Hotărârea nr. 18/2021

Hotãrârea nr. 18 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 18

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului

Local nr. 219/2010

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 20/26.01.2021 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic-Investiții înregistrat sub nr. 1131/26.01.2021;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 21/26.01.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 7, Comisia Juridică, Ordine Publică, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Petiții și Recalmații din data de 26.01.2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr. 3/2003;

În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/2010;

În temeiul prevederilor art. 129 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea obiectului contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010 în sensul eliminării activităților introduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 251/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010, respectiv următoarele activități:

 • a) achiziția, instalarea, repararea indicatoarelor rutiere;

 • - indicatoare rutiere și stâlpi de susținere - furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - indicatoare ansambluri reflectorizante - furnizare și instalare, conform SR1848 -1: 2011, Art. 5.3.6., demontare, reparare;

 • - panouri rutiere și structuri metalice tip consola - furnizare, instalare, demontare, reparare (panouri rutiere de orientare);

 • - indicatoare rutiere reflectorizante “TRECERE PENTRU PIETONI” echipate cu lămpi cu led-uri, furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - stâlpi metalici de limitare acces - confecționare, instalare, demontare, reparare;

 • - limitatoare de viteză, sistem liniar - furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - limitatoare de viteză, sistem punctiform - furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - stâlpi flexibili pentru delimitare și direcționare - furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - oglindă stradală reglabilă - furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - parapeți stabili - furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - butoni rutieri reflectorizanți aplicați - furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - butoni rutieri reflectorizanți (îngropați în carosabil) - furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - confecționare, montare, demontare, reparare, bolarzi de orice tip;

 • - separatori de sens - furnizare și instalare;

 • - garduri metalice pentru dirijare și protecție pietoni în vecinătatea unităților de învățământ - furnizare și instalare;

 • b) Executare marcaje rutiere;

 • c) Proiectare, obținere de avize, servicii a căror comandă poate fi dată direct de către Direcția Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești.

Art. 2 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr.14782/25.08.2010, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data semnării de către ambele părți a Actului adițional prevăzut la art.2.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 251/31.07.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 28 ianuarie 2021

Contrasemnează,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         p. SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU       Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR--------------------/---------


ACT ADIȚIONAL NR.

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr..................... între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, denumit în continuare concedent, pe de o parte si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Ploiești, str. Văleni, nr. 32, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de înregistrare 27449967, reprezentată prin domnul Alin Mihael Dănilă, având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional.

Art. 1 - De la pct. 2.1 din Cap. Il-Obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, se elimină următoarele activități:

 • a) achiziția, instalarea, repararea indicatoarelor rutiere;

 • - indicatoare rutiere si stâlpi de susținere - furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - indicatoare ansambluri reflectorizante - furnizare si instalare, conform SR1848 - 1: 2011, Art. 5.3.6., demontare, reparare;

 • - panouri rutiere si structuri metalice tip consola - furnizare, instalare, demontare, reparare (panouri rutiere de orientare);

 • - indicatoare rutiere reflectorizante „TRECERE PENTRU PIETONI” echipate cu lămpi cu led-uri, furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - stâlpi metalici de limitare acces - confecționare, instalare, demontare, reparare;

 • - limitatoare de viteza, sistem liniar - furnizare , instalare, demontare, reparare;

 • - limitatoare de viteza, sistem punctiform - furnizare , instalare, demontare, reparare;

 • - stâlpi flexibili pentru delimitare si direcționare - furnizare, instalare, demontare, reparare;

 • - oglinda stradala reglabila - furnizare , instalare, demontare, reparare;

 • - parapeți lestabili - furnizare , instalare, demontare, reparare;

 • - butoni rutieri reflectorizanți aplicați - furnizare , instalare, demontare, reparare;

 • - butoni rutieri reflectorizanți (îngropați in carosabil) - furnizare, in^lajȚ^tfândnWe, reparare;                                                              144              ■m.

 • - confecționare, montare, demontare, reparare, bolarzi de orice tim

 • - separatori de sens - furnizare si instalare;                               « 2^

 • - garduri metalice pentru dirijare și protecție pietoni în vecinătate^i^^plor de învățământ - furnizare și instalare.

 • b) Executare marcaje rutiere.

 • c) Proiectare, obținere de avize, servicii a căror comanda poate fi dată direct de către Direcția Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești.

Art. 2 - Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractual de delegare a gestiunii nr. 14782/25.08.2010, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractual de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Concedent,


Municipiul Ploiești


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Primar,

Andrei Liviu Volosevici

Director General, Alin Mihael Dănilă