Hotărârea nr. 118/2021

Hotãrârea nr. 118 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 118

privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 154/16.04.2021 al primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei-Liviu Volosevici și Raportul de specialitate nr. 84/16.04.2021 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr. 15/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021;

 • - Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 373/06.04.2021;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art.139 și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista obiectivelor de investiții finanțată din bugetul local pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, conform Anexei nr. 2 și notelor de fundamentare aferente, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Lista proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2021 și estimări 2022-2024, conform Anexei nr. 3 și notelor de fundamentare aferente, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2020 în sumă de 292,07 mii lei, astfel:

-     suma de 292,07 mii lei se constituie pentru acoperirea temporară a

golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, conform art. 58 alin. 1 lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează: p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


^1 <10SI


ANEXA I

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget conf HCL 502/ 23.12.2020

Execuție 31.12.2020

Realizat% an

Propunere buget 2021

Estimări

2022

2023

2024

543.169,51

506.669,32

93,28

708.241,28

929.335,09

666.905,09

568.129,09

VENITURI -TOTAL

0001

543.286,51

506.669,82

93,26

708.241,28

929.335,09

666.905,09

568.129,09

VENITURI PROPRII

0101

442.882,99

420.932,89

95,04

418.792,00

439.142,00

456.246,00

477.429,00

I. VENITURI CURENTE

0002

516.035,82

494.080,69

95,75

495.303,09

528.912,09

546.422,09

568.066,09

A. VENITURI FISCALE

0003

481.396,77

466.611,27

96,93

461.860,09

495.483,09

512.993,09

534.637,09

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

252.630,82

96,99

268.474,00

288.986,00

306.090,00

327.273,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

035

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

258.852,00

251.15136

97,03

266.922,00

287.434,00

304.538,00

325.721,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

460,53

52,33

950,00

950,00

950,00

950,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

460,53

52,33

950,00

950,00

950,00

950,00 ,

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

250.690,83

97,18

265.972,00

286.484,00

303.588,00

2^^ jS!

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

249.775,36

97,20

265.972,00

285.866,00

303.017,00

. - U w

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea bugetului local

04,02,04

0,00

618,00

571,00

547,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

1.000,00

915,47

91,55

0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

1.479,11

91,30

1.552,00

1.552,00

1.552,00

1.552,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

1.479,11

91,30

1.552,00

1.552,00

1.552,00

1.552,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

1.479,11

91,30

1.552,00

1.552,00

1.552,00

1.552,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

126.012,00

121.497,40

96,42

91.412,00

91.412,00

91.412,00

91.412,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

126.012,00

121.497,40

96,42

91.412,00

91.412,00

91.412,00

91.412,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

110.821,00

107.821,10

97,29

76.218,00

76.218,00

76.218,00

76.218,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

15.056,00

95,29

18.944,00

18.944,00

18.944,00

18.944,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

95.021,00

92.765,10

97,63

57.274,00

57.274,00

57.274,00

57.274,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.041,00

10.299,57

93,28

11.694,00

11.694,00

11.694.00

11.694,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.193,85

93,20

5.442,00

5.442,00

5.442,00

5.442,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.515,00

6.083,80

93,38

6.222,00

6.222,00

6.222,00

6.222,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

21,92

84,31

30,00

30,00

30,00

■ , 1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

3.376,73

81,37

3.500,00

3.500,00

3.500,00

i Bl I
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

94.912,77

92.483,05

97,44

101.974,09

115.085,09

115.491,09

115.952,09

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

74.171,77

74.171,77

100,00

76.659,09

89.770,09

90.176,09

90.637,09

Sume defalcate din T V A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv, comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

47.897,95

47.897,95

100,00

69.208,09

81.455,09

82.086,09

82.717,09

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

19.040,00

19.040,00

100,00

0,00

715,00

490,00

320,00

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

7.233,82

7.233,82

100,00

7.451,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

120207

0,00

0,10

0,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

150,00

55,61

37,07

54,00

54,00

54,00

54,00

Impozit pe spectacole

150201

150,00

55,61

37,07

54,00

54,00

54,00

54,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

20.591,00

18.255,57

88,66

25.261,00

25.261,00

25.261,00

25.261,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

15.685,20

99,27

20.220,00

20.220,00

20.220,00

20.220,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

9.930,47

99,30

13.220,00

13.220,00

13.220,00

13.220,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

5.754,73

99,22

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

160203

4.757,00

2.535,64

53,30

5.008,00

5.008,00

5.008,00

5.008,00.

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

34,73

102,15

33,00

33,00

33,00

/> 33,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo ;


* £


ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

180250

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

34.639,05

27.469,42

79,30

33.443,00

33.429,00

33.429,00

33.429,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

9.720,05

8.127,90

83,62

8.748,00

8.748,00

8.748,00

8.748,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

9.720,05

8.127,90

83,62

8.748,00

8.748,00

8.748,00

8.748,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

462,35

462,35

100,00

462,00

462,00

462,00

462,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

8.320,00

6.727,85

80,86

8.286,00

8.286,00

8.286,00

8.286,00

Venituri din dividende

300208

937,70

937,70

100,00

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

24.919,00

19.341,52

77,62

24.695,00

24.681,00

24.681,00

24.681,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE

SERVICII SI AL TE ACTIVITA TI

3302

10.485,00

10.186,78

97,16

11.688,00

11.688,00

11.688,00

11.688,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.166,00

9.893,32

97,32

11.430,00

11.430,00

11.430,00

11.430,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

30,21

91,55

33,00

33,00

33,00

33,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

36,00

39,58

109,94

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

223,67

89,47

225,00

225,00

225,00

225,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

35,00

34,61

98,89

21,00

21,00

21,00

21-00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

15,00

16,22

108,13

3,00

3,00

3,00

•>^,'6o

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

18,39

91,95

18,00

18,00

18,00

w t 1AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

13.346,00

8.246,64

61,79

12.152,00

12.152,00

12.152,00

12.152,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

8.189,91

61,58

12.152,00

12.152,00

12.152,00

12.152,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

46,00

56,73

123,33

0,00

0,00

0,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.046,00

866,49

82,84

834,00

820,00

820,00

820,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,55

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

360206

700,00

617,52

88,22

700,00

700,00

700,00

700,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

14

15,64

111,71429

14

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

232,76

95,00

120,00

120,00

120,00

120,00

Alte venituri

360250

87,00

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, AL TELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

7,00

7,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

varsamintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-16.364,76

-16.364,76

100,00

-13.188,68

-36.549,07

-16.733,07

-13.884,07

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

16.364,76

16.364,76

100,00

13.188,68

36.549,07

16.733,07

13.884,07

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1.025,94

1.030,97

100,49

148,00

0,00

0,00

0,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1.025,94

1.030,97

100,49

148,00

0,00

0,00

0,00

.... _

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.019,94

1.002,87

98,33

118,00

0,00

0,00

;1O

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

0,00

20,84

#DIV/0!

30,00

f,oișy

-     y

’ S l t

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

6,00

7,26

121,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

26.224,75

11.558,16

44,07

212.790,19

400.423,00

120.483,00

63,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

26.224,75

11.558,16

44,07

212.790,19

400.423.00

120.483,00

63,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

3.322,75

4.067,74

122,42

446,19

0,00

0,00

0,00

A. De capital

0019

117,00

117,43

61,19

0,00

0,00

0,00

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

117,00

117,43

61,19

B. Curente

0020

3.205,75

3.950,31

123,23

385,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

27,70

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

247,00

244,85

99,13

385,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

105,64

60,64

57,40

0,00

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

143,11

941,03

657,56

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

2.710,00

2.676,09

98,75

0,00

SUB VENTII DE LA AL TE administratii

4302

1.212,00

592,70

48,90

728,00

0.00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

430234

12,00

11,00

91,67

0,00

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

1.200,00

581,70

48,48

728,00

!i~w; Ls»

Fond social FSE

48.02.02

21.690,00

6.897,72

31,80

211.616,00

400.423,00

120.483,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

21.690,00

6.897,72

31,80

211.616,00

400.423,00

120.483,00

63,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

502.395,06

480.503,45

95,64

482.379,41

492.243,02

529.569,02

554.062,02

/ r

I. VENITURI CURENTE

0002

499.426,06

477.483,17

95,61

481.994,41

492.243,02

529.569,02

554.062,02

A. VENITURI FISCALE

0003

481.396,77

466.611,27

96,93

461.860,09

495.483,09

512.993,09

534.637,09

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

260.472,00

252.630,82

96,99

268.474,00

288.986,00

306.090,00

327.273,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pc profit de la agenti economici

010201

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

258.852,00

251.151,36

97,03

266.922,00

287.434,00

304.538,00

325.721,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

880,00

460,53

52,33

950,00

950,00

950,00

950,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

880,00

460,53

52,33

950,00

950,00

950,00

950,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

257.972,00

250.690,83

97,18

265.972,00

286.484,00

303.588,00

324.771,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

256.972,00

249.775,36

97,20

265.972,00

285.866,00

303.017,00

324.224,00

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJPH

040205

1.000,00

915,47

91,55

618,00

571,00

547,00

Sume alocate din cotele alocate din imp pe venit pentru echilibrarea buget local

040204

0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.620,00

1.479,11

91,30

1.552,00

1.552,00

1.552,00

1.552,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.620,00

1.479,11

91,30

1.552,00

1.552,00

1.552,00

1.552,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.620,00

1.479,11

91,30

1.552,00

1.552,00

1.552,00

1.552,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

126.012,00

121.497,40

96,42

91.412,00

91.412,00

91.412,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

126.012,00

121.497,40

96,42

91.412,00

91.412,00

91.412,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

110.821,00

107.821,10

97,29

76.218,00

76.218,00

76.218,00

- 76.21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.800,00

15.056,00

95,29

18.944,00

18.944,00

18.944,00

\ ^3

18944,(10 \J= X .

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

95.021,00

92.765,10

97,63

57.274,00

57.274,00

57.274,00

57.274,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.041,00

10.299,57

93,28

11.694,00

11.694,00

11.694,00

11.694,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

4.193,85

93,20

5.442,00

5.442,00

5.442,00

5.442,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.515,00

6.083,80

93,38

6.222,00

6.222,00

6.222,00

6.222,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

26,00

21,92

84,31

30,00

30,00

30,00

30,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.150,00

3.376,73

81,37

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

94.912,77

92.483,05

97,44

101.974,09

115.085,09

115.491,09

115.952,09

SVME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

74.171,77

74.171,77

100,00

76.659,09

89.770,09

90.176,09

90.637,09

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

47.897,95

47.897,95

100,00

69.208,09

81.455,09

82.086,09

82.717,09

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

0,00

0,00

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

0,00

0,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

19.040,00

19.040,00

0,00

715,00

490,00

320,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

7.233,82

7.233,82

100,00

7.451,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

AL TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

A #

Taxe hoteliere

noioi

0,10

0,00

//^/ Li

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

150,00

55,61

37,07

54,00

54,00

54,00

*T 7 .

Impozit pe spectacole

150201

150,00

55,61

37,07

54,00

54,00

54,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

20.591,00

18.255,57

88,66

25.261,00

25.261,00

25.261,00

25.261,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.800,00

15.685,20

99,27

20.220,00

20.220,00

20.220,00

20.220,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10.000,00

9.930,47

99,30

13.220,00

13.220,00

13.220,00

13.220,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.800,00

5.754,73

99,22

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

160203

4.757,00

2.535,64

53,30

5.008,00

5.008,00

5.008,00

5.008,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

34,00

34,73

102,15

33,00

33,00

33,00

33,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AL TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe

180250

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

18.029,29

10.871,90

60,30

20.134,32

-3.240,07

16.575,93

19.424,93

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

9.720,05

8.127,90

83,62

8.748,00

8.748,00

8.748,00

8.748,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

9.720,05

8.127,90

83,62

8.748,00

8.748,00

8.748,00

8.748,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societarilor si companiilor naționale

300201

462,35

462,35

100,00

462,00

462,00

462,00

462,00

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

300203

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

8.320,00

6.727,85

80,86

8.286,00

8.286,00

8.286,00

8.286,00

Venituri din dividende

300208

937,70

937,70

0,00

Alte venituri din proprietate

300250

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

310203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

8.309,24

2.744,00

33,02

11.386,32

-11.988,07

7.827,93

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.485,00

10.186,78

97,16

11.688,00

11.688,00

11.688,00

-

1.688,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.166,00

9.893,32

97,32

11.430,00

11.430,00

11.430,00

■ 1M30 00 . \

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. Întreținerea copiilor in crese

330210

0,00

0,00

^4^0

V VA-

---------rt- ATt---

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

33,00

30,21

91,55

33,00

33,00

33,00

33,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

0,00

0,00

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

36,00

39,58

109,94

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250,00

223,67

89,47

225,00

225,00

225,00

225,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

35,00

34,61

98,89

21,00

21,00

21,00

21,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

15,00

16,22

108,13

3,00

3,00

3,00

3,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

18,39

91,95

18,00

18,00

18,00

18,00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

13.346,00

8.246,64

61,79

12.152,00

12.152,00

12.152,00

12.152,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

13.300,00

8.189,91

61,58

12.152,00

12.152,00

12.152,00

12.152,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

46,00

56,73

123,33

0,00

0,00

0,00

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

801,00

633,73

79,12

714,00

700,00

700,00

700,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

0,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

0,00

Taxe speciale

360206

700,00

617,52

88,22

700,00

700,00

700,00

700,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

14,00

15,64

111,71

14,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri

360250

87,00

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

-16.357,76

-16.357,76

100,00

-13.188,68

-36.549,07

-16.733,07

-13A^>7

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-16.364,76

-16.364,76

100,00

-13.188,68

-36.549,07

-16.733,07

/ *15^84,07

>' o.

Alte transferuri voluntare

370250

7,00

7,00

100,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

2.969,00

3.020,28

101,73

385,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.969,00

3.020,28

101,73

385,00

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

2.957,00

3.009,28

101,77

385,00

0,00

0,00

0,00

B. Curente

0020

2.957,00

3.009,28

101,77

385,00

0,00

0,00

0.00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

27,70

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

247,00

244,85

99,13

385,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

60,64

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

2.710,00

2.676,09

98,75

0,00

SUB VENTII DE LA AL TE administratii

4302

12,00

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

430234

12,00

11,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

40.774,45

26.165,87

I. VENITURI CURENTE

0002

16.364,76

16.364,76

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

16.364,76

16.364,76

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

16.364,76

16.364,76

DIVERSE VENITURI

3602

245,00

232,76

Taxa reabilitare termica

360223

245,00

232,76

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

16.364,76

16.364,76

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

16.364,76

16.364,76

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1.025,94

1.030,97

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1.025,94

1.030,97

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.019,94

1.002,87

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

20,84

Venituri din privatizare

390204

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

6,00

7,26

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

23.138,75

8.537,38

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.448,75

1.639,66

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.448,75

1.639,66

A. De capital

0019

1.448,75

1.639,66

Finatarca acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

116,93

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

105,64

0,00

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

0,00

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

143,11

941,03

64,17

225.861,87

437.092,07

137.336,07

14.067,07

100,00

13.188,68

36.549,07

16.733,07

13.884,07

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

13.188,68

36.549,07

16.733,07

13.884,07

100,00

13.188,68

36.549,07

16.733,07

13.884,07

95,00

120,00

120,00

120,00

120,00

95,00

120,00

120,00

120,00

120,00

100,00

13.188,68

36.549,07

16.733,07

13.884,07

100,00

13.188,68

36.549,07

16.733,07

13.884,07

100,49

148,00

0,00

0,00

0,00

100,49

148,00

0,00

0,00

0,00

98,33

118,00

0,00

0,00

0,00

30,00

#DIV/0!

0,00

121,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,90

212.405,19

400.423,00

120.483,00

63,00

789,19

0,00

0,00

0,00

0,00

789,19

0,00

0,00

0,00

789,19

0,00

0,00

0,00

61,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

^4 5

4

#DIV/0!

0,00

0,00

1

0,00

0,00

> W -Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

1.200,00

581,70

48,48

728,00

0,00

0,00

0,00

Fond social FSE

48.02.02

21.690,00

6.897,72

31,80

211.616,00

400.423,00

120.483,00

63,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

21.690,00

6.897,72

31,80

211.616,00

400.423.00

120.483,00

63,00

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


-CHELTUIELI-


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Buget cf HCL 502/23.12.2020

Execuție 31.12.2020

Realizat% an

Buget 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări 2024

543.286,51

506.387,67

93,21

708.241,28

929.335.09

666.905,09

568.129.09

CHELTUIELI - TOTAL

5002

543.286,51

506.387,67

93,21

708.241,28

929.335,09

666.905,09

568.129,09

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

62.538,94

54.808,83

87,64

56.502,89

58.789,21

65.398,62

65.398,62

Cheltuieli de personal

10

29.000,00

28.931,42

99,76

32.000,00

32.000,00

35.000,00

35.000,00

Bunuri si servicii din care:

20

25.667,45

23.324,57

90,87

14.128,13

24.429,59

29.110,00

29.110,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicatii, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, etc.)

20

16.557,45

15.449,57

93,31

7.080,00

15.319,59

20.000,00

20.000,00

cheltuieli cf. ctr. 1/20 R.A.S.P

20

9.110,00

7.875,00

86,44

7.048,13

9.110,00

9.110,00

9.110,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

100,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

40,00

35,00

87,50

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.724,00

511,84

8,94

8.709,00

1.156,00

85,00

85,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59.11

408,00

364,76

89,40

526,00

326,46

326,46

326,46

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

300,00

281,27

93,76

300,00

300,00

300,00

300,00

Active nefinanciare

71

404,87

365,41

90,25

839,76

577,16

577,16

577,16

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-fimctionare

85

-380,99

-381,05

100,02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

35.393,27

34.841,51

98,44

60.811,66

47.616,23

42.882,71

28.882,71

chelt personal (alegeri)

10

70,00

68,10

Bunuri si servicii (alegeri )

20

440,00

384,99

87,50

1,00

Fonduri de rezerva

50

17,79

0,00

0,00

1.400,66Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functionare

51

3.589,00

3.539,94

98,63

3.779,00

3.779,00

3.779,00

3.779,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

0,00

0,00

428,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite - total din care:

81

30.858,00

30.858,00

100,00

55.203,00

43.837,23

39.103,71

25.103,71

Rambursare credit B.C.R.

10.878,00

10.878,00

100,00

20.000,00

1.133,78

3.401,33

3.401,33

Rambursare credit B.R.D.

11.670,00

11.670,00

100,00

16.000,00

21.001,07

14.000,00

0,00

Rambursare credit C.E.C.

4.455,00

4.455,00

100,00

6.703,00

6.702,38

6.702,38

6.702,38

Rambursare credit EXIM

3.855,00

3.855,00

100,00

12.500,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-9,52

-9,52

100,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

9.705,19

9.704,00

99,99

6.584,90

7.395,00

6.138,00

5.149,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

0,00

0,00

1,50

1,00

1,00

1,00

Dobânzi

30

9.704,00

9.704,00

100,00

6.583,40

7.394,00

6.137,00

5.148,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

22.386,50

21.991,37

98,23

20.158,98

17.286,90

17.286,90

17.286,90

Protecția civila TOTAI^din care:

2.881,50

2.819,42

97,85

1.025,99

128,00

128,00

128,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

156,00

128,25

82,21

128,00

128,00

128,00

128,00

Cheltuieli privind carantina -Covid 19/centre vaccinare

2.710,00

2.675,70

98,73

897,99

Active nefînanciare primărie

71

15,50

15,47

99,81

Politia Locala - total, din care:

19.505,00

19.171,95

98,29

19.132,99

17.158,90

17.158,90

17.158,90

Cheltuieli de personal

10

18.415,00

18.332,86

99,55

18.332,00

16.407,91

16.407,91

16.407,91

Bunuri si servicii

20

1.016,00

769,85

75,77

796,99

746,99

746,99

746,99

Active nefînanciare Politie

71

74,00

69,24

93,57

4,00

4,00

4,00

4,00

INVATAMANT

6502

38.590,44

30.124,36

78,06

67.270,89

59.496,17

50.357,09

44.116,09

Cheltuieli de personal- TOTAL

10

411,98

268,97

65,29

424,00

424,00

424,00

424,00

Transport profesori

411,98

268,97

65,29

424,00

424,00

424,00

424,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/201 l;din care :

20

19.373,24

16.527,50

85,31

18.625,00

23.142,00

23.719,00

24.296,00

Reparatii curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

3.551,00

3.476,70

97,91

4.111,00

4.111,00

4.111,00

4.111,00

Primul ghiozdan

20

133,00

132,89

99,92

130,00

130,00

130,00

130,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50,00

50,00

100,00

50,00

50,00

50,00

50,001,25


Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

7.233,82

4.590,24

63,46

10.095,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrati in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1.108,80

969,22

87,41

1.020,00

1.678,00

1.678,00

1.678,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5,00

5,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.446,00

407,10

16,64

22.430,00

13.723,00

5.818,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE ( C. V Madgearu, anghel saligny)

58

222,25

2.065,80

1.183,00

Alte cheltuieli (burse scol are, acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.741,80

1.598,40

91,77

6.627,09

5.627,09

5.627,09

5.627,09

Active nefinanciare primărie

71

2.191,79

2.118,46

96,65

1.493,00

1.628,08

1.000,00

0,00

Active nefmanciare scoli (Școala Nichita Stanescu, Sc. Sf. Vineri, Victor Slavescu, Colegiul IL Caragiale, Spiru Haret )Economic

71

298,00

191,48

64,26

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-176,24

-211,56

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-0,04

0,00

SANATATE

6602

15.205,30

14.354,21

94,40

17.835,53

12.855,00

12.855,00

12.855,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

9.998,00

9.950,37

99,52

11.127,00

11.125,00

11.125,00

11.125,00

Bunuri si servicii din care :

20

135,00

112,84

83,59

249,00

249,00

249,00

249,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

20

135,00

112,84

83,59

249,00

249,00

249,00

249,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.121,00

1.108,74

98,91

638,53

660,00

660,00

660,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

87,74

87,74

78,53

100,00

100,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

100,00

560,00

560,00

560,00

560,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

39,00

31,13

79,82

35,00

35,00

35,00

35,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

37,00

36,00

97,30

54,00

54,00

54,00

54,00Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

1.856,00

1.099,16

59,22

728,00

728,00

728,00

728,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

374,49

93,62

Spitalul Municipal Ploiești

1.456,00

724,67

49,77

728,00

728,00

728,00

728,00

Active nefinanciare Primărie

71

1.997,30

1.995,75

99,92

5.000,00

Active nefinanciare ASSC cabinete

71

22,00

21,67

98,50

4,00

4,00

4,00

4,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,45

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

59.966,79

58.088,13

96,87

55.698,83

60.425,04

60.011,04

55.925,04

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2.398,00

1.786,89

74,52

2.365,83

2.829,04

2.829,04

2.829,04

Iluminat ornamental

1.335,00

835,00

62,55

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Spectacole artificii

34,00

18,00

52,94

30,00

30,00

30,00

30,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

797,00

728,54

91,41

652,04

652,04

652,04

652,04

Acțiuni culturale

232,00

205,35

88,51

183,79

647,00

647,00

647,00

Susținerea cultelor

59

1.060,00

1.050,00

99,06

600,00

400,00

400,00

400,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

53.741,40

52.547,68

97,78

50.491,00

51.404,00

51.404,00

51.404,00

Casa de Cultura

1.383,90

1.337,52

96,65

1.197,00

1.197,00

1.197,00

1.197,00

Teatrul "Toma Caragiu"

13.862,50

13.843,36

99,86

13.400,00

13.800,00

13.800,00

13.800,00

Filarmonica "Paul Constantinescu”

12.998,00

12.895,27

99,21

13.987,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

Club Sportiv Municipal

15.112,00

14.374,33

95,12

12.865,00

12.865,00

12.865,00

12.865,00

Administrația Parcului C-tin Stere

10.385,00

10.097,20

97,23

9.042,00

9.042,00

9.042,00

9.042,00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

1.716,00

1.656,41

96,53

1.283,00

1.292,00

1.292,00

1.292,00

Teatrul "Toma Caragiu"

274,00

268,35

97,94

231,00

240,00

240,00

240,00

Filarmonica "Paul Constantinescu”

221,00

219,79

99,45

13,00

13,00

13,00

13,00

Casa de Cultura

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.221,00

1.168,27

95,68

1.039,00

1.039,00

1.039,00

1.039,00

Active nefinanciare

71

1.144,43

1.142,67

99,85

97,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-93,04

-93,04

Proiecte finanțare externa

58

862,00

4.500,00

4.086,00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,48

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

85.766,16

84.798,10

98,87

78.901,40

86.665,30

86.665,30

86.665,30

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

39.116,00

39.092,38

99,94

39.264,00

39.257,00

39.257,00

39.257,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16.896,00

16.892,69

99,98

16.694,00

16.687,00

16.687,00

16.687,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12.392,00

12.387,83

99,97

12.400,00

12.400,00

12.400,00

12.400,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

727,00

724,17

99,61

742,00

742,00

742,00

742,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

7.543,00

7.530,69

99,84

7.866,00

7.866,00

7.866,00

7.866,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.558,00

1.557,00

99,94

1.562,00

1.562,00

1.562,00

1.562,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

6.773,44

5.866,57

86,61

6.817,88

6.781,88

6.781,88

6.781,88

Reparatii crese

193,00

153,83

79,70

210,00

210,00

210,00

210,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

128,00

127,46

99,58

222,00

222,00

222,00

222,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

3.186,00

2.683,06

84,21

3.313,00

3.293,00

3.293,00

3.293,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.091,00

1.853,10

88,62

1.911,00

1.911,00

1.911,00

1.911,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

616,00

503,42

81,72

596,00

596,00

596,00

596,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

1,70

85,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Bunuri si servicii crese

557,44

544,00

97,59

502,88

486,88

486.88

486,88

sprijinirea proiectelor ae interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a

cetățenilor la viata comunității, conformLegeii

0,00

0,00

#DIV/0!

60,00

60,00

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

590,00

587,30

99,54

610,42

626,42

626,42

626,42

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

435,00

434,97

99,99

474,00

474,00

474,00

474,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

15,00

14,25

95,00

24,00

24,00

24,00

24,00

c) Cantina sociala

2,00

1,22

61,00

3,00

3,00

3,00

3,00

d) Centrul Crese

135,00

134,55

99,67

104,42

120,42

120,42

120,42

d) Căminul de batrani

3,00

2.31

77,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.149,00

39.121,96

99,93

32.012,10

39.843,00

39.843,00

39.843,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

31.500,00

31.478,36

99,93

24.496,00

32.100,00

32.100,00

32.100,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

129,00

127,53

98,86

132,00

132,00

132,00

132,00Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

100,00

1.934,10

2.161,00

2.161,00

2.161,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.359,00

5.355,07

99,93

5.450,00

5.450,00

5.450,00

5.450,00

Active nefinanciare - total din care:

71

214,00

207,37

96,90

197,00

157,00

157,00

157,00

Active nefinanciare primărie

46,00

45,89

99,76

40,00

Active nefmanciare Căminul de batrani

0,00

0,00

#DIV/0!

4,00

4,00

4,00

4,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

163,00

161,48

99,07

138,00

138,00

138,00

138,00

Active nefinanciare Cantina sociala

5,00

0,00

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-76,28

-77,48

101,57

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

51.759,00

50.040,99

96,68

83.266,81

52.731,23

52.731,23

57.937,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.525,00

14.464,61

99,58

14.591,00

14.591,00

14.591,00

14.591,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

34.831,00

33.766,87

96,94

30.327,71

32.989,40

32.989,40

42.618,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1.904,00

1.876,24

98,54

1.680,00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

32.927,00

31.890,63

96,85

28.647,71

31.309,40

31.309,40

40.938,00

Iluminat public

7.094,00

6.525,55

91,99

5.840,37

7.760,00

7.760,00

7.760,00

Mentenanta iluminat public

1.879,00

1.772,00

94,31

1.585,94

2.128,00

2.128,00

2.128,00

întreținere ceasuri publice

34,00

31,37

92,26

50,00

50,00

50,00

50,00

Reparatii curente fond imobiliar

300,00

241,71

80,57

800,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Total prestări SGU

23.620,00

23.320,00

98,73

20.371,40

20.371,40

20.371,40

30.000,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

869,00

328,18

37,77

37.360,00

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrateSPFL

59.40

102,00

101,71

99,72

104,00

104,00

104,00

104,00

Active nefmanciare Primărie

71

1.302,54

1.252,79

96,18

760,10

4.922,83

4.922,83

500,00

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

158,00

155,37

98,34

124,00

124,00

124,00

124,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-28,54

-28,54

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

35.403,37

32.038,57

90,50

26.700,08

25.639,50

48.294,50

48.294,50

Bunuri si servicii -total din care:

20

31.797,50

28.446,41

89,46

24.584,37

25.094,50

48.294,50

48.294,50

Salubritate - total, din care:

29.183,00

26.132,50

89,55

22.451,00

22.800,00

46.000,00

46.000,00

Salubritate cai publice si dezapezire

21.900,00

20.052,50

91,56

15.500,00

15.500,00

36.000,00

36.000,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

5.180,00

4.162,00

80,35

4.400,00

4.400,00

7.000,00

7.000,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din eosDodariile oooulnîici

447,00

262,00

58,61

400,00

400,00

500,00

500,00“50 lei/tonă, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 din OUG nr. 196/2005 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata facându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare”.

1.656,00

1.656,00

100,00

2.151,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Apa meteo

2.020,00

1.719,41

85,12

1.538,87

1.700,00

1.700,00

1.700,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

594,50

594,50

100,00

594,50

594,50

594,50

594,50

Active nefinanciare

71

3.646,10

3.632,39

99,62

2.115,71

545,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-40,23

-40,23

100,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

63.511,00

60.430,92

95,15

48.010,00

48.000,00

48.000,00

57.300,40

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

63.430,00

60.350,00

95,14

48.000,00

48.000,00

48.000,00

57.300,40

Subvenție

63.430,00

60.350,00

95,14

48.000,00

48.000,00

48.000,00

57.300,40

Active nefinanciare

71

81,00

80,92

99,90

10,00

TRANSPORTURI

8402

63.060,55

55.166,68

87,48

186.499,31

452.435,51

176.284,70

88.318,53

Bunuri si servicii -total, din care:

20

5.033,00

4.124,44

81,95

8.600,00

7.200,00

13.000,00

33.000,00

Reparatii curente străzi

4.183,00

3.555,00

84,99

6.000,00

6.000,00

10.000,00

30.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

850,00

569,44

66,99

2.600,00

1.200,00

3.000,00

3.000,00

S.C. Transport Calatori Express S.A.

40

42.654,00

40.835,54

95,74

36.547,81

38.687,51

44.746,62

44.722,62

Proiecte finanțate prin FSE

58

13.694,00

8.682,28

63,40

139.914,00

402.548,00

113.365,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.418,13

2.263,00

93,58

1.437,50

4.000,00

5.173,08

10.595,91

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-707,12

-707,12

100,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-31,46

-31,46

100,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

502.395,06

480.224,69

95,59

482.379,41

492.243,02

529.569.02

554.062,02

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

56.410,07

53.931,58

95.61

46.954,13

57.056,05

64.736,46

64.736,46

Cheltuieli de personal

10

29.000,00

28.931,42

99,76

32.000,00

32.000,00

35.000,00

35.000,00

Bunuri si servicii

20

16.557,45

15.449,57

93,31

7.080,00

15 319,59

20.000,00

20.000,00

cheltuieli cf ctr . 1/20 R.A.S.P

9.110,00

7.875,00

86,44

7.048,13

9.110,00

9.110,00

9.110,00

Alte transferuri

55,18

1.375,61

1.375,61

100,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

40,00

35,00

87,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli(cotizatii membru)

59

408,00

364,76

89,40

526,00

326,46

326,46

326,46

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

300,00

281,27

93,76

300,00

300,00

300,00

300,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-380,99

-381,05


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

34.965,27

34.841,51

99,65

60.383,66

47.616,23

42.882,71

28.882,71

Total alegeri din care:

510,00

453,09

88,84

1,00

0,00

0,00

0,00

chelt personal

10

70,00

68,10

97,29

0,00

Bunuri si servicii (alegeri )

20

440,00

384,99

87,50

1,00

Fonduri de rezerva

50

17,79

0,00

0,00

1.400,66

0,00

0,00

0,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3.589,00

3.539,94

98,63

3.779,00

3.779,00

3.779,00

3.779,00

Rambursați de credite - total din care:

81

30.858,00

30.858,00

100,00

55.203,00

43.837,23

39.103,71

25.103,71

Rambursare credit B.C.R.

10.878,00

10.878,00

100,00

20.000,00

1.133,78

3.401,33

3.401,33

Rambursare credit B.R.D.

11.670,00

11.670,00

100,00

16.000,00

21.001,07

14.000,00

0,00

Rambursare credit C.E.C.

4.455,00

4.455,00

100,00

6.703,00

6.702,38

6.702,38

6.702,38

Rambursare credit EXIM

3.855,00

3.855,00

100,00

12.500,00

15 000,00

15.000,00

15.000,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-9,52

-9,52

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

9.705,19

9.704,00

99,99

6.584,90

7.395,00

6.138,00

5.149,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1,19

0,00

0,00

1,50

1,00

1,00

1,00

Dobânzi

30

9.704,00

9.704,00

100,00

6.583,40

7.394,00

6.137,00

5.148,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

22.297,00

21.906,66

98,25

20.154,98

17.282,90

17.282,90

17.282,90

Bunuri si servicii - total, din care:

20

156,00

128,25

82,21

128,00

128,00

128,00

128,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

156,00

128,25

82,21

128,00

128,00

128,00

128,00

Cheltuieli privind carantina -Covid 19

2.710,00

2.675,70

98,73

897,99

0,00

0,00

0,00

Politia Locala - total din care:

19.431,00

19.102,71

98,31

19.128,99

17.154,90

17.154,90

17.154,90

Cheltuieli de personal

10

18.415,00

18.332,86

99,55

18.332,00

16.407,91

16.407,91

16.407,91

Bunuri si servicii

20

1.016,00

769,85

75,77

796,99

746,99

746,99

746,99

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

INVATAMINT

6502

33.432,40

27.407,36

81,98

41.282,09

42.962.09

43.539,09

44.116,09

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

411,98

268,97

65,29

424,00

424,00

424,00

424,00

Transport profesori

411,98

268,97

65,29

424,00

424,00

424,00

424,00

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

19.373,24

16.527,50

85,31

18.625,00

23.142,00

23.719,00

24.296,00

reparatii curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

3.551,00

3.476,70

97,91

4.111,00

4.111,00

4.111,00

4.111,00
primul ghiozdan

133,00

132,89

99,92

130,00

130,00

130,00

130,00

Transferuri către instituții publice

51

50,00

50,00

100,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

7.233,82

4.590,24

63,46

10.095,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrati in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1.108,80

969,22

87,41

1.020,00

1.678,00

1.678,00

1.678,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

5,00

5,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.741,80

1.598,40

91,77

6.627,09

5.627,09

5.627,09

5.627,09

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-176,24

-211,56

SANATATE

6602

11.330,00

11.237,63

99,18

12.103,53

12.123,00

12.123,00

12.123,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

9.998,00

9.950,37

99,52

11.127,00

11.125,00

11.125,00

11.125,00

Bunuri si servicii

20

135,00

112,84

83,59

249,00

249,00

249,00

249,00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

135,00

112,84

83,59

249,00

249,00

249,00

249,00

Transferuri către instituții publice

51

1.121,00

1.108,74

98,91

638,53

660,00

660,00

660,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

100,00

87,74

87,74

78,53

100,00

100,00

100,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.021,00

1.021,00

100,00

560,00

560,00

560,00

560,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

37,00

36,00

97,30

54,00

54,00

54,00

54,00

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

39,00

31,13

79,82

35,00

35,00

35,00

35,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1,45

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

57.106,36

55.291,53

96,82

53.456,83

54.633,04

54.633,04

54.633,04

Bunuri si servicii - total- din care:

20

2.398,00

1.786,89

74,52

2.365,83

2.829,04

2.829.04

2.829,04

iluminat ornamental

1.335,00

835,00

62,55

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

spectacole artificii

34,00

18,00

52,94

30,00

30,00

30,00

30,00

acțiuni culturale

232,00

205,35

88,51

183,79

647,00

647,00

647,00

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

797,00

728,54

91,41

652,04

652,04

652,04

652,04

Transferuri către instituții publice, din care:

51

53.741,40

52.547,68

97,78

50.491,00

51.404,00

51.404,00

51.404,00

Casa de Cultura

1.383,90

1.337,52

96,65

1.197,00

1.197,00

1.197,00

1.197,00

Teatrul "Toma Caragiu"

13.862,50

13.843,36

99,86

13.400,00

13.800,00

13.800,00

13.800,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12.998,00

12.895,27

99,21

13.987,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

Club Sportiv Municipal

15.112,00

14.374,33

95,12

12.865,00

12.865,00

12.865,00

12.865,00

Administra]ia Parcului C-tin Stere

10.385,00

10.097,20

97,23

9.042,00

9.042,00

9.042,00

9.042,00

Susținerea cultelor

59

1.060,00

1.050,00

99,06

600,00

400,00

400,00

400,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-93,04

-93,04

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

85.552,16

84.590,73

98,88

78.704,40

86.508,30

86.508,30

86.508,30

Cheltuieli de personal - total din care:

10

39.116,00

39.092,38

99,94

39.264,00

39.257,00

39.257,00

39.257,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16.896,00

16.892,69

99,98

16.694,00

16.687,00

16.687,00

16.687,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12.392,00

12.387,83

99,97

12.400,00

12.400,00

12.400,00

12.400,00Cheltuieli de personal Cantina sociala

727,00

724,17

99,61

742,00

742,00

742,00

742,00

Crese

7.543,00

7.530,69

99,84

7.866,00

7.866,00

7.866,00

7.866,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.558,00

1.557,00

99,94

1.562,00

1.562,00

1.562,00

1.562,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

6.773,44

5.866,57

86,61

6.817,88

6.781,88

6.781,88

6.781,88

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

128,00

127,46

99,58

222,00

222,00

222,00

222,00

Bunuri si servicii crese

557,44

544,00

97,59

502,88

486,88

486,88

486,88

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servcic iilor Sociale Comunitare

3.186,00

2.683,06

84,21

3.313,00

3.293,00

3.293,00

3.293,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

2.091,00

1.853,10

88,62

1.911,00

1.911,00

1.911,00

1.911,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

616,00

503,42

81,72

596,00

596,00

596,00

596,00

Ajutoare pentru incalzire locuinte(taxe poștale)

2,00

1,70

85,00

3,00

3,00

3,00

3,00

reparatii crese (pmp)

193,00

153,83

79,70

210,00

210,00

210,00

210,00

Legea 350/2005

0,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Asistenta sociala- total din care:

57

39.149,00

39.121,96

99,93

32.012,10

39.843,00

39.843,00

39.843,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

31.500,00

31.478,36

99,93

24.496,00

32.100,00

32.100,00

32.100,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

2.161,00

2.161,00

100,00

1.934,10

2.161,00

2.161,00

2.161,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

129,00

127,53

98,86

132,00

132,00

132,00

132,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.359,00

5.355,07

99,93

5.450,00

5.450,00

5.450,00

5.450,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

590,00

587,30

99,54

610,42

626,42

626,42

626,42

Asistenta sociala in caz de invaliditate

435,00

434,97

99,99

474,00

474,00

474,00

474,00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

15,00

14,25

95,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Cantina sociala

2,00

1,22

61,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Centrul Crese

135,00

134,55

99,67

104,42

120,42

120,42

120,42

Căminul de batrani

3,00

2,31

77,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-76,28

-77,48

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

49.429,46

48.304,65

97,72

45.022,71

47.684,40

47.684,40

57.313,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14.525,00

14.464,61

99,58

14.591,00

14.591,00

14.591,00

14.591,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

34.831,00

33.766,87

96,94

30.327,71

32.989,40

32.989,40

42.618,00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1.904,00

1.876,24

98,54

1.680.00

1.680,00

1.680,00

1.680,00

Alte cheltuieli - total din care:

32.927,00

31.890,63

96,85

28.647,71

31.309,40

31.309,40

40.938,00

iluminat public

06

8.973,00

8.297,55

92,47

7.426,31

9.888,00

9.888,00

9.888,00

intretinere ceasuri publice

34,00

31,37

92,26

50,00

50,00

50,00

50,00

Reparatii curente(fond imobiliar)

300,00

241,71

80,57

800,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Total prestări SGU

23.620,00

23.320,00

98,73

20.371,40

20.371,40

20.371,40

30.000,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate-SPFL

59.40

102,00

101,71

99,72

104,00

104,00

104,00

104,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-28,54

-28,54

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

31.757,27

28.406,18

89,45

24.584,37

25.094,50

48.294,50

48.294,50

Bunuri si servicii -total din care:

20

31.797,50

28.446,41

89,46

24.584,37

25.094,50

48.294,50

48.294,50

Salubritate -total din care:

29.183,00

26.132,50

89,55

22.451,00

22.800,00

46.000,00

46.000,00

Salubritate cai publice si dezapezire

21.900,00

20.052,50

91,56

15.500,00

15.500,00

36.000,00

36.000,00

Dezinsectie,dezinfectie, deratizare

5.180,00

4.162,00

80,35

4.400,00

4.400,00

7.000,00

7.000,00

Colectare , transport si neutralizare cadavre

447,00

262,00

58,61

400.00

400,00

500,00

500,00Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.656,00

1.656,00

100,00

2.151,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

apa meteo

2.020,00

1.719,41

85,12

1.538,87

1.700,00

1.700,00

1 700,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

594,50

594,50

100,00

594,50

594,50

594,50

594,50

Plati efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-40,23

-40,23

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

63.430,00

60.350,00

95,14

48.000,00

48.000,00

48.000,00

57.300,40

Subvenții-

40

63.430,00

60.350,00

95,14

48.000,00

48.000,00

48.000,00

57.300,40

TRANSPORTURI

8402

46.979,88

44.252,86

94,20

45.147,81

45.887,51

57.746,62

77.722,62

Bunuri si servicii - din care:

20

5.033,00

4.124,44

81,95

8.600,00

7.200,00

13.000,00

33.000,00

reparatii curente străzi

4.183,00

3.555,00

84,99

6.000,00

6.000,00

10.000,00

30.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

850,00

569,44

66,99

2.600,00

1.200,00

3.000,00

3.000,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

42.654,00

40.835,54

95,74

36.547,81

38.687,51

44.746,62

44.722,62

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-707,12

-707,12

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

40.891,45

26.162,98

| 63,98

1 225.861,87

437.092,07

137.336,07

14.067,07

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

6.128,87

877,25

14,31

9.548,76

1.733,16

662,16

662,16

Proiecte finanțate prin FSE

58

5.724,00

511,84

8,94

8 709,00

1.156,00

85,00

85,00

Active nefinanciare

71

404,87

365,41

90,25

839,76

577,16

577,16

577,16

A L TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

428,00

0,00

0,00

428,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428,00

0,00

0,00

428,00

0,00

0,00

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

89,50

84,71

94,65

4,00

4,00

4,00

4,00

Active nefinanciare(Politia Locala)

71

74,00

69,24

93,57

4,00

4,00

4,00

4,00

INVATAMANT

6502

5.158,04

2.717,00

52,68

25.988,80

16.534,08

6.818,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.668,25

407,10

15,26

24.495,80

14.906,00

5.818,00

0,00

Active nefinanciare

71

298,00

191,48

64,26

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.191,79

2.118,46

96,65

1.493,00

1.628,08

1.000,00

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-0,04

0,00

732,00

732,00

732,00

SANATATE

6602

3.875,30

3.116,58

80,42

5.732,00

Active nefinanciare

71

1.997,30

1.995,75

99,92

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare cabinete școlare - ASSC

22,00

21,67

98,50

4,00

4,00

4,00

4,00

Transferuri către instituții publicef finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

1.856,00

1.099,16

59,22

728,00

728,00

728,00

728,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

400,00

374,49

93,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.456,00

724,67

49,77

728,00

728,00

728,00

728,00

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

6702

2.860,43

2.796,60

97,77

2.242,00

5.792,00

5.378,00

1.292,00

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

1.716,00

1.656,41

96,53

1.283,00

1.292,00

1.292,00

1.292,00

Teatrul"Toma Caragiu"

274,00

268,35

97,94

231,00

240,00

240,00

240,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

221,00

219,79

99,45

13,00

13,00

13,00

13,00

Casa de cultura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Administrația Parcului C-tin Stere

1.221,00

1.168,27

95,68

1.039,00

1.039,00

1.039,00

1.039,00

Active nefinanciare

71

1.144,43

1.142,67

99,85

97,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte finanțare externa

58

862,00

4.500,00

4.086,00

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-2,48

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

214,00

207,37

96,90

197,00

157,00

157,00

157,00

Active nefinanciare

71

214,00

207,37

96,90

197,00

157,00

157,00

157,00

Active nefinanciare primărie

46,00

45,89

99,76

40,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciara Căminul de batrani

0,00

0,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Active nefinanaciare cantina sociala

5,00

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

163,00

161,48

99,07

138,00

138,00

138,00

138,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

2.329,54

1.736,34

74,54

38.244,10

5.046,83

5.046,83

624,00

Active nefinanciare primărie

71

1.302,54

1.252,79

96,18

760,10

4.922,83

4.922,83

500,00

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe

71

158,00

155,37

98,34

124,00

124,00

124,00

124,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

869,00

328,18

37,77

37.360,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

3.646,10

3.632,39

99,62

2.115,71

545,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

3.646,10

3.632,39

99,62

2.115,71

545,00

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

81,00

80,92

99,90

10,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

81,00

80,92

99,90

10,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

16.080,67

10.913,82

67,87

141.351,50

406.548,00

118.538,08

10.595,91

Active nefinanciare

71

2.418,13

2.263,00

93,58

1.437,50

4.000,00

5.173,08

10.595,91

Proiecte finanțate prin FSE

58

13.694,00

8.682,28

63,40

139.914,00

402.548,00

113.365,00

0,00

Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-31,46

-31,46

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV Nr.202/20.04.2021


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Potrivit prevederilor art.49 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, „Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare”.

Pentru anul 2020 cheltuielile de personal aprobate în buget au fost de 30.000mii lei, iar plățile la 31.12.2020 au fost de 28999,52mii lei.

Pentru anul 2021 cheltuielile de personal propuse pentru aprobare în buget sunt de 32.000mii lei.

Diferența pentru fondul de salarii constă în aplicarea următoarelor prevederi legale:

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.7/28.01.2021 privind stabilirea salariului de bază în cuantum de 23001ei pentru funcțiile cu gradația 0 care se află sub nivelul de 23001ei și menținerea salariilor de bază stabilite potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.4/31.01.2019 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.52/27.02.2019;

 • - prevederilor art.ll alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice actualizată care reglementează: „Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale «Administrație» din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților. ”

 • - art.38 alin.(3) lit.„f” din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, care stipulează: "începând cu data de 1 ianuarie 2018 prin excepție de la lit. a), indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa nr. IX se stabilesc pe baza coeficienților și a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”;

 • - art.I alin.(2) din O.U.G. nr.226/31.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care reglementează: "Prin derogare de la prevederile art.38 alin.(3) lit.f) din Legea nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr.IX la Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2020";

 • - art.I alin.(4) din O.U.G. nr.226/31.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care reglementează: "Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2020";

 • - 20 promovări în grade profesionale pentru funcționarii publici care îndeplinesc condițiile conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 • - 27 de avansări în gradație - acordare sau modificare spor de vechime pentru salariații care îndeplinesc condițiile conform prevederilor art.10 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată.

 • î n anul 2021 ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituției se va face cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.


  a - DanielaMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA MUNCII

FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR DE BUGET PE ANUL 2021 PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (in bugetul Primăriei)

TOTAL CHELTUIELI: 89.000 lei

CHELTUIELI CURENTE: 89.000 lei

20 - Bunuri si servicii - 89.000 lei

 • 20.14 - Protecția muncii - 89.000 lei

 • - contract de prestări servicii de medicina muncii - 25.000 lei;

 • - achiziționare măști de protecție (10.000 buc.) - 8.000 lei;

 • - achiziționare mănuși de protecție (5.000 per.) - 7.000 lei;

 • - achiziționare dezinfectant pentru mâini (200 litri) - 15.000 lei;

 • - achiziționare servicii testare (100 kituri RT-PCR pentru Sars-Cov 2) - 30.000 lei;

 • - achiziționare materiale documentare si fise de securitate si sanatate in munca - 1.000 lei;

 • - contravaloare curs pentru personalul de specialitate cu atribuții in domeniul securității si sanatatii in munca - 3.000 lei;

20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar -10.000 lei

20.05.30 - Alte obiecte de inventar -10.000 Iei

- Achiziționare scaune ergonomice pentru persoanele cu afecțiuni medicale -10.000 lei;


Nume, prenume

Funcția publică

, Semnătura

Data

ELABORAT

Gabriel Neacsu

Consilier

1 n

1

VERIFICAT

Alina Mihaela Frățilă

Director executiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA MUNCIIAndrei
FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR DE BUGET PE ANUL 2021 PENTRU PROTECȚIA CIVILA

TOTAL CHELTUIELI: 128.000 lei

CHELTUIELI C U R E N T E : 128.000 lei

 • 20. - BUNURI SI SERVICII - 128.000 lei

 • 20.01 - Bunuri si servicii - 128.000 lei:

 • 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare 128.000 lei

 • - Cheltuieli pentru completarea stocurilor si asigurarea materialelor si mijloacelor de aparare si protecte in situatii de urgenta si evacuare - 15.000 lei ;

 • - Dotarea pentru asigurarea intervenției PSI (achiziționare 15 buc. stingătoare incendiu si verificare periodică 15 buc.stingătoare incendiu). - 2.000 lei;

 • - Contravaloarea închirierii circuitelor telefonice pentru acționarea sirenelor de alarmare centralizate din municipiul Ploiești si pentru aparatura de instiintare-alarmare F-1001 -2.000 lei;

 • - Contravaloarea contractului de prestări servicii asistenta tehnica la sistemul de înștiințare si avertizare-alarmare (aparatura F-1001, centrala digitala de alarmare publica, adaptoare sirene electrice, consola de comanda, sirene electronice, sirene electrice) - 35.000 lei;

 • - Reamplasare sirena electronica, statie radio, consola centrala de alarmare pe noul sediu al Primăriei - 4.000 lei;

 • - Reamplasare sirena electronica si sirena electrica in zone cu audibilitate redusa (cartier Eroilor si cartier Mihai Bravu) - 7.000 lei;

 • - Servicii pentru intretinere si repararatii in Punctul de comanda protecție civila - 3.000 lei;

 • - Contravaloare servicii asigurare apă potabilă pentru str. Fabricilor, pe perioada stării de alertă - 20.000 lei;

 • - Contravaloare servicii de verificare a instalațiilor electrice pentru clădirile în care se află sediile instituțiilor subordonate Consiliului local - 36.000 lei;

 • - Contravaloare servicii de verificare a instalațiilor de hidranti interiori si a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor în clădirile aparținând Primăriei - 4.000 lei;

DIRECȚIA COMUNICARE RELAȚII PUBLICE.

Director executiv, '

Alina M'' ~ ~        <

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

ELABORAT

Gabriel Neacsu

Consilier

( n,. ! /

VERIFICAT

Alina Mihaela Frățilă

Director executiv


MUNICIPIUL PLOIEȘTI                           <

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA MUNCII

FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR DE BUGET PE ANUL 2021 PENTRU AMENAJAREA SI FUNCȚIONAREA CENTRELOR DE VACCINARE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

TOTAL CHELTUIELI: 897.990 lei

CHELTUIELI C UR EN TE: 897.990 lei

 • 20. - BUNURI SI SERVICII - 792.990 lei.

20.01 - Bunuri si servicii - 792.990 lei:

 • 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare 792.990 lei

 • - Contravaloare contract ridicare si transport deșeuri medicale - 99.990 lei;

 • - Achiziționare seringi Îmi, 2ml - 80.000 lei;

 • - Achiziționare ace seringi - 30.000 lei;

 • - Achiziționare mânuși protecție - 120.000 lei;

 • - Achiziționare masti protecție - 40.000 lei;

 • - Achiziționare plasturi - 7.000 lei;

 • - Achiziționare comprese alcool - 15.000 lei;

 • - Achiziționare halate protecție - 10.000 lei;

 • - Achiziționare ser fiziologic - 1.500 lei;

 • - Achiziționare vata medicinala - 1.500 lei;

 • - Achiziționare tavite renale - 2.000 lei;

 • - Achiziționare alcool sanitar- 7.000 lei;

 • - Achiziționare apa, pahare pentru dozatoare - 12.000 lei;

 • - Achiziționare materiale curățenie - 30.000 lei;

 • - Achiziționare materiale pentru dezinfectie -25.000 lei;

 • - Achiziționare rechizite si tipizate - 35.000 lei;

 • - Achiziționare consumabile pentru copiatoare si imprimante - 40.000 lei;

 • - Achiziționare medicamente - 7.000 lei;

 • - Achiziționare alte materiale si cheltuieli pentru amenajare si funcționare - 20.000 lei;

 • - Costuri utilitati - 210.000 lei;

20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - 105.000 lei

20.05.30-Alte obiecte de inventar -105.000 lei

 • - Achiziționare frigidere (8 buc.) - 10.000 lei;

 • - Achiziționare termometru pentru frigidere (9 buc.) - 1.000 lei;

 • - Achiziționare laptop-uri (12 buc.) - 30.000 lei;

 • - Achiziționare imprimante (12 buc.) - 8.000 lei;

 • - Achiziționare prelungitoare (12 buc.) - 6.000 lei;

 • - Achiziționare dulapuri (8 buc.) - 10.000 lei;

 • - Achiziționare panouri delimitare fluxuri (50 buc.) - 20.000 lei;

 • - Achiziționare tensiometre (5 buc.) - 1.000 lei;

 • - Achiziționare pulsiometre (5 buc.) - 1.000 lei

DIRECȚIA COMUNIC Directo

ATU PUBLICE.Alina Mi


Nume, prenume

Funcția publică

, Semnătura

Data

ELABORAT

Gabriel Neacsu

Consilier

_

VERIFICAT

Alina Mihaela Frățilă

Director executiv

Ch'

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII                            X

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI                A-x

D.T.

APROBAI, I 4AR ANDREI LIVI   pLOSEVICI

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

CHELTUIELI - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20 REPARAȚII CURENTE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Municipiul Ploiești are în administrare rețeaua stradală compusă dintr-un număr de 888 străzi, 22 de poduri și pasaje cu o suprafață totală (carosabil + trotuare + parcări) de aproximativ 2.644.722 mp.

Pentru asigurarea desfășurării traficului auto și pietonal, în condiții de siguranță și confort, se impune executarea unor lucrări de întreținere/reparații, în funcție de evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminților bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple, semirigide și rigide, ținând cont de prevederile normativului AND 540.

Pentru intretinerea cailor circulabile modeme se va tine cont de prevederile “Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la imbracamintile rutiere moderne” - indicativ AND 547.

Lucrările de reparații curente se execută periodic pentru compensarea parțială sau totală a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii datorită traficului și condițiilor meteorologice, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare și siguranța circulației pe perioada dintre două intervenții.

Lucrările de reparații accidentale sunt generate din cauze neprevăzute cum ar fi eliminarea defecțiunilor produse de: accidente de circulație, alunecări de teren, calamități naturale, etc.

In cadrul capitolului bugetar pentru reparații curente străzi sunt prevăzute sumele necesare pentru execuția lucrărilor de refacere a sistemului rutier priț^l^b^^ îmbrăcăminți bituminoase sau din beton de ciment, balastări, plombe, pâvaje, demori^ț^ și montări de borduri, montări și aduceri la cotă a capacelor căminelor-de canalizare^ răsuflătorilor de gaze, a gurilor de scurgere, etc.                             o

De asemenea, se vor executa lucrări de întreținere / reparații pe străzile unde se intervine la rețelele edilitare, acolo unde este cazul.

Conform datelor deținute în prezent referitoare la evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminților rutiere, ținând cont de natura degradărilor și severitatea acestora, precum și de durata de viață reziduală a structurilor actuale, propunem alocarea din bugetul anului 2021 pentru lucrările de reparații și întreținere străzi, a sumei de 6.000 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MĂDĂLINA CRĂCIUN

———

ȘEF SEkviciu, MIHAILNEGRU m

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

NR.          / ZT-

PR

Andrei Liviu


iOSEVICI


NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET LOCAL 2021

Municipiul Ploiești, anual aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparatii curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare în siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant, a intretinerii acestora si a instalațiilor aferente. Astfel, sunt necesare a fi executate lucrări de înlocuire a instalațiilor electrice, de incalzire, sanitare, de gaze, igienizare, reparatii la terase, acoperișuri, împrejmuiri si orice alte tipuri de intervenții necesare pentru buna funcționare a activitatii.

In anul 2019, Municipiul Ploiești a organizat procedura simplificata intr-o singura etapa, prin mijloace electronice, pe loturi, privind atribuirea de acorduri-cadru de lucrări avand ca obiect «Reparatii curente la unitățile de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești: Lot 1 - Colegii/Licee, Lot 2 - Scoli si Lot 3 -Grădinițe si crese», incheindu-se 3 trei acorduri-cadru de lucrări pe loturi (lot I -licee, lot II - scoli si lot III- grădinițe si crese).

Pentru execuția de lucrări de reparatii curente la unitati de invatamant preuniversitar de stat si reparatii crese, se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021, a sumei de 4.321,00 mii lei distribuita astfel:

 • - capitol 65.02, subcapitol 04.02 (licee): 1.700,00 mii lei;

 • - capitol 65.02, subcapitol 04.01 (scoli): 1.811,00 mii lei;

 • - capitol 65.02, subcapitol 03.01 (grădinițe): 600,00 mii lei;

 • - capitol 68.11- asigurări si asistenta sociala: 210,00 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV

Madalina CRĂCIUN

SEF SERVICIU, Carm*1” nttu


DIRECȚIA TEHNIC4NVESTITII


NR.
ApSbBĂT^^ PREMAif 1


Andrei Liviu VOLOSEVICI

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET LOCAL 2021

Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

Unităților de cult li se poate acorda sprijin financiar sub fomia de sume alocate din bugetul local, in condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, a prevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de Guvem nr.82/2001, aprobate prin Hotararea de Guvem nr. 1470/2002, precum si a Procedurii privind alocarea de sprijin financiar.

Având in vedere solicitările înregistrate la Municipiul Ploiești, pentru susținerea unităților de cult din municipiu, se propune alocarea pe anul 2021 a sumei de 600,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 600,00 mii Iei.

DIRECTOR EXECUTIV, Madalina CRĂCIUN

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciu! Investiții
APROBAT,^ PRIMARA/^^ j Andrei Liviu Volosevici

NOTA DE FUNDAMENTARE - 2021 -

reparatii curente fond imobiliar

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții, a incheiat acordul cadru de lucrări nr. 1061/16.01.2020 pentru obiectivul „Reparatii curente fond imobiliar” cu S.C. CATEN CONSTRUCT S.R.L.

Având in vedere numeroasele solicitări de reparatii curente la imobile proprietatea municipiului Ploiești, primite de la Direcția Gestiune Patrimoniu, propunem alocarea sumei de 800 mii lei, (inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută in buget: 800 mii Iei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV, Madalina CRĂCIUN


SEF SERVICIU INVESTIȚII, Mariana £TOCHITAMUNICIPIUL PLOIEȘTI

Piața Eroilor nr. 1A; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.roDT 4878/21.04.2021

BMTU 1242/21.04.2021


Andrei Liviu


țbat, nar iLOSEVICI


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

CAPITOLUL SEMNALIZARE RUTIERĂ

Pentru obiectivul “Semnalizare rutiera”, vă prezentăm calculul financiar estimativ pe anul 2021 defalcat pe categorii după cum urmează:

 • • INDICATOARE RUTIERE

Pentru achiziționarea indicatoarelor rutiere din Municipiul Ploiești, precum și pentru reparații neprevăzute, suma preconizată este de 450 mii lei cu TVA.

 • • MOBILIER STRADAL

Referitor la achiționarea și întreținerea mobilierului stradal de pe raza Municipiului Ploiești, suma preconizată este de 100 mii lei cu TVA.

 • • MARCAJE RUTIERE

In ceea ce privește execuția și întreținerea marcajelor rutiere în Municipiul Ploiești, suma preconizată este de 1.600 mii lei cu TVA.

 • • REVIZII ȘI REPARAȚII LA SISTEMUL DE SEMAFORIZARE

Pentru realizarea serviciului de mentenanta si reparatii, precum și pentru achitarea consumului de energie electrică a sistemului de semaforizare din Municipiul Ploiești, precum și pentru reparații neprevăzute (vandalizări, accidente cu autori necunoscuți, etc.), suma estimată este de 449 mii lei cu TVA.


• ANRSC

Pentru achitarea taxei privind monitorizarea ANRSC pentru anul 203$ este de 1 mie lei cu TVA.

In concluzie, suma totală preconizată pentru capitolul semnalizare rutieră^ pentru anul 2021 este de 2.600 mii lei cu TVA.

Totodată, menționăm faptul că pentru următorii ani, respectiv 2022, 2023 și 2024, suma necesară estimată pentru continuarea acestor lucrări este de aproximativ 3.500 mii lei cu TVA / an.

Cu stimă,

Director Executiv,

Madalina Crăciun

/i a

Nume, prenume

Funcția publică

Data

ELABORAT

Ivan Andreea

Consilier

1

21.04.2021

ELABORAT

Geamanu Corina

Consilier

r

21.04.2021

ELABORAT

Bucescu Andrei

Consilier

A

21.04.2021

ELABORAT

Chiriță Marin

Referent de specialitate

21.04.2021

VERIFICAT

Neagu Florin

Sef birou

21.04.2021


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Piața Eroilor nr. 1A; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro


DT 4879/21.04.2021

BMTU 1243/21.04.2021

Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Economică

Vă transmitem anexat planificarea pe trimestre și pe activități a sumei propuse pentru capitolul semnalizare rutieră din bugetul anului 2021 al Biroului Mobilitate și Trafic Urban din cadrul Direcției Tehnic - Investiții:

__Trimestru

Sumă propusă (LEI cu TVA 19% inclus)

SUBTOTAL

Obiective

I

II

III

IV

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

1

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Indicatoare rutiere

50.000,00

200.000,00

150.000,00

50.000,00

450.000,00

Mobilier stradal

20.000,00

40.000,00

30.000,00

10.000,00

100.000,00

Marcaje rutiere

100.000,00

700.000,00

600.000,00

200.000,00

1.600.000,00

ANRSC

250,00

250,00

250,00

250,00

1.000,00

Electrica

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100.000,00

UPG

100,00

300,00

300,00

300,00

1.000,00

Semafoare (service)

160.000,00

173.000,00

0,00

0,00

333.000,00

Semafoare (reparatii)

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

TOTAL GENERAL

2.600.000,00

Atașăm centralizatorul cu situația defalcată pe obiecte de inventar și prestări servicii.

Cu stimă,

Director Executiv, Madalina Crăciun

Nume, prenume

Funcția publică

Semnăturadi)

Data

ELABORAT

Ivan Andreea

Consilier

i 21.04.2021

ELABORAT

Geamanu Corina

Consilier

V 21.04.2021

ELABORAT

Bucescu Andrei

Consilier

21.04.2021

ELABORAT

Chirita Marin

Ref. de specialitate

21.04.2021

VERIFICAT

Neagu Florin

ȘeJ Birou

21.04.2021


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon. +4 0244-541.071

Fax:    +40244-513.S70

E-mail: șervlcliE14blice@rașB^

Web: wwwjasEjoNr. inreg. 2-^^

Andrei 1


losevici


Către:     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economica

Serviciul Buget-Imprumuturi

In atentia: d-nei Director Nicoleta Craciunoiu

Referitor: fundamentare buget S.C. S.G.U. Ploiești S.R.L. pe anul 2021

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI PE ANUL 2021 PENTRU SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Va transmitem nota de fundamentare pe anul 2021 in conformitate cu solicitarea dumneavostra referitor la suma stabilita la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești, pentru execuția lucrărilor din programul anual de intretinere, reparatii, modernizări si investii in baza Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr.14785/25.08.2010, incheiat cu Municipiul Ploiești. La capitolul 70.02.71 “Locuințe Servicii si Dezvoltare Publica”, conform proiectului de buget pentru anul 2021 este de 20.371.400 lei cu TVA din care s-au cheltuit:

- in perioada decembrie 2020 (perioada 16.12.2020 - 31.12.2020) - martie 2021 (perioada 01.03 -15.03.2020) s-a cheltuit suma de 6.453.081,01 lei (TVA inclus).

Având in vedere ca pe parcursul anului 2021 sunt executate si comenzi suplimentare si intervenții neprevăzute, consideram ca valoarea ramasa de 13.918.318,99 lei (inclusiv TVA) este insuficienta, fiind

7   7 V

necesara alocare de fonduri prin rectificare bugetara, funcție de capacitatea financiara a municipiului

Ploiești.

Va mulțumim pentru colaborare.

Cu stima,

Director,


Ec. Zoia>


Director Tehnic,

/

Vas


Șef Birou Domeniul Public si Privat,

Florin


fi ^JTonomaȚ-"/ de servicii *

PUBLICE R.A.^J

BDPP: 317/15.04.2021

Cod F- 13 05/3/0


REGIA AUTONOMA OF SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541.071

Fax:    +4 0244-513.670

E-mail: S8rviciipubltc8ffirasp.ro

Web: www.rasp.roCătre: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Direcția Economica

Serviciul Buget-Imprumuturi

In atentia: d-nei Director Nicoleta Craciunoiu

Referitor: referitor fundamentare buget salubritate pe anul 2021

Referința BSVCP: 945/15.04.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI PE ANUL 2021 PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

La solicitarea dumneavoastră, Înregistrata la R.A.S.P. Ploiești cu nr.2203/15.04.2021, va transmitem nota de fundamentare pentru anul 2021 pentru activitatea de salubritate la Capitolul „Protecția Mediului” cod 7402, valoarea totala solicitata conform programului de lucru pentru anul 2021 fiind de 20.300.000 lei cu TVA din care:

15.500.000 lei cu TVA pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire, conform Acordului cadru nr. 3635/20.02.2018 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de curățenie cai publice si deszăpezire in municipiul Ploiești. Menționam ca in aceasta suma este inclusa si cartoteca, in valoare de 1.731.422,86 lei cu TVA, pentru activitatile prestate de operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. in lunile noiembrie, decembrie 2020 si valoarea facturilor emise de către operator pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2021 de 5.312.277,13.1ei precum si valoarea de 1.986.141,30 lei cu TVA prognozata a fi cheltuita pentru luna aprilie 2021, conform programului de lucru. - total cheltuit pana la 30.04.2021 - 9.029.841,29 lei cu TVA. Precizam faptul ca diferența de 6.470.158,71 lei cu TVA este insuficienta pentru defasurarea in totalitate a activitatilor specifice de curățenie cai publice si deszăpezire pana la sfârșitului anului, fiind necesara o rectificare bugetara ulterioara.

4.400.000 lei cu TVA pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, conform Acordului cadru nr. 13029/25.06.2018 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in municipiul Ploiesfi^I^ntionam ca in aceasta suma este inclusa si cartoteca, in valoare de 1.108.809,49 lei cu TVA, pentru activitatile prestate de operatorul de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L. in lunile noiembrie, decembrie .2020 si valoarea facturilor emise de către operator in lunile ianuarie, februarie, martie 2021 in .yalo^v’de 407.681,53 lei cu TVA, precum si valoarea de 625.864 lei cu TVA, prognozata a fi cheltuita pentru luna aprilie 2021 conform programului de lucru - total cheltuit pana la 30.04.2021- 2.142.355,02 Iei cu TVA. Diferența de 2.257.644,98 lei cu TVA este insuficienta pentru defasurarea in totalitate a activitatilor specifice de dezinsectie, deratizare, dezinfectie pana la sfârșitului anului, fiind necesara o rectificare bugetara ulterioara.

400.000 lei cu TVA pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare conform Contractului nr. 13782/22.06.2017, incheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L. Menționam ca in aceasta suma este inclusa si cartoteca, in valoare de 41.080,56 Iei cu TVA, pentru activitatile prestate de operatorul de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L. in luna decembrie 2020 si valoarea facturilor emise de către operator in lunile ianuarie, februarie, martie 2021 in valoare de 90.814,37 lei cu TVA. Diferența de 268.105,07 lei cu TVA este insuficienta pentru defasurarea in totalitate a activitatilor specifice de dezinsectie, deratizare, dezinfectie pana la sfârșitului anului, fiind necesara o rectificare bugetara ulterioara.

Va mulțumim pentru colaborare.

Cu stima,

Directoț^^UL Directo^-Tehnic, Ec. Zokț'^^i^^n^'X Vasile Ibnescu

Cai Publice,


R.A.S.P. Ploiești

Biroul Iluminat Public

Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Estimare buget iluminat public pe anii 2022-2024

Zoi]


Nr.

crt.

Activitatea

Estimare buget 2021 (lei) cu TVA

Estimare buget 2022 (lei) cu TVA

Estimare buget 2023 (lei) cu TVA

Estimare buget 2024 (lei) cu TVA

1

Lucrări de investitii, modernizare si extindere sistem de iluminat public

120,000

422,830

422,830

500,000


Director Tehnic,

Vasile lo/iESCU

Sef Birou Iluminat PublicREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541.071

Fax:    +40244-513.670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web: www.rasp.ro

Către,

Municipiul Ploiești

Piața Eroilor nr.lA
OLOSEVICI


Direcția Economica

Notă de fundamentare privind propunerea de buget pentru iluminat public pe anul 2021

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră transmisa pe mail si Înregistrata la RASP Ploiești cu nr. 2203/15.04.2021, va transmitem nota de fundamentare pentru iluminat public pe anul 2021:

 • 1. Lucrări de investitii, modernizare si extindere a sistemului de iluminat public pe anul 2021:

Daca in anul 2021 se va incheia un contract pentru lucrări de investitii, modernizare si extindere a sistemului de iluminat public, ținând cont de necesitatea iluminării suplimentare a unor treceri de pietoni si de eventualele extinderi in zone unde nu exista iluminat public, se estimează suma de 120.000 lei cu TVA.

 • 2. Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public pe anul 2021:

In anul 2020 bugetul aprobat pentru plata facturilor de energie electrica a fost de 7.094.000 lei cu TVA, iar pentru anul 2020, sunt de plătit facturile lunilor octombrie si noiembrie 2020, care totalizează aproximativ suma de 1.234.779,08 lei cu TVA, facturi care se vor plati in anul 2021, iar in anul 2021 suma facturata pentru energia electrica este 1.904.669,24 lei ( facturi ianuarie-martie 2021) cu TVA.

Având in vedere cele prezentate mai sus si posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, se va solicita pentru energie electrica suma de 5.840.370 lei cu TVA, suma care va acoperi facturile de energie electrica restante din anul 2020 si pana in luna august 2021, după care se va solicita o rectificare bugetara corespunzătoare pana la suma de 7.084.779,08 lei cu TVA ~ 7.100.000 lei cu TVA.


 • 3.S ervicii de intretinere-mentinere iluminat public pe anul 2021:

In anul 2020 pentru lucrările de intretinere-mentinere iluminat public a fost 'alBcâta suma de 1.879.000 lei cu TVA.

Pentru anul 2021, avand in vedere faptul ca facturile lunilor noiembrie-decembrie 2020 care totalizează suma de aproximativ 158.400 lei cu TVA, nu au fost plătite din bugetul anului 2020 si vor fi plătite din bugetul anului 2021, ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.488/08.12.2015 pentru eliberarea stâlpilor de pe raza municipiului Ploiești de cablurile neconforme se estimează suma de 100.000 lei cu TVA, de suma estimata in cadrul contractului de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești nr.5107/2018 incheiat intre Municipiul Ploiești si SC Luxten Lighting Co SA care este de 1.870.000 lei cu TVA.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, de costurile cu intretinerea-mentinerea sistemului de iluminat public din anul 2021, lunile noiembrie-decembrie 2020, in suma de 157.500 lei cu TVA, de suma estimata pentru eliberarea stâlpilor de rețelele neconforme se estimează suma de 100.000 lei cu TVA, de suma estimata a contractului nr.5107/2018 rezulta pentru anul 2021 suma de 1.870.000 + 157.500 + 100.000 = ~ 2.128.000 lei cu TVA.

Avand in vedere cele prezentate mai sus si posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, se va solicita pentru intretinere - menținere sistem de iluminat public suma de 1.585.940 lei cu TVA, după care se va solicita o rectificare bugetara corespunzătoare pana la suma de 2.128.000 lei cu TVA.

 • 4.S ervicii de iluminat ornamental pe anul 2021:

In anul 2020 bugetul aprobat pentru iluminat ornamental a fost de 1.335.000 lei cu TVA.

Pentru lucrări de montare, intretinere si inchiriere instalatii de iluminat ornamental si aferente sărbătorilor de iama din anul 2020-2021 nu s-a plătit, in anul 2020 nici o factura.

In conformitate cu protocolul nr. 20200/26.102.2020, de contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public nr.5107/2018, incheiate intre Municipiul Ploiești si SC Luxten Luxten Lighting Co SA, pentru iluminatul ornamental aferent iernii 2020-2021 se va plati suma de 1.499.973,10 lei cu TVA, suma care se va plati in anul 2021.

Ținând cont de bugetul aprobat in anul 2020 pentru iluminat ornamental, de contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public nr.5107/2018, de sumele de plata pentru iama 2020-2021 si pentru montare, conectare, inchiriere instalatii de iluminat ornamental pentru iama 2021-2022, se estimează suma de 1.499.973,10 + 1.050.000 =2.549.973,10 lei cu TVA ~ 2.550.000 lei cu TVA.

Ținând cont de cele prezentate mai sus si posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, se va solicita pentru iluminatul ornamental pentru anul 2021 suma de 1.500.000 lei cu TVA, iar pentru iama 2021-2022 se va solicita o rectificare bugetara corespunzătoare.

 • 5 .Asistenta tehnica ceasuri publice pentru anul 2021:

Ținând cont ca valoarea contractului de asistenta tehnica ceasuri publice pe anul 2020 a fost de 34.000 lei cu TVA, diminuat fata de anul 2018 de la suma de 44.800 lei cu TVA, iar facturile lunilor noiembrie si decembrie 2020 in valoare de aproximativ 5.230 lei cu TVA se va plati din bugetul anului 2021, valoarea estimata pentru anul 2020 va fi de 44.800 + 5.230 = 50.030 lei cu TVA ~ 50.000 lei cu TVA.

 • 6 . Spectacole artificii pentru anul 2021:

Bugetul aprobat pentru anul 2020 a fost de 34.000 lei cu TVA.

In anul 2020 s-a plătit focul de artificii din 31.12.2019 in valoare de 18.861,50 lei cu TVA.

Având in vedere situația financiara a Municipiului Ploiești si restricțiile generate de starea de alerta, se estimează suma de 30.000 Iei cu TVA, pentru focurile de artificii aferente sărbătorilor de iama in anul 2021.

DIRECTOE^V1 ec.Zoia SȚAKAJtonoma z /7II* SERVICII f


Director Tehnic,

Vasile IONESCU r /


Sef Birou Iluminat Public, Marian MANEACod: F-13-05/3/0

B.I.P. nr. 222/15.04.2021

R.A.S.P. Ploiești

Biroul Iluminat Public


Către, Primăria Municipiului Ploiești Propunere buget pe anul 2021


Andrei


Aprobat, Primar Li viu VOiioȘtVICI


Nr.

crt.

Activitatea

Buget aprobat anul 2020 (lei) cu TVA

Propunere buget 2021 (lei) fara TVA

Propunere buget 2021 (lei) cu TVA

1

Lucrări de investitii, modernizare si extindere sistem de iluminat public

0

100.840

120.000

2

Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public

7.094.000

4.907.874

5.840.370

3

Servicii de intretinere-mentinere iluminat public

1.879.000

1.332.723

1.585.940

4

Iluminat ornamental

1.335.000

1.260.504

1.500.000

5

Ceasuri publice

34.000

42.017

50.000

6

Spectacole artificii

34.000

25.210

30.000

Total

10.376.000

7.669.168

9.126.310

DIRECTOR,

Sef Birou Iluminat Public

Marian MANEA


Director Tehnic, Vasile Io/eSCU


ec.Zoia


’AICU


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI MONITORIZARE POSTINCHIDERE

RAMPA TELEAJEN - ÎNCĂLZIRE URBANA

Nr. inreg.

i R.A. ViCii PU3LICE R.A.


Către:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

Notă de fundamentare privind propunerea de buget pentru incalzire urbana pe anul 2021

Având in vedere Solicitarea dvs privind Întocmirea Notei de fundamentare bugetul pe anul 2021, adresa nr. 2203/15.04.2021 înregistrata la RASP Ploiești va transmitem sumele necesare privind cheltuielile - subvenții - “diferența de preț si tarif la en. termica livrata populației” si “diferența preț combustibil “, avand ca sursa de finanțare bugetul local.

Valoarea de 48.000.000 lei conform proiectului de buget publicat pe site-ul Primăriei Ploiești nu acopera necesarul sumei pt anul 2021 fiind necesara o noua rectificare bugetara.

Detaliere:

 • 1. Facturi restante din anul 2020 in suma de 13,162,639.48 lei cu TVA.

(parțial f.17622/31.08.2020; f. 17623/31.08.2020; f. 19707/30.09.2020; f. 19708/30.09.2020; f.21999/31.10.2020; f.22000/31.10.2020; f.24336/30.11.2020; f.24335/30.11.2020).

 • 2. Diferența (estimata) dintre prețul de producție , transport , distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației si prețul local al energiei termice facturate populației ( subvenție) si Diferentele Înregistrate datorita modificării prețului combustibilului (estimate)

Pentru anul 2021

 • • luna decembrie 2020 s-a facturat cantitatea de 65.628,402 Gcal, adica suma estimata este: 65.628,402 x 193,70 = 12.711.978,65 lei cu TVA

 • • luna ianuarie 2021 s-a facturat cantitatea de 62.400,439 Gcal, adica suma estimata este:

62.400,439 x 193,70 = 12.086.734,16 lei cu TVA

 • • pentru perioada februarie s-a facturat cantitatea de 60.950,756 Gcal, adica suma estimata este: 60.950,756 x 193,70 = 11.805.935,92 lei cu TVA

 • • pentru perioada martie - noiembrie 2021 se estimează a fi facturata cantitatea de 165.213,80 Gcal, adica suma estimata este:

165.213,80 x 193,70 = 32,001.913,06 lei cu TVA

 • • Luna decembrie 2021 se facturează in ianuarie 2022 si este estimata la

65,715.93 x 193,70 = 12.728.932,49 lei cu TVA.

______


Ținând cont ca:

Prin HCL nr.394/31.10.2019 s-a aprobat ajustarea prețului energiei termice destinata consumatorilor casnici si noncasnici in municipiul Ploiești.

Prin HCL nr.129/25.04.2019 s-a aprobat recuperarea diferentelor Înregistrate datorita.modificării^ prețului combustibilului pe perioada 01 ianuarie 2016-28 februarie 2019.                       1 si de Actul Adițional nr. 4/25.04.2019 la Contractul de delegare

Va comunicam ca sumele estimate necesare privind cheltuielile - subvenții - “diferența de preț si tarif la en. termica livrata populației” si “diferența preț combustibil “, avand ca sursa de finanțare bugetul local sunt:

Buget 2021 [ plati restante fact. 2020 + (dec 2020 - nov 2021)] = 81,769.201.27 lei cu TVA

Valoarea de 48.000.000 lei conform proiectului de buget publicat pe site-ul Primăriei Ploiești nu acopera necesarul sumei pt anul 2021 fiind necesara o noua rectificare bugetara.

13,162,639.48 +12.711.978,65 +12.086.734,16+11.805.935,92. + 32.001.913,06.= 81.769.201,27 lei cu TVA

Cu considerație,

Director, Ec Zo/a / TAICU


Director Tehnic

Vasile ION*srTj


Sef Serviciu PMMPRT, Olivia NiculescuWW# L 6

^/stdpiMUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. 231/14.04.2021

Aprobat,

Primar

Andrei Liviu Volosevici


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND SUMELE DESTINATE PENTRU PREGĂTIREA SI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE CONFORM Legii nr, 350/2005

In anul 2021, pentru sprijinirea dezvoltării proiectelor de interes public ir vederea stimulării contribuției sectorului non-profit la creșterea si incurajarez participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legii nr. 350/2005 este necesara alocarea sumei de: 60, 00 mii Iei.

Contribuție PMP: 60, 00 mii lei.

Director executiv

Daniela Croito™ \

întocmit, Minodora Farcas Consilier


/[ C

Hq.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI z PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982

Fax: 0244/513829

www.ploiesti.ro


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. . .Ă. rb/L.    âh- f

Aprobat, Primar Andrei Liviu Volosevici


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND SUMELE DESTINATE COTIZAȚIILOR ANUALE

Pentru anul 2021 suma destinata cotizațiilor anuale - 1570, 00 mii lei -cuprinde:

 • 1. AE3R Ploiesti-Prahova (Agenția pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile): (1500 Euro/luna x 12 = 18.000 Euro/an) = 89, 00 mii lei 2021: 89, 00 mii lei;

 • 2. AIMF (Asociația Internaționala a Primarilor Francofoni): (1760 Euro/an) = 34,00 mii lei;

2018, 2019, 2020: neachitat: 25,23 mii lei

2021: 8,70 mii lei

 • 3. ADI Polul de Creștere Ploiești Prahova = 954,10 mii lei;

2018, 2019, 2020: neachitat: 710,50 mii lei

2021: 243,60 mii lei

 • 4. ADI de Utilitati publice pentru Serviciul de Salubrizare “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” = 226,50 mii lei;

2021: 226,50 mii lei

5.

6.


AMR (Asociația Municipiilor din Romania): 2021 =

ALDA (Asociația Agențiilor pentru Democrație Locala) = 40,0® mii lei; 2018, 2019 (2400euro x 2 ani): neachitat: 22,94 mii lei

2020 (1700 euro/an): neachitat: 8,30 mii lei

2021 (1700 euro/an): 8,40 mii lei

 • 7. OER (Orașe Energie Romania): 2021= 21,00 mii lei;

 • 8. Asociația pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova = 90,00 mii lei

2020, neachitat: 45,00 mii lei

2021: 45,00 mii lei

Nota: leuro = 4,9225 lei. Cursul euro BNR este la data 13.04.2021.

Director Executiv

Daniela CROITORU

întocmit, Minodora Farcas Consilier

. । zi

I /A.


Direcția Comunicare, Relații Publice

Compartiment Organizare Evenimente

DCRP 2155/21.04.2021abat mar Andrei Liviu 5 îvici

Notă de fundamentare

Prin prezenta, va propunem alocarea bugetului pentru Direcția Comunicare, Relații Publice necesar pentru organizare la nivelul municipalității ploieștene în anul 2021 a unor Evenimente, proiecte si acțiuni de promovare a municipalității astfel:

 • - Contul 67.02.20 - 183.790 lei - calendarul evenimentelor este prezentat in anexa atașată

 • - contul 65.03.01 - 130.000 lei - Primul ghiozdan


  Y NICIPIUL PLOIEȘTI

  DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

  Compartimentul Organizare Evenimente


  Viz;

  Prim

  Al


  meu ne /


  jsevici


  Cont 67.02.20


PROPUNERE BUGET PE ANUL 2021

Nr. crt.

DENUMIRE

EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

Realizat

2020

Inf+/-

Propunere 2021

1

Trim. I

Sărbători de iama 2020

1-31 decembrie

2018

Suma reprezintă plata facturilor restante pe luna decembrie 2020, aferente acțiunilor derulate pe parcursul lunii dec., cu ocazia Sărbătorilor de lamă (machetă publicitară, felicitări on-line și în media, plată factură ghirlande).

0

0

20,010

2

Trim. I

Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed.

a XXXI-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie ; Premii concurs național “Dreptul la timp” (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu Cheltuieli neprevăzute.

0

0

0

3

TrimI

Old Cars Rally Prahova 2019

aprilie - mai

Parada, expoziție si raliu al mașinilor de epocă -costuri de organizare, materiale de promovare, cazare si masa; indemnizații arbitri și oficiali, premii (cupe, diplome, medalii, etc.), filmări speciale, publicitatea evenimentului, cheltuieli

0

0

780

4

Trim. II și

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

2,000

0

4,000

5

Trim. II

Zilele Orașului Ploiești

mai - iunie

Bugetul reprezintă: Cazare și masă oaspeți; Concerte muzică populară, teatru de revistă; Spectacole artificii; Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; Festivalul Umorului "Acasă la Caragiale" - expoziție internațională de caricatură (outdoor) Cheltuieli neprevăzute

0

0

50,000

6

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" -festival de artă stradală pentru copii și tineret -Zilele Ploieștiului

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice,cazare și masă oaspeți, servicii de catering, materiale publicitare, de promovare, etc.

0

0

50,000

7

Trim. n

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1 iunie

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

0

0

5,000

->.- .«c *

8

TrimH

Copilărie în pași de dans -ediția a Xl-a Parteneriat cu Palatul Copiilor.

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0

z" 7V^5;000 ..

&ÎEW- &9

Trim. n-m

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

0

0

10,000

10

Trim III

Road Grand Tour

iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a Vl-a. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii, etc.

0

0

500

11

Trimin

Festival Ploiești Târg Domnesc - ediția      a III-

a

iulie

Expoziție de arme si armuri, demonstratii de tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, întreceri de măiestrie, indemanare si forța, spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, preyentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție, etc.

0

0

20,000

12

Trim. m

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si la cel de evaluare națională.

iulie

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională, cu domiciliul în Ploiești.

18,000

0

500

13

Trimin

Concurs National de Muzică Populară pentru copii - Trandafirul Prahovean, în Parteneriat cu Palatul Copiilor.

septembrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0

3,000

14

Trim. HI

Festivalul interetnic din România

septembrie

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

0

0

1,000

■ ■ :■■■■

■< 'i-

15

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, premierea centenarilor, alte acțiuni

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; masă festivă cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice; premierea cupluri care au împlinit 50 ani căsătorie și a centenarilor; alte acțiuni organizate pentru pensionari.

50,400

0

7,000

16

Trim. LIV

Parteneriat cu Colegiul de Artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, calendare, etc.

0

0

500

17

Trim. IV

Sărbători de iarnă 2021

1-31 decembrie

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie - 31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute.

48,000

0

1,000

18

Trim.

LIV

Activități cultural-sportive

pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0

5,000

19

Trim LIV

Parteneriate Unitari invatamant

pe parcursul anului

Parteneriate cu Inspectoratul școlar sau cu unitățile de invatamant din municipiul Ploiești pentru acordarea unor premii pentru consururile școlare organizate de aceștia

0

0

500

TOTAL

223,893

0 lei

Alina Mihaela Pr^țjl^. _ _^ -Ă

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE


Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 65.03.01

PROPUNERE BUGET PE ANUL 2021

Nr. crt.

DENUMIRE

EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

REALIZAT 2020

INFL. +/-

PROPUNERE

2021

1

Trim III

Primul ghiozdan

august - sept.

Banii reprezintă contravaloarea pachetelor cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan”, acordate copiilor înscriși în clasa I la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Ploiești, în anul școlar 2018-2019

129,898

0

129,898

130,000

Alina Mihaela Frății;

Director Execi tjy


dA-


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr, 474 din data 22,04.2021                                      APRÎ

PR1

Andrei-Liyju

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA OBIECTIVULUI

„PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

Având in vedere istoricul obiectivului, cat si faptul ca este in continua acțiune de dezvoltare si imbunatatire a imaginii, pentru anul 2021, “PARCUL MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” necesita suma de 652,04 mii lei, suma care va putea fi majorata pe parcursul execuției bugetare in funcție de gradul de realizare a veniturilor, distribuita astfel:

20.01.01 - Furnituri de birou: 5,00 mii lei/an - costul rechizitelor necesare desfășurării activitatii de birou: agrafe metalice, bonuri de consum, banda adeziva si banda dublu adeziva, bibliorafturi, banda corectoare, condica de prezenta, creioane metalice, capse, capsatoare, dosare, evidentiator, etichete pentru magazie, foi parcurs autoutilitara, fise de activitate zilnica pentru utilaje, foarfece, fluid corector, folii de protecție, fise de magazie, hârtie pentru imprimante, hârtie indigo, mine creion, marker permanent, mapa plastic documente, notes adeziv, ordine de deplasare, pixuri, plicuri, registru intrari-iesiri, registre, registre proces verbal paza, registre de casa, tus stampila, etc.

20.01.02 - Materiale curățenie: 20.00 mii lei/an - pentru intretinerea a 9 grupuri sanitare publice, clădire administrativa si clădire sera, este nevoie sa se achiziționeze: clor, bureți, detergent lichid universal, dezinfectant toalete, detartrant, detergent geamuri, detergent suprafețe baie, maturi, farase, galeti cu storcător, hârtie igienica, lavete, mânuși menaj, mop coada, odorizant toaleta, prosoape pliate, pasta curatare suprafețe, perie toaleta, rezerva mop, săpun lichid, saci menaj, soluție curatat parchet, etc. In aceasta suma este inclusa si o factura din anul 2020 ramasa neplatita in valoare de 1708,84 lei.

20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica: 360,00 mii lei/an - iluminat ambiental, pompe de căldură, grupuri de pompare apa, chiller patinoar, grup pompare instalație de irigatii. Estimarea este făcută pe baza istoricului de consum al perioadei anterioare.

20.01.04 - Apa, canal si salubritate: 40,00 mii lei/an - facturi si alte cheltuieli cu apa, ridicare deșeuri menajere, deșeuri vegetale si deșeuri colectate selectiv. Estimarea este făcută pe baza istoricului de consum al perioadei anterioare. In aceasta suma este inclusa si o factura din anul 2020 ramasa neplatita in valoare de 6259,25 lei.

20.01.05 - Carburanți si lubrifianti: 54,00 mii lei/an - uleiuri, motorina pentru autoutilitara

si tractor, benzina pentru tractorase de tuns gazon, motocoase, trimmere, mașini de tuns darba.

motoferastrau, atomizor, refulator, scarificator, mașina de gheata.


t-

20.01.06 - Piese de schimb: 5,00 mii lei - necesare pentru reparațiile autoutiliat^i, a/fțfilajefor L si a motouneltelor.

20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare: 118,04 mii lei/ano-

achiziția de ingrasamant, erbicid (total, selectiv pentru tranzafiri), semințe gazon, tratamente fîtosanitare (fungicide, insecticide, fertilizând, substanțe de combatere), cherestea, rigle banei, substrat vegetal pentru flori, turba, material semincer, material dendrologic, ghivece suspendate, jardiniere, răsadnițe, tăvi pentru răsaduri, etichete plastic plante sera, vopsea, diluant, bait lemn, pensule, trafaleti, consumabile utilaje, fir trimmer, filtru ulei, filtru benzina, filtru aer, șuruburi, dibluri, piulițe, reparatii, mentenanta utilaje, revizie autoutilitara, mentenanta centrale termice, mentenanta stingatoare, expertizare locuri de joaca, materiale instalație aspersie, abonament apa, diverse materiale electrice si sanitare, toner imprimante, mentenanta casa de marcat, marcaje pista de biciclete si parcari, alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare. In aceasta suma sunt incluse facturi ramase neplatite in valoare totala de 18.946,11 lei.

