Hotărârea nr. 121/2021

Hotãrârea nr. 121 rivind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești pentru anul 2021 și Calendarului Oficial al Alergărilor de Trap în anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 121

privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești și Calendarului Oficial al Alergărilor de Trap în anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 92/11.03.2021 al consilierilor Alexandru-Dragoș Măchițescu, Robert-Ionuț Vîscan, Georgeta-Simona Popescu, Anca-Adina Popa și Valentin-Răzvan Săbău și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești nr. 1904/05.03.2021, prin care se propune aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2021 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2021;

ținând cont de Raportul de specialitate nr. 46/15.03.2021 al Direcției Economice și de Raportul de specialitate nr. 118/16.04.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 12.03.2021 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 22.04.2021;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.349/31.08.2018 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. „d” și alin. (7) lit. „f” și art. 196, alin.1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2021, ce cuprinde Calendarul probelor clasice și semiclasice ce se vor desfășura pe Hipodromul Ploiești în anul 2021, conform Anexei nr.1.

Art. 2 Aprobarea Regulamentului curselor de trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești, propus de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprobarea distribuirii premiilor conform Anexei nr. 3.

Art. 4 Aprobarea cuantumului retribuțiilor pentru personalul tehnic al alergărilor de trap conform Anexei nr. 4.

Art. 5 Aplicarea prevederilor art. 2 și art. 4 se face pe perioada 2021 - 2024 urmând ca, anual, să se aprobe Calendarul Oficial al Alergărilor de Trap.

Art. 6 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL,

Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


- SEZONULz202t


Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Ploiești, Str. Milcov nr. 1, jud. Prahova

Tel: 0244 57 46 99

CALENDARUL ALERGĂRILOR DE TRAP

1

9 Mai

PREMIUL EUROPEI - 1.650* lei

cursă clasa SILVER - 4 ani+ - 1.950 m - voltă - start 1:22

2

16 Mai

PREMIUL „CONSTANTIN Șl ELENA” - 1.650* lei

cursă clasa SILVER pregătitoare a marelui premiu - 4 ani+ - 2.600 m - voltă - start 1:22

3

30 Mai

PREMIUL CASTANILOR - 1.650* lei

cursă clasa SILVER pregătitoare a marelui premiu - 4 ani+ - 1.950 m - voltă - start 1:22

4

13 Iunie

PREMIUL „ARCUL DE TRIUMF” - 1.650* lei

cursă clasa SILVER pregătitoare a marelui premiu - 4 ani - 2.600 m - voltă - start 1:22

PREMIUL DEBUTANTILOR - 1.650* lei

cursă clasa SILVER - 2 ani - 1.900 m - autostart/start lansat

5

27 Iunie

PREMIUL ANIVERSAR AL HIPODROMULUI PLOIEȘTI - “60 ANI” - 1.650* lei cursă clasa SILVER - 4 ani+ - 2.600 m - voltă - start 1:22

6

11 Iulie

MARELE PREMIU REGAL AL ROMÂNIEI LA TRAP - 5.850* lei

cursă clasa GOLD - 4 ani - 2.700 m - autostart/start lansat

PREMIUL „VALEA PRAHOVEI” - 1.650* lei

cursă clasa SILVER - 4 ani+ - 2.600 m - voltă - start 1:22

PREMIUL „JUVENIL” - 1.650* lei

cursă clasa SILVER pregătitoare a premiului cailor de 3 ani - 1.950 m - voltă - start 1:24

7

18 Iulie

PREMIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - 1.650* lei

cursă clasa SILVER deschisă - 4 ani+ - 2.600 m - voltă - start 1:22

8

1 August

PREMIUL „CANTACUZINO” - 1.650* lei

cursă clasa SILVER - 3 ani+ - 1.950 m - voltă - start 1:24

9

8 August

PREMIUL „TAKE IONESCU” - 1.650* lei

cursă clasa SILVER pregătitoare a premiului cailor de 3 ani - 1.950 m - voltă - start 1:24

10

22 August

PREMIUL CAILOR DE 3 ANI „REGELE FERDINAND” - 2.500* lei

cursă clasa GOLD - 3 ani - 2.100 m - autostart/start lansat

PREMIUL SPERANȚELOR - 1.650* lei

cursă clasa SILVER pregătitoare a premiului cailor de 2 ani - 1950 m - voltă - start 1:26

11

5 Septembrie

PREMIUL DE VIITOR - 1650* lei

cursă clasa SILVER pregătitoare a premiului cailor de 2 ani - 1950 m - voltă - start 1:26

PREMIUL „PEGAS” - 1650* lei

cursă clasa SILVER pregătitoare a premiului de viteză - 4 ani+ -1.950 m - voltă - start 1:22

12

19 Septembrie

PREMIUL CAILOR DE 2 ANI „REGELE CAROL 1” - 2.500* lei cursă clasa GOLD - 2 ani - 1.900 m - autostart/start lansat PREMIUL DE VITEZĂ - 2.500* lei cursă clasa GOLD - 4 ani+ - 1.600 m - autostart/start lansat

13

3 Octombrie

PREMIUL DRIVERILOR “MIRCEA ȘTEFĂNESCU” - 1.650* lei

cursă clasa SILVER - 4 ani+ - 2.600 m - voltă - start 1:22

PREMIUL TINERETULUI - 1.650* lei

cursă clasa SILVER - 2 si 3 ani - 1.950 m - voltă - start 1:26

14

17 Octombrie

PREMIUL AGRICULTURII - 1.650* lei

cursă clasa SILVER - 4 ani+ - 2.600 m - voltă - start 1:22

15

31 Octombrie

PREMIUL MARATON - 2.500* lei

cursă clasa GOLD - 4 ani+ - 3.150 m - voltă - start 1:22

16

14 Noiembrie

PREMIUL CRESCĂTORULUI - 1.650* lei

cursă clasa SILVER - 3 ani+ - 1.950 m - voltă - start 1:24

17

21 Noiembrie

PREMIUL „BUCEFAL” - 1.650* lei

cursă clasa SILVER - 4 ani+ - 1.950 m - voltă - start 1:22

18

28 Noiembrie

PREMIUL DE ÎNCHIDERE - 1.650* lei

cursă clasa SILVER - 4 ani+ - 2.600 m - voltă - start 1:22

* FOND PREMIERE PROGNOZAT


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Ploiești, Str. Milcov nr. 1, jud. Prahova

Tel: 0244 57 46 99

Anexa 2

6A-

REGULAMENTUL CURSELOR DE TRAP ORGANIZATE PE HIPODROM

CUPRINS

CAPITOLUL I. Prevederi generale................

Art.l Scop și domeniul de aplicare

Art.2 Drepturile Organizatorului de curse de trap

Art.3 Drepturile deținătorilor de cabaline

Art.4 Definiții

CAPITOLUL II. Oficialii curselor de trap

Art.5 Comisia de Apel

Art.6 Atribuțiile Comisiei de Apel

Art.7 Comisia de Arbitraj............

Art.8 Atribuțiile Comisiei de Arbitraj

Art.9 Atribuțiile Arbitrului șef.

Art.10 Atribuțiile Arbitrului judecător

Art.l 1 Personalul auxiliar de cursă

Art. 12 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Medic veterinar

Art.l 3 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Arbitrului de parcurs

Art. 14 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Operator Photofinish

Art. 15 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Operator tabela electronică

Art. 16 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Wandicapeur

Art. 17 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Crainic (Speaker)

Art. 18 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Operator video

Art. 19 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Operator instalație audio

Art.20 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Starter

Art.21 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Ajutoarele de starter.

Art.22 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursa - Observator de cursă (turnantă)

Art.23 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursa - Observator zona grajduri

Art.24 Despre Organizatorul de curse

Art.25 Drepturile și atribuțiile Organizatorului de curse

Art.26 Siguranța și securitatea evenimentelor hipice

CAPITOLUL III. Despre participanții curselor de trap

Art.27 Testarea pentru obținerea dreptului de participare la cursele de trap

Art.28 Despre licențe - tipuri și condiții de obținere

Art.29 Conducătorii în alergare (driverii) - cerințe specifice de obținere a licenței......................................

Art.3O Obligațiile Conducătorului în alergare (driver)

Art.31 Antrenorii - atribuții..........................................

CAPITOLUL IV. Despre cai.........................

Art.32 Numele calului...................................................

Art.33 Vârsta calului......................................................

Art.34 Proprietarul calului.............................................

Art.35 Calul de trap.......................................................

Art.36 Caii cu probleme................................................

Art.37 Distanțele de alergare funcție de vârsta calului..

Art.38 Ritmicitatea evaluării energetice........................


Art.39 Despre mersurile trăpașului

Art.40 Modul de handicapare și încărcarea cailor

Art.41 Descărcările cailor

Art.42 Sosirea „cap la cap”

Art.43 Evaluarea recordului calului

Art.44 Fluctuația de valori

Art.45 Condiții de participare la cursele de trap pe Hipodromul Ploiești

CAPITOLUL V. întocmirea programelor

Art.46 Calendarul alergărilor de trap

Art.47 Condiții de desfășurare a alergărilor de trap

Art.48 Categorii valorice cai

Art.49 Condiții înscriere în cursă

Art.50 Modul de înscriere a cailor în curse pe Hipodromul Ploiești

Art.51 Condiții de alergare în reprize

Art.52 Programul de alergări și distribuția fondului de premiere pe curse la o reuniune

Art.53 Condiții de desfășurare și distribuția premiilor la o alergare

Art.54 Alte condiții - sponsorizări

CAPITOLUL VI. Desfășurarea curselor de trap

Art.55 întrunirea participanților la alergări

Art.56 Accesul cailor pe pista de trap

Art.57 Echipamentul echipajului

Art.58 Comenzile de pregătire a startului la bandă

Art.59 îndatoririle Conducătorilor la start la banda

Art.60 Cai nervoși la start la bandă

Art.61 Incidente în perioada de pregătire a startului la bandă

Art.62 Reorganizarea ordinii în grila la start la bandă

Art.63 Condiții de desfășurare start la bandă cu comenzi mecanice

Art.64 Condiții de start fals la alergarea cu plecare din alveolă

Art.65 Disfuncționalități ale instalației de start mecanic alveolă

Art.66 Condiții de desfășurare autostart

Art.67 Condiții de start fals la alergarea cu autostart

Art.68 Condiții de desfășurare start lansat

Art.69 Condiții de start fals la alergarea cu start lansat

Art.70 Ordinea numerotării echipajelor la alergarea cu autostart / start lansat

Art.71 Disfuncționalități la alergarea în cursă

Art.72 Tipuri de conducere

Art.73 Condiții de conducere în cursă

Art.74 Condiții de conducere pe ultima linie dreaptă

Art.75 Caii descalificați

Art.76 Descalificări/sosiri departe repetate

Art.77 Descalificări pe ultima sută de metri

Art.78 Condiția de terminare a unei curse

Art.79 Condiții de desconsiderare a ordinii sosirii

Art.80 Condiții întârziere rezultat

Art.81 Rezultat egal „cap la cap”

Art.82 Validarea rezultatului cursei

CAPITOLUL VII. Reclamații.........................

Art.83 Persoane cu drept de reclamație............................

Art.84 Reclamații, incidente pe parcurs...........................

Art.85 Abordarea reclamațiilor la incidentele pe parcurs.


CAPITOLUL VIII. Măsuri ce pot fi luate de Comisia de arbitraj.........................

Art.86 Măsuri la depistarea Consumului de alcool...................................................................

Art.87 Tipuri de măsuri disciplinare pentru abateri la participarea la alergările de trap...........

Art.88 Avertisment....................................................................................................................

Art.89 Amendă de 5% din fondul de premiere al alergării, dar nu mai puțin de lOOlei..........

Art.90 Amendă 500lei...............................................................................................................

Art.91 Amendă de 5% din fondul de premiere al alergării și suspendare pentru 1 reuniune.. Art.92 Amendă de 5% din fondul de premiere al alergării și suspendare pentru 2 reuniuni... Art.93 Amendă de 10% din fondul de premiere al alergării și suspendare pentru 4 reuniuni.


Art.94 Amenda de 3000lei și excludere de pe hipodrom timp de 6 luni

Art.95 Amenda 50% din fondul de premiere al alergării și interzicere acces pe hipodrom 60 zile

Art.96 Recidiva

Art.97 Reportarea sancțiunilor

Art.98 Plata amenzilor

Art.99 Răscumpărarea dreptului de a conduce pentru o reuniune în urma suspendării

Art. 100 Amenzi antrenor pentru rezultate pozitive la testul anti-doping

Art. 101 Evaluarea condițiilor de pistă

Art. 102 Măsuri la performanțe contradictorii

Art. 103 Măsuri la neachitarea amenzilor

Art.104 Ridicarea interdicțiilor

Art. 105 Măsuri la alte tipuri de abateri în cursă

CAPITOLUL IX. Măsuri ce pot fi luate de Organizatorul de curse

Art. 106 Acțiuni ale conducerii hipodromului

Art. 107 Acțiuni ale organizatorului împreună cu Comisia de arbitraj

CAPITOLUL X. Reglementări ANTI DOPING

Art. 108 Prevederi obligatorii anti-doping

Art. 109 Recoltarea probelor

Art.l 10 Responsabilitatea antrenorilor pentru prevenirea dopajului

Art.l 11 Sancțiuni

Art.l 12 Definirea substanțelor prohibite

CAPITOLUL XI. Dispoziții finale

Art.l 13 Valoare și premiere

Art.l 14 Distribuția premiilor

Art.l 15 Anularea unei reuniuni înainte de ora stabilită

Art.l 16 Fair-play

Art.l 17 Participarea la pariuri

Art.l 18 ALTELE

CAPITOLUL XIII. Despre Stud-Book

Art.l 19 Titular

Art. 120 Date înscrise

Art. 121 Prezentarea performanțelor calului

Art. 122 Publicarea statisticii rezultatelor anuale

Art. 123 Transmiterea rezultatelor alergărilor


CAPITOLUL I. Prevederi generale


Art. 1 Scop și domeniul de aplicare (1)


Prezentul Regulament este valabil și stabilește cadrul general privind desfășurarea curselor de tra^-pi pariuri organizate de CSM Ploiești - Complex Hipodrom pe hipodromurile omologate.

 • (2)

Cursele de trap se organizează în vederea îmbunătățirii performanțelor zootehnice din punct de vedere energetic a cabalinelor de rasă trăpaș, a creșterii competitivității acestora, pe plan intern și internațional și obținerii de venituri. Pentru îndeplinirea acestui deziderat se creează pe hipodromuri condiții de îngrijire, întreținere, dresaj, antrenament și calificare a cailor, conform regulamentelor în vigoare.

 • (3)

Pe un hipodrom plecarea cailor în cursă poate fi făcută:

 • • Cu comenzi mecanice.

 • • Fără comenzi mecanice.

 • (4)

Caracteristicile unei piste de trap:

 • • Măsurătorile se fac pe partea internă a pistei la l m de la coardă.

 • • Lungimea minimă de 800 m, iar lățimea de cel puțin 15 m (fără bandă de refugiu).

 • • Linia de sosire trebuie să fie bine evidențiată.

 • • Pentru darea plecărilor în alergări de la diferite distanțe, pista trebuie să fie marcată cu stâlpi de distanță marcați pe ambele părți și cu vizibilitate clară.

 • • Să fie prevăzută cu bandă de refugiu.

Art. 2 Drepturile Organizatorului de curse de trap

 • (1)

Drepturile de publicitate, de transmisie pe orice fel de canal media, sponsorship și ticketing precum și altele asemenea legate de organizarea alergărilor hipice pe hipodrom aparțin organizatorului de curse.

 • (2)

Organizatorul de curse este singurul autorizat să desemneze partenerii pentru organizarea de pariuri tip mutual, procentele de câștig urmând să respecte prevederile legale fiind specificate expres în acordul părților, cu respectarea art.7, cap.8 privind finanțarea curselor prevăzut în Acordul Internațional privind Cursele de trap.

Art.3 Drepturile deținătorilor de cabaline

<i>

Pe perioada desfășurării evenimentelor hipice programate, în toate relațiile cu hipodromul, deținătorii de cabaline de rasa trăpaș (denumire pentru crescători/proprietari/co-proprietar) pot fi reprezentați de către antrenorii lor sau de către o altă persoana împuternicită legal de către deținător.

Art.4 Definiții

Trapul este un mers regulat din două bătăi date în alergare cu picioarele diagonale deplasate sincron.

Cursa de trap este o întrecere de mai multi cai, organizată pe Hipodrom, conform prezentului Regulament.

Reuniunea hipică reprezintă totalitatea curselor de trap, ce se desfășoară într-o zi dinainte stabilită, în condițiile prezentului regulament.

Mitingul hipic de curse de trap consta în desfășurarea pe hipodrom a mai multor reuniuni, într-o perioada de timp determinată.

Proba de calificare - este o probă alergare a cailor ce are ca scop calificarea mânjilor de doi ani, precum și a altor cai necalificați. Probele de calificare nu vor fi premiate.

Condițiile de înscriere a cailor în curse-,

 • • curse câștigate

 • • sume câștigate,

 • • recorduri,

 • • diferențe de vârstă,

 • • sex,

 • • performanță (media ultimilor 3 performanțe),

 • • distanțele sunt fixate în raport cu performanțele cailor respectivi,

 • • handicap,

C


 • • handicap limitat, indicându-se distantele minime și maxime de plecare.            xâTXlv

 • • Se iau în considerare unul sau mai multe din aceste elemente.


Grupa este o alergare în care toți caii pornesc de la aceeași distanță din alveolă, pârtieij^rea după record, după vârstă, după sume câștigate, luându-se în considerație unul sau mai multe dir

Performanța unui cal este viteza calculată pe km, realizată într-o cursă sau probă de cal

Recordul unui cal este cea mai buna performanță realizată într-o cursă publica la un de cariera este cea mai bună performanță realizată de un cal în cariera sa.

Durata cursei publice sau a probei de calificare reprezintă timpul în care caii au pan alergării programate.

Un cal portant, participant în cursa de trap se consideră intrat sub ordinele starterului, după ridicarea steagului de către acesta.

Calul retro-clasat este un cal care pierde locul ocupat la sosire fiind așezat în urma calului sau a cailor ce au fost jenați.

Cal descalificat este calul scos din cursă pentru abaterile prevăzute în prezentul regulament.

Cal venit departe - este calul care termină parcursul la mai mult de 15 secunde față de calul câștigător. Acestuia nu i se va înregistra timpul realizat și nu va fi premiat.

Echipaj - este format din conducătorul în alergare (driver), calul participant la cursă și sulky-ul ce poseda standardele curselor de trap.

Formația - este grupul format din echipajele a căror cai se afla în antrenamentul unui singur antrenor și aparțin unui singur proprietar.

CAPITOLUL II. Oficialii curselor de trap

Art.5 Comisia de Apel d)

Comisia de Apel este numită prin decizie de Organizatorul de curse.

 • (2)

Comisia de Apel este formata din 5 persoane, respectiv: l președinte și 4 membrii dintre care unul va fi secretar.

 • (3)

Comisia va funcționa cu un cvorum minim de 3 membrii prezenți. în absenta președintelui Comisiei de Apel numit prin decizia Organizatorului de curse, membrii prezenți vor alege un președinte interimar, alegere consemnata în procesul verbal al întrunirii.

(«)

Convocarea Comisiei de Apel se face publica cu minim 24 de ore inante prin afișare la avizierul hipodromului.

Art.6 Atribuțiile Comisiei de Apel

d)

Comisia de Apel trebuie să fie independentă, fără să aibă în componență membri care să aibă legături de rudenie sau afaceri cu organizatorii, proprietarii și personalul de curse.

 • (2)

Verifică aplicarea corectă a Regulamentului curselor de trap.

 • (3)

Este organul căruia i se pot adresa prin contestație persoanele sancționate. Hotărârile luate sunt cu obligativitate de aplicare.

 • (4)

Decide în cazul unor contestații și reclamații a driverilor, antrenorilor și deținătorii de cabaline ce participă la cursele de trap pe un Hipodrom, privind hotărârile arbitrilor judecători.

 • (5)

Are dreptul de a acorda sancțiuni conform prezentului regulament driverilor și antrenorilor, în cazul în care constată abateri ale acestora nesesizate de către arbitrii judecători în spețele reclamate.

 • (6)

Controlează activitatea Comisiei de arbitraj și poate lua decizii asupra acesteia.

 • (7)

Deciziile Comisiei de Apel vor fi publicate în termen de maxim 48 de ore de la întrunirea acesteia pe canalele oficiale de anunț ale organizatorului (avizier, site, etc.).

 • (8)Comisia de Apel este obligata să soluționeze contestațiile până la următoarea reuniune.

.                                                                                 A A'

Dacă din motive obiective, comisia nu se poate întruni pana la înscrierea cailor i'iKXursa -în' reuniunile ulterioare eventuale, în perioada necesara soluționării litigiului, premiul cuvenit dar contesjSt^tÎLru^țruer afEâti în cauza are plata suspendata. Conducătorii sancționați care au făcut contestație pot cor soluționare.


Soluția va dispune cu privire la premiul contestat și eventualele măsuri disciplina

și cu privire la alte drepturi obținute ulterior din participare. Acestea vor decurge de                    .f,tiei

definitive.                                                                  Xj^/tova^v

 • (10)

în ședința de dezbatere a contestației Comisia de Apel poate lua în considerare următoarele măsuri:

 • • Sa convoace părțile implicate pentru audieri.

 • • Să judece contestația în lipsa persoanei direct implicate și convocate oficial la ședința de dezbatere dacă aceasta sau reprezentantul său legal nu poate participa.

 • • Să solicite prezența unui arbitru judecător.

 • • Să nu considere înregistrarea video a cursei de trap ca singura probă ce poate fi luată în calcul la soluționarea unei contestații.

 • • Să țină cont și de declarațiile celorlalte părți implicate în incident, dar numai la solicitările acestora.

(ii >

Hotărârile Comisiei de Apel sunt executorii.

 • (12)

Comisia de Apel poate sancționa cu avertisment sau suspendare arbitrii judecători ce se fac vinovați de luarea de decizii greșite conform prezentului regulament. Acesta sancțiune se aplică având și acordul Organizatorului.

 • (13)

Comisia de Apel se poate autosesiza.

Art.7 Comisia de Arbitraj

 • (1)

Comisia de arbitraj trebuie să fie independentă, fără să aibă în componență membrii care să aibă legături de rudenie sau afaceri cu organizatorii, proprietarii și personalul de curse.

 • (2)

Arbitrii judecători vor fi din grupul persoanelor admise în urma testărilor făcute în acest sens și sunt desemnați prin decizie de Organizatorul de curse dintre care va fi numit un Arbitru Șef.

 • (3)

Comisia de arbitraj este convocată de Organizatorul de curse odată cu înscrierea cailor partanți pentru un eveniment hipic programat astfel încât să se realizeze cvorumul de arbitraj al reuniunii.

 • (4)

Cvorumul de arbitraj al unei reuniuni hipice este format din minim 3 arbitrii judecători din care unul este Arbitru Șef. în lipsa Arbitrului șef desemnat de Organizatorul de cursă, arbitrii judecători prezenți vor alege un Arbitru Șef al reuniunii, fapt consemnat în Procesul verbal al Ședinței tehnice.

 • (5 )

Comisia de arbitraj este responsabilă de luarea deciziilor pe parcursul întregii reuniuni.

 • (6)

Comisia de arbitraj adoptă hotărâri prin votul cu majoritate simplă a arbitrilor judecători, iar în caz de paritate hotărârea arbitrului șef este decisivă.

 • (7)

întocmește procesul verbal al reuniunii, care se va înregistra în registrul oficial pentru corespondență al Hipodromului, consemnând detaliat observațiile, sancțiunile și performanțele realizate de cai. Procesul verbal se va încheia în trei exemplare:

 • • l exemplar se va publica pe canalele oficiale de anunț ale Complexului Hipodrom imediat după terminarea reuniunii.

 • • l exemplar va fi predat la Organizatorul de curse, Serviciul tehnic.

 • • l exemplar va rămâne la Comisia de arbitraj.

Art. 8 Atribuțiile Comisiei de Arbitraj

(1 >

Anunță publicului modificările intervenite în programul de curse și consemnate în procesul verbal al ședinței tehnice sau cele anunțate pe parcursul reuniunii de medicul veterinar.

 • (2)

Retrage caii din curse, în urma avizului scris emis de medicul veterinar.

 • (3)


înlocuiește driverii în caz de necesitate (incapacitate fizică, forță majoră, conducători neaflați în stare de suspendare.

(4>                                                                  XXÎr--'-A-

Poate anula o parte din curse sau întreaga reuniune, în caz de forță majoră.          .

 • (5) * /

Cercetează abaterile de la prezentul regulament comise de proprietarii de cai, arir^ori ^.-IrKeri șîjapfica sancțiuni.                                                                                         I

 • <6)                             V4 Rp/y

Poate schimba ordinea, înainte de confirmarea rezultatului, dacă se constată ca              ‘ !e 'n

stabilirea clasamentului final de sosire.

 • (7)

Poate opri o plecare greșită, chiar dacă starterul nu a semnalizat aceasta.

 • (8)

Imediat după terminarea reuniunii, înainte de redactarea procesului verbal, va aduce la cunoștință driverilor propuși pentru sancționare, abaterile presupuse și le va înregistra punctul de vedere. Doar după audiere vor decide asupra aplicării sancțiunii. Refuzul driverului de a fi prezent la solicitarea Comisiei de arbitraj va fi consemnat în procesul verbal și nu suspendă dictarea sancțiunii.

 • (9)

în cazul sosirii strânse, va stabili câștigătorul după vizionarea înregistrării sau a fotografiei de finish.

 • (10)

Anunță provizoriu ordinea sosirii și rezultatul definitiv după evaluarea și verificarea tuturor resurselor de validare a acesteia.

 • <11 >

în cazul în care arbitrii judecători constată un comportament neadecvat al unui driver, pot cere reexaminarea acestuia.

 • (12)

Ține legătura prin stații de emisie recepție cu arbitrii de parcurs, starter și alt personal auxiliar.

 • (13)

Arbitrii judecători se pot sesiza din oficiu pentru orice nereguli sau abateri de la prezentul regulament.

Art.9 Atribuțiile Arbitrului șef

 • (1)

Arbitrul Șef face parte din corpul arbitrilor judecători și acționează ca președinte al Comisiei de arbitraj.

 • (2)

Coordonează activitatea întregii Comisii de arbitraj.

 • (3)

își asumă principala responsabilitate asupra rezultatelor Reuniunii.

 • (4)

Stabilește decisiv hotărârea Comisiei de arbitraj în caz de paritate a voturilor arbitrilor judecători.

 • (5)

Comunică operatorului de pariuri pe toată perioada de desfășurare a unei reuniuni rezultatele definitive precum și eventuale retrageri și schimbări de conducători în alergare.

Art. 10 Atribu țiile Arbitrului judecător (1)

Se prezintă la hipodrom cu cel puțin o oră înaintea începerii primei curse, verifica pista și dacă este cazul stabilesc coeficientul de dificultate, consemnat în Procesul Verbal al Reuniunii.

 • (2)

Unul dintre arbitrii judecători este și speaker tehnic.

 • (3)

Anunță Organizatorul de curse de orice încercare de fraudare a fenomenului curselor în general, de denigrare a personalului hipodromului, a arbitrilor și personalului auxiliar.

 • (4)

Sunt obligați să anunțe Organizatorul de curse în cazul oricărei încercări de influențare a deciziei sau de hărțuire a membrilor Comisiei de arbitraj.

Art. 11 Personalul auxiliar de cursă

 • (1)

în ziua desfășurării curselor în subordinea Comisiei de Arbitraj se afla Personalul auxiliar de cursă, care trebuie să asigure următoarele funcții:

 • • Medic veterinar

 • • Crainic (Speaker)

 • • Operatori video - 3 persoane

 • • Operator instalație audio

 • • Starter

 • • Ajutoare starter

 • • Observator de cursa (turnantă)

 • • Observator zona grajduri


( 2 )

Personalul auxiliar de cursă se numește de către Organizatorul de curse și se asigură fie din personalul angajat disponibil, fie din exterior.

Art. 12 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Medic veterinar

(D

Verifică datele de identificare ale cailor pe baza datelor din pașaport la accesul în Hipodrom, și transmite în copie documentele însoțitoare secretariatului de competiție pentru validarea înscrierii la alergări.

 • (2)

Verifica valabilitatea vaccinurilor și analizelor medicale obligatorii, semnalând Comisiei de arbitraj eventualele anomalii la Ședința tehnică.

 • (3)

Verifica echipamentul calului la intrarea pe pista de trap, nepermițând accesul în cazul sesizării de nereguli și anunță Comisia de arbitraj asupra aspectelor semnalate.

