Hotărârea nr. 139/2021

Hotãrârea nr. 139 privind modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr.23513/04.05.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Prahova pentru extinderea spațiului în care își desfășoară activitatea și prelungirea duratei contractului

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 139

privind modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr.23513/04.05.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Prahova pentru extinderea spațiului în care își desfășoară activitatea și prelungirea duratei contractului

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 138/15.04.2021 al domnilor consilieri Popa Gheorghe, Popovici Horia-Nicolae, Stănciulescu Răzvan-Toma, Lupu Bogdan și Andreescu Costel și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 135/20.04.2021 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 115/16.04.2021 la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr. 23513/04.05.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Prahova pentru extinderea spațiului în care își desfășoară activitatea și prelungirea duratei contractului;

Având în vedere Procesul verbal din data de 09.04.2021 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;

În conformitate cu avizul din data de 14.04.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.b), art. 139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Aprobă extinderea spațiului în care își desfășoară activitatea Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Prahova din Ploiești, strada Democrației nr. 33 cu suprafața de 46,49 mp. din care suprafață principală 25,99 mp., suprafață dependințe aferente 20,50 mp. și suprafață teren aferent 70,39 mp.

(2) Stabilește că obiectul contractului de comodat nr. 23513/04.05.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Prahova îl constituie folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Democrației nr. 33, în suprafață de 135,42 mp. din care suprafața principală 66,66 mp., suprafață dependințe 68,76 mp., precum și cota parte indiviză de teren (curte) în suprafață de 205,03 mp.

Art. 2 Aprobă prelungirea termenului contractului de comodat nr.23513/04.05.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Prahova până la data de 03.05.2022.

Art. 3 Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de comodat nr.23513/04.05.2010 cu modificările ulterioare încheiat între Municipiul Ploiești și Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Prahova corespunzător art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de comodat nr. 23513/04.05.2010 cu Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Prahova cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Directia Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.4428/7729/_ ______ ____


ACT ADIȚIONAL 11

la contractul de comodat nr.23513/04.05.2010

In baza cererilor nr.4428/22.02.2021 și nr.7729/31.03.2021, Procesului verbal al ședinței Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 09.04.2021 si Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. /,

intre:

Municipiul Ploiești cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, cod postai 100316 reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, in calitate de comodant pe de o parte,

si

Asociația Nevăzătorilor din România Filiala Prahova cu sediul in Ploiești, strada Democrației nr.33, cod de inregistrare fiscala 10285401, reprezentata prin domnul Dragomir Cornel in calitate de comodatar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile contractului de comodat nr.23513/04.05.2021 încheiat pentru folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr.33, după cum urmeaza:

  • 1) Art.l alin.l din contractul de comodat se modifica si va avea următorul conținut:

„Obiectul contractului il constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, strada Democrației nr.33, in suprafața de 135,42 mp. din care suprafața principala 66,66 mp., suprafața dependințe 68,76 mp., precum si cota parte indiviza de teren (curte) in suprafața de 205,03 mp.”


  • 2) Art. 4 alin. 1 din contractul de comodat se modifica si v conținut:

„Termenul contractului de comodat este pana la data de 03.05.2022.^

  • 3) Restul clauzelor prevăzute in contractul de comodat nr.23513/04.05.2021 raman neschimbate.

  • 4) Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de comodat nr.23513/04.05.2021 si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

    Andrei Liviu Volosevici


CHIRIAȘ, Asociația Nevazatorilor din Romania Filiala Prahova

Direcția Economica Director Executiv, Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic

Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv,

Mihaela Lucia Constantin

Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Carmen Daniela Bucur

Serviciul Contracte Sef Serviciu, Viorica Pătrașcu

întocmi t/Red.

Rozalia Toader