Hotărârea nr. 144/2021

Hotãrârea nr. 144 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la strada Andrei Ioachimescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 144

privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la strada Andrei Ioachimescu

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 158/21.04.2021 al domnilor consilieri Marcu Valentin, Tudor Aurelian-Dumitru, Frusina Nicolae-Vlad, Popa Gheorghe, Andreescu Costel, Stănciulescu Răzvan-Toma și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 132/21.04.2021 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.143/21.04.2021 la Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitor la actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la strada Andrei Ioachimescu;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 99/22.04.2021 al Direcției Economice;

Luând în considerare faptul că unul dintre imobilele terenuri care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, poz. 708 iar celălalt imobil face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și figurează ca poziție distinctă în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ” - anexa A, A1, poz.62;

Potrivit Raportului din data de 20.04.2021 al Comisiei speciale având ca atribuții întocmirea și actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești“ conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ și a Normelor Tehnice din 14 mai 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 392/14.05.2020, desemnată prin Dispoziția nr.971/11.03.2020 a Primarului municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Avizul din data de 21.04.2021 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286, alin. (4), art. 296, alin. (2) și alin. (7), art. 354 și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă actualizarea poziției nr. 708 din cadrul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiesti, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul teren menționat la alin. (1) se identifică potrivit planului ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești și se declară ca fiind de uz și interes public imobilul teren identificat la art. 1.

  • (2) Se aprobă stabilirea destinației de drum imobilului menționat la alin.(1), imobil ce face corp comun cu str. Andrei Ioachimescu.

Art. 3 (1) Se aprobă modificarea Anexei A1 la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, după cum urmează:

  • -     la poziția 62, referitoare la strada Andrei Ioachimescu, coloana 4 va avea

următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 2267 mp; Lungime = 0,2133 km;

(2) Imobilul teren menționat la alin. (1) se identifică potrivit planului ce constituie Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă eliminarea poziției nr. 708 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiesti.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          p.SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU         Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                 z

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU                    4

Anexa nr.l IaH.C.L. nr.

O

* *

Tabel referitor la actualizarea poziției nr.7Q8 din cadrul Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești

Nr.

crt.

Adresa imobil

Nume si Prenume Chiriaș

Destinația Spațiului

Suprafața (mp) Municipiul Ploiești

Observatii

708

Str.Andrei loachimescu, nr.l 6

-

Teren Viran

289

-

Director Executiv

Carmen Daniela Bucur


Director Executiv Ad junct,

Amedeo Florin Tăbîrcă

Șef Serviciu S.I.E.B. Gabriela Mîndrutiu

5

Șef Serviciu S.I.B. Mădălin Negoiță

întocmit; Rniire SilviuNr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Pct

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)

1

381667.296

581962.572

23.159

2

381648.857

581976.585

2.995

3

381648.319

581979.531

6.516

4

381642.708

581982.844

19.323

5

381652.576

581999.457

2.708

6

381650.236

582000.819

3.893

7

381646.838

582002.719

25.770

8

381633.369

581980.749

20.215

9

381650.889

581970.664

18.178

10

381666.574

581961.475

0.205

11

381666.680

581961.651

1.108


Suprafața totală măsurată a imobilului= 289mp


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren


SC EDROM CART SRL Aut. A.N.C.P.I.

Clasa II

Seria RO-B-J nr.1589


AUTORIZAT VOICU R. ROMICĂ Categoria B RO-PH-F Nr. 0222\/|^\|/“ I | RDM IC A Semnat digital de VOICU ROMICA nkJIVIIV_A Data:2021.04.05 12:43:56+03'00'Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1: 1000                 . *


Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

DCi.i+1)

X[ml

Y[n>]

1

381738.574

582130.082

11.667

2

381729.404

582137.295

128.428

3

381662.353

582027.760

0.143

4

381662217

582027.804

29.424

5

381646.838

582002.719

25.770

6

381633.369

581980.749

20.215

7

381650.889

581970.664

18.178

8

381666.574

581961.475

0.205

9

381666.680

581961.651

1.108

10

381667296

581962.572

23.159

11

381648.857

581976.585

2.995

12

381648.319

581979.531

2.866

13

381647.804

581982.350

17.390

14

381657.700

581996.650

21.207

15

381668.930

582014.640

20.436

16

381679.217

582032298

19.696

17

381689.399

582049.158

38.637

18

381709.539

582082.131

9.130

19

381714.145

582090.014

9.910

20

381719.530

582098.333

9.366

21

381724268

582106.412

12.298

22

381730.490

582117.020

4.951

23

381733.096

582121.230

0.356

24

381732.940

582121.550

1.023

25

381732.090

582122.120

1.956

26

381733.140

582123.770

0.996

27

381733.990

582123.250

1.998

24

381732.940

582121.550

0.356

23

381733.096

582121.230

10.410

S=2267mp_________________________