Hotărârea nr. 19/2021

Hotãrârea nr. 19 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploieşti al imobilului-teren situat in str. Sondelor, nr.64B

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 19

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești al imobilului-teren situat in str. Sondelor, nr.64B

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 21/27.01.2021 al domnilor consilieri Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 22/27.01.2021 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 14/27.01.2021 la Direcția Economică, sub nr. 22/27.01.2021 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.300602/27.01.2021 la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană referitor la trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești al imobilului-teren situat în str. Sondelor, nr. 64B;

În conformitate cu Avizul din data de 27.01.2021 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că imobilul teren ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.64/27.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti și este înscris în Cartea Funciară nr.146566, a UAT Ploiești, având număr cadastral 146566 ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286, alin. (4), art. 296, alin. (2) și alin. (7), art. 354 și art. 355 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești a imobilului teren situat în str. Sondelor, nr.64B, înscris în cartea funciară 146566 a UAT Ploiești, cu număr cadastral 146566, în vederea realizării unui obiectiv de utilitate publică.

(2)Imobilul teren menționat la alin. (1) se identifică potrivit planului Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se declară imobilul menționat la art. 1 de uz și interes public local, stabilindu-se destinația de teren aferent platformă gospodărească.

Art. 3 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze orice documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 28 ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

Plan de amplasament și

Scara 1: 200
NR CAD 134951


PT 25Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) MUN. PLO[EȘTI


64B I


SC CIVIC SERV SRL


144       ___________

B. Date referitoare la construcții


Suprafața totală măsurată a imobilului’ 144mp

Suprafața din act= 144mp


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondența acesteia cu realitatea din teren


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrat a și atribuirea numărului cadastral


SC EDROM CART SRL Aut. A.N.C.P.I.

Clasa II Seria RO-B-J nr. 1589


VOICU


ROMICA


Semnat digital de VOICU ROMICA Data: 2020.06.24 09:29:28 +03'00'


AUTORIZAT VOICU R. ROMICA Categoria B RO-PH-F Nr. 0222


Parafa Semnătura și data, Ștampila BCPI

Mariana Dnrt^ Semnat digital de Marlena Popa

IVlailClIa rupă Data:2020.06.25 13:18:54 +03'00'