecte toate normele legale in vigoare in domeniul apararii împotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligatii:

■ sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pe^thi^^f&aăk^de Urgenta Județean „Serban Cantacuzino” despre izbucnirea si stingerea.Ou^dr^ proprii a oricărui incendiu;                                               ■a'' - ’ • ■ sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice d4*aj?arăi incendiilor, certificate conform legii;

 • ■ sa cunoască si sa respecte normele de aparare împotriva in activităților pe care le organizează sau le desfasoara;

 • ■ sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea împotriva incendiilor;

 • ■ sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • h) Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni care s-au produs asupra spațiului;

 • i) Să predea spațiul liber și dotările pe care le-a preluat conform procesului verbal, (anexa la contract) la finalizarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare;

 • j) Să permită accesul proprietarului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

 • k) Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul imobilului în care se află spațiul dat în comodat;

 • 1) Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

 • m) Să intretina imobilul in stare buna, ca un adevarat proprietar.

V. ÎNCETAREA contractului

Art. 5.1. Contractul încetează în următoarele cazuri:

a) prin acordul scris al părților;

 • c) în caz de forță majoră cum este definită de legea română;

 • d) expirarea termenului prevăzut in contract;

 • e) in momentul finalizării campaniei de vaccinare Anti COVID-19 in Municipiul Ploiești.

Art. 5.2. Pactul comisoriu de gradul IV - în caz de neexecutare, contractul se consideră desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și vreo altă formalitate prealabilă.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

Art. 5.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează sa-și producă efectele.

 • VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 6.1. Sunt strict interzise închirierea, cedarea sau cesiunea contractului în totalitate sau în parte altor persoane.

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comun sau ori de câte ori este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit.

Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței părților.

 • VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 7.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmis prin adresă scrisă, la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 7.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi

scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideCă prirpitâ^de.' destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmară

Vin. LITIGII                                                     |

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului

să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.                                      y

Art. 8.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă^p^ld s£ vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract de comodat se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

COMODANT, S.C. Centrul Medical Mediurg S.R.L. Director General, Dr. Cristian-Anton Vintilescu

COMOD AT AR, Municipiul Ploiești Primar,

Andrei Liviu Volosevici


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Carmen Daniela Bucur

Direcția Comunicare, Reiatii Publice

Director Executiv, Alina Istratescu

Direcția Tehnic-Investitii Director Executiv, Madalina Crăciun

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv, Mihaela Lucia Constantin