Hotărârea nr. 137/2021

Hotãrârea nr. 137 privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 137

privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 122/09.04.2021 al domnilor consilieri Popa Gheorghe, Popovici Horia-Nicolae, Stănciulescu Răzvan-Toma, Lupu Bogdan și Andreescu Costel și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 137/20.04.2021 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 114/16.04.2021 la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință;

Având în vedere prevederile contractelor încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință;

Având în vedere Procesul verbal din data de 09.04.2021 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;

În conformitate cu avizul din data de 14.04.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea termenului contractelor încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești, potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea prin act adițional a termenului contractelor încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești corespunzător art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actele adiționale la contractele încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunostință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv

Anexa la HCL nr. / w/

Nr. crt.

Titular contract

Adresa spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință

Solicitare prelungire

Termen prelungire

1.

Fundația Oamenilor de Stiinta Prahova

Asociația Diabeticilor din Romania contract de comodat nr.229133/15.12.2003

Str. G-ral Vasile Milea nr.l, bloc A7, parter

Cererea nr.

7875/01.04.2021

Cererea nr.

7876/01.04.2021

30.05.2022

2.

Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic Romania - Filiala Prahova contract de comodat nr. 3791/06.06.2006

Str. Basarabi nr.5

Cererea nr.

7590/31.03.2021

10.05.2022

3.

S.C. Yatros Laborator S.R.L.

contract de închiriere nr.8283/16.05.2016

Str. Andrei Muresanu nr.56, etaj 1

Cererea nr.

7783/31.03.2021

16.05.2022

4.

S.C. Inac Cinafarm S.R.L. contract de închiriere nr. 485623/08.06.2005

Str. Andrei Muresanu nr.56, parter

Cererea nr.

7443/29.03.2021

31.05.2022

5.

Asociația de Proprietari PT5/2 Nord

Asociația de Proprietari Cameliei TIO Nord contract de închiriere nr. 492228/03.06.2005

Str.Cameliei nr.l7, bloc 24, ap. 1, parter

Cererea nr.

6701/18.03.2021

Cererea nr.

6702/18.03.2021

24.05.2022