 • (4)

Controlează starea sănătății cailor înaintea curselor și a probelor de calificare consemnând cazurile de incapacitate a desfășurării alergării programate în Procesul verbal al ședinței tehnice a participanților la alergare.

O)

Supraveghează starea sănătății cailor în timpul reuniunii, ia masurile necesare pentru cazurile de îmbolnăvire și anunță Comisia de arbitraj în cazul apariției incapacității de alergare a unui cal. Costurile de tratament pentru cai pe timpul reuniunilor vor fi suportate de proprietarii de cai.

 • (6)

Va consemna în Procesul Verbal al reuniunii punctul de vedere cu privire la starea de sănătate a cailor participanți la curse.

 • (7)

Controlează starea sănătății cailor după terminarea curselor.

 • <«)

împreună cu echipajul de pe ambulanta controlează cu ajutorul etilotestului sub aspectul consumului de alcool driverii care conduc în curse.

 • (9)

Medicul veterinar trebuie să fie prezent pe hipodrom cu o oră înainte de începerea primei curse.

 • (10)

Este responsabil cu verificarea periodică a „Registrului de tratament al cailor aflați în antrenament” întocmit de către antrenori.

Art. 13 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Arbitrului de parcurs

d)

Supraveghează modul cum se desfășoară alergările din parcursul pistei și aduce imediat la cunoștința arbitrilor judecători de cursă neregulile sesizate în timpul alergării.

Art. 14 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Operator Photofinish dl

Operatorul Photofinish asigura manipularea echipamentului de Photofinish în concordanta cu elementele validate de arbitri.

 • (2)

Introduce numele cailor conform informațiilor din programul curselor în înregistrările echipamentului de Photofinish.

 • (3)

în cazul sosirii strânse, analizează înregistrările photofinish-ului asistat de înregistrările video pentru a stabili elementele ce trebuie introduse în sistem.

 • (4)

Operatorul de Photofinish este supervizat de arbitri.

 • (5)

Transmite la cerere copiile fotografiilor de Photofinish celorlalți participanți din aparatul de organizări cursei.

Art. 15 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Operator tabela electronică


Pregătește și asigură afișarea pe tabelă a materialelor de prezentare a cailor partanți curse pe durata unei reuniuni.

(2)

Afișează rezultatele finale ale alergărilor conform hotărârilor Comisiei de arbitraj.

< 3 )

Asigura afișarea altor materiale pe tabela conform cerințelor Organizatorului de curse.

Art. 16 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Handicapeur

 • (1)

Are sarcina de a calcula performanța fiecărui cal pe kilometru, în funcție de durata cronometrată în lipsa cronometrajului electronic.

 • (2)

Pune în grilele de start caii urmărind egalarea șanselor partanților conform condițiilor de start și transmite Organizatorului de curse pentru afișare.

Art. 17 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Crainic (Speaker)

 • (1)

Crainicul (speaker-ul) unei reuniuni hipice de trap are sarcina de a face toate anunțurile tehnice legate de buna desfășurare a alergărilor.

 • (2)

Crainicul acționează numai conform indicațiilor primite de la Comisia de arbitraj.

 • (3)

Funcția de crainic (speaker) poate fi îndeplinită direct de un membru al Comisiei de arbitraj a reuniunii.

Art. 18 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Operator video d)

Personalul auxiliar desemnat ca operator video al reunirilor de trap are sarcina de a înregistra desfășurarea alergărilor fără pauze și cât mai detaliat.

 • (2)

Operatorul video în urma cererii Comisiei de arbitraj trebuie să pună la dispoziția acesteia în cel mai operativ mod înregistrările efectuate.

 • (3)

Operatorul video va transmite Organizatorului de cursă toate materialele înregistrate.

Art. 19 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Operator instalație audio

 • (1)

Operatorul instalației audio are sarcina să asigure pornirea redării anunțului de start cu comenzi mecanice conform indicațiilor Comisiei de arbitraj.

Art.20 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă - Starter

 • (1)

Are sarcina de a da startul în alergările de calificare sau orice tip de cursă.

 • (2)

Starterul repartizează locurile ajutoarelor sale, observă așezarea cailor la plecare la distanțele respective și în ordinea din programul oficial, dă dispoziții pentru întinderea benzilor prin ridicarea steagului, anunțând că pot începe comenzile în vederea plecării.

 • (3)

Starterul este obligat să semnalizeze către arbitrii judecători plecările greșite.

Art.21 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursă -Ajutoarele de starter

(1 >

Au obligația de a observa felul cum decurg pregătirile, pentru darea plecării, în dreptul distanțelor ce li s-au încredințat.

 • (2)

în cazul în care la plecare se produce o busculada în culoar, un cal refuză să se supună sau depășește stâlpul de plecare, manipulantul de benzi ridică un steag și starterul reia plecarea.

 • (3)

Se precizează că plecarea se dă numai în cazul în care nu se ridică nici un steag.

 • <4>                                                                                             y.

Ajutoarele de starter comunică starterului eventualele incidente intervenite în culoarul supravegheat de/r iar starterul înștiințează arbitrii, care analizează și aplică sancțiunile regulamentare. I

(5>

Unul dintre ajutoarele de starter va sta la 100 m în fața liniei de plecare pentru infirmi; hiiț confirmarea

plecării, prin ridicarea sau coborârea steagului.


 • (6)

Ajutoarele de starter sunt folosiți și pe mașina de autostart.

Art.22 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursa - Observator de cursă (turnăiît^\           y /

 • (1)

Este poziționat în locul desemnat de Comisia de arbitraj. (2)

Raportează direct și imediat comisiei neregularitățile observate.

Art.23 Atribuțiile Personalului auxiliar de cursa - Observator zona grajduri (1)

Are sarcina de a supraveghea zona grajdurilor și tine legătura între participanții la reuniune dispersați în acestă zona și Comisia de arbitraj dacă este cazul.

 • (2)

Raportează direct și imediat comisiei neregularitățile observate.

Art.24 Despre Organizatorul de curse

Proprietarul Hipodromului Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești, a desemnat ca Organizator de curse de trap CSM Ploiești - Complex Hipodrom.

Pe Hipodromul Ploiești se organizează alergări hipice de trap cu sulky pe distante de 1600 - 4200m și probe de calificare pe distanta de 1800m.

Pe Hipodromul Ploiești sistemul de Photofinish asigura cronometrarea automata a alergărilor hipice. Pentru siguranța înregistrărilor de cronometraj și ordine a sosirii (backup al sistemului de Photofinish) se asigura o camera video fixa aliniata pe linia de sosire care va înregistra integral audio-video desfășurarea cursei. Arbitrii prin analiza înregistrării din aliniamentul de sosire vor stabilii timpii de alergare prin cronometraj manual și ordinea de sosire prin vizualizare simpla sau stop-cadru.

Art.25 Drepturile și atribuțiile Organizatorului de curse

(1 >

Prin angajații sai răspunde de asigurarea condițiilor de pregătire și desfășurare în condiții de siguranță a curselor de trap în alergările cu public.

 • (2)

Se preocupă de menținerea funcționalității pistei și a instalațiilor tehnice conform cerințelor definite la articolului l punctul 6 din prezentul regulament.

 • (3)

Răspunde de tipărirea și distribuirea programului de curse.

(4>

întocmește grilele de start pentru fiecare cursă în parte, urmărind cu strictețe încadrarea în bugetul de premii planificat la începutul sezonului competițional și le înaintează handicapeur-ului pentru așezarea cailor în program și definitivarea acestuia.

 • (5)

După fiecare reuniune, va transmite la Autoritatea de Stud-Book, programul curselor și rezultatul oficial al acestora pentru fiecare cal participant.

 • (6)

Se preocupă de atragerea unor agenți economici agreați și care au licența prevăzută de lege, să organizeze pariurile hipice și furnizează acestora toate informațiile oficiale despre curse necesare desfășurării pariurilor.

 • (7)

Se ocupă de desemnarea Comisiei de arbitraj și a personalului auxiliar de arbitraj.

 • (8)

Reprezintă Hipodromul în relațiile cu terții.

 • (9)

In cursele cu start voltat, asigură pentru fiecare linie de plecare resurse de evidențiere a validării startului (ajutor starter, benzi/senzori automați, etc), iar în cursele autostart o autospeciala dotata în acest sens.

 • (10)

Are dreptul de a exclude pe o perioada nedeterminată din cadrul competițiilor hipice desfășurate pe Hipodrom orice persoană care are o conduită necorespunzătoare.                      । L ..           C \

 • (11)

Va publica pe site-ul CSM și la avizierul Complexului Hipodrom perioada pentru d^yja@£ea„cererilor de examinare și lista documentelor necesare de anexat dosarului de înscriere în vederea obținerii dfegțufâi conduce în cursele de trap cu public pe un Hipodrom omologat. La expirarea perioadei de înscriere^- ’      ' 'A


Comisiei de examinare dosarele depuse pentru verificare. Comisia de examinare v^prc examenului și locația pe care le va anunța Organizatorului pentru publicare pe canalele mepțiot

 • (12)

Desemnează din rândul personalului propriu un Secretar de curse care are următo.u^f^

 • • ține evidența cailor în antrenament și înregistrează performanțele câștigur driverilor, antrenorilor și proprietarilor/crescătorilor

 • • reprezintă organizatorul în relația cu alți organizatori de curse din România sau alte țări în ceea ce privește performanțele sportive ale unui cal, antrenor sau driver, precum și organizarea unor competiții în parteneriat cu alți organizatori de curse din țară sau străinătate.

 • • coordonează activitatea de înscriere a cailor în cursele de trap

 • • coordonează ședința tehnică de organizare a reuniunilor hipice de trap

 • • coordonează buna desfășurare a reuniunilor hipice de trap privind asigurarea dialogului între oficialii cursei și participanți.

 • • Pentru zona grajdurilor va fi în legătura permanenta cu persoana desemnata cu supravegherea acestora pe perioada reuniunii.

 • • coordonează distribuția resurselor tehnice necesare desfășurării alergărilor (steaguri arbitraj, benzi, mașina autostart, numere echipaj, întreținerea pistei, etc.)

 • • Ajuta medicul veterinar la verificarea echipajului la intrarea pe pista în vederea alergării.

 • (13)

La apariția unei sesizări cu privința la fraudarea desfășurării unei curse făcută de operatorul de pariuri autorizat sau terțe persoane neimplicate în organizarea curselor de trap, Organizatorul de curse va convoca Comisia de Apel pentru analizarea acesteia și va acționa în consecința faptelor.

 • (14)

Este responsabil de asigurarea securității reuniunilor hipice.

 • (15)

Organizatorul de curse va permite participarea la cursele de trap cu public organizate pe Hipodrom a Conducătorul în alergare (driver) care au licența valabilă obținută de la o autoritate oficială, hipică, din altă țară și au drept de alergare. Acești driveri au obligația să respecte Regulamentul curselor de trap al Hipodromului Ploiești în vigoare.

Art.26 Siguranța și securitatea evenimentelor hipice (1)

Pe durata concursurilor hipice de trap vor fi asigurate serviciile de pompieri și ambulanță. (2)

Pe durata concursurilor hipice de trap ușa de acces în tumul de arbitraj este securizata iar accesul persoanelor va fi permis numai la solicitarea Comisiei de arbitraj.

(3)

Pe durata concursurilor hipice de trap este interzis accesul persoanelor străine de activitatea de curse în zona grajdurilor cu excepția proprietarilor de cai.

CAPITOLUL III. Despre participanții curselor de trap

Art.27 Testarea pentru obținerea dreptului de participare la cursele de trap

d)

Pentru toate categoriile de personal implicat în desfășurarea curselor de trap (antrenori, driveri, arbitrii, personal auxiliar de curse, membrii Comisiei de Apel) au loc verificări organizate de Organizatorul de curse prin care se face dovada cunoașterii și însutirii cunoștințelor, sistemelor și metodelor de lucru necesare pentru îndeplinirea sarcinilor conform prezentului regulament. Agenția Naționala pentru Zootehnie „Prof Constantinescu” este autoritatea națională competenta care prin emiterea autorizației de „terța parte” certifică faptul că organizarea și rezultatele testelor sunt corespuzătoare scopului propus.

 • (2)


Pentru a fi arbitru judecător, persoana respectivă trebuie să îndeplinească următoarele condicii:

 • • Studii superioare sau studii medii și experiență 3 ani în activitatea hipiqă.

 • • Să facă dovadă de integritate morală, fără antecedente penale.

Vârsta minimă de 25 de ani.

Sa obțină calificativul ADMIS la verificarea cunoștințelor.


 • (3)

Pentru a fi arbitru de parcurs, persoana respectivă trebuie să îndeplinească următoarele

 • • Studii superioare sau studii medii și experiență 2 ani în activitatea hipică. 1

 • • Să facă dovadă de integritate morală, fără antecedente penale.

 • • Vârsta minimă de 25 de ani.

 • • Să obțină calificativul ADMIS la verificarea cunoștințelor.

 • (4)

Testările în vederea avizării conducerii în curse se fac de Organizatorul de curse.

 • (5)

Organizatorul de curse va tine evidenta persoanelor testate și a rezultatelor obținute și va emite legitimațiile aferente candidaților care au promovat examenul.

 • (6)

La cererea de reexaminare a Comisiei de arbitrii emisă în condițiile prezentului regulament asupra antrenorilor, Conducătorul în alergare (driver) și personalului auxiliar, aceștia vor pierde drepturile obținute prin testarea inițială.

Art.28 Despre licențe - tipuri și condiții de obținere (1 >

Antrenor profesionist

 • • Deține licența obținută prin testare autorizata

 • • Beneficiază de formare profesionala sau a lucrat în domeniul trapului cel puțin 3 ani

 • • Are cel puțin 30 de victorii în curse publice (2)

Antrenor proprietar

 • • Deține licența obținută prin testare autorizata.

 • • Să fi participat în minim 5 curse.

 • • Este autorizat să pregătească doar caii aflați în proprietatea sau co-proprietatea sa.

 • • Antrenorul proprietar-driver respecta condițiile conducătorului în cursă.

 • (3)

Driver profesionist

 • • Deține licența obținută prin testare autorizată

 • • După 5 victorii devine driver poate conduce în curse SILVER.

 • • După 10 victorii poate conduce în curse GOLD. (4)

Driver amator

 • • Deține o licența de driver amator obținută prin testare autorizata.

 • • Are cel puțin 16 ani.

 • • A fost instruit și calificat pentru condus în curse de un antrenor minim 3 luni.

 • • Nu primește nici o remunerație pentru activitatea de conducere a cailor în curse.

 • • Respecta condițiile conducătorului în cursa.

(5)

Apranti

 • • Deține o licența specială de Apranti obținută prin testare autorizata

 • • Are cel puțin 16 ani.

 • • Are un stagiu de pregătire de minim 6 luni la un antrenor profesionist.

 • • Poate conduce în curse publice ordinare.

 • • După 5 victorii devine driver poate conduce în curse SILVER.

 • • După 10 victorii poate conduce în curse GOLD.

Art.29 Conducătorii în alergare (driverii) - cerințe specifice de obținere a licenței

(1)

Pentru a obține licența de conducător în alergare (driver), pentru prima dată, se cer următoarele condiții: • Vârsta minimă de 16 ani.

 • • Absolvent a cel puțin 8 clase.

 • • Obținerea atestatului emis de Organizator.

(2)

Pentru driverii care nu au participat în competițiile hipice, dosarul de înscriere pentru tesijire trebuie să cuprindă următoarele documente:


 • • Cerere scrisă adresată Organizatorului de curse.

 • • Fișa medicală cu vize de la medic de specialitate interne, chirurgie/ortopedie, neuujkgte^QRL, oftalmologie, psihiatrie și avizul psihologic cu specificația „apt medical”. Fișa medie^Cv^l Val^lă 5 ani.                                                                                         /* . '

 • • Cazier judiciar care să reflecte starea de „Fără antecedente penale” (sunt consider^ as£ăiât^w'e\șă'i nu atingă profesia sau abateri de comportament grave).                     4 MI £

 • • Asigurare sportiva.                                                   \° e\ rwBw/

(3

Conducătorii care au depășit vârsta de 65 ani au voie să participe ca driveri în curseiez^oîrgpM{^diș';i medicală anuală(viza de la medicul de specialitate interne, chirurgie/ortopedie neurologie, ORL^t>^bw<>gie, psihiatrie și avizul psihologic) și fără antecedente penale .

 • (4)

Cererile necorespunzătoare vor fi respinse de către Comisia tehnică de examinare, formata din 3 membri.

 • (5)

Aceste avizări sunt revocabile în cursul anului, în cazul în care Comisia de arbitraj constată că posesorul acesteia nu corespunde acestei sarcini. Retragerea avizării se face prin consemnarea în procesul verbal al reuniunii respective.

Art.30 Obligațiile Conducătorului în alergare (driver)

 • (i)

în timpul parcursului, calul care se afla în frunte trebuie să alerge competitiv la coarda (0.8 - Im) în linie dreapta, fără a împiedica pe ceilalți concurenți, schimbarea brusca a direcției sau frânarea fiind interzise.

 • (2)

Imediat ce poziția să în alergare ii permite, conducătorul este obligat să îndrepte calul cat mai aproape de coarda, fără însă a jena alt concurent. Caii care vin din urma pot depăși caii aflați înaintea lor pe orice parte, fără a jena acești cai și fără a intra pe pista de refugiu. Excepție fac cazurile de forță majora stabilite de arbitrii judecători.

 • (3)

Un cal nu poate schimba direcția, nici trece la coarda dacă prin manevra efectuata jenează echipajele concurente.

 • (4)

Când un echipaj venit din urmă s-a angajat în depășire pe un culoar care permite trecerea sulky-ului conducătorul sau conducătorii cailor ajunși nu mai pot închide drumul.

 • (5)

Este interzisa “forțarea” la încercări de depășire pentru echipajul venit din urmă dacă culoarul nu permite și trecerea sulky-ului.

 • (6)

Dacă în cursă se afla 2 sau mai mulți cai ai aceluiași proprietar sau formație (echipă) și unul dintre aceștia favorizează un cal al aceluiași proprietar sau formației, se descalifică toți caii implicați în această neregulă.

 • (7)

Se interzice frânarea care ar deranja caii din spate și care diminuează rezultatul alergării.

 • (8)

Se interzice nesusținerea șansei calului și mersul pasiv care diminuează rezultatul alergării, inclusiv pentru calul câștigător când oprirea sau frânarea este evidenta.

 • (9)

Se interzice conducerea calului cu haturile ținute într-o singura mana.

 • (10)

Se interzice să vocifereze, să strige sau să agite cravașa, ci numai să liniștească sau să îndemne din gură calul condus.

tu)

Pot folosi cravașa, care nu va fi mai lunga de 140 cm și trebuie să fie flexibila, astfel încât să nu facă zgomot. Acesta va fi ținuta oricum în plan vertical fără să jeneze ceilalți concurenți, fiind interzisa cravașarea cu haturile într-o singură mână.

 • (12)

Cravașarea se face numai cu cravașa îndreptată înainte pe cal și mâna nu depășește înălțimea umărului. Nu se cravașează lateral, nu se lovește capul, gatul, burta calului, hulubele și capacele roților.

 • (13)

Pot aplica lovituri de cravașa unui cal numai înainte și de sus în jos, fără cruzime, pentru stimularea acestuia.

Cravașa servește numai pentru îndemnarea calului și numai în cazul când calul răspunde acestui îndemn. Se poate cravașa de 4 ori în parcurs și de 4 ori în ultimii 300m. Folosirea în alte condiții a cravașei se considera neregulamentară.


 • (14)

Este interzisă cravașarea cailor înainte sau după terminarea cursei.

 • (15)

Driverii sunt obligați să păstreze în start poziția dată de numărul

 • (16)


Conducătorii nu au voie să meargă cu roata sub burta cailor adversarilor.

Este interzis mersul între benzi cu șicanarea adversarului.

 • (18) I

Conducătorul trebuie să aibă ambele picioare în scările sulky-ului, putând folos poziției “bărilor de coastă”.

 • (19)

Este obligat să aducă imediat la cunoștința arbitrilor judecători de cursă, arbitrului de parcurs și antrenorului orice incident de parcurs. De asemenea, semnalează alte cauze care au diminuat valoarea calului condus de el.

(20)

Este interzisă adresarea de injurii participanților la cursa.

Art.31 Antrenorii - atribuții

 • (1)

Trebuie să prezinte Organizatorului de curse împuternicire din partea proprietarului cabalinelor pe care le are în antrenament și pentru care răspunde.

 • (2)

Răspund pentru performanțele efectuate de caii din formațiile lor și conduita conducătorilor în alergare (driverilor) în incinta hipodromului.

 • (3)

Antrenorul execută și verifică pregătirile cailor din formația sa, în vederea participării acestora în curse de trap, iar în cazul când nu conduce, este obligat să aducă la cunoștința conducătorului, conduita ce o are de urmat în alergare.

(«)

Este de asemenea obligat să aducă la cunoștința arbitrilor cauzele care au influențat negativ evoluția calului pe parcursul alergării, imediat după terminarea acesteia.

 • (5)

Un antrenor nu poate conduce un cal care nu se află în antrenamentul său împotriva cailor pe care îi antrenează.

 • (6)

în situația în care un cal arata la antrenament o valoare superioara ultimelor 3 performanțe, antrenorul are obligația de a anunța Comisia de arbitraj asupra valorii arătate, iar această declarație se va anunța prin stație și la operatorul de pariuri autorizat, până la începerea curselor.

 • (7)

Antrenorul comunică la începutul fiecărui sezon competițional lista cailor în antrenament, precum și primirea\renunțarea unui cal în\la antrenament în prima zi lucrătoare de la data evenimentului (primirea sau retragerea din antrenamentul propriu).

 • (8)

Antrenorii sunt obligați să întocmească: Registrul de tratament al cailor aflați în antrenament și să țină evidența zilnică a acestui Registru. Medicul veterinar al hipodromului este persoana responsabilă din partea organizatorului de curse cu verificarea săptămânală a acestor înregistrări.

CAPITOLUL IV. Despre cai

Art.32 Numele calului

 • (1)

Este acela sub care a fost înscris în Stud-Book și în toate documentele eliberate de Autoritatea Națională de Stud-Book, indiferent de natura proprietății. Unui cal inclus deja în Stud-Book și care a participat la curse sub un nume, nu îi mai este permisa schimbarea acestuia.

 • (2)

Schimbarea numelui calului, în caz de forță majora, motivat național și internațional, se face doar după o analiza severa a Autorității de Stud-Book, în conformitate cu regulile Organizației Internaționale pentru rasa respectiva.


Art.33 Vârsta calului

 • (1)

Se socotește de la data de l ianuarie a anului nașterii lui.

Art.34 Proprietarul calului

<n

Proprietarul calului este persoana înscrisă în pașaportul ecvideului sau în înscrierii în cursa.


 • (2)

Este considerat “proprietar de cai” în conformitate cu prezentului regulament persoana fizica sau juridica sau grupul de coproprietari (doua sau mai multe persoane fizice sau juridice) care deține/dețin în proprietate minim un cal.

 • (3)

Persoanele fizice sau persoanele juridice deținătoare de cabaline sunt reprezentate la cursele de trap de formația (echipa) cailor în proprietate.

 • < 4 )

Proprietarii de cai trebuie să prezinte Organizatorului de curse copii după documentele doveditoare a rasei și originii, eliberate de Autoritatea de Stud-Book și pașaport pentru caii săi ce vor participa la cursele de trap în sezonul competițional. Lista se poate modifica în cazul achiziționării sau înstrăinării de cai.

(5)

Organizatorul de curse are obligația de a face cunoscut și solicita Autorității de Stud-Book de a verifica veridicitatea documentele cailor prezentate de proprietari în vederea înscrierii cailor în curse.

Art.35 Calul de trap d)

Calul de trap poate fi indigen sau străin (cu certificat de export temporar sau definitiv) conform reglementărilor naționale în vigoare.

Art.36 Caii cu probleme d)

Trăpașii orbi sau cu alte afecțiuni cronice ce le pot limita performantele nu pot participa la curse.

(2)

lepele gestante au voie să alerge în curse, în maxim 4 luni de gestație și la 6 luni după fatarea unui mânz viabil.

Art.37 Distanțele de alergare funcție de vârsta calului

 • (1)

Caii de 2 ani concurează între ei pe distante de 1600 - 2050m.

 • (2)

Caii de 2 ani după calificare pot alerga numai între ei și cu caii de 3 ani până la data de l Octombrie, după acestă dată proprietarii decid și sunt răspunzători de înscrierea acestora în curse cu cai de alte vârste.

 • (3)

Caii de 3 ani concurează pe distanțele de 1600m până la 2700m.

 • (4)

Caii de 4 ani și mai în vârsta concurează pe distante de 1600 - 4200m, iar cu începere de la l August și în alergări cu 2 reprize (hit-uri).

 • (5)

Caii vor alerga în curse grupați astfel:

 • • 2 ani

 • • 2 și 3 ani

 • • 2+ (2 și mai în vârsta)

 • • 3 ani

 • • 3 și 4 ani

 • • 4 ani

 • • 5 ani

 • • 3+ (3 și mai în vârsta)

 • • 4+ (4 și mai în vârsta).

Art.38 Ritmicitatea evaluării energetice

Intervalele între cursele susținute de un cal trebuie să fie astfel:

 • • Pentru caii de 2 ani, proprietarii sunt răspunzători și decid intervalul la care not fi înscriși în cursă^/0^ • • Caii de 3 ani și mai în vârstă pot alerga săptămânal.

Art.39 Despre mersurile trăpașului (1 >

în cursele de trap este permisa numai alergarea în mers regulat de trap la viteza cea

(trap zburător).

(2)

Sunt interzise în timpul curselor de trap mersurile neregulate: galop, buiestru, tracnaj, mer ^»liâț v

Art.40 Modul de handicapare și încărcarea cailor (1)

Pentru cursele ordinare handicaparea cailor se face conform condițiilor stabilite pentru fiecare cursă. £2>

în cursele SILVER și GOLD - record, valoarea de start va fi calculată ca medie între valoarea de referință a categoriei I și media intervalului prevăzut la categoria a Il-a (conform tabelului din art.48 cu pragurile de calificare), respectiv:

 • • La 2 ani -4 l :26

 • • La 3 ani -> l :24

 • • La 4 ani -> 1:22

 • • La 5 ani -> 1:21

 • (3)

Pentru cursele de trap obișnuite încărcarea se va face în baza tuturor victoriilor obținute indiferent de clasă.

<4>

încărcările în premiile de clasa GOLD și SILVER se fac în baza victoriilor obținute în aceste premii.

(5)

Nu se admite o încărcare mai mare de 20 metri.

(6>

La handicaparea după record se va ține cont de un handicap de 20m pentru fiecare secundă de record dar nu mai mult de 80m.

(7)

La handicaparea după victorii handicapul maxim este de lOOm.

Art.41 Descărcările cailor

dl

Reprezintă modul de egalizare a șanselor cailor. Descărcările se fac la începutul fiecărui trimestru.

Art.42 Sosirea „cap la cap”

(i >

în cazul de sosire „cap la cap”, fiecare din caii clasați la locul 1 este considerat câștigătorul cursei.

 • (2)

Suma valorica a premiilor acordate pentru locurile de sosire cap la cap se repartizează în mod egal cailor considerați sosiți „cap la cap”.

 • (3)

încărcările se aplica fiecăruia din caii sosiți „cap la cap”.

Art.43 Evaluarea recordului calului

 • (1)

în cazul recordului trăpașilor stabilit în cursele de trap cu plecarea autostart /start lansat, recordul realizat va fi valabil numai la cursele cu plecare autostart/start lansat. Pentru handicaparea calului în cursele cu banda va fi folosita o valoare cu 2 secunde mai mare decât recordul său la autostart /start lansat. Dacă recordul de bandă este doar cu o secundă mai slab, egal sau mai bun decât cel de autostart/start lansat se va folosi acest record pentru handicaparea în cursele cu bandă.

 • (2)

în cazul recordului trăpașilor stabilit în cursele de trap cu plecare autostart și bandă, recordul realizat va fi valabil numai la cursele de acest fel (record).

 • (3)

La cursele de trap cu start lansat, caii se vor alinia la o distanță de 200 de metri de linia de start. La acest tip de curse de trap, recordul va fi același ca la cursele de trap cu plecare autostart.

(-»)

Caii pot participa numai o singură dată pe reuniune în cursele de trap, excepție fac cursele de trap ale căror condiții speciale prevăd reprize (hit-uri),                                                                             z'

Art.44 Fluctuația de valori                                                £

<n

Fluctuația de valori reprezintă abaterea cu 3 secunde sau mai mult a rezultatului alergării.          sa^niai

iute, față de recordul calului coroborat cu media ultimelor 3 rezultate în alergare.                   '               /

 • (2)

Nu se iau în considerare primele trei alergări ale cailor de doi ani.

 • (3)

Arbitrii curselor de trap vor aprecia de la caz la caz, performanțele susceptibile de a fi considerate fluctuație de valoare, luând în considerare cauzele de ordin obiectiv, care au împiedicat un cal de a arăta valoarea reală (starea pistei, incidente de parcurs, accidente de hamașament sau sulky, potcovit, reintrarea în alergări după o pauză de 30 zile minimum), sau care au determinat un spor de valoare prea mare etc.

Art.45 Condiții de participare la cursele de trap pe Hipodromul Ploiești

 • (1)

Pentru înscrierea cailor în curse, proprietarii trebuie să depună la Organizator, în vederea înscrierii pașaportul calului cu acțiunile sanitar-veterinare la zi.

 • (2)

In vederea înscrierii calului în cursă, Organizatorul va solicita avizul autorității de Stud-Book, aviz ce va conține recordul și data de expirare în cazul certificatului de export temporar.

 • (3)

Autoritatea de Stud-Book este obligată să transmită avizul menționat la alineatul 2 în maxim 48 de ore de la solicitarea acestuia de către Organizator.

 • (4)

în cazul în care autoritatea de Stud-Book nu comunică avizul solicitat în termenul stabilit la alineatul 3, Organizatorul își rezervă dreptul să înscrie în cursă caii care îndeplinesc condițiile impuse la alineatul 1 pe baza avizelor anterioare emise, precum și a recordurilor stabilite în reuniunile anterioare.

 • (5)

Caii să fie înscriși de cel puțin 15 zile în registrele de tratament și antrenament al antrenorului titular.

 • (6)

Pot participa la curse doar caii care au trecut proba de calificare, conform prezentului regulament, cu excepția celor calificați și alergați cu record înregistrat în curse pe alte hipodromuri.

 • (7)

Caii participă în curse cu obligația de a avea îndeplinit baremul cu timpul de calificare conform baremului stabilit prin prezentul Regulament.

 • (8)

în alergările GOLD și SILVER participă cai indigeni și importați în condițiile alineatelor 1 și 2.

O)

Pentru a participa la o cursă SILVER caii trebuie să fie alergați în cel puțin două curse pe Hipodromul Ploiești în sezonul aflat în desfășurare sau în cel anterior.

 • (10)

La o cursă clasa GOLD pot participa cai indigeni și cai cu export definitiv care au alergat cel puțin 2 curse înaintea primei curse pregătitoare.

 • (ii)

Pentru a participa la o cursă GOLD caii trebuie să alerge cel puțin o cursă SILVER pregătitoare aferentă.

 • (12)

Caii înscriși într-un Registru de antrenament în afara țării, vor putea alerga pe Hipodromul Ploiești în curse „open’Vdeschise pentru invitați conform calendarului de curse cu excepția calului indigen aflat în antrenament în alte țări care poate alerga în orice cursă cu respectarea condițiilor prezentului regulament.

 • (13)

Caii pot alerga și în alte curse deschise, dar sponsorizate de terți.

 • (14)

Cu aprobarea conducerii Organizatorului de curse, pot fi programate curse și cu alte rase de cai.

 • (15)

Caii vor alerga în curse publice numai dacă sunt înscriși într-un Registru de antrenament.

 • (16)

Caii pot participa în curse în următoarele limite de vârstă:

 • • lepele de la vârsta de 2 la 10 ani inclusiv.

 • • Armăsarii de la vârsta de 2 la 12 ani inclusiv.

 • (17)

Menținerea și participarea în curse pe Hipodrom a cailor mai vârstnici se face cu aprobarea conducerii Organizatorului de curse, la propunerea proprietarului și cu avizul medicului veterinar.

CAPITOLUL V. întocmirea programelor

Art.46 Calendarul alergărilor de trap


d)

Calendarul alergărilor de trap se bazează pe clasificarea categoriilor de cursa astfel:

 • - Cursa de trap clasa GOLD - este o alergare de verificare a celor mai buni cai dintr-o generație sau mai multe.

 • - Cursa de trap clasa SIL VER - este o alergare fie de pre-verificare înaintea unei curse de clasa GOLD, fie tip „eveniment” stabilită de organizator.

 • - Curse de trap clasa I

 • - Curse de trap clasa II

 • - Curse de trap clasa III

 • - Cursa de trap sponsorizata - este o cursă organizată conform prezentului Regulament cu fond de premiere specific acordat de un sponsor.

 • (2)

Calendarul alergărilor de trap cu menționarea curselor GOLD și SILVER se întocmește de către Organizatorul de curse, anual, la începutul fiecărui sezon de alergări cu precizarea condițiilor de start și participare și se publică înainte de startul primei reuniuni.

 • (3)

Detalii privind: grilele de start, întocmirea programelor, așezare cai în cursa, afișare, dat partanți etc. sunt atribuțiile Organizatorului de curse legate de programarea curentă a reuniunilor hipice conform calendarului.

Art.47 Condiții de desfășurare a alergărilor de trap (1»

Pe hipodromul Ploiești, în programele publice de curse de trap, se organizează alergări de condiție, după performanta în funcție de posibilități.

 • (2)

Pentru probele de calificare nu se percep taxe de participare.

 • (3)

Dacă într-o reuniune de trap nu se îndeplinesc condițiile minime de 4 curse și 6 cai în fiecare cursă, aceasta nu va avea loc.

ț1 2 3>

într-o cursa de trap, nu pot alerga mai mult de 2 cai din aceeași formație. Cu aprobarea Organizatorului de curse, poate alerga și al treilea cal pentru completarea cvorumului de cursă.


origine, vor participa la curse ținâ


impus d


supenoiArt.48 Categorii valorice cai

(1)

Caii se împart în categorii după record în funcție de vârsta.

(2)

Categoriile valorice de cai se constituite astfel:__

Categorie

2 ani

3 ani

4 ani

5 ani și mai în vârsta

I

1:25,5 și mai iute

1:23,5 și mai iute

1:21.5 și mai iute

1:20,5 și mai iute

II

1:25,6- 1:28,5

1:23,6- 1:26,5

1:21,6-1:24.5

1:20,6- 1:22,5

III

1:28,6- 1:35,5

1:26,6 - 1:32,5

1:24,6-1:27,5

1:22,6- 1:25,5

regulament. In caz contrar acești cai trebuie să susțină probă de calificare conform categori^p^elc^ificare din România.                                                             X ~


(6)                                                                                A

Caii proveniți din export temporar sau definitiv alergați în curse, vor participa Igîcu recordul stabilit în țările de proveniența.

-s jcoșt de


Caii proveniți din export temporar sau definitiv, necalificați în tara de origine, se Ploiești conform categoriilor de calificare din România.

 • (8)

Dacă o probă de calificare are decât un singur partant, reprezentantul acestuia poate solicita însoțirea lui de către un alt cal. Performanta acestuia din urma nu va fi înregistrata

 • (9)

Vor fi înscriși în curse de recalificare caii:

 • • care au fost descalificați sau veniți departe de trei ori consecutiv

 • • care nu au alergat într-o cursa oficiala timp de 6 luni

 • • pentru care exista solicitări din partea Comisiei de arbitraj

 • (10)

Clasa unei curse (I, II sau III) este dată de media aritmetică a categoriilor valorice a cailor ce participă în această cursă. în caz de egalitate, câștig de cauză o are categoria superioară.

Art.49 Condiții înscriere în cursă d)

Caii care nu îndeplinesc baremul de record pentru a se înscrie cel puțin în categoria a III-a nu vor putea participa în cursele de trap.

(2)

Caii care nu prezintă documentele necesare înscrierii în cursă până la data și ora de închidere a etapei de înscriere stabilită de organizator nu vor fi înscriși.

Art.5O Modul de înscriere a cailor în curse pe Hipodromul Ploiești

 • (1)

 • • INIȚIEREA UNEI REUNIUNI - organizatorul afișează condițiile curselor PROPUSE în concordanta cu calendarului anual și elemente organizatorice concurente precizând data și ora de închidere a etapei de înscriere a partanților precum și data zilei de colectare a taxelor de înscriere.

 • • ETAPA DE ÎNSCRIERE - se înregistrează la Organizatorul de curse din partea proprietarului calul partant cu indicarea conducătorului în alergare și cursa la care se înscrie acesta.

 • • EVALUAREA ÎNSCRIERILOR - se verifică îndeplinirea condițiilor de cursă pentru alergările propuse, se calculează grilele cu caii înregistrați la închiderea înscrierilor. Dacă cursa în care a fost înscris un cal nu îndeplinește condițiile de cvorum, proprietarii au posibilitatea, în acesta perioada, de a opta la înscrierea calului/cailor, într-o alta cursa. în perioada de evaluare a înscrierilor Organizatorul de curse poate solicita proprietarilor de cai sau persoanelor împuternicite, să dea completări de cai la lista de partanți depusa la etapa de înscriere în cazul în care nu exista numărul de cai suficienți pentru a asigura cvorumul pe cursa sau Reuniune.

închiderea evaluării înscrierilor se face prin publicarea listei cu taxele de înscriere. Ia alergare pentru caii partanți declarați.

 • • VALIDAREA ÎNSCRIERILOR - Se face conform programului anunțat la inițierea reuniunii prin achitarea taxei de înscriere pentru fiecare cal partant. Aceasta taxă reprezintă 5% din premiul asigurat de organizator pentru cursa respectivă.

Reglarea taxelor de înscriere, în condițiile în care cursa este de o alta categorie decât cea pentru care s-a efectuat taxa de înscriere, se face la următoarea înscriere în curse.

Completările vor fi efectuate până la expirarea perioadei de evaluare prin achitarea taxelor aferente înscrierii.

 • • VALIDAREA DESFĂȘURĂRII UNEI REUNIUNI - se face prin publicarea Programul oficial al reuniunii întocmit conform înscrierilor valide cuprinzând cursele la care s-a asigurat cel puțin cvorumul minim necesar desfășurării alergării conform prezentului regulament cu precizarea participanților, categoriei alergării, condițiilor de start și fondului de premiere asigurat.

 • (2)

în cazul în care nu s-a asigurat cvorum pentru cai înscriși taxele vor fi reportate pentru alte evenimente hipice viitoare.

 • (3)

După plata taxei de înscriere, caii nu mai pot fi retrași, decât cu avizul special al medicului veterinar oficial al reuniunilor de trap. în acest caz taxa de înscriere nu se recuperează.


 • (4)

Proprietarii care dețin un singur cal și doresc participarea la reuniune, au obligația sa-jri^cjfc^^onal sau prin reprezentantul lor doar în etapa de înscriere.                                           /


Art.51 Condiții de alergare în reprize

11)                                                          ¥ A

Intr-o alergare cu reprize se retrag din oficiu, din reprizele următoare, caii care nu°^d\^rifiî aceia care au terminat la mai mult de 6 secunde de câștigător. Caii care au un motiv justificatp^ ^ arbitraj de a nu termina repriza la 6 secunde de câștigător, vor participa la celelalte reprize. Repriza ia disputa chiar dacă rămân doi cai.

de • (2)

Clasamentul în alergarea în reprize se face după suma punctelor obținute în fiecare repriza conform următorului tabel:

 • • Locul I  =10 puncte.

 • • Locul II  =5 puncte.

 • • Locul III = 4 puncte.

 • • Locul IV = 3 puncte.

 • • Locul V = 2 puncte.

 • • Locul VI = 1 punct.

 • (3)

în caz de egalitate la puncte se declara câștigător calul cu cel mai bun record înregistrat în reprize. Se va încărca cu cursa câștigată numai calul câștigător în urma punctajului obținut din cumulul cele doua reprize.

 • (4)

Intervalul dintre reprize este cel puțin 50 minute.

Art.52 Programul de alergări și distribuția fondului de premiere pe curse la o reuniune dl

Programul unei reuniuni de trap și valoarea fondului de premiere se stabilesc de către Organizatorul de curse în funcție de bugetul acordat și sponsorizări, respectând valoarea categoriilor de concurs (în ordine: clasa III, clasa II, clasa I, premii SILVER, premii GOLD)

 • (2)

Bugetul anual de premiere se va distribui de Organizatorul de curse funcție de programul alergărilor din care se va rezerva o valoare ce va fi atribuită suplimentar unei curse reprezentând Marele premiu al anului.

 • (3)

Fondul de premiere al reuniunii se distribuie pe curse conform următoarei grile de calcul:

Clasa a Il-a

Clasa I

Cursa SILVER

Cursa GOLD


= 1,5 x clasa III

= 2 x clasa III

= 3 x clasa III

= 4 x clasa III

Art.53 Condiții de desfășurare și distribuția premiilor la o alergare d)

O cursă trebuie să aibă minimum 6 cai. în cazul în care se retrag caii medical (numai de către medicul veterinar oficial al reuniunii - consemnat în procesul verbal), cursa se va desfășura și cu minim 2 cai.

 • (2)

Distribuția fondului de premiere și numărul premiilor acordate într-o cursă de trap se va face astfel:

 • • La 6 cai participanți într-o cursă, se premiază primele 3 locuri astfel:

 • • locul I - 50%,

 • ■ locul II -35%,

 • • locul III-15%.

• Pentru 7 sau 8 cai participanți într-o cursă, se premiază primele 4 locuri astfel:

 • • locul I - 45%,

 • ■ locul II - 30%,

 • • locul III-15%

 • • locul IV-10%.

• Pentru 9 sau mai mulți cai participanți într-o cursă, se premiază primele 5 locuri, astfel: • locul I - 45%, • locul II - 25%, • locul III-15%, • locul IV-10%, • locul V - 5%.


 • < 3 >

Dacă într-o cursă numărul de locuri premiate nu se ocupă în totalitate, premiile pentru î$a©rTO^ fi puse la dispoziția organizatorului.

vor(-»>

Caii care au fost descalificați, distanțați, veniți departe, nu vor fi premiați.

Art.54 Alte condiții - sponsorizări (i) în cadrul reuniunilor se pot organiza și curse sponsorizate, condițiile în care se fac'e-stabilesc de către sponsor împreună cu organizatorul și pot consta în premierea cailor și/sau driverilor

 • (2)

O cursă sponsorizată trebuie comunicată odată cu grila de start.

 • (3)

Valoarea premiilor acordate prin sponsorizare trebuie să fie precizate separat de fondul de premiere.

(4 )

Distribuția premiilor acordate prin sponsorizare se stabilește de către sponsor, în lipsa unor precizări exprese se va respecta distribuția premiilor conform prezentului regulament.

