Hotărârea nr. 147/2021

Hotãrârea nr. 147 privind stabilirea destinaţiei de locuinţă socială unei unităţi locative din imobilul proprietatea municipiului Ploieşti de la adresa poştală Elena Doamna, nr. 51 şi transmiterea acesteia în administrarea Administraţiei Serviciilor Sociale şi Comunitare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 147

privind stabilirea destinației de locuință socială unei unități locative din imobilul proprietatea municipiului Ploiești de la adresa poștală Elena Doamna, nr. 51 și transmiterea acesteia în administrarea Administrației Serviciilor Sociale și

Comunitare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 161/22.04.2021 al domnilor consilieri: Marcu Valentin, Tudor Aurelian-Dumitru, Frusina Nicolae-Vlad, Popa Gheorghe, Andreescu Costel, Stănciulescu Răzvan-Toma și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 147/22.04.2021 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 133/21.04.2021 la Direcția Gestiune Patrimoniu prin care se propune stabilirea destinației de locuință socială pentru o parte din imobilul situat în Ploiești, str. Elena Doamna, nr. 51 proprietatea privată a municipiului Ploiești și transmiterea acesteia în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare din Ploiești;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 103/22.04.2021 al Direcției Economice;

Având în vedere Decizia Civilă nr. 468/23.11.2020 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, instanța a decis “Obligă reclamantul să încheie pârâtei Drăgulin Florica contract de închiriere pentru locuința socială pe care o ocupă, compusă din două camere și bucătărie, situate în municipiul Ploiești, str. Elena Doamna nr. 51, jud. Prahova”;

Luând în considerare Avizul din data de 14.04.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale și Avizul din data de 20.04.2021 al Comisiei Speciale ce are ca atribuții întocmirea și actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești";

În baza prevederilor art. 2, litera c, art. 38 și 39 din Legea nr. 114/1996 - privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 286 alin. 1 și art. 296 și în temeiul art. 129, alin. 1, alin. 6, lit. a, alin.7, lit. q și art. 108, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Stabilește destinația de locuință socială a unității locative identificată în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești a unității locative menționate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a unei unități locative situată în Ploiești, str. Elena Doamna nr. 51, număr inventar I-2 S2 0106 - corp B și număr inventar I-2 S2 0105 - corp A - parțial, și a cotei indivize de teren curte aferent, identificate conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Predarea - primirea imobilului menționat la art. 3 se face pe bază de proces verbal în termen de 30 zile.

Art. 5 Se aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 43/2007, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la Contractul de Adminsitrare nr. 4654/2007 încheiat între municipiul Ploiești și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, corespunzător prevederilor art. 3.

Art. 6 Se împuterniceste Primarul municipiului Ploiești în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Gestiune Patrimoniu și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

JfIexANR^/^

LA HCL NR. 1^1 Ml

TABEL cuprinzând o unitate locativă din imobilul de la adresa poștală Elena Doamna, nr.51 căreia i se stabilește destinația de locuință socială și care va fi trecută din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1

Elena Doamna, nr. 51.

Locuință formată din cameră în suprafață utilă de 12 mp, cameră în suprafață utilă de 12 mp, antreu în suprafață utilă de 7,20 mp, bucătărie în suprafață utilă de 14,5 mp, cămară în suprafață utilă de 2,5 mp

Domeniu privat-alineatul 2 de la poziția 79, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006

DIRECTOR EXECUTIV, Ca              hi cur

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tăbîrcă

ircă


întocmit:

Raltfca Mine#

ANEXA NR. 2

LA HCL NR/

TABEL cuprinzând o unitate locativă din imobilul de la adresa poștalăElenaDoamnă* nr.51 cu destinația de locuință socială, care se transmite în adiriinistrareajj? Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL

JURIDIC

1.

Drăgulin Florica - conform Deciziei nr.468/23.11.2020 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în dosarul nr.7705/281/2018

Strada Elena Doamna, nr. 51.

Locuință formată din cameră în suprafață utilă de 12 mp, cameră în suprafață utilă de 12 mp, antreu în suprafață utilă de 7,20 mp, bucătărie în suprafață utilă de 14,5 mp, cămară în suprafață utilă de 2,5 mp .

Domeniu public al municipiului Ploiești

Terenul curte în suprafață 200,00 mp, cotă indiviză din totalul de 1132,5 mp.

Domeniu privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daifiida Bucur

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tăbîrcă