Hotărârea nr. 128/2021

Hotãrârea nr. 128 privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T3, ap. 2, Carte funciară nr. 136730-C1-U2, nr. cadastral 136730-C1-U2, către titularul contractului de închiriere

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 128

privind vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T3, ap. 2, Carte funciară nr. 136730-C1-U2, nr. cadastral 136730-C1-U2, către titularul contractului de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 136/15.04.2021 al domnilor consilieri Marcu Valentin, Tudor Aurelian-Dumitru, Frusina Nicolae-Vlad, Popa Gheorghe, Andreescu Costel, Stănciulescu Răzvan-Toma și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 125/19.04.2021 și la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte sub nr. 126/20.04.2021 și raportul de specialitate nr. 88/16.04.2021 al Direcției Economice, privind vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T3, ap. 2, Carte funciară nr. 136730-C1-U2, nr. cadastral 136730-C1-U2, către titularul contractului de închiriere;

Luând în considerare procesul verbal și avizul din data de 14.04.2021 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de art. 192 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 1650 alin. 1 și art. 1652 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3519 din 29 iulie 2020 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.425/2019 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe aflate pe raza municipiului Ploiești;

Luând în considerare adresa d-nei Stancu Georgeta înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 6051/10.03.2021;

Având în vedere Procesul verbal nr. 6051/08.04.2021 al Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în administrarea municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției nr.1447/15.06.2020, emisă de către Primarul municipiului Ploiești;

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea apartamentului nr. 2, înscris în Cartea funciară nr.136730-C1-U2, nr. cadastral 136730-C1-U2, construit prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T3 către dna Stancu Georgeta, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.298513/06.07.2004.

Art. 2 Vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, identificată la art. 1, se va face la prețul stabilit conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prețul final de vânzare al locuinței se actualizează la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, conform art. 10 din Legea nr.152/1998, fără a mai fi necesară modificarea prezentei hotărâri și este stabilit pe baza informațiilor furnizate de Direcția Economică și Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ.

Art. 3 Doamna Stancu Georgeta va achita, odată cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare, avansul de 15% din valoarea de vânzare a locuinței pentru tineri sus menționată, precum și suma ce reprezintă comisionul de 1% din valoarea apartamentului, datorată municipiului Ploiești, conform modalității de plată stabilită în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, către doamna Stancu Georgeta, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 20,81 m2, aferentă apartamentului situat în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr.2, bl. T3, ap. 2, din terenul în suprafață de 204 m2, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr. 136730, nr. cadastral 136730 a municipiului Ploiești.

Art. 5 (1) În cazul în care doamna Stancu Georgeta dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar doamna Stancu Georgeta va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Ploiești, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței se stabilește prin raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat și aprobat ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art. 6 Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobândite în condițiile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea Municipiului Ploiești, până la achiziționarea terenului aferent acesteia.

Art. 7 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 8 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează: p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv


V

\ *1


Wl


FIȘA DE CALCUL pentru stabilirea prețului de vânzare a locuinței situate în Str. ALEEA ARNÂUȚI, Nr. 2, Bl. T3, Ap. 2 Către titular contract STANCU GEORGETA

Cu plata în rate pe maxim 15 ani

Nr.

Crt.

Denumire elemente componente pentru calculul prețului

Valoare

1

Suprafața construită locuința (mp)

57,16

2

Suprafața construita parti comune aferente (mp)

14,08

3

Suprafață construită efectiv inclusiv cotele indivize (SCE) (mp) = 1+2

71,24

4

Valoarea de înlocuire pe mp conf. Ordin 3519/2020 (Vi/MP) (lei/mp)

2.996,00

5

Valoarea de înlocuire a locuinței (SCE*Vi/MP) (lei) = 3*4

213.435,04

6

Durata normală de funcționare conf. adresa DE348/2020 (luni)

600

7

Durata de funcționare consumată conf. adresa DE348/2020 (luni)

203

8

Amortizarea calculată de la 18.12.2006 (data punerii în funcțiune) până la 30.04.2021 =5:6*7

72.212,19

9

Valoarea de vanzare a locuinței calculata in baza valorii de înlocuire (SCE*Vi/MP - Amortizare) = 5-8

141.222,85

10

Valoarea de vanzare a locuinței calculata in baza valorii de înlocuire ponderată cu rangul localității (WL1 = (SCE*Vi/MP - Amortizare)*q) = 9*0.97

136.986,17

11

Valoarea de inventar la 31.12.2020

139.862,74

12

Valoarea de vânzare calculată in baza valorii de înlocuire este mai mica decât valoarea de inventar 10 < 11

DA

13

Recuperarea investiției calculată de Ia 14.04.2016 și până la data 30.04.2021

8.710.83

14

Valoarea de vânzare calculata in baza valorii de inventar (WL2) = 11-13

131.151.91

15

Comision de 1% cheltuieli, publicitate imobiliară, evidență și vânzare =14*1%

1.311,51

16

Prețul final de vânzare al locuinței (PfVL2) =14+15

132.463.43

17

Avans de 15% din suma cuvenită ANL =14*15%

19.672,79

18

Suma minimă necesară încheierii contractului v-c cu plata în rate =15+17

20.984,31