Hotărârea nr. 13/2021

Hotãrârea nr. 13 privind aprobarea listelor de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 13

privind aprobarea listelor de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 7/14.01.2021 al domnilor consilieri Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu, Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 14/18.01.2021, al Direcției Economice nr. 7/18.01.2021 și al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 9/19.01.2021 prin care se propune aprobarea listelor de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești;

Luând în considerare Avizul din data de 13.01.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale precum și procesele verbale al Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii din datele de 15.12.2020 și 21.12.2020;

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1), (2), (7) și art. 15 alin. 1-4 din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Luand act de prevederile art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.298/31.08.2020;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. c și d, alin.(6) lit. b, alin. (7) lit. e și q, art. 139, și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă listele de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa domnului primar al municipiului Ploiesti, in termen de 7 zile de la afișarea listelor. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 28 ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU


Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN


Director Executiv

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXANR.l

LA HCL NR.

LISTA

DE PRIORITĂȚI IN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE
PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII - STRUCTURA 2 CAMERE

NR.

CRT

POZ.

NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII

CNP

NUMARU L ÎNREGISTRĂRII CERERII

DATA

ÎNREGISTRĂRII CERERII

PUNCTE OBȚINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE

Venitul mediu net lunar/me mbru de familie

TOTA L PUNC TAJ

SITUAȚIA LOCATIVA

STAREA CIVILA

STAREA SĂNĂTĂȚII

VECHI MEA CERE RII

NIV.S TU-D IILOR

Situatii locative si sociale deosebite

chiriaș

tolerat

supraf. locuibila mp/loc.

casat.

ne

casat

pers.

in.

। intretin

ere

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

NITA MIRELA ROXANA

2840627297242

5518

24.03.2010

7

10

3

33

15

68

2

2

MICUȚA NICOLETA

2880301297319

1690

25.01.2011

7

10

3

29

49

3

3

LUPU NICOLAEIOTI

1920102297344

18641

06.10.2020

10

10

1

13

34

4

4

GEORGESCU ROXANA

MARIANA

2870607297369

10002

17.05.2019

7

10

10

2

3

32

5

5

GRIGORE CĂTĂLINĂ FLORENTINA

2930807297271

10756

18.06.2020

7

8

2

1

13

31

6

5

MATEI ANTOANETA GEORGIANA

2861223297324

12608

25.06.2019

10

5

3

13

31

NOTA: Următoarele persoane nu au fost incluse pe lista de priorități pentru următoarele motive:

i

DAN ANA

nu îndeplinește criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

2

BALAN ELIZA

nu îndeplinește criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

3

PIRNAU MARIAN VIOREL

nu indeplineste criteriile de acces nr. 2 si nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/20194

IONESCU FLORINA CĂTĂLIN.

nu îndeplinește criteriul de acces nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

5

MOISE ALBERTINA IOANA

nu indeplineste criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

6

GUIUIONUT CĂTĂLIN

nu indeplineste criteriile de acces nr. 2 si nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

7

MOCANU ELENA ELIZA

nu indeplineste criteriile de acces nr. 2 si nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

8

SARIU PAVEL

nu indeplineste criteriile de acces nr. 2 si nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

SARIU ANA MARIA

nu indeplineste criteriile de acces nr. 2 si nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

9

SARIU ROXANA ANDREEA

nu indeplineste criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

10

BADESCU OCTAVIAN GEORG

nu indeplineste criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

11

HORVAT MARIA MADALINA

nu indeplineste criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

12

ALEXE MIHAELA ANDRA

nu indeplineste criteriile de acces nr. 1, 2 si nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

13

DRAGHICIMODRESCU

GEORGIANA ANDRA

nu indeplineste criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

14

OGICA FLORINA ANDREEA

nu indeplineste criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

15

NICOLAE ANA MARIA

nu indeplineste criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

COMISIA SOCIALA PENTRU ANALIZAREA CERERILOR PRIVIND REPARTIZAREA

DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII

CRACIUNOIU NICOLETA

TABIRCA AMEDEO FLORIN

BUCUR CARMEN DANIELA |

CRĂCIUN MIHAELA MADALINA

MANDRUTIU GABRIELA

TEMELIE ELENA CORNELIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA NR.2

LA HCLNR. _____

LISTA

DE PRIORITĂȚI IN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII - STRUCTURA 1 CAMERA

NR.

CRT

POZ.

NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII

CNP

NUMARU L ÎNREGISTRĂRII CERERII

DATA ÎNREGIS

TRĂRII

CERERII

PUNCTE OBȚINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE

Venitul mediu net lunar/me mbru de familie

TOTA L

PUNC TAJ

SITUAȚIA LOCATIVA

STAREA CIVILA

STAREA SĂNĂTĂȚII

VECHI MEA CERE RII

NIV.S TU-DII-LOR

Situatii locative si sociale deosebite

chiriaș

tolerat

supraf. locuibila mp/loc.

casat.

ne

casat

pers.

in.

intretin

ere

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

NAE ALEXANDRU NICOLAE

1891005297260

10528

11.06.2012

10

9

8

25

15

0

67

2

2

DUMITRU IOANA RODICA

2930317297279

4921

11.03.2020

10

10

8

1

15

15

59

3

3

COCIS IOANA TEODOSIA

2970317297247

22699

12.11.2019

7

9

8

3

10

15

52

4

4

BRATU EMANUEL MIHAI

1930517297274

5149

13.03.2020

10

7

8

1

15

41

5

5

MAZILU MARIA CRISTINA

2861119297251

20535

29.10.2020

7

8

1

15

31


NOTA :Urmatoarele persoane nu au fost incluse pe lista de priorități pentru următoarele motive:

1

PREDA ROBERT ALEXANDRU

nu îndeplinește criteriile de acces nr. 2 si nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

2

GHEORGHE SEBASTIAN ANDREI

nu îndeplinește criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

3

DUMITRU MARIA CLARITA

nu îndeplinește criteriile de acces nr. 2 si nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

4

DINU VALY LUCIANA

nu îndeplinește criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

5

CALUI iAREANU I( )ANA MIHAELA

nu indeplineste criteriul de acces nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

6

CALIN MARIAN

nu indeplineste criteriul de acces nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

7

VLAD ANDREI MARIAN

nu indeplineste criteriile de acces nr. 2 si nr. 3 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2019

COMISIA SOCIALA PENTRU AN ALIZAREA CERERILOR PRIVIND REPARTIZAREA

DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII

CRACIUNOIU NICOLETA

TABIRCA AMEDEO FLORIN

BUCUR CARMEN DANIELA'

CRĂCIUN MIHAELA MADALINA

MANDRUTIU GABRIELA

TEMELIE ELENA CORNELI