Hotărârea nr. 14/2021

Hotãrârea nr. 14 privind prelungirea duratei unor contracte încheiate  pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 14 privind prelungirea duratei unor contracte încheiate pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 3/14.01.2021 al domnilor consilieri Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu, Bogdan Lupu și Raportul comun de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 8/14.01.2021, al Direcției Economice nr. 10/21.01.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.16/22.01.2021 la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte încheiate pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale;

În conformitate cu avizul din data de 13.01.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În conformitate cu procesul verbal din data de 12.01.2021 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.22072/18.11.2020 transmisă de Colegiul Medicilor Prahova;

În temeiul art. 391, alin.1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin Legea nr. 359 din 27 septembrie 2018;

Ținând cont de prevederile art. 5, alin. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 167/28.10.2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile contractelor încheiate pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale proprietatea Municipiului Ploiești;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1, lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor încheiate pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale proprietatea Municipiului Ploiești, potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea prin act adițional a duratei contractelor încheiate pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale proprietatea Municipiului Ploiești.

Art. 3 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actele adiționale la contractele încheiate pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale proprietatea Municipiului Ploiești, corespunzator prevederilor din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 28 ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează,

p. SECRETAR GENERAL,

Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

Nr. crt.

Titular contract

Adresa spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință

Solicitare prelungire

*x

prelungire

1.

Cabinet Medical Individual Dr. Stanescu Miruna Georgiana contract de închiriere nr. 3137/20.02.2013

Str. Andrei Mureșanu, nr. 56 etaj 2

Cererea nr.

24259/15.12.2020

19.02.2022

2.

Cabinet Individual de Psihologie Stanescu Miruna Georgiana contract de închiriere nr.

3138/07.03.2013

Str. Andrei Mureșanu, nr. 56 Etaj 2

Cererea nr.

24260/14.12.2020

06.03.2022

3.

Cabinet Medical Individual Dr. Filipoiu Simona contract de concesiune nr. 486763/26.04.2005

Str. Marasesti nr.282, bloc 163C, ap.l, parter

Cererea nr.

25630/28.12.2020

12.09.2035

4.

S.C. Rident S.R.L. contract de închiriere nr. 3173/21.02.2013

Str. Andrei Mureșanu, nr. 56 etaj 3

Cererea nr.

25585/28.12.2020

20.02.2022

5.

Tehnician Dentar Petrache G.Mariana contract de închiriere nr. 22589/18.01.2013

Str. Andrei Mureșanu, nr. 56 etaj 3

Cererea nr.

23968/11.12.2020

17.01.2022

6.

Doamna Buta Andreea Sidonia contract de închiriere nr. 3145/19.02.2013

Str. Andrei Mureșanu, nr. 56 etaj 1

Cererea nr.

25713/29.12.2020

18.02.2022

7.

CMI Dr. lonescu Steluța Carmen contract de concesiune nr. 24030/21.12.2007

str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 3

Cererea nr.

880/13.01.2021

31.12.2021

8.

CMI Dr. Caluda Daniela Marga contractul de concesiune nr.

24023/21.12.2007

str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj 3

Cererea nr.

879/13.01.2021

14.12.2021