20.05.30 - Alte obiecte de inventar: 40,00 mii Iei - panouri metalice, rastele metalice, jaluzele, catarge, scaune de birou, unelte, etc. In aceasta suma sunt incluse facturi ramase neplatite din anul 2020 in valoare totala de 10.622,83 lei.

20.14 - Echipament de lucru: 5,00 mii lei - tricouri, camasi, pantaloni, șepci, veste, pufoaice, salopeta vara, salopeta iama, bocanci, geci groase, viziere, cizme noroi, pelerine, etc pentru personalul de paza si intretinere. Conform normativelor in vigoare: Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare, personalului participant la procesul de munca trebuie sa i se asigure echipament de protecție corespunzător specificului activitatii.

20.30.03 - Prime de asigurare non-viata: 3,00 mii lei - asigurări pentru autoutilitara si tractor.

20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: 2,00 mii lei - taxe si rovinieta autovehicul.

Cheltuielile aferente salarizării personalului intra in grija SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV.

Sumele prevăzute in prezenta propunere sunt cu T. V.A.

întocmit,

Radu Eler,ț>-Ar|elina

Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest,

Constantin Donald Nicolae

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                             < J T

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL EOCAL^

PENTRU ANUL 2021

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

Execuție

2020

Propuneri

2021

Execuție la

20.04.2021

Facturi neachitate si lucrări executate si nefacturate

Cod indicator

Denumire / tip cheltuieli

20.01.01

Furnituri de birou

2,82

5,00

0,85

0,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

17,85

20,00

1,71

0,00

20.01.03

încălzit, iluminat și forța motrică

481,02

360,00

271,57

36,35

20.01.04

Apa, canal și salubritate

58,83

40,00

21,77

0,00

20.01.05

Carburanți și lubrifianți

29,56

54,00

3,33

0,00

20.01.06

Piese de schimb

0,48

5,00

0,00

0,00

20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

93,08

118,04

36,07

2,0

20.05.30

Alte obiecte de inventar

39

40,00

9,02

1,60

20.14

Protecția muncii

3,65

5,00

0,00

0,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viață

1,69

3,00

0,12

0,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

0,46

2,00

0,00

0,00

TOTAL:

728,44

652,04

344,44

39,95

DENUMIREA INDICATORILOR

Execuție

2020

Propuneri

2021

Execuție la

20.04.2021

Facturi neachitate si lucrări executate si nefacturate

Cod indicator

Denumire / tip cheltuieli

67.02.71.01

Dotări Parc Municipal

Ploiești Vest

178,89

50,00

0,00

0,00

Intocmit, Radu Elena-Ade lina

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST


Venituri proprii (Venituri din chirii terenuri de sport si patinoar Parc Municipal Ploiești Vest, venituri din chirii terenuri incinta parcului) realizate in anul 2020 si estimări pentru anii 2021-2024:

-mii lei-

Realizat 2020

ESTIMĂRI

2021

2022

2023

2024

Venituri din inchirierea terenurilor de sport

94,68

100,00

110,00

120,00

130,00

Venituri privind patinoarul

59,95

130,00

132,00

135,00

140,00

Venituri chirii terenuri

58,05

60,00

62,00

64,00

65,00

TOTAL

212,68

290,00

304,00

319,00

335,00

întocmit, Radu Elena-Adelina / /

Sef serviciu, Constantin Donald Nicolae

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

APROBAT         .^1

primar ANDREȚEIJIU J'OVOSEViei'   * £?'■%.


. DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3

LISTA

obiective de investitii pe anul 2021

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare , totala

conform SF

FINANȚAT DIN:

i 1

LOCAL JOII

OB^RvATH • rTrCf®^

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

PLțftJa—7^

1 c f t

aia-iihJso

Xttîțșxot:

dM

O-W

Cap.51.02.71.01

AUTORITAT1 PUBLICE

tocai:

. . . . .

839>6

4^

;:;:;:;839J6:;:<<

c

Mie ebeiwîeh de învestirii

0,00

839.76

0.00

0.00

839.76

1

Inscripționare denumire sediu Municipiul Ploiești

0,00

33.10

0.00

0.00

33.10

2

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

3

Dotan informatica

0.00

170.00

0.00

0.00

170.00

4

Buget participativ pana la 5%

0.00

577.16

0.00

0.00

577.16

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

: :r

:::i:493ioo:::

tr.rai::

A

Lucrări in continuare

85.00

83.00

0.00

0.00

83.00

1

Execuție lucrări pentru demolări construcții /magazii, unitati de invatamant

25.00

23.00

0.00

0.00

23.00

2

RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „George Cosbuc"

60.00

60.00

0.00

0.00

60.00

B

Lucrări noi

0.00

449.00

0.00

0.00

449.00

1

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

2

Proiectare si execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială "Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic "Lazăr Edeleanu" (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str Văleni, nr. 144G)

0.00

439.00

0.00

0.00

439.00

4 '

Aht dieUukîJ) de mvewtii

Ml! 00

961.00

0 00

0.00

961.00

1

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

299.00

30.00

0.00

0.00

30.00

2

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

480.00

0.00

0.00

480.00

3

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul "Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

4

Proiectare-Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I.L.Caragiale

140.00

140.00

0.00

0.00

140.00

5

Proiectare - Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

82.00

82.00

0.00

0.00

82.00

6

Dotare sala sport de la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” cu centrale termice

80.00

44.00

0.00

0.00

44.00

7

Modernizarea Scolii Gimnaziale „Candiano Popescu" - Cartier Radu de la Afumati in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

8

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

9

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

10

Modernizarea si reabilitarea Scolii Gimnaziale „Florin Comisei" (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

11

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G.Cosbuc

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

Nr. crt.

■             DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL 20&U

*

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

zO/P"—

îs»

12

Documentații Construire Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Toma Caragiu

0.00

15.00

0.00

0.00

^C^OO.^

13

Proiectare lucrări pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu - unitățile de invatamant, etapa a Il-a

0.00

50.00

0.00

0.00 î

14

Dotare sala sport de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescul" cu turbine

0.00

10.00

0.00

0.00

^^OjOOȚ^

■<

Cap.66.02.71.01

Z

SANATATE

»

i+ooii.oiL:.

■ .wim ::

A

Lucrări in continuare

14 000.00

5 000.00

0.00

0.00

5 000.00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14 000.00

5 000.00

0.00

0.00

5 000.00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

?

: țipo:/:

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

97.00

0.00

0.00

97.00

1

Achiziție centrala termica bazinul Vega

0.00

47.00

0.00

0.00

47.00

2

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

lii.iw;.

c

AUe ehettmeiî de investiții

113.00

40.00

0.00

0.00

40.00

1

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

113.00

40.00

0.00

0.00

40.00

Cap. 70.02.71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

w

Ș:+:i69<io>:+

din care

A

Lucrări in continuare

115.00

124.00

0.00

0.00

124.00

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2(proiectare si execuție)

115.00

115.00

0.00

0.00

115.00

2

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

9.00

0.00

0.00

9.00

B

Lucrări noi

7 048.09

226.00

0.00

0.00

226.00

1

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen (proiectare+executie)

6 928.09

106.00

0.00

0.00

106.00

2

Modernizare, extindere a sistemului de iluminat public

120.00

120.00

0.00

0.00

120.00

(

0.00

410.10

0.00

0.00

410.10

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

166.10

0.00

0.00

166.10

2

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

14.00

0.00

0.00

14.00

3

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei, nr.3

0.00

70.00

0.00

0.00

70.00

4

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

5

Achiziție imobil "Casa Ștefan Z.Ghica Ghiculescu", str.Italiana, nr.4, Ploiești

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

6

Revizuire PUZ Ghighiu Tarla 36

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

•■rtt224.2V:

'«.00/

«.w.

: : <2

A

Lucrări in continuare

45 224.26

496.71

o.oo n

0.00

496.71

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra (statii pompe)

7 231.13

225.00

0.00

0.00

225.00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str: Atelierului (statie pompe)

3 305.87

125.00

0.00

0.00

125.00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare (str. Lupeni)

13 920.54

143.71

0.00

0.00

143.71

5

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate in municipiul Ploiești

20 766.72

1.00

0.00

0.00

1.00

Nr. crt.

’              DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

totala j conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL 2021 ,

observatii

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

-

%

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

1 619.00

0.00

0.00

\

1

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumati, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5,6.

0.00

15.00

0.00

0.00 •

— . . un AzbsA5

Cj

2

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0.00

107.00

0.00

0.00

'J -

3

Registrul spatiilor verzi

0.00

415.00

0.00

0.00

415.00 —

.CLi---'

4

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

5

Studiu de calitate a aerului si Planul integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Ploiești si Comuna Brazi

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

6

Alimentare cu energie electrica rampa ecologizata Teleajan

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

7

Realizarea/Revizuirea harților strategice de zgomot

0.00

160.00

0.00

0.00

160.00

8

Studiu de trafic integrat

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

9

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0.00

400.00

0.00

0.00

400.00

10

Platforme ingropate pentru colectareadeseurilor menajere

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

11

Ansamblu trei moduledestinate colectării selective a deșeurilor cu platforma de beton mobila

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

12

SF Deviere retele-Pietonal Nichita Stanescu

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

13

SF Realizare Microstatie epurare Cartier Mitica Apostol

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE                                 _

____________________ ; 2_____

tvi.v. .       . . ■ .                                        ......................................................

■UIMI

CCilW.

c

Alic chciiuidi Jc investiții

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

1

Modernizare rețea secundara termoficare in municipiul Ploiești

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI______________________________________________

:::l:437;5b:::

. .1 437.su: :

77777777777.—

din care

A

Lucrări in continuare

44 687.45

125.00

0.00

0.00

125.00

1

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București Isi B-dul București 2 (proiectare+executie)

7 422.48

10.00

0.00

0.00

10.00

2

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn) -dirigentie șantier

28 864.47

10.00

0.00

0.00

10.00

3

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Branuselor, Plutelor, Fluturilor, Delfinului (proiectare si execuție)

8 295.50

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

105.00

104.00

0.00

0.00

104.00

B

1

.Lucrări noi

201 542.00

44.00

0.00

0.00

44.00

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

1 395.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Fabricilor (proiectare+executie)

8 889.54

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții (proiectare+executie)

4 612.84

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Pod care asigură legătura dintre strada Apelor și strada Berzei, Municipiul Ploiești (taxe si avize)

1 162.15

10.00

0.00

0.00

10.00

5

Achiziție mijloace de transport public autobuze electrice 12 m șes, Alba lulia, Buzău, Constanța, Ploiești- dotări utilaje si echipamente alimentare cu energie electric a stzatiilor de incarcare rapide si lente

170 371.00

20.00

0.00

0.00

20.00

6

Modernizare Bdul Independentei

15 111.47

10.00

0.00

0.00

10.00

7

Podun/pasarele peste parau Dambu (strada Muzelor, strada Cornetului, in dreptul străzii Badesti, in dreptul străzii Neajlov, in dreptul depozitului Kober, strada Ștrandului, strada Mircea cel Batran, strada Oborului, strada Mihai Bravu)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Nr. crt.

‘              DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

observatii

A?" -

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

Alie cheltuieli de iovesthi i

0.00

1 268.50

0.00

o.»/ 7

I '

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului -limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0.00

1.00

0.00

t c o.o^ț

L00 '-.4

-

h & ■ 44

2

Studiu inundabilitate pentru "Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal"

0.00

40.00

0.00

o.oo Xj

yo*

A* ■

3

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

326.00

0.00

0.00

^316.09 L

4

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluarețpentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

27.00

0.00

0.00

27.00

5

PUZ strada Ștrandului

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

6

Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

7

Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala. (GAL-MIMIU)

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

8

ET, DALI, PT+DE Poduri/pasarele peste parau Dambu (strada Muzelor, strada Cornetului, in dreptul străzii Badesti, in dreptul străzii Neajlov, in dreptul depozitului Kober, strada Ștrandului, strada Mircea cel Batran, strada Oborului, strada Mihai Bravu)

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

9

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

10

DALI, PT, DE Reparatii capitale Pasaj subteran Omnia

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

11

DALI, PT, DE Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

12

Audit financiar SC TCE SA

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

13

DALI Pod str.Berzei

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

14

DALI, PT, DE,Modernizare Bdul.Independentei

0.00

270.00

0.00

0.00

270.00

15

DALI Modernizare străzi: Canarului, Ciocârliei, Răchitei

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

16

Servicii de elaborare documentații de atribuire în vederea demarării procedurilor legale privind încheierea contractelor de achiziții publice necesare implementării proiectului „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT - DEPOU DE TRAMVAIE”

0.00

55.00

0.00

0.00

55.00

17

SF Parcare supraterana zona centrala

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

18

SF Parcare supraterana zona Democrației

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

19

SF Parcare supraterana zona Malu Rosu-str.Dealul cu Piatra

0.00

66.00

0.00

0.00

66.00

20

DALI, DTAC, PT Modernizare Cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Cetinei, Viilