Hotărârea nr. 17/2021

Hotãrârea nr. 17 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea construcţiei situată în Bulevardul Independenţei nr. 24

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 17

privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea construcției situată în Bulevardul Independenței nr. 24

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 16/20.01.2021 al domnilor consilieri Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu, Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 13/21.01.2021, al Direcției Economice nr. 9/21.01.2021 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 18/21.01.2021 la proiectul de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea construcției situate în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 24;

În conformitate cu procesul - verbal și avizul din data de 20.01.2021 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere scrisoarea S.C. IMO Property Investments București S.A. înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 22831/08.12.2020 privind oferta de vânzare a imobilului construcție situat în Municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr. 24, Județul Prahova;

În temeiul art. 129 alin.(1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1, lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului - construcție situată în Ploiești, Bulevardul Independenței nr. 24, construcție în regim de demisol, parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3 (parțial), având nr. Cadastral 5974 - C1 intabulată în CF nr. 135108- C1 a localității Ploiești, Județul Prahova (CF VECHE NR. 4709), edificată pe terenul în suprafață de 1712 mp. conform actelor și 1696 mp. conform măsurătorilor cadastrale, având număr cadastral 5974, intabulat în CF nr. 135108 a localității Ploiești, Județul Prahova (CF veche nr. 4709).

Oferta de vânzare a S.C. Imo Property Investments București SA către Municipiul Ploiești a imobilului menționat mai sus este de 1.200.000 Euro, plătibil în echivalentul în lei la cursul de schimb valutar BNR + 0,3 % valabil la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 28 ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv