Hotărârea nr. 146/2021

Hotãrârea nr. 146 privind aprobarea unui schimb de locuinţe, destinate închirierii, aflate în proprietatea municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 146

privind aprobarea unui schimb de locuințe, destinate închirierii, aflate în proprietatea municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 159/22.04.2021 al domnilor consilieri: Marcu Valentin, Tudor Aurelian-Dumitru, Frusina Nicolae - Vlad, Popa Gheorghe, Andreescu Costel, Stănciulescu Răzvan - Toma și Vîscan Robert - lonuț și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 145/22.04.2021 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 130/20.04.2021 la Direcția Gestiune Patrimoniu și raportul de specialitate nr. 100/22.04.2021 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea unui schimb de locuințe;

Luând act de faptul că spațiul locativ din imobilul situat în Ploiești, str. Sever Axente, nr. 5 potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești și spatiul locativ din imobilul situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 52 potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 306/2012 aparține domeniului public al Municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că spațiul locativ din imobilul situat în Ploiești, str.Sever Axente, nr. 5 și respectiv spațiul locativ din imobilul situat în Ploiești, str.Mihai Bravu, nr. 52 sunt valorificate prin închiriere către doamna Borcea Georgeta Ioana, potrivit contractului de închiriere nr. 5496/2009 și către doamna Sărdaru Daniela, potrivit contractului de închiriere nr. 15310/2012;

Având în vedere cererile de schimb nr. 9011/14.04.2021și nr. 9307/19.04.2021 ale doamnelor Sărdaru Daniela și Borcea Georgeta Ioana;

Luând în considerare Avizul din data de 20.04.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale și Avizul din data de 20.04.2021 al Comisiei Speciale ce are ca atribuții întocmirea și actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești";

Potrivit art. 1763, art. 1765 și art. 1777 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil și art. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 74 /2007;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), litera c), alin. (6) lit. b, alin. (7) lit. q, art.139, art. 196, alin. (1), litera a), art. 296, alin. (2), art. 354 și art. 361, alin. (2) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Aprobă schimbul de locuințe destinate închirierii între doamna Borcea Georgeta Ioana care deține cu chirie locuința situată în Ploiești, str. Sever Axente, nr.5 și doamna Sărdaru Daniela care deține cu chirie locuința situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 52 potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele îndreptățite au obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării documentelor necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor art. 1.

Art. 2 Se aprobă includerea în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești a unității locative identificată în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă excluderea din fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului Ploiești a unității locative identificată în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă modificarea corespunzătoare a pozițiilor nr. 1161 și nr. 971 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze documentele necesare potrivit prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează:

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

TABEL                  t ■*

privind aprobarea unui schimb de locuințe

NR.

CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

Nume Prenume Chiriaș

ELEMENTE DE IDE^IFiSÂ^t Z v

< L 0 V

1.

Str. Sever Axente, nr.5 (nr. inventar 1-1 SI 0144)

Sărdaru Daniela

Locuință formată din 2 camere în suprafață utilă de 43,65 mp și dependințe în cotă indiviză în suprafață de 42,94 mp și teren curte in cota indiviza 195.56 m.p cotă indiviză din 328.00 m.p

2.

Str.Mihai Bravu. Nr.52

Borcea Georgeta

Ioana

Locuință formată din 2 camere în suprafață utilă de 33,50 m.p., dependințe in cota exclusiva în suprafață de 10,15 m.p., culoar in cota comuna în suprafață de 2,40 m.p. și teren curte cotă indiviză în suprafață de 133.43 m.p.

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR EXECUTIVADJUNCT, Amedeo Flodn Tăbîrcă

ANEXA NR. 2 LA HCLNR.


TABEL

privind includerea unei unități locative din fondul locativ al muniq fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și trecer domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploi

ui^Ipiești în


NR.

CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Sever Axente, nr.5 (nr. inventar 1-1 SI 0144)

Locuință formată din 2 camere în suprafață utilă de 43,65 mp și dependințe în cotă indiviză în suprafață de 42,94 mp

Domeniu privat pozițiallâldin Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local al municipiului

Ploiești nr.267/2006 cu modificările si completările ulterioare

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tăhîrcă

ANEXA NR. 3 s $0

NR,

TABEL privind excluderea din fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și trecerea acesteia din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Str. Mihai Bravu, nr.52

Locuință formată din 2 camere în suprafață utilă de 33,50 m.p., dependințe in cota exclusiva în suprafață de 10,15 m.p., culoar in cota comuna în suprafață de 2,40 m.p.

Domeniu public potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 306/2012.

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Da; i la Bucur


DIRECTOR EXECUȚI V ADJUCT, Amedeo Florin Tăbîrcă


TABEL privind modificarea pozițiilor nr.1161 si nr.971, din Anexa nr.l la'Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului

Ploiești

NR.

CRT

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(m.p.)

Obs.

971

Strada Mihai Bravu, nr.52

Balteanu Angelo Nicolai

Teren curte

243.23 m.p. cotă

indiviză din 1073 m.p.

Imobil aflat in domeniul privat al municipiului Ploiești

Mihai Sebastian Sorin

Teren curte

139.03 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Marosi Viorica

Teren curte

189.63 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Iliescu Virgil Paul

Teren curte

127.75 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Alexandru Puiu

Teren curte

170.65 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Borcea Georgeta Ioana

Locuința

Teren curte

S.u. 46.05m.p

139.00 m.p cotă indiviză din 1073 m.p

Muraru Silvia

Teren curte

23.02 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Teren garaj

21.00 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Haraidon Pompiliu

Teren curte

40.69 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

Teren garaj

34.00 m.p. cotă indiviză din 1073 m.p

1161

Sever Axente, nr. 5

Spațiu liber

Locuința

Teren sub construcție

Su 58.63 m.p 54.74 m.p. cotă indiviză din 135.57 m.p 132.44 cotă indiviză din

Imobil aflat in domeniul privat al municipiului Ploiești

Teren curte

328.00 m.p

Sardaru Daniela

Teren curte

195.56 m.p co^-^Z indiviză din 328.0(1 m.p

> ;

0 C J: •

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR EXECl TIV ADJUNCT, Amed**« FUrin Tăbîrcă

întocmit:

Baumann Elena Lică Mariana G