Hotărârea nr. 12/2021

Hotãrârea nr. 12 privind aprobarea achiziționării imobilului – teren, situat în Ploiești,  str.Mihai Bravu nr. 231, aferent Cantinei Sociale și blocului de locuințe sociale – Fero din Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 12

privind aprobarea achiziționării imobilului - teren, situat în Ploiești, str.Mihai Bravu nr. 231, aferent Cantinei Sociale și

blocului de locuințe sociale - Fero din Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 570/11.12.2020 al domnilor consilieri Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu, Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.317/08.12.2020 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.407/15.12.2020 la Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte referitor la aprobarea achiziționării imobilului - teren, situat în Ploiești, str.Mihai Bravu nr.231, aferent Cantinei Sociale și blocului de locuințe sociale -Fero din Ploiești;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 13/21.01.2021 al Direcției Economice;

În conformitate cu Avizul din data de 08.12.2020 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În temeiul prevederilor Hotărârii nr. 146/29.04.2014 a Consiliului Local al municipiului Ploiești precum și ale Hotărârii nr.60/27.02.2020 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit.a) și ale art. 286, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată și art. 863, lit. (a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ratifică oferta de 35 euro/mp pentru achiziționarea imobilului - teren, în suprafață de 2976 mp., situat în Ploiești, str.Mihai Bravu nr. 231, aferent Cantinei Sociale și blocului de locuințe sociale - Fero din Ploiești, stabilit de comisia de negociere constituită pentru închirierea/dobândirea acestuia prin Hotărârea nr.60/27.02.2020 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 2(1) Se aprobă achiziționarea imobilului - teren, în suprafață de 2976 mp., situat în Ploiești, str.Mihai Bravu nr. 231, aferent Cantinei Sociale și blocului de locuințe sociale - Fero din Ploiești în condițiile prevăzute la alineatul 1.

(2) Se aprobă suportarea de către municipiul Ploiești a tuturor costurilor aferente încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru imobilul menționat la alineatul 1 (onorariu notarial, taxe, etc.);

Art. 3 La adoptarea hotărârii privind stabilirea bugetului local al municipiului Ploiești pentru anul 2021 consiliul local va aloca suma necesară pentru achiziția terenului în suprafață de 2.976 mp., situat în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231.

Art. 4 Se aprobă împuternicirea D-lui Primar al municipiului Ploiești în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Economică, Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 28 ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează,

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv