Hotărârea nr. 21/2021

Hotãrârea nr. 21 privind stabilirea amplasamentului necesar construirii Spitalului Municipal de Urgență pe terenul situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 25

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 21

privind stabilirea amplasamentului necesar construirii Spitalului Municipal de

Urgență pe terenul situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 25C

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 34/08.02.2021 al domnului Primar, Andrei-Liviu Volosevici și al consilierilor Costel Andreescu, Iulian Bolocan, George-Sorin-Niculae Botez, Răzvan Enescu, Nicolae-Vlad Frusina, Cristian-Mihai Ganea, Bogdan Lupu, Valentin Marcu, Alexandru-Dragoș Măchițescu, Daniel Nicodim, Paul Palaș-Alexandru, Anca-Adina Popa, Gheorghe Popa, Georgeta-Simona Popescu, Horia-Nicolae Popovici, Valentin-Răzvan Săbău, Radu-Alexandru Simionescu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Răzvan-Toma Stănciulescu, Nicoleta Ștefan, Cristina Toma-Cochinescu, Magdalena Trofin și Aurelian-Dumitru Tudor, precum și Raportul de Specialitate comun nr. 35/09.02.2021 al Direcției Gestiune Patrimoniu, nr. 1969/09.02.2021 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 300976/09.02.2021 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, nr. 21/09.02.2021 al Direcției Economice și nr. 30/09.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune stabilirea amplasamentului necesar construirii Spitalului Municipal de Urgență pe terenul situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 25C;

Având în vedere avizul din data de 09.02.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că terenul face parte din patrimoniul Municipiului Ploiești, domeniul privat al localității;

În temeiul art. 92 alin. (1), al art. 129 alin. (1), (2) lit. c), alin. (7) lit. c) și alin.(14), al art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), al art. 196 alin. (1) lit. a) și al art. 354 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă stabilirea amplasamentului necesar construirii Spitalului Municipal de Urgență pe terenul situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 25C, în suprafață de 71.000 mp, în vederea depunerii documentației specifice la Compania Națională de Investiții.

Art. 2 La momentul cuprinderii proiectului privind construirea Spitalului Municipal de Urgență în lista sinteza, celelalte hotărâri ale Consiliului Local ce conțin prevederi referitoare la edificarea Spitalului Municipal de Urgență vor fi modificate/încetate.

Art. 3 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze toate documentele necesare în vederea realizării obiectivului de investiții ,,SPITAL MUNICIPAL DE URGENȚĂ”.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv