Hotărârea nr. 123/2021

Hotãrârea nr. 123 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi pentru instituţiile publice locale  pentru anul 2021 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010, actualizată

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 123

privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale

pentru anul 2021 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010, actualizată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 141/16.04.2021 al Primarului municipiului Ploiești domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de Specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 197/16.04.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.123/16.04.2021 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea numărului maxim de posturi la nivelul unității administrativ teritoriale, pentru Primăria Municipiului Ploiești și pentru instituțiile publice locale pentru anul 2021, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, actualizată;

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 19.04.2021 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 22.04.2021;

luând în considerare adresa nr. 5701/09.04.2021 emisă de Instituția Prefectului -Județul Prahova, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 9165/15.04.2021, anexată;

având în vedere prevederile art. III, alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, care reglementează: ,,Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, autoritățile administrației publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanța de urgență”;

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,a” și alin. (3) lit. ”c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

în conformitate cu prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, modificată și completată, coroborate cu prevederile art. VI, punctul 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, actualizată care reglementează: ,,În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte.”

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Aprobă majorarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești pentru anul 2021 de la 378 posturi la 383 posturi, din care 317 posturi stabilite conform punctului 1 din anexă la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 actualizată și 66 posturi suplimentare din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte conform punctului 4 din anexă la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 actualizată și 56 posturi înființate pentru proiectele care au ca indicator de sustenabilitate postimplementare conform punctului 6 din anexă la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 actualizată, potrivit adresei nr. 5701/09.04.2021 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.9165/15.04.2021.

Art. 2 Aprobă micșorarea numărului maxim de posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești pentru anul 2021 de la 112 posturi la 107 posturi, din care 45 pentru implementarea proiectului ,,Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr. 47690.

Art. 3 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru Casa de Cultură ,,Ion Luca Caragiale” Ploiești pentru anul 2021, respectiv 16 posturi.

Art. 4 Aprobă micșorarea numărului maxim de posturi pentru Administrația Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploiești pentru anul 2021 de la 128 posturi la 126 posturi.

Art. 5 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești pentru anul 2021, respectiv 149 posturi.

Art. 6 Aprobă menținerea numărului maxim de posturi pentru Poliția Locală Ploiești, pentru anul 2021, respectiv 240 posturi.

Art. 7 Aprobă micșorarea numărului maxim de posturi pentru Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești pentru anul 2021, respectiv de la 41 de posturi la 40 de posturi conform adresei nr. 5701/09.04.2021 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.9165/15.04.2021.

Art. 8 În termen de maximum 60 de zile pentru Primăria Municipiului Ploiești, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Administrația Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploiești și Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, se va propune spre aprobare organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare, ca urmare a reorganizării structurilor.

Art. 9 Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și instituțiile publice locale menționate la art. 2 - art. 7 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr.176/28.05.2020 își încetează aplicabilitatea

Art. 11 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU


p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN


Director Executiv