Hotărârea nr. 124/2021

Hotãrârea nr. 124 privind aprobarea structurii organizatorice, numărului maxim de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 124

privind aprobarea structurii organizatorice, numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 126/15.04.2021 al primarului municipiului Ploiești domnul Andrei-Liviu Volosevici și Raportul de Specialitate nr.3257/07.04.2021 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea structurii organizatorice, numărului maxim de 400 posturi, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, ca urmare a modificării structurii organizatorice        conform        avizului        Ministerului        Sănătății

nr.XI/A/Reg.1/6118/VVV/23.03.2021, anexat;

având în vedere Raportul de Specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 196/16.04.2021 și al Direcției Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 124/16.04.2021 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 22.04.2021;

în baza prevederilor art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 ,,Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice din rețeaua proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituției, cu avizul Ministerului Sănătății”;

în conformitate cu prevederile art. 15 lit. ,,a” și lit. ,,c” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă organigrama și statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

având în vedere art. 6 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr.1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal ,,Numărul de posturi, pe categorii de personal, între limita minimă și maximă, se stabilește de managerul fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri și cheltuieli”;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă structura organizatorică, numărul maxim de 440 posturi stabilit conform normativului de personal, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, conform anexelor nr. 1 - nr. 4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2021.

Art. 2 Începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 265/05.08.2020, anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.287/31.08.2020 și ale anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 461/23.12.2020 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/25.02.2021 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI


- Secția medicina interna                           60 paturi;

din care :

 • - compartiment cardiologie 10 paturi;

 • - compartiment gastroenterologie 10 paturi

 • - Compartiment hematologie                     20 paturi

 • - Secția reumatologie                               35 paturi;

 • - Secția recuperare, medicina fizica si balneologie 50 paturi; din care:

-compartiment recuperare medicală neurologie 13 paturi

 • - Secția oncologie medicala                       60 paturi;

 • - Compartiment radioterapie                       17 paturi;

 • - Compartiment chirurgie generala               20 paturi*

 • - Compartiment ATI                            5 paturi *

 • - Camera de garda

TOTAL                   267 paturi;

 • - Spitalizare de zi              22 paturi.

 • - Farmacie

 • - Sterilizare

 • - Unitate de transfuzie sanguina

 • - Laborator analize medicale

 • - Laborator radiologie, imagistica medicala

 • - Laborator radioterapie (terapie superficială și semiprofiindă)

 • - Serviciu de anatomie patologica

x compartiment citologie

x compartiment histopatologie

x prosectura

 • - Laborator explorări funcționale

 • - Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie ( baza de tratament)

 • - Compartiment prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

 • - Serviciul de evaluare și statistică medicală

 • - Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

 • - Cabinet oncologie medicala

 • - Cabinet medicina muncii

Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitățile

-Medicina interna

-Reumatologie

-ORL

-Oftalmologie

-Chirurgie generala

-Recuperare, medicina fizica si balneologie

-Obstetrica-ginecologie

-Hematologie

-Dermatovenerologie

-Endocrinologie

-Psihiatrie

-Neurologie

-Cardiologie

-Pediatrie

 • - Radioterapie

 • - Gastroenterologie**

 • - Ortopedie traumatologie***


Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat

*închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și asigurarea cu personal.

 • ** va consulta în cabinetul de medicină internă, în timpi orari diferiți

 • ***va consulta în cabinetul de ORL, în timpi orari diferiți

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI STR. ANA IPĂTESCU NR. 59


NORMATIVE DE PERSONAL

PENTRU ASISTENTA SPITALICEASCĂ

A.MEDICI SI PERSONAL SANITAR MEDIU

Nr.

Crt.

Tipul de activitate medicala

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitar mediu si asistenti medicali cu studii superioare

1

ASISTENTA LA PATURI

număr paturi/ post

5-15

10-12 (recuperare neurologică)

8 -12 (pe tura) 4-8 (pe tură) -recuperare neurologică

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Secția Medicină Internă (40 paturi)

4

4

17

15

Compartimentul Cardiologie (10 paturi)

1

1

5

4

Compartimentul Gastroenterologie (10 paturi)

1

1

5

5

Compartimentul Hematologie (20 paturi)

2

2

9

9

Secția Reumatologie (35 paturi)

3

3

16

14

Secția Recuperare, Medicină fizică și balneologie (37 paturi)

4

4

16

11

Compartiment recuperare neurologică (13 paturi)

1

1

7

7

Secția Oncologie Medicală (60 paturi)

6

4

28

28

Compartimentul Radioterapie (17 paturi)

2

2

8

8

Compartiment Chirurgie (20 paturi) - in curs de amenajare

2

0

8

0

Compartiment Anestezie si Terapie Intensiva (5 paturi) -in curs de amenajare CF. O.M.S. 1500/2009

3

0

2

0

TOTAL 1

29

22

121

101

2

POSTURI FIXE GENERALE - spitale până la 400 paturi

număr paturi/ post

15-30

9-22 (pe tura)

Alt personal superior

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Laborator Radiologie

3

2

7

7

0

0

Laborator Analize Medicale

3

2

2

0

0

0

Laborator Explorări Funcționale

0

0

5

4

0

0

Laborator Radioterapie

3

2

8

8

0

0

Sterilizare

0

0

2

1

0

0

Unitatea de transfuzii

0

0

2

2

0

0

Dietetica

0

0

2

1

0

0

Statistica

0

0

8

6

1

1

Informații - Fișier

0

0

0

0

0

0

TOTAL 2

9

6

36

29

1

1

3

Laborator anatomie patologica

număr paturi/post

100-200

50-100

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

1

2

2

4

Aparatura de laborator de malta performanța : tomograf, angiograf, PET, RMN

număr posturi/ aparat

1/aparat

1/aparat

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

0

1

1

TOTAL GENERAL A

40

29

160

133

B. ALT PERSONAL

Nr.

Crt.

Tipul de activitate medicala

Criteriu de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu si asistenți medicali cu studii superioare

1

Chimist, biolog, biochimist,farmacist

număr paturi/post

40-50

20-30

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

6

5

11

10

2

Psiholog, sociolog, logoped (asistenta la paturi)

număr posturi/ unitate

1

1

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

1

1

0

3

Profesori de cultura fizica medicala;

fiziokinetoterapeuti;kinetoterapeut

număr posturi/ sala kinetotera pie

1/tura

-

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

4

3

0

0

4

Fizician

număr posturi/ unitate de lucru

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

1

1

0

0

5

Farmacist (farmacie cu circuit inchis)

număr paturi/post

110-170

40-60

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

2

2

5

5

TOTAL GENERAL B

14

12

17

15

C. PERSONAL AUXILIAR SANITAR

Nr.

Crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriu de normare

Personal auxiliar

I

INFIRMIERE

a) asistenta la paturi

număr paturi/ post

20 - 25 (pe tura)

NORMAT

APROBAT

45

38

d) secții și compartimente de neurologie, de recuperare pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie, neuromotorie neuromusculară, recuperare, medicină fizică și balneologie, îngrijiri paliative, terapie acută, compartimente de îngrijire postoperatorie

4 - 8 (pe tura)

NORMAT

APROBAT

20

15

II

SPĂLĂTORESE

KG lenjerie lunar/post

600 - 800

NORMAT

APROBAT

5

5

III

ÎNGRIJITOARE

a) pentru curățenie

număr mp/post

250 - 300

NORMAT

APROBAT

73

51

b) farmacie

număr posturi/far macie

1

NORMAT

APROBAT

1

1

TOTAL III

74

52

IV

BRANCARDIERI

număr paturi/post

40 - 60 (pe tura)

NORMAT

APROBAT

15

0

TOTAL GENERAL C

159

110

NORMATIVE DE PERSONAL pentru asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu


I. AMBULATORII DE SPECIALITATE

Nr.

Crt.

Asistenta medicala de specialitate un ambulatoriu

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitar mediu si asistenti medicali cu studii superioare

1

CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE

număr de posturi/

1 post/cabinet/tura

1 post/cabinet/tura

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Cabinet medicina internă

2

2

2

1

Cabinet reumatologie

2

1

2

1

Cabinet ORL

2

1

2

1

Cabinet oftalmologie

2

1

2

1

Cabinet chirurgie generala

2

2

2

2

Cabinet recuperare, medicina fizică si balneologie

2

0

2

1

Cabinet obstetrica - ginecologie

2

1

2

1

Cabinet hematologie

2

0

2

1

Cabinet dermatovenerologie

2

1

2

1

Cabinet endocrinologie

2

1

2

1

Cabinet psihiatrie

2

2

2

2

Cabinet neurologie

2

2

2

1

Cabinet pediatrie

2

2

2

1

Cabinet oncologie (se lucrează in ture duble)

2

2

4

4

Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

2

2

2

1

Cabinet medicina muncii

2

1

2

1

Cabinet cardiologie

2

0

2

1

Cabinet radioterapie

2

0

2

1

Cabinet gastroenterologie

2

0

2

1

Cabinet ortopedie

2

1

2

1

TOTAL 1

40

22

42

25

2

LABORATOARE

număr de posturi/ laborator/ tura

Medici

Personal sanitar mediu si asistenti medicali cu studii superioare

1 post/laborator/tura

2 posturi/laborator/2 ture

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

Laboratorul de Analize Medicale

2

2

4

0

Laboratorul radiologie si imagistica medicala

0

2

4

0

TOTAL 2

2

4

8

0

TOTAL GENERAL I

42

26

50

25

II. ALT PERSONAL

Nr.

Crt.

Asistenta medicală de specialitate în ambulatoriu

Criteriu de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu si asistenti medicali cu studii superioare

1

Chimist,biolog,biochimist,farmacist

număr de posturi/ laborator

2 posturi

4 posturi

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

2

0

4

0

2

Pentru radiologie si imagistica medicala

număr de posturi/ aparat

-

2 posturi/tura

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

0

0

0

0

TOTAL GENERAL II

2

0

4

0

A.MEDICI SI PERSONAL SANITAR MEDIU

Tipul de activitate medicala sau unitatea sanitara

Criteriu de normare

Medici

Personal sanitar mediu si asistenti medicali cu studii

Proceduri fizio-electro-termo-balneo-terapie

număr proceduri/ post

-

30-50

NORMAT

APROBAT

NORMAT

APROBAT

0

0

19

17

B. PERSONAL AUXILIAR SANITAR

Tipul de asistenta medicala

Criteriu de normare

Personal auxiliar

Proceduri fizio-electro-termo-balneo-terapie

număr posturi /2 posturi personal sanitar mediu

1

NORMAT

APROBAT

13

5

ALTE ACTIVITATI MEDICALEAnexa 9 - Ordinul nr. 1224/2010

NORMATIVE DE PERSONAL pentru personalul tehnic, economic, informatica, administrativ si de deservire

 • I. PERSONALUL DIN APARATUL FUNCȚIONAL (tehnic,economic,informatica si administrativ)

 • 2. UNITATI INTRE 100 SI 300 PATURI

  Compartiment/Birou/Serviciu

  NORMAT

  APROBAT

  RUNOS

  3

  3

  Financiar - contabilitate

  4

  4

  Aprovizionare, transport,

  2

  2

  Administrativ

  3

  3

  Achiziții publice, contractare

  1

  1

  Compartiment Juridic

  1

  1

  Compartiment securitatea muncii, PSI,protecție civila si situatii de urgenta

  1

  1

  Compartiment informatica

  1

  1

  TOTAL I

  16

  16

II. PERSONAL DE DESERVIRE

Nr.

Crt.

Pentru toate tipurile de unitati

Criteriu de normare

1

Unitati care funcționează in sistem pavilionar

% din numărul de posturi aprobate

1,5% din nr. de posturi aprobate in statul de funcții (433 posturi)

NORMAT

APROBAT

6

6

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru activitatile de întreținere clădiri si instalatii de apa, lumina si incalzire, deservire posturi fixe si preparare a hranei in blocurile alimentare


I. Activitatea de întreținere clădiri, instalatii de apa, lumina si incalzire

Meseria

criteriu de normare

Nr. Posturi

115 paturi convention ale/1 post

NORMAT

APROBAT

Instalator de incalzire centrala si gaze

2

2

Electrician de întreținere si reparatii

2

2

Tamplar universal

1

1

Zugrav -vopsitor

1

0

TOTAL I

6

5

II. Activitatea de deservire a posturilor fixe din normativ

Meseria

criteriu de normare

Nr. Posturi

NORMAT

APROBAT

Fochist la căldări pentru incalzire centrala

2 posturi de fochisti/tura /centrala

12

5

Telefonist

1 post/pupitr

1

1

Agent contractări achiziții

1post/200 paturi

1

1

Lenjer

1post/200 paturi

1

1

întreținere spatii verzi

(1 muncitor la 10.000 mp)

1

1

șofer

1 post/ mijloc de transport

5

4

Ingriiitoare curățenie

-

2

2

TOTAL II

23

15

III. Activitatea de preparare a hranei in blocurile alimentare:

TOTAL l+ll+lll


40


31


Meseria

Criteriu de normare

Nr. Posturi

NORMAT

APROBAT

Bucatar

1 post/40 paturi

2

2

Muncitor necalificat

9

9

TOTAL III

11

11


Anexa nr. I - Ordinul M.S. nr. 1312/2020

NORMAREA PERSONALULUI DIN ACTIVITATEA DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

Nr. C

Categorii de personal

Nr. Posturi NORMATE

Nr. Posturi APROBA

TE

1

MEDIC

1

1

2

ALT PERSONAL SUPERIOR

3

3

TOTAL

4

4

Anexa nr. I - Ordinul M.S. nr. 1101/2016

NORMAREA PERSONALULUI DIN ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE


Nr. C

Categorii de personal

Nr. Posturi

NORMATE

Nr.

Posturi APROBA TE

1

MEDICI

2

2

2

PERSONAL SANITAR MEDIU

1

1

3

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

1

1

TOTAL

4

4

întocmit, Compartiment RUNOS Ec.Marcu Mariana

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


CENTRALIZATOR POSTURI APROBATE PE CATEGORII DE PERSONAL


NUMĂR

POSTURI 2021

CATEGORII DE PERSONAL

NORMAT

EXISTENT STAT

FUNCȚII

COMITET DIRECTOR

0

3

Medici ( Exclusiv medici rezidenti/post)

82

53

Alt personal sanitar superior,din care:

16

12

- farmaciști

2

2

- chimisti, biologi, biochimisti,fizician

9

6

- prof.CFM, kinetoterapeuti

4

3

- psihologi

1

1

Personal sanitar mediu, din care:

250

189

Statisticieni, registratori medicali

8

5

Personal auxiliar sanitar, din care:

172

115

- infirmiere

65

53

- îngrijitoare

86

56

- spălătorese

5

5

- brancardieri

15

0

- șoferi autosanitare

1

1

- ambulantieri

0

0

Personal paza

6

6

Personal TESA

16

16

CULTE

0

1

Muncitori, din care :

40

31

- muncitori intretinere,reparatii etc.

29

20

- muncitori bloc alimentar

11

11

PERSONAL ÎNCADRAT CONF.OMS 1312/2020( Manag. Calitatii), din care:

4

4

Personal superior medical

1

1

Personal superior (referent, economist)

3

3

PERSONAL ÎNCADRAT CONF.OMSP 1101/2016 ( CPIAAM), din care:

4

4

Personal superior medical

2

2

Personal sanitar mediu

1

1

Personal sanitar auxiliar

1

1

ALT PERSONAL SUPERIOR

1

1

MEDICI REZIDENTI

0

5

TOTAL POSTURI APROBATE

591

440

O\E Ș ?/

F B S & f gl^NA^ER, Ecdordanescu Maria - Mihaela

întocmit,

Compartiment RUNOS Ec. Marcu Mariana h

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

Anexa nr.^ la H.C.L. nr.COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267

STAT DE FUNCȚII


Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 153/2017)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

T”

2

3

4

5

COMITETUL DIRECTOR

1

Manager

S

1,00

2

Director medical

S

1,00

3

Director fin-contabil - economist IA

S

1,00

SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturl = 60 . din care Comp. CARDIOLOGIE = 10 paturi și Com GASTROENTEROLOGIE = 10 paturi;

SPITALIZARE DE ZI, Nr.paturi = 6 Personal medical superior

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1,00

5

medic primar

Medicină internă

S

1,00

6

medic primar

Medicină internă

s

1,00

7

medic primar

Medicină internă

s

1,00

8

medic primar

Medicină internă

s

1,00

9

medic specialist

Medicină internă

s

1,00

Personal mediu sanitar

10

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

11

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

12

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

13

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

14

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

15

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

19

asist, med.

Medicală

PL

1,00

20

asist, med.

Medicală

PL

1,00

21

asist.med.

Medicală

PL

1,00

22

asist.med.

Medicală

PL

1,00

23

asist.med.

Medicală

PL

1,00

24

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

25

infirmieră

G

1,00

26

infirmieră

G

1,00

27

infirmieră

G

1,00

28

infirmieră

G

1,00

29

infirmieră

G

1,00

30

infirmieră

G

1,00

31

infirmieră

G

1,00

32

îngrijitoare

G

1,00

33

îngrijitoare

G

1,00

34

îngrijitoare

G

1,00

35

îngrijitoare

G

1,00

4.

36

îngrijitoare

G

1,00

37

îngrijitoare

G

1,00

Compartiment CARDIOLOGIE (10 paturi)

Personal medical superior

38

medic specialist

Cardiologie

s

1,00

Persona

mediu sanitar

39

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

40

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

41

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

42

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

43

infirmieră

G

1,00

44

infirmieră

G

1,00

45

îngrijitoare

G

1,00

Compartiment GASTROENTEROLOGIE (10 paturi)

Personal medical superior

46

medic primar

Gastroenterologie

S

1,00     |

Persona

mediu sanitar

47

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

48

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

49

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

50

asist.med.

Medicală

PL

1,00

51

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

52

infirmieră

G

1,00

53

infirmieră

G

1,00

54

infirmieră

G

1,00

55

infirmieră

G

1,00

56

infirmieră

G

1,00

57

îngrijitoare

G

1,00

COMPARTIMENT HEMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 20

Personal medical superior

58

medic primar

Hematologie

S

1,00

59

medic specialist

Hematologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

60

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

61

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

62

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

63

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

64

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

65

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

66

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

67

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

68

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

69

infirmieră

G

1,00

70

infirmieră

G

1,00

71

infirmieră

G

1,00

72

infirmieră

G

1,00

73

infirmieră debutant

G

1,00

74

îngrijitoare

G

1,00

75

îngrijitoare

G

1,00

76

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

INTEGRAT 4

1 ’S

Im

-MSt o .

Persona

medical superior

77

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1,00

-

78

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

J .

79

medic specialist

Reumatologie

s

1,00

Amb. integrat

80

medic specialist

Reumatologie

s

1,00

Amb. integrat

Persona

mediu sanitar

81

asist.med.pr. - șefă

Medicală

s

1,00

82

asist.med.pr.

Medicală

s

1,00

83

asist.med.pr.

Medicală

s

1,00

84

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

85

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

86

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

87

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

88

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

89

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

90

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

91

asist.med.

Medicală

PL

1,00

92

asist, med.

Medicală

PL

1,00

93

asist.med.

Medicală

PL

1,00

94

asist, med.debutant

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

95

infirmieră

G

1,00

96

infirmieră

G

1,00

97

infirmieră

G

1,00

98

infirmieră

G

1,00

99

infirmieră

G

1,00

100

îngrijitoare

G

1,00

101

îngrijitoare

G

1,00

102

îngrijitoare

G

1,00

103

îngrijitoare

G

1,00

104

îngrijitoare

G

1,00

105

îngrijitoare

G

1,00

106

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 50 , din care Comp.RECUPERARE MEDICALĂ NEUROLOGIE = 13 paturi ; SPITALIZARE DE

ZI, NR.PATURI =4

Persona

medical superior

107

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1,00

108

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

109

medic specialist

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

110

medic rezident

Fizio-recuperare

S

1,00

Personal mediu sanitar

111

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

112

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

113

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

114

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

115

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

116

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

117

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

118

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

119

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

120

asist.med.

Medicală

PL

1,00

121

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

:—--

Kt /      -

122

infirmieră

G

1,00

123

infirmieră

G

1,00

124

infirmieră

G

1,00

&

125

infirmieră

G

1,00

A-

126

infirmieră

G

1,00

127

infirmieră

G

1,00

128

infirmieră

G

1,00

129

infirmieră

G

1,00

130

infirmieră

G

1,00

131

infirmieră

G

1,00

132

îngrijitoare

G

1,00

133

îngrijitoare

G

1,00

134

îngrijitoare

G

1,00

135

îngrijitoare

G

1,00

Compartiment RECUPERARE MEDICALĂ NEUROLOGIE (13 paturi)

Personal medical superior

136

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

Personal mediu sanitar

137

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

138

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

139

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

140

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

141

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

142

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

143

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

144

infirmieră

G

1,00

145

infirmieră

G

1,00

146

infirmieră

G

1,00

147

infirmieră

G

1,00

148

infirmieră

G

1,00

149

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 60 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 8 Personal medical superior

150

medic primar-șef secție

Oncologie

S

1,00

151

medic primar

Oncologie

S

1,00

152

medic specialist

Oncologie

S

1,00

153

medic specialist

Oncologie

S

1,00

^Ițjjgreonal.suggrior_____________________________________________________________________

| 154 | Psiholog spec.                             | Psihologie | S |      1,00

Personal mediu sanitar

155

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

156

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

157

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

158

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

159

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

160

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

161

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

162

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

163

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

164

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

165

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

166

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

”—

167

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

168

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

169

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

170

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

V

171

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Ta- ►

172

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

173

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

174

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

175

asist.med.

Medicală

PL

1,00

176

asist.med.

Medicală

PL

1,00

177

asist.med.

Medicală

PL

1,00

178

asist.med.

Medicală

PL

1,00

179

asist.med.

Medicală

PL

1,00

180

asist.med.

Medicală

PL

1,00

181

asist.med.debutant

Medicală

PL

1,00

182

asist.med.debutant

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

183

infirmieră

G

1,00

184

infirmieră

G

1,00

185

infirmieră

G

1,00

186

infirmieră

G

1,00

187

infirmieră

G

1,00

188

infirmieră

G

1,00

189

infirmieră

G

1,00

190

infirmieră

G

1,00

191

infirmieră

G

1,00

192

infirmieră

G

1,00

193

infirmieră debutant

G

1,00

194

îngrijitoare

G

1,00

195

îngrijitoare

G

1,00

196

îngrijitoare

G

1,00

197

îngrijitoare

G

1,00

198

îngrijitoare

G

1,00

199

îngrijitoare

G

1,00

200

îngrijitoare

G

1,00

201

îngrijitoare

G

1,00

202

îngrijitoare

G

1,00

203

îngrijitoare

G

1,00

204

îngrijitoare

G

1,00

COMPARTIMENT RADIOTERAPIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 17

Personal medical superior

205

medic specialist

Radioterapie

s

1,00

Personal mediu sanitar

206

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

207

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

208

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

209

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

210

asist.med.

Medicală

PL

1,00

211

asist.med.

Medicală

PL

1,00

212

asist.med.

Medicală

PL

1,00

213

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

214

infirmieră

G

1,00

215

infirmieră

G

1,00

216

infirmieră

G

1,00

217

îngrijitoare

G

1,00

218

îngrijitoare

G

1,00

219

îngrijitoare

G

1,00

COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ , Nr. paturi = 20


COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5

închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare^ asigurarea cu personal.

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

220

medic primar

Radioterapie

S

1,00

221

medic specialist

Radioterapie

S

1,00

Alt personal superior

222

Fizician medical

Medicală

s

1,00

Persona

mediu sanitar

223

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

224

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

225

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

226

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

227

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

228

asist.med.

Medicală

PL

1,00

229

asist med.

Medicală

PL

1,00

230

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

231

îngrijitoare

G

1,00

FARMACIE

Personal medical superior

232

farmacist sef

Farmacie

S

1,00

233

farmacist specialist

Farmacie clinică

S

1,00

Personal mediu sanitar

234

asist, med. pr.-șefă

Farmacie

PL

1,00

235

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

236

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

237

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

238

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

Persona

auxiliar

239

îngrijitoare

G

1,00

I

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Personal medical superior

240

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1,00

241

medic specialist

Laborator

S

1,00

242

medic specialist

Laborator

s

1,00

243

medic primar

Laborator

s

1,00

Alt personal superior

244

chimist pr.

Laborator

S

1,00

245

biolog spec.

Laborator

S

1,00

246

biochimist

Laborator

s

1,00

247

biolog pr.

Laborator

s

1,00

Persona

mediu sanitar

248

asist.med.pr.- șefă

Laborator

PL

1,00

249

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

250

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

251

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

252

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

253

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

254

asist.med.pr

Laborator

PL

1,00


255

asist.med.

Laborator

PL

1,00

■ . r*

256

asist.med.

Laborator

PL

1,00

£ V 1

257

asist.med.

Laborator

PL

1,00

Persona

auxiliar

258

îngrijitoare

G

1,00

259

îngrijitoare

G

1,00

260

îngrijitoare

G

1,00


LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior

261

medic primar - șef

Radiologie

S

1,00

262

medic primar

Radiologie

S

1,00

263

medic specialist

Radiologie

S

1,00

264

medic specialist

Radiologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

265

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

266

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

267

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

268

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

269

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

270

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

271

asist.med.

Radiologie

PL

1,00

272

asist.med.

Radiologie

PL

1,00

Personal auxiliar

273

îngrijitoare

G

1,00

274

îngrijitoare

G

1,00

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Personal medical superior

| 275

medic specialist

Anatomie patologică

s

1,00     |

Alt personal medical superior

| 276

biolog principal

Laborator

s

1,00

Personal mediu sanitar

277

asist, med. pr.

Laborator

PL

1,00

278

asist.med.pr

Laborator

M

1,00

Personal auxiliar

| 279

îngrijitoare

O

1,00

I

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

280

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

281

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

282

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

283

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ 91 BALNEOLOGIE (BAZA DE

Personal medical superior

284

kinetoterapeut pr.

CFM

S

1,00

285

kinetoterapeut pr

CFM

s

1,00

286

kinetoterapeut

CFM

s

1,00

Personal mediu sanitar

287

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

288

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

289

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

290

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

291

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

292

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

293

asist, med.pr

Fizio-terapie

PL

1,00

294

asist, med. pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

295

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

f «J '>■

296

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

297

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

298

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

299

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

300

asist, med. pr.

Masaj

PL

1,00

301

asist.med.

Fizio-terapie

PL

1,00

302

asist, med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

303

asist.med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

Persona

auxiliar

304

îngrijitoare

G

1,00

305

îngrijitoare

G

1,00

306

îngrijitoare

G

1,00

307

îngrijitoare

G

1,00

308

îngrijitoare

G

1,00

CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE Șl BOLI METABOLICE

Personal medical superior

309

medic specialist

Diabet

S

1,00

310

medic primar

Diabet

S

1,00

Personal mediu sanitar

311

asist.med.

Medicală

PL

1,00

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

Persona

medical superior

312

medic primar

Oncologie

S

1,00

313

medic specialist

Oncologie

s

1,00

Persona

mediu sanitar

314

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

315

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

316

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

317

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

CABINET MEDICINA MUNCII

Personal medical superior______________________________

318 |medic primar                        | Medicina muncii | S |    1,00

Personal mediu sanitar_______________________________________________

|~ 319 [asist.med. । Medicală | PL |     1,00

COMPARTIMENT PREVENIRE Șl CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior

320

medic primar

Epidemiologie

S

1,00

321

medic specialist

Boli Infectioase

S

1,00

Personal mediu sanitar

322

asist.med.pr

Igiena

PL

1,00

Personal auxiliar

323

agent uuu

1,00

STERILIZARE

324

asist, med. pr.

Igiena

PL

1,00

J

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

325

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

326

asistmed.pr

Medicală

PL

1,00


SERVICIUL EVALUARE SI STATISTICĂ MEDICALĂ

327

economist - sef serviciu

S

1,00

328

asistmed.deb.

Medicală

PL

1,00

329

statistician medical

M

1,00

330

statistician medical debutant

M

1,00

331

registrator med.pr.

M

1,00

332

registrator med.pr.

M

1,00

333

registrator med.

M

1,00


ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Biroul de management al calitatii serviciilor de sănătate

334

Sef Birou

S

1,00

335

medic specialist

S

1,00

336

referent de specialitate I

S

1,00

337

referent de specialitate I

s

1,00

Dietetica

338

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Culte

339 preot definitiv i| S |     1.00

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

Cabinet Medicină Internă Personal mediu sanitar

340

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Reumatologie Personal mediu sanitar

341

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

342

medic specialist

O.R.L.

s

1,00

Personal mediu sanitar

343

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet

Persona

Oftalmologie

medical superior

344

medic primar

Oftalmologie

s

1,00

Persona

mediu sanitar

345

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Chirurgie generală Personal sanitar superior

346

medic primar

Chirurgie

S

1,00

347

medic primar

Chirurgie

S

1,00

Personal mediu sanitar

348

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

' 245

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Recuperare , medicină fizică și balneologie Personal mediu sanitar

350 asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Obstetrică-ginecologie

Personal medical superior

351

medic primar

Obstetrică ginecologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

352

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Hematologie

'■ 3 o „

Personal mediu sanitar

353 | asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

I*

Cabinet Dermato-venerologie

Personal medical superior

354

medic specialist

Dermatologie

S

1,00

KÂ ■ .

Personal mediu sanitar

355

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Endocrinologie

Personal medical superior

356

medic specialist

Endocrinologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

357

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Psihiatrie Personal medical superior

358

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

359

medic primar

Psihiatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

360

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

361

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Neurologie

Personal medical superior

362

medic specialist

Neurologie

S

1,00

363

medic primar

Neurologie

s

1,00

Personal mediu sanitar

354

asist, meci. pr.

Medicală

PL

1,00 I

Cabinet Cardiologie

Personal mediu sanitar

365

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Pediatrie

Personal medical superior

366

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

367

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

Personal mediu sanitar

368

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Radioterapie

Personal mediu sanitar

369

asist.med.

Medicală

PL

1,00     |

Cabinet Gastroenterologie Personal mediu sanitar

370

asist.med.pnnc.

Medicală

PL

1,00

Cabinet ortopedie rersonai meaicai superior

371

medic primar

ortopedie

S

1,00

Personal mediu sanitar

372

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

I

Personal auxiliar

373

îngrijitoare

M

1,00

374

îngrijitoare

M

1,00

375

îngrijitoare

M

1,00

376

îngrijitoare

M

1,00

377

îngrijitoare

G

1,00

378

îngrijitoare

G

1,00

379

îngrijitoare

G

1,00

APARAT FUNCȚIONAL           ț*J,

PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

Comp. F

JJNOS

380

economist IA

S

1,00

381

economist IA

S

1,00

382

economist IA

S

1,00

Compartimentul Financiar -Contabilitate

383

economist IA

S

1,00

384

economist IA

s

1,00

385

economist IA

s

1,00

386

economist IA

s

1,00

Biroul A

provizjonare , Ad-tiv , Transport

387

inginer IA - șef birou Aprovizionare

s

1,00

388

secretar

M

1,00

389

arhivar

M

1,00

390

magaziner

M

1,00

391

magaziner

M

1,00

Comp.Achiziții publice, contractare

392 |subinginer I

SSD

1,00

Compartiment Juridic

393 (consilier juridic IA

S

1,00

Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații

de urgență

394 referent IA

M

1,00

Compartiment informatică

395 economist I

S

1,00

MUNCITORI

întreținere clădiri si instalații, apă , lumină , încălzire , frigorifice

396

muncitor II

Tâmplar

Sc. prf.

1,00

397

muncitor I

Instalator

Sc. prf.

1,00

398

muncitor I

Electrician

Sc. prf.

1,00

399

muncitor IV

Electrician

M

1,00

400

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1,00

Posturi fixe ( centr. termice cu până la 10 cazane ) - 3 CT sediu spital x 3 ture ;

401

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

402

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

403

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

404

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1,00

405

muncitor IV

Fochist

Sc. prf.

1,00

Centrala telefonică

406

muncitor III

Telefonistă

M

1,00     |

Compari

iment transport

407

muncitor I

cond.auto

Sc.prof.

1,00

408

muncitor I

cond.auto

M

1,00

409

șofer autosanitara III

cond.auto

G

1,00

Pregătirea hranei în blocurile alimentare ( d

eservește până la 700 paturi)

410

muncitor I

Bucătar

Sc. prf.

1,00

411

muncitor III

Bucătar

Sc. prf.

1,00

412

muncitor IV

Bucătar

M

1,00

413

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1,00

414

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

415

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

416

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

417

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

418

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

419

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

420

muncilnecalificat I - bucătărie

G

1,00

Compari

iment ad-tiv ■ pază

■jorif *

421

portar

G

1,00

V, £/ ’

422

portar

G

1,00

423

portar

G

1,00

424

portar

G

1,00

425

portar

G

1,00

426

portar

G

1,00

Alti muncitori necuprinsi in formatii de lucru

427

muncitor III

lenjereasa

G

1,00

428

muncitor III

achizitor

M

1,00

429

îngrijit, curățenie

M

1,00

430

îngrijit, curățenie curte

M

1,00

431

îngrijit, curățenie curte

G

1,00

Spălătorie

432

spălătoreasă

G

1,00

433

spălătoreasă

G

1,00

434

spălătoreasă

G

1,00

435

spălătoreasă

G

1,00

436

spălătoreasă

G

1,00

Medici rezidenti

437

medic rezident

S

1,00

438

medic rezident

S

1,00

439

medic rezident

S

1,00

440

medic rezident

S

1,00

Total

440,00

TOTAbJ^OSTURI = 440, din care funcții de conducere = 19

Z Q. □, a W                           ’

? t I^SlAGER, Ec. Iord$năfe(ăi Mari î^Mihaela <0/ M

Compartiment RUNOS, Ec. Marcu Mariana-Daniela