Hotărârea nr. 138/2021

Hotãrârea nr. 138 privind novarea contractului de arendare nr. 19722/26.08.2013,  cu modificările ulterioare, prin schimbarea arendașului S.C. INTER EXPO TURISM S.R.L cu S.C. AGRONATURA GECO S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 138

privind novarea contractului de arendare nr. 19722/26.08.2013, cu modificările ulterioare, prin schimbarea arendașului

S.C. INTER EXPO TURISM S.R.L cu S.C. AGRONATURA GECO S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 137/15.04.2021 al domnilor consilieri Marcu Valentin, Tudor Aurelian-Dumitru, Frusina Nicolae-Vlad, Popa Gheorghe și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 134/20.04.2021 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 118/16.04.2021 la proiectul de hotărâre privind novarea contractului de arendare nr. 19722/26.08.2013, cu modificările ulterioare, prin schimbarea arendașului S.C. INTER EXPO TURISM S.R.L cu S.C. AGRONATURA GECO S.R.L.;

Având în vedere contractul de arendare nr. 19722/26.08.2013, cu modificările ulterioare, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. INTER EXPO TURISM S.R.L. (fosta S.C. BIOTEHNICA Valea Călugărească S.R.L.);

Având în vedere adresa S.C. INTER EXPO TURISM S.R.L nr. 344/10.12.2020, înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 24638/16.12.2020 și adresa S.C. AGRONATURA GECO S.R.L. nr.23/17.03.2021, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 6571/17.03.2021;

În conformitate cu procesul verbal din data de 20.01.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În conformitate cu procesul verbal și avizul din data de 14.04.2021 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1, lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă novarea Contractului de arendare nr. 19722/26.08.2013, cu modificările ulterioare, prin schimbarea arendașului S.C. INTER EXPO TURISM S.R.L cu S.C. AGRONATURA GECO S.R.L., potrivit contractului de novație cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuterniceste Primarul Municipiului Ploiești să semneze Contractul de novație a contractului de arendare nr. 19722/26.08.2013, cu modificările ulterioare, cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează: p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

Anexa ia HCL nr. & /

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Nr. 6571/...........................


CONTRACT DE NOVATIE încheiat astăzi.............................

în baza Hotărârii nr. / a Consiliului Local al Municipiului

Ploiești,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, reprezentat legal prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici,

S.C. INTER EXPO TURISM S.R.L. cu sediul în Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr.l54A, subsol, camera 2, Județul Prahova, CUI — 27767707, reprezentată legal prin

Și

S.C. AGRONATURA GECO S.R.L. cu sediul în Urlați, str. Socului, nr.l, Județul Prahova, CUI - 28835320, reprezentată legal prin

isi exprima in mod neindoielnic, voința de a proceda la novarea contractului de arendare nr.l9722/26.08.2013 cu modificările ulterioare.

Novarea operează prin schimbarea ARENDAȘULUI: S.C. INTER EXPO TURISM S.R.L. cu S.C. AGRONATURA GECO S.R.L.

In virtutea acordului de voința exprimat, Contractul de arendare nr.19722/26.08.2013, cu modificările ulterioare, se modifica astfel:

  • 1) CAPITOLUL I - PĂRȚILE CONTRACTULUI va avea următorul conținut:

“MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, reprezentat legal prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, in calitate de arendator si

  • S.C. AGRONATURA GECO S.R.L. cu sediul în Urlați, str. Socului, nr.l, Județul Prahova, CUI -    28835320, reprezentată legal prin

__________________________________, in calitate de arendaș.

  • 2) De la data semnării prezentului Contract de novatie, S.C. AGRONATURA GECO S.R.L. isi insuseste intocmai contractul de arendare nr.19722/26.08.2013, cu modificările ulterioare, asumandu-si toate drepturile si obligațiile izvorâte din acest contract.

  • 3) S.C. AGRONATURA GECO S.R.L. se obliga sa achite către Municipiul

Ploiești orice sume de plata datorate de societatea INTER EXPO TURIȘ calitatea de arendaș conform Contractului de arendare nr. 19722/2^® ^2013^cț

modificările ulterioare.                                               Z v \e

  • 4) Celelalte clauze contractuale raman nechimbate.

  • 5) Prezentul contract de novatie a fost încheiat in 3 (trei) exemplare originale.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII

PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela Lucia Constantin

S.C. INTER EXPO TURISM S.R.L.

Reprezentant,


S.C. AGRONATURA GECO S.R.L.

Reprezentant,


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE, ȘEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

întocmit: Daniela Gabriela Filip