Hotărârea nr. 143/2021

Hotãrârea nr. 143 privind aprobarea transformării gradelor profesionale a două posturi din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploieşti,  instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă R Â R E A Nr. 143

privind aprobarea transformării gradelor profesionale a două posturi din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești,

instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 157/21.04.2021 al Primarului Municipiului Ploiești domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești nr. 2618/19.04.2021, prin care se propune aprobarea transformării gradelor profesionale a două posturi din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, respectiv din gradul rezident în gradul specialist al unui post de medic din Secția Chirurgie și Ortopedie Pediatrică ca urmare a promovării examenului de specialitate de către titularul postului, și din gradul profesional II în gradul profesional I al postului de inspector de specialiate din cadrul Compartimentului Tehnic ca urmare a promovării examenului de către titularul postului;

având în vedere Raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 203/21.04.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 142/21.04.2021 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021 și Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 22.04.2021;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. ,,b” din anexa la Hotărârea

Guvernului nr. 56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă modificarea statelor de funcții aprobate ale unităților sanitare subordonate;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă transformarea gradelor profesionale a două posturi din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, începând cu data de 01.05.2021, astfel:

  • - din gradul rezident în gradul specialist al unui post de medic din Secția Chirurgie și Ortopedie Pediatrică;

  • - din gradul profesional II în gradul profesional I al postului de inspector de specialiate din cadrul Compartimentului Tehnic.

Art. 2 Începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 286/31.08.2020 se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv