Hotărârea nr. 145/2021

Hotãrârea nr. 145 privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 145

privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 160/22.04.2021 al domnilor consilieri Marcu Valentin, Tudor Aurelian-Dumitru, Frusina Nicolae-Vlad, Popa Gheorghe, Andreescu Costel și Stănciulescu Răzvan-Toma și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.144/22.04.2021 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 134/21.04.2021 la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 102/22.04.2021 al Direcției Economice;

Având în vedere contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, cu modificările ulterioare;

Având în vedere scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr.4968/26.02.2021, nr. 6570/17.03.2021 și nr. 7737/31.03.2021 transmise de S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL;

În conformitate cu procesele verbale din data de 16.04.2021, 21.04.2021 și avizul din data de 21.04.2021 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2), lit. c), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1, lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei Contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, cu modificările ulterioare, pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

Art. 2 Aprobă modificarea prin act adițional a Contractului de asociere nr.15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, potrivit Actului adițional cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la Contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR./


ACT ADIȚIONAL NR. 5

la contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996

în baza Hotărârii nr. /a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, între:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, în calitate de proprietar, pe de o parte,

Și

S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, The Office, clădirea C-D, et. 1, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/29/2000, Cod Unic de înregistrare 7745470, reprezentată legal prin _________________________________, în

calitate de ASOCIAT, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica și se completează prevederile contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, după cum urmează:

 • 1) Capitolul 3 - „Durata asocierii”, din contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996 se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

„Durata asocierii este până la data de 21.05.2026, cu drept de prelungire conform legii, cu acordul ambelor părți.

Cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate al contractului, Asociatul va notifica Municipiului Ploiești intenția sa cu privire la prelungirea termenului contractului de asociere.

în lipsa acestei notificări contractul încetează la expirarea termenului.”

 • 2) Toate obligațiile prevăzute în contractul de asociere nr. 15803/22.05.1996, cu modificările ulterioare, devin obligatorii și pentru perioada pentru care s-a prelungit durata asocierii conform pct. 1) din prezentul act adițional.

 • 3) Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de asocfei^^^X 15803/22.05.1996, cu modificările ulterioare, raman neschimbate.

 • 4) Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de asc^ierș^'^Kk 15803/22.05.1996 si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentnHreeare parte contractanta.

  PROPRIETAR

  MUNICIPIUL PLOIEȘTI

  PRIMAR

  Andrei Liviu Volosevici


  ASOCIAT

  S.C. MOL ROMANIA


  PETROLEUM PRODUCTS SRL Reprezentant,


DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Director Executiv

Mihaela Lucia Constantin

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE SEF SERVICIU, Viorica Pătrascu 9

întocmit,

Monica Ecaterina Antonescu