CAPITOLUL VI. Desfășurarea curselor de trap

Art.55 întrunirea participanților la alergări

în ziua unei reuniuni hipice de trap, înaintea alergărilor cu cel puțin o oră, se desfășoară Ședința tehnică.

 • (2)

La Ședința tehnică participă obligatoriu arbitrii, medicul veterinar, driverii și antrenorii participanți la reuniunea hipica.

 • (3)

în urma Ședinței tehnice procesul verbal semnat de toți participanții va consemna oficial modificările din program și deplinătatea forțelor de alergare a cabalinelor și driverilor participanți.

 • (4)

Orice modificare a programului privitoare la retragerea unui cal, la distanta ce urmează să fie parcursă într-o cursă sau orice schimbare de conducător consemnată în Ședința tehnică va fi adusă la cunoștința publicului înainte de începerea reuniunii prin afișare la avizier.

Art.56 Accesul cailor pe pista de trap

 • (i)

în reuniunile de curse de trap, pista va fi folosită pentru antrenarea cailor până cel târziu cu 30 minute înainte de startul primei curse.

 • (2)

în cazul în care un driver vrea să facă promincă (antrenament pregătitor pentru cursă) cu un cal, acesta va purta culorile formației, echipamentul oficial cu numărul din cursa respectivă și va elibera pista la comanda „10 minute până la start”.

 • (3)

La 3 minute înainte de start se blochează accesul pe pistă. Caii care nu sunt prezenți la acest anunț vor fi retrași din cursă.

 • (4)

Se va respecta ora de începere a cursei stabilită prin program excepție făcând cazurile de forță majoră.

Art.57 Echipamentul echipajului

 • (1)

Toate sulky-urile și harnașamentele trebuie să îndeplinească standardele pentru trap și următoarele caracteristici:

 • • Lărgimea 165 cm.


 • • Arborii (hulubele) din lemn, metal sau fibră de carbon/sticlă cu capetele din punctele de conectare a podului cu un înveliș din material adecvat, maxim de 30 cm.                           4**^*

 • • Sunt permise doar materialele non-fluorescente în întuneric, de culoare all^Qegru s^hnaro,

transparente sau opace.

 • • Scaun special pentru cursele de trap, montat pentru a asigura o poziție corect;

 • (2)

Sulky-urile și hamașamentele trebuie să fie curate și în perfecta stare de folosință.

 • (3)

proprietarului sau formației, aprobate de către Organizatorul de curse la începutul anului competițional «atrl:f venirea formației pe hipodrom.

 • (4)

Schimbarea culorii echipamentului de curse nu se poate face în timpul anului.

 • (5)

Un proprietar (formație) poate deține doar un model de echipament (culori + logo) eventual plus unul de rezervă pentru evitarea confuziilor.

 • (6)

Proprietarul cu doi sau trei cai va trebui să evidențieze al doilea și al treilea cal cu diagonale de evidențiere.

 • (7)

Echipamentul driverului va cuprinde următoarele piese:

 • • Pantalon lung de culoare alba.

 • • Cazaca în culorile proprietarului sau formației.

 • • Vesta protecție (sub cazaca).

 • • Pe timp nefavorabil se poate folosi un combinezon impermeabil, dar pe sub echipament, fiind vizibile culorile proprietarului sau formației.

 • • Cască.

 • (8)

Caii trebuie să fie bine înhămați și numerele din program aplicate vizibil.

 • (9)

Antrenorii sunt răspunzători de starea în care se prezintă sulky-urile, hamașamentele și îmbrăcămintea conducătorilor.

Art.58 Comenzile de pregătire a startului la bandă

 • (1)

 • • De la “10 minute până la start” până la “3 minute până la start” caii se încălzesc în vederea luării startului.

 • • La „5 minute până la start” caii sunt Ia ultima încălzire.

 • • La „3 minute până la start” caii se îndreaptă spre locurile de plecare, fiindu-le interzise prin personalul auxiliar alte încălziri (plecări false) și se blochează accesul pe pistă.

 • • La „1 minut până la start - Intindeți benzile, încetați jocurile” caii încep poziționarea în locurile de plecare, conform liniilor stabilite prin numerele din program și sunt în așteptarea ridicării steagului de către starter.

Art.59 îndatoririle Conducătorilor la start la banda

(1)

Conducătorii trebuie să cunoască distanța de la care trebuie să plece calul respectiv, care va fi anunțată de către starter.

Art.60 Cai nervoși la start la bandă

(1)

Pentru caii nervoși care întorc sau pleacă greu, arbitrii pot autoriza la cererea antrenorului sau a driverului, ca un îngrijitor să ajute calul, cu condiția de a nu împiedica pe ceilalți cai. îngrijitorul ajută întoarcerea calului doar în spațiul din interiorul alveolei, în cazul plecărilor din alveola. în cazul plecărilor din pista, persoana care ajuta la întoarcerea calului, se asigura ca nu jenează ceilalți participanți în cursă.

Art.61 Incidente în perioada de pregătire a startului Ia bandă

 • (1)

Dacă unui cal i se defectează harnașamentul, sulky-ul, potcoava sau alte accesorii după prezentarea la locul de plecare, starterul va anunță Comisia de arbitraj, care acordă maximum 10 minute pentru a face reparațiile necesare, în zona alveolelor. Dacă reparațiile depășesc cele 10 minute, calul va fi retras oficial.          Z7

 • (2) \

Starterul are în atribuții verificarea defecțiunii anunțate de driver.

Art.62 Reorganizarea ordinii în grila la start la bandă

ZO

Arbitrii judecători pot aproba deplasarea unui cal nervos care a provocat o pL a^ resit“ ' iacelorlalți cai din grupa sa.                                                                                   '    1    *


(2>                                                                        1 â D

Dacă sunt mai mulți cai concurenți în asemenea situație, se vor deplasa toți țrrabdulj ocupând locurile începând de la coada în ordinea numerica din programul oficial.

rupă sa,


Art.63 Condiții de desfășurare start Ia bandă cu comenzi mecanice

Numărul de cai pârtieipanți nu poate depăși 12 cai.

 • (2)

Când toți caii se găsesc rânduiți la locurile lor, intră sub incidența arbitrului de start care ridica steagul.

 • (3)

In cazul startului obișnuit, caii se întorc la locurile lor, între benzile care indică distanțele, plecând în alergare după comenzile starterului.

 • (4)

La plecările din alveole, volta este obligatorie.

 • (5)

Confirmarea plecării se face prin lăsarea în jos a steagului.

 • (6)

Comenzi START mecanic:

 • • “Pregătiți-vă de plecare” - secunda (10)

 • • “Luați locurile” - secunda ( 7 )

 • • „Cinci” - secunda ( 5 )

 • • „Patru” - secunda ( 4 )

 • • „Trei” - secunda ( 3 )

 • • „Doi” - secunda (2)

 • • „Unu” - secunda (1)

 • • „START”

 • • La 1 se eliberează banda și la „START” începe cronometrarea.

<7)

Startul propriu-zis - Start voltat „V”:

 • • Când steagul este ridicat și primul cal din linie intră în pistă, intră în funcțiune banda sonoră, dispozitivul de countdown sau portavocea.(9)

START VOLTAT din pistă

“Pegatiți-vă de plecare” ( secunda 20)


Art.64 Condiții de start fals la alergarea cu plecare din alveolă (D

Depășirea stâlpului distanței la intrarea în pistă, ruperea sau intrarea în oricare din benzile în care este încadrat, împiedicarea celorlalți cai de a pleca normal sau orice altă acțiune neconformă prezentului regulament, se sancționează de către Comisia de arbitraj. Pentru producerea a doua starturi false echipajul respectiv va fi exclus din alergare.

 • (2)

Startul fals este considerat:

 • • Crearea de avantaj prin depășirea stâlpului de plecare,

 • • Accidentul unui concurent,

 • • Nervozitate excesivă a unui cal partant,

 • • Nerespectarea poziției în start,

 • • Interferența cu alt cal la start.

Art.65 Disfuncționalități ale instalației de start mecanic alveolă

(t)

în cazul nefuncționării instalației de plecare mecanică, plecarea se dă ca la startul manual, cu deosebirea că benzile sunt ținute cu mâna de manipulanții de benzi. Comenzile se anunță prin stație, iar în cazul ne funcționării acesteia, se anunță prin portavoce.

Art.66 Condiții de desfășurare autostart (i ’ în afara plecărilor cu benzi, start mecanic, se mai pot da plecări lansate cu autostart sau start lansat. (2)

în spatele mașinii vor fi poziționați caii pe linii, în funcție de numărul de participanți:

 • • în prima linie, numerele l -6, direct în spatele aripilor de mașină.

 • • în a doua linie, numerele 7-12.

 • (3)

Dacă unul sau mai multe echipaje nu participă la cursă locul acestora va fi ocupat prin alunecare.

 • (4)

Raza de colectare este între 250 m și 300 m față de linia de pornire. Mașina rulează cu 35-38 km/h. La 100 m până la linia de plecare caii trebuie să fie aliniați în spatele grilei mașinii. Accelerarea se face progresiv, corespunzător cu categoria respectivă a cailor din acea cursă.

 • (5)

în cazul condițiilor meteo nefavorabile sau a defecțiunii mașinii de autostart, startul se va da lansat.ACCELERARE

PROGRESIVĂ conform categoriei cursei
2100 IQOm


*  300m


Art.67 Condiții de start fals Ia alergarea cu autostart (1)

 • • Nerespectarea poziției în start.

 • • Accidentul unui concurent.

 • • Interferența cu alt cal.

Art.68 Condiții de desfășurare start lansat

 • (1)

în cazul plecărilor în curse de tip start lansat, caii vor fi poziționați pe linii ca la autostart, iar calul cu recordul cel mai slab va avea numărul (l).

ț2>

în cazul startului lansat, caii se întorc în pistă sau alveolă la o distanță de 200m de linia de plecare. Până la linia de plecare caii merg în trap liber stabilindu-se linia sau liniile conform pozițiilor din program.

O)

Startul este condus de calul de la exterior care va declanșa și pornirea cronometru!ui.

Art.69 Condiții de start fals la alergarea cu start lansat

d)

 • • Creare de avantaj până la linia de plecare (prin creșterea vitezei față de trapul liber).

 • • Nerespectarea poziției în start.

 • • Accidentul unui concurent.

 • • Interferența cu alt cal.

Art.70 Ordinea numerotării echipajelor Ia alergarea cu autostart / start lansat

 • (1)

In cursele cu plecare autostart/start lansat pentru clasele I, II, III și SILVER, caii vor fi numerotați după principiul cel mai slab record plasat cu numărul (1).

 • (2)

în alergările GOLD cu plecare autostart/start lansat, caii vor fi numerotați după principiul celui mai bun record plasat cu numărul (1)

Art.71 Disfuncționalități la alergarea în cursă (-•)

în situația când într-o alergare, urmare a unei busculade, un cal sau mai multi cai au rămas fără conducător în sulky, pentru a se preveni producerea de accidente grave se va proceda astfel:

• Când calul a rămas fără conducător în prima treime a cursei, aceasta se va întrerupe și se va relua imediat.

Când calul a rămas fără conducător în a doua treime a cursei, aceasta se va întrerupe și se va relua după o pauza de 15 minute.


Când calul a rămas fără conducător în ultima treime a cursei, aceasta va c tinua până 1


Art.72 Tipuri de conducere

Alergare competitiva - este alergarea în care driver-ul conduce calul astfel- acestanct^limitează -     ...       ....                      fir* J


demonstrarea performantei deținute urmărind să o îmbunătățească.


 • (2)

Frânarea calului - modalitatea de a micșora ritmul alergării de trap într-o cui condus are intenția de a obstrucționa desfășurarea în condiții normale a cursei de trap, din fața plutonului cât și a celui aflat în pluton.

 • (3) o

Mersul pasiv - este interzis datorită diminuării performanței calului pe care acesta o poate realiza într-o cursă de trap. Este interzisă tuturor driveri-lor, dacă nu există un motiv bine întemeiat.

< 4 )

Conduita preventiva - orice driver trebuie să țină cont de posibilitatea de a evita orice busculadă, realizând acesta prin atenție sporită, atât asupra calului pe care-1 conduce cât și a poziției celorlalți cai din cursa de trap. Conduita preventivă este valabilă și pentru caii care galopează sau prezintă alt mers în afara de trap.

Art.73 Condiții de conducere în cursă

 • (1)

Toți caii care au luat startul trebuie să termine parcursul.

 • (2)

Driverii trebuie să conducă în cursă fără a permite calului alt mers în afara trapului de cursă.

Dacă un cal intră în mers neregulat trebuie tras spre exteriorul pistei respectând principiul conduitei preventive și repus imediat în trap. Dacă nu se reușește restabilirea trapului de cursă, calul va fi încetinit și va rula în urma plutonului.

 • (3)

Dacă din motive temeinice un conducător în alergare este obligat să oprească calul în parcurs, acesta va aduce la cunoștința arbitrilor motivele care au determinat oprirea.

 • (4)

în cazul când motivele vor fi găsite neîntemeiate se vor aplica sancțiuni.

Art.74 Condiții de conducere pe ultima linie dreaptă (1)

După ultima turnantă și până la sosire, caii din prima linie trebuie să-și păstreze distanța de la coardă pe care au avut-o la ieșirea din turnantă când sunt în grup. Caii veniți din spate pot depăși pe orice parte, fără jenarea adversarilor.

Art.75 Caii descalificați (1) în timpul parcursului vor fi anunțați prin stație. (2)

Conducătorii cailor descalificați în timpul parcursului sunt obligați ca imediat ce a fost anunțată descalificarea, caii să fie trași spre exteriorul sau interiorul pistei unde vor fi încetiniți, conform evaluării situației cele mai sigure de către driver cu respectarea principiului conduitei preventive. Acești cai nu sunt cronometrați.

 • (3)

Orice cal care galopează va trebui să fie tras spre exteriorul pistei și repus imediat în trap, fără a incomoda ceilalți cai, respectând principiul conduitei preventive. Dacă nu are loc de ieșire spre exterior, va merge în ritmul cursei până la ivirea ocaziei de a efectua manevra. Ceilalți concurenți din cursă vor respecta principiul conduitei preventive pentru a facilita trecerea calului spre interiorul sau exteriorul pistei.

 • (4)

Dacă un cal este descalificat și se afla cât mai aproape de coarda el va fi „tras” către banda de refugiu, unde va fi încetinit. Caii descalificați care nu pot intra pe banda de refugiu vor continua mersul în același sens pe exteriorul pistei, în urma plutonului. în caz contrar conducătorii vor fi sancționați.

 • (5) în ultima 100 de metri calul descalificat va merge cu cursa.

 • (6)

Indiferent de poziția în cursă, va fi descalificat:

 • • orice cal al cărui mers este neregulat (buiestru, tracnaj, mers ambliat).

 • • caii care au jenat cu intenție alt adversar.

 • • orice cal care galopează și nu este tras la exterior de conducătorul său.

 • • orice cal care parcurge în galop o distanță mai mare de lOOm.

 • • la al doilea galop indiferent de distanța cursei și de distanța pe galop repetat și descalificat.


  orice cal care a provocat 2 starturi false. Fiecare start fals este anunțat public cu specificarea


(identificarea) celui care l-a provocat.

orice cal care parcurge o parte din traseu fără conducător.

orice cal al cărui echipaj trece peste mai mult de două ultimului turnant, unde nu are voie să treacă peste jaloane.


Orice cal va fi descalificat când în ultima linie dreaptă va trece peste jaloane fărâmafi jS

Art.76 Descalificări/sosiri departe repetate                                 4? \

 • (1)

Calul descalificat/sosit departe, de trei ori consecutiv într-un sezon competițional, nu mai poate concura, urmând să fie recalificat.

Art.77 Descalificări pe ultima sută de metri d)

Orice cal în galop sau în altă alură afară de trap, pe ultima sută de metri a cursei, va fi descalificat dar va fi cronometrat la sosire.

 • (2)

Orice cal în galop sau în altă alură afară de trap, început înainte și continuat în ultima sută de metri va fi descalificat fără a fi cronometrat.

 • (3)

Orice cal care galopează o dată în parcurs și din nou în ultima sută de metri va fi descalificat fără a fi cronometrat.

Art.78 Condiția de terminare a unei curse (1)

Cursa/alergarea se consideră terminată atunci când calul a atins cu botul linia de sosire.

Art.79 Condiții de desconsiderare a ordinii sosirii (1)

Arbitrii curselor de trap pot descalifica un cal, dacă s-a abătut spre coardă sau grilă, jenând unul sau mai mulți concurenți.

Art.80 Condiții întârziere rezultat

(1)

La terminarea parcursului în cazul când arbitrii vor recurge la ajutorul înregistrărilor video, sau după caz a fotografiei, rezultatul alergărilor va fi declarat după vizionare.

Art.81 Rezultat egal „cap la cap”

(1)

în cazul când înregistrarea este neconcludentă, arbitrii vor declara “cap la cap” caii sosiți la locul I.

Art.82 Validarea rezultatului cursei in

Rezultatul alergării este definitiv după anunțul prin stația audio.

CAPITOLUL VII. Reclamatii

Art.83 Persoane cu drept de reclamație ui)

Dreptul de a reclama deciziile luate de Comisia de arbitri privind cursele de trap pe hipodrom aparține proprietarilor, antrenorilor sau conducătorilor cailor implicați în respectiva cursă.

Art.84 Reclamații, incidente pe parcurs ui)

Reclamați ile sau anunțurile după terminarea cursei trebuie transmise de conduci înainte de confirmarea rezultatului. în acest sens, la sosire, conducătorul care are de făcut o


întoarce calul, ridica mâna și transmite arbitrului judecător de parcurs. în cazul în care Comisia de consideră necesar, invită persoanele implicate în incident în tumul de arbitraj.                                ^-Sțtr

*

O-^/alte


Art.85 Abordarea reclamațiilor la incidentele pe parcurs                      <

c>

Dacă arbitrii curselor de trap primesc o reclamație sunt datori să anunțe acea^Uă mijloace.

<2)

Rezultatul se anunță cu mențiunea că este provizoriu până la cercetarea reclamației c^e^e analizează imediat după terminarea cursei.

 • (3)

Dacă reclamația este întemeiată, rezultatul poate fi modificat de către Comisia de arbitraj a reuniunii, anunțându-se această modificare la stație sau prin alte mijloace.

 • (4)

Deciziile luate de Comisia de arbitraj sunt definitive pe parcursul reuniunii putând fi contestate ulterior la Comisia de apel.

 • (5)

Ordinea sosirii cailor în cursă rămasă definitivă este valabilă pe parcursul reuniunii.

 • (6)

Termenul de depunere a contestațiilor este de 5 zile lucrătoare ulterioare reuniunii desfășurate.

 • (7)

După încheierea reuniunii, reprezentanții Complexului Hipodrom vor afișa Procesul verbal al Comisiei de arbitraj. Eventualele contestații către Comisia de Apel vor fi depuse la Complexul Hipodrom, din prima zi lucrătoare ulterioară desfășurării reuniunii, acestea trecându-se într-un registru special. Reprezentanții Complexului Hipodrom vor transmite contestațiile în format electronic către membrii Comisiei de Apel în cursul aceleiași zile.

 • (8)

Membrii Comisiei de Apel trebuie să se întrunească, în vederea judecării contestațiilor, până în ziua de vineri a săptămânii premergătoare reuniunii viitoare. Dacă din motive obiective, membrii Comisiei de Apel nu se pot întruni, driverilor sancționați de către Comisia de arbitraj li se amână sancțiunea cu o reuniune.

 • < 9 )

Taxa de contestație este în cuantum de 200 lei. Dacă cel în cauza câștigă contestația, banii ii vor fi retumați.

CAPITOLUL VIII. Măsuri ce pot fi luate de Comisia de arbitraj

Art.86 Măsuri la depistarea Consumului de alcool

Participanții sunt obligați să se supună unui test de alcoolemie. Atunci când rezultatele testului sunt de 0.1% sau mai mult alcool în aerul expirat, medicul veterinar raportează arbitrilor judecători. Arbitrii aplică o amendă în valoare de 500lei și interzic participarea în reuniunea respectivă a driverilor cu alcoolemie. în cazul în care driverul sancționat nu poate fi înlocuit, calul nu participa în cursa respectiva.

 • (2)

Recidiva acestei abateri pe parcursul a 8 reuniuni, duce la o suspendare de 2 reuniuni a dreptului de a conduce în curse pe hipodrom, precum și o amendă de lOOOlei.

 • (3)

Orice participant care refuză să se supună unui test de alcoolemie, în conformitate cu cerințele prezentului Regulament, va fi amendat cu suma de SOOlei și o suspendare de 2 reuniuni.

<-»)

în cazul în care aparatul etilotest nu este disponibil, și starea de ebrietate a driverului este evidentă, medicul veterinar anunță Comisia de arbitraj, care va interzice participarea la reuniunea respectivă.

Art.87 Tipuri de măsuri disciplinare pentru abateri la participarea la alergările de trap (1)

Arbitrii judecători ai reuniunilor de trap sunt autorizați să aplice următoarele masuri:

 • • Avertisment și după caz, amenda.

 • • Ridicarea dreptului de a conduce în curse și amendă sau retragerea licenței.           z

 • • Eliminarea de pe hipodrom.


Art.88 Avertisment


Avertismentul se dă pentru:

 • • Neprezentarea la Ședința tehnică

 • • Culori schimbate ale echipamentului oficial

 • • Neintrarea pe pistă înainte de comanda „ 5 minute până la Start ”

 • • Neexecutarea voltei la start

 • • Alte nereguli constatate de arbitrii (costume murdare, ținută necorespunzătoareșp^^ți fără voie, dresaj necorespunzător etc).

Art.89 Amendă de 5% din fondul de premiere al alergării, dar nu mai puțin de lOOlei (t)

Se vor sancționa cu amenda de 5% din fondul de premiere al alergării, dar nu mai puțin de lOOlei:

 • • Vociferări în parcurs și după terminarea cursei.

 • • Schimbare culoar pe drum fără grup și în ultima linie dreaptă dacă echipajul este în capul cursei în prima linie.

 • • Ne-anunțarea arbitrilor despre diminuarea șansei calului în alergare.

 • • Cumulul a 2 avertismente.

 • • Forțarea la încercări de depășire.

 • • Prezentarea cu întârziere sub ordinele starterului

Art.90 Amendă 500lei

 • (1)

Se va sancționa cu amenda de 500lei orice persoana implicata în desfășurarea alergărilor de trap pentru adresarea de injurii participanților la cursă.

 • (2)

Se va sancționa cu amenda de SOOlei antrenorul care nu anunța valori mai bune la antrenamente și în alergare calul stabilește fluctuații evidente de performanță.

Art.9l Amendă de 5% din fondul de premiere al alergării și suspendare pentru 1 reuniune (1)

Se va sancționa cu amendă de 5% din fondul de premiere al alergării și suspendare pentru 1 reuniune provocarea de start fals prin:

 • • Depășirea stâlpului de plecare.

 • • Depășirea stâlpului de distanță la intrarea în pistă.

 • • Interferența cu alt cal.

 • • Nerespectarea poziției în start.

Art.92 Amendă de 5% din fondul de premiere al alergării și suspendare pentru 2 reuniuni

 • (1)

Se vor sancționa cu 5% din fondul de premiere al alergării la respectiva cursa și ridicarea dreptului de a conduce pentru 2 reuniuni, următoarele abateri:

 • • Cravașare neregulamentară.

 • • Oprirea nemotivată a unui cal în parcurs.

 • • Provocarea a doua starturi false într-o alergare.

 • • Nerespectarea corectă a manevrelor când calul este descalificat sau merge în galop sau alt mers în afară de trap.

 • • Mersul pasiv.

 • • Mersul între benzi cu șicanarea adversarului.

 • • Nerespectare principiului de “Conduita preventivă”.

Art.93 Amendă de 10% din fondul de premiere al alergării și suspendare pentru 4 reuniuni

oi

Se vor sancționa cu 10% din fondul de premiere al alergării la respectiva cursă și suspendarea dreptului de a conduce pe 4 reuniuni, următoarele abateri:

Schimbare neregulamentară de linie cu jenare.

Frânare bruscă.Cravașare cu jenare sau cu cruzime.

Nesusținerea șansei calului până la sosire.

Favorizarea unui cal al aceleiași formații.

Refuzul de a se supune comenzilor și deciziilor arbitrilor judecătorii

Art.94 Amenda de 3000lei și excludere de pe hipodrom timp de 6 luni. (D


Se va sancționa cu amendă de 3000lei și excludere de pe Hipodromul Ploiești limp de Oluni i<^ul nejustificat de a scoate un cal pe pistă în vederea alergării după înscrierea acestuia în programul i<uțg|^.respe^

 • (2) î,                           ' IZ

Neplata acestei amenzii până la depunerea listei de partanți atrage automat suspendarea rem^iăaWrAfinuror cailor proprietarului (formației) până la plata acesteia.

Art.95 Amenda 50% din fondul de premiere al alergării și interzicere acces pe hipodrom 60 zile

(D

Se vor sancționa cu amenda de 50% din fondul de premiere al respectivei curse, cu sesizarea organelor de urmărire penală și interzicerea accesului pe Hipodromul Ploiești timp de 60 de zile, următoarele abateri:

 • • Tendința de substituire a unui cal în curse.

 • • Falsificarea pașaportului calului și a semnelor de identificare.

 • • Refuzul de a supune un cal la recoltarea probelor pentru teste.

Art.96 Recidiva

(1)

în caz de recidivă a abaterilor la participarea în cursele de trap toate sancțiunile prevăzute vor fi dublate în raport cu ultima sancțiune pentru aceeași abatere din ultimele 8 reuniuni.

Art.97 Repurtarea sancțiunilor

(1)

Sancțiunile rămase neefectuate în cadrul unui sezon competițional vor fi reportate în sezonul unnător.

Art.98 Plata amenzilor

(n

Termenul de plată al amenzilor este de IO zile calendaristice.

Art.99 Răscumpărarea dreptului de a conduce pentru o reuniune în urma suspendării

 • (1)

Valoarea de răscumpărare a unei reuniuni pentru care s-a suspendat dreptul de conducere este de 250Iei.

 • (2)

Răscumpărarea se face integral pentru perioada pentru care a fost instituită sancțiunea.

 • (3)

Nu vor putea fi răscumpărate sancțiunile de suspendare primite pentru:

 • • Schimbare neregulamentară de linie cu jenare.

 • • Cravașare cu jenare sau cu cruzime.

 • • Nesusținerea șansei calului până la sosire.

Art.100 Amenzi antrenor pentru rezultate pozitive la testul anti-doping d)

Antrenorul titular al cărui cal a fost depistat pozitiv la testul ANTI-DOPING datorită administrării de substanțe prohibite, este sancționat cu amenda de 5000 lei, interdicția de a antrena caii pe o perioada de 6 luni si interzicerea de a intra pe Hipodrom în aceasta perioadă.

Art. 101 Evaluarea condițiilor de pistă (D

Starea terenului și a vremii va fi apreciată de arbitri judecători. Se aduce la cunoștință prin înscrierea în Procesul verbal al reuniunii respective.

Art. 102 Măsuri la performanțe contradictorii d)

Când performantele cailor marchează fluctuații mari de valori de la o alergare la alta, în urma unei analize temeinice, arbitrii vor aplica sancțiunile prezentului regulament.

Art. 103 Măsuri la neachitarea amenzilor

<i)

Orice amendă neachitată de persoana în cauză duce la suspendarea dreptului de a conduce în curse (drivep) sau de a înscrie caii în curse (proprietari și/sau reprezentanți ai acestora).

Art.104 Ridicarea interdicțiilor c)                                                                                                    '


Conducătorii sancționați nu au dreptul să conducă în curse decât după efectuarea ^)spend răscumpărării integrale a respectivei suspendări.

Art. 105 Măsuri ia alte tipuri de abateri în cursă d)


Pentru toate cazurile de abateri săvârșite în timpul reuniunilor neprevăzute în prezentul reguiatneș&va^ judecători au dreptul de a aprecia, motivând în scris în Procesul verbal al Comisiei de arbitraj măsurOfefl^te pentru aplicarea unor sancțiuni.

CAPITOLUL IX. Măsuri ce pot fi luate de Organizatorul de curse

Art. 106 Acțiuni ale conducerii hipodromului

(1 >

Conducerea hipodromului este autorizată să defere organelor competente care asigură paza și ordinea obiectivului (Jandarmeria, Politia locala, Poliția) participanții la reuniunile hipice (spectatori, proprietari, antrenori, driveri, arbitrii) ce nu au un comportament corespunzător bunei desfășurări a competițiilor hipice cum ar fi:

 • • urca în turnul de arbitri,

 • ■ folosesc un limbaj jignitor sau injurios la adresa participanților la activitatea de curse hipice, • amenință sau agresează fizic participanți la activitatea de curse hipice.

 • (2)

Conducerea hipodromului este autorizată în urma analizei efectuate de către Comisia de Apel să retragă indemnizația arbitrilor care au luat decizii evident eronate pentru reuniunea respectivă.

 • (3)

în cazul în care există debite restante, caii proprietarului restant către organizator, nu participă la curse până la achitarea debitului.

Art. 107 Acțiuni ale organizatorului împreună cu Comisia de arbitraj

<i)

în cazul unor condiții meteo nefavorabile, forță majoră sau în situația imposibilității asigurării unor condiții minime de concurs, Organizatorul de curse împreună cu arbitrii judecători, pot dispune suspendarea desfășurării curselor, până la încetarea cauzei care au determinat decizia. Se va întocmi un proces verbal, semnat de toate părțile decizionale și înregistrat oficial la Hipodrom. Se va informa Comisia de Apel.

CAPITOLUL X. Reglementări ANTI DOPING

Art. 108 Prevederi obligatorii anti-doping (D

Analiza probelor biologice efectuate pe caii declarați partanți nu trebuie să dovedească prezența unei substanțe prohibite de origine externă, dintre cele definite în articolul ce definește lista și pragurile acceptate sau a unui metabolit al unei astfel de substanțe.

 • (2)

Nici un cal nu trebuie în momentul cursei să aibă în țesuturi, fluidele corporale sau excreții, vreo substanță, considerate ca substanțe prohibite.

 • (3)

O substanță prohibită este o substanță care aparține uneia din categoriile de substanțe cuprinse în lista Substanțelor dopante emise de laboratoarele de specialitate cu privire la ecvinele care participa în întreceri hipice.

 • (4)

Cu excepția medicilor veterinari autorizați de către autoritățile competente, nicio altă persoană nu este autorizată să introducă într-un grajd sau în incinta Hipodromului în săptămâna


susceptibil de a modifica condiția fizica a unui cal. în cazul în care exista certitudinea nerespectării^acestiți articol, celor în cauza li se va interzice accesul pe hipodrom timp de trei luni.                                  a O


< 51                                                                                                     y

Administrarea tratamentelor recomandate de medicii veterinari ecvideelor se faceÂ

trebuie consemnată în registrele de consultații și tratamente ale fiecărui grajd. Aceste registre perioada cazării cabalinelor sunt sub urmărirea medicului veterinar al hipodromului.

Ari. 109 Recoltarea probelor

Testarea antidoping a calului de curse conform reglementărilor internaționale, se face prin recoltarea probelor cu personal acreditat în domeniu, în condiții de depozitare, transport și evaluare stabilite conform procedurilor emise de laboratorul de expertiza ales.

 • (2)

Testarea anti-doping a calului de curse, conform reglementarilor internaționale, este în atribuțiile coordonatorului național al programului de ameliorare a rasei fiind un parametru de importanța vitala a evaluării energetice.

 • (3)

Testarea anti-doping a calului de curse partant în alergările de trap pe Hipodromul Ploiești, poate fi inițiată de orice participant al curselor de trap care va suporta costurile necesare pentru realizarea acestor analize cu respectarea tuturor cerințelor internaționale în recoltare și evaluare coroborat cu cerințele prezentului regulament pentru a se obține un rezultat valid acesta putând fi utilizat cu efecte numai în urma prezentării acestuia Organizatorului de curse.

 • (4)

Testarea anti-doping se va anunța la Ședința tehnică se va consemna îndeplinirea procedurii în Procesul Verbal al Comisiei de arbitraj a reuniunii.

 • (5)

Operațiunile de recoltare a probelor biologice sunt conduse de Ofițerul de Control Doping. La aceste operațiuni pot asista terți doar cu acordul sau la cererea expresă a acestuia.

 • (6)

Toate recoltările de probe se fac în duplicate de manieră independentă. Un exemplar este prezent tot timpul pentru o contra-analiza.

 • (7)

Inviolabilitatea și anonimatul recoltării sunt garantate de Autoritățile Competente.

Art. 110 Responsabilitatea antrenorilor pentru prevenirea dopajului (1)

Antrenorul este totdeauna responsabil de protecția și de securitatea cailor pe care ii are în grija.

(2)

Antrenorul trebuie de asemenea să se informeze asupra consecințelor tratamentelor aplicate calului său.

Art. 111 Sancțiuni

 • (1)

Toate infracțiunile la aceste reguli vor atrage descalificarea calului în cursa respectiva și aplicarea de sancțiuni conform regulamentului de trap.

Art. 112 Definirea substanțelor prohibite (1)

Sunt considerate substanțe prohibite:

 • • substanțe care acționează asupra sistemului nervos central.

 • • substanțe care acționează asupra sistemului cardio-vascular.

 • • substanțe care acționează asupra funcțiunilor gastro-intestinale.

 • • substanțe care acționează asupra sistemului urinar.

 • • substanțe care acționează asupra sistemului imunitar.

 • • substanțe antibiotice, anti-bacteriene și antivirale.

 • • substanțe antipiretice, analgezice și anti-inflamatorii.

 • • secreții endocrine și analoagele lor sintetice.

 • • substanțe care afectează coagularea sângelui.

 • • substanțe citostatice.


CAPITOLUL XL Dispoziții finale

Art.113 Valoare și premiere                                            -o              |

In premii se pot distribui diplome antrenorului, driverului, îngrijitorului și proprietarulurcalului câștigător, precum și alte stimulente.                                                               °^oiești * <

 • (2) ' <i..

Orice formă de publicitate pe hipodrom trebuie aprobată de către Organizatorul de curse.

 • (3)

Forma de publicitate referitoare la arme, pornografie și cea care acționează împotriva interesului general al curselor de trap, este interzisa.

 • (4)

Sponsorizarea pentru cursele de trap pe Hipodrom va fi făcută în condițiile legii privind sponsorizarea și a prezentului regulament.

Art. 114 Distribuția premiilor

 • (i)

Premiile pentru cai obținute în cursele de trap, în bani, vor fi distribuite astfel:

 • • 70 % Proprietar.

 • • 10% Antrenor.

 • • 10% Driver.

 • • 10 % Crescător.

 • (2)

In cazul în care crescătorul român nu poate fi localizat, în termen de 30 zile, procentul alocat acestuia va trece automat la proprietar. Pentru caii importați, procentul de 10 % cuvenit crescătorului va reveni proprietarului.

 • (3)

La achitarea câștigurilor obținute prin distribuția premiilor se va ține cont de debitele restante către organizator.

Art. 115 Anularea unei reuniuni înainte de ora stabilită

 • (1)

în cazul în care anularea unei reuniuni se face înainte de ora stabilita în programul oficial, hotărârea se ia de către Comisia de arbitraj a reuniunilor.

Art.ll6 Fair-play

 • (1)

Orice persoană care încearcă să falsifice rezultatul unei alergări sau încearcă să corupă personalul curselor de trap în scopul falsificării rezultatelor - indiferent dacă tentativa a reușit sau nu - precum și persoanele vinovate de complicitate vor fi excluse de pe Hipodrom și deferite organelor abilitate.

 • (2)

Se interzice oricărei persoane neautorizate să pătrundă la tumul arbitrilor cu diferite proteste ce pot influența rezultatul alergărilor.

 • (3)

Conducerea hipodromului cât și arbitrii judecători au dreptul de a exclude din incinta hipodromului orice persoană care tulbură ordinea și disciplina. Excluderea poate fi comunicată prin organele abilitate și prin notificarea în programul oficial al curselor. Această formalitate nu este necesară când o persoana este imediat exclusă din reuniunea în care a comis abaterea.

Art. 117 Participarea la pariuri

d)

Se interzice tuturor persoanelor care gestionează sau au tangență cu activitatea reuniunilor hipice (antrenori, conducători în alergare, arbitrii, personalul hipodromului), cu excepția proprietarilor de cai, să participe la pariuri sub orice forma.

 • (2)

Notarea programului reuniunilor, informațiile asupra șanselor cailor, se asimilează cu participarea la pariuri.

 • (3)

Antrenorii, conducătorii de alergare și îngrijitorii de cai nu au voie să stea de vorbă cu publicul în timpul reuniunilor, fiind obligați să păstreze secretul grajdului.


Art. 118 ALTELE


 • (1)

Prezentul regulament se aplică tuturor persoanelor care au raporturi directe cu curselor de trap pe Hipodromul Ploiești.

 • (2)

Toate dispozițiile din prezentul regulament sunt considerate a fi cunoscute și acce se încadrează în categoriile de mai sus.

CAPITOLUL XIII. Despre Stud-Book

Art. 119 Titular

 • (1)

Elaborarea și editarea Stud-Book-ului, eliberarea documentelor care atestă rasa și originea, omologarea performantelor obținute la probele de calificare și ale celor obținute în cursele cu public ce se desfășoară pe hipodrom, conform legislației în vigoare la data elaborării prezentului regulament este în responsabilitatea autorității de Stud-Book stabilite conform legislației în vigoare pentru toate cabalinele de rasă, indiferent de natura proprietății.

Art.120 Date înscrise

(i *

înscrierea în Stud-Book se face în conformitate cu cerințele Organizațiilor Internaționale de profil la care România este afiliată sau în curs de afiliere și a legislației interne de profil în vigoare la data prezentă.

 • (2)

Stud-Book-ul cuprinde înregistrarea cronologică a activității productive și neproductive a iepelor promovate la reproducție, respectiv:

 • • produșii născuți în România din părinți în linie paterna și materna, înscriși ca trăpași în Registru Genealogic autohton.

 • • produșii obținuți din părinți importați, ambii sau unul din aceștia.

 • • produșii importați în România și înscriși în Stud-Book-ul tarii de origine.

 • • armăsarii reproducători.

 • • exporturile.

 • • performantele, atestate și omologate oficial, realizate de cabalinele înscrise în Stud-Book, în alergările pe Hipodrom în condițiile prezentului regulament.

 • (3)

Orice modificare, respectiv achiziționarea de noi cabaline sau import, trebuie informată în scris Autoritatea de Stud-Book.

Art. 121 Prezentarea performanțelor calului (1)

Pentru caii care au participat în curse publice se va face mențiunea celui mai bun record, stabilit în aceste curse, indicându-se și data și hipodromul pe care a fost stabilit.

Art. 122 Publicarea statisticii rezultatelor anuale (■•)

Hipodromul are obligația de a publica la sfârșitul fiecărui an (sezon de alergări), rezultatul alergărilor la care se adaugă clasamentele privind activitatea cailor, antrenorilor, formațiilor și conducătorilor profesioniști și amatori.

Art. 123 Transmiterea rezultatelor alergărilor (1)

Rezultatele vor fi transmise oficial pe suport de hârtie și electronic după fiecare reuniune în prima zi lucrătoare, sub forma următorului tabel:

întocmit, M. Dima
Nume cal

Sex

Data nașterii

Mama

Tata

Record

Proprietar

Antrenor

Banii câștigați

C. Dumitrescr

 • V. Vemeș^


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Ploiești, Str. Milcov nr. 1,jud.Prahova

Tel: 0244 57 46 99


Nr./


Anexa 3


Zfi net

Regulamentul Curselor de Trap organizate pe Hipodrom sezonul 2021

DISTRIBUIREA PREMIILOR

Prevedere bugetară (venituri proprii Club Sportiv Municipal Ploiești): 100.000 ron

Număr reuniuni în anul 2021, conform calendar, anexa 1 : 18 reuniuni

Număr curse prognozat: 89 curse, după cum urmează:

1 cursă GOLD „Marele premiu”, 4 curse clasa GOLD, 18 curse clasa SILVER, 22 curse Clasa I, 22 curse clasa a Il-a și 22 curse clasa a IlI-a.

Premiile se vor acorda astfel:

Cursă clasa a IlI-a Cursă clasa a Il-a Cursă clasa I

- 550 ron

- 825 ron

-1100 ron

-1650 ron

 • - 2500 ron

 • - 5850 ron


Cursă clasa SILVER Cursă clasa GOLD Cursă „Marele premiu”

Serviciu Complex Hipodrom, M \Dl

întocmit, M. Dirna C.Dumitrescu V.Vemeșo6

® CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Ploiești, Str. Milcov nr. 1, jud.Prahova

Tel: 0244 57 46 99

In conformitate cu situația anilor precedenti de activitate, organizarea competițiilor sportive este prevăzută de HG 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva, care la articolul 17 reglementează indemnizația de arbitraj ce se poate acorda personalului de specialitate pentru competiții interne si internaționale in suma de 210 lei brut/reuniune, iar pentru personalul auxiliar 75% din suma prevăzută pentru personalul de specialitate (158 lei brut/reuniune).

I Comisia tehnică a reuniunilor de trap de pe Hipodromul Ploiești (Comisia de arbitraj, personalul auxiliar de arbitraj)

1.

Arbitru sef

210 lei/brut/reuniune

2.

Arbitru judecător

210 lei/brut/reuniune

3.

Arbitru de parcurs

210 lei/brut/reuniune

4.

Medic veterinar

158 lei/brut/reuniune

5.

Handicapeur

158 lei/brut/reuniune

6.

Crainic

158 lei/brut/reuniune

7.

Operator foto-finish

158 lei/brut/reuniune

8.

Operator video (cameraman)

158 lei/brut/reuniune

9.

Operator instalație audio

158 lei/brut/reuniune

10.

Starter

158 lei/brut/reuniune

11.

Ajutor starter

158 lei/brut/reuniune

12.

Observator cursa

158 lei/brut/reuniune

13.

Observator grajd

158 lei/brut/reuniune

II Comisia de apel a reuniunilor de trap de pe Hipodromul Ploiești

1.

2.


Președinte Membru


Sef Complex Hipodrom, Radu MirceaTlb^h


210 lei/brut/reuniune

210 lei/brut/reuniune

Serviciu Financiar-Contabilitate, Cătălin C

Directi

Constantin <
1

2

Caii vor debuta în cursele publice numai după ce vor îndeplini baremul de calificare conform prezentului Regulament. Ei trebuie să obțină pe distanta de 1800m o performanta superior celei mai slabe valori din categoria de vârsta de care aparțin. Rezultatul unei probe de calificare va fi anunțat. Timpul obținut în aceste probe nu va fi folosit pentru handicaparea în cursele publice, indiferent de vârsta calului.

(4>

Probele de calificare se vor desfășura în cursul săptămânii sau înaintea reuniunii hipice.

3

Caii proveniți din export temporar sau definitiv calificați în țara de cont de baremul de calificare stabilit în țările de proveniență dacă este