Hotărârea nr. 16/2021

Hotãrârea nr. 16 privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 16

privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 5/14.01.2021 al domnilor consilieri Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu, Bogdan Lupu și Raportul comun de specialitate al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 14/22.01.2021, al Direcției Economice nr. 11/21.01.2021 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 9/18.01.2021 la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință;

Având în vedere Procesele verbale din data de 11.12.2020 și din data de 12.01.2021 ale Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;

În conformitate cu avizul din data de 13.01.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile contractelor încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință;

În temeiul prevederilor 129 alin. (1) alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin.(1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea termenului contractelor încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești, potrivit Anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea prin act adițional a termenului contractelor încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești.

Art. 3 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actele adiționale la contractele încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 28 ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

Anexa la HCL nr.

Nr. crt.

Titular contract

Adresa spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință

Solicitare prelungire

Termen prelungire

1.

Iliescu Dumitru contract de închiriere nr. 15352/08.12.2006

Piața Victoriei nr.5-7, bloc C4, parter

Cererea nr.

19921/21.10.2020

03.12.2021

2.

S.C. Luciana Ichim SRL contract de Închiriere nr. 531267/29.12.2005

Str.Slt.Erou Moldoveana Marian nr.5A

Cererea nr.

20280/27.10.2020

11.12.2021

3.

S.C. Dalmena SRL contract de inchiriere nr. 10458/08.07.2013

Zona Complex Păltiniș, modulul 2+6

Cererea nr.

23018/02.12.2020

23.08.2025

4

S.C. Compril Ghionoiu S.R.L.

contract de inchiriere nr. 22663/18.01.2013

Zona Complex

Păltiniș, modulul 1

Cererea nr.

24017/11.12.2020

17.01.2022

5.

S.C. Lavipet SRL contract de inchiriere nr. 3190/26.02.2013

Str. Ghe Gr.

Cantacuzino intersecție cu G-ral Eremia Grigorescu

Cererea nr.

24568/16.12.2020

25.02.2022

6.

Biblioteca Județeană Nicolae lorga contract de închiriere nr. 11922/24.01.2006

Str. Cristianul nr. 14, bloc 150L, parter

Cererea nr.

24628/16.12.2020

03.01.2022

7.

S.C. Dumco Electric SRL contract de inchiriere nr. 428/07.03.2006

Str. GeorgeCosbuc nr.14

Cererea nr.

25600/28.12.2020

14.02.2022

8.

S.C. Tavianu Games SRL contract de inchiriere nr. 3155/26.02.2013

Șos. Buftea nr. 12,Cartier Mitica Apostol

Cererea nr.

25819/29.12.2020

25.02.2022

9.

Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Prahova contract de comodat nr. 1930/29.01.2019

str. Eroilor, bloc 14E, ap. 1

Cererea nr.

123/05.01.2021

28.01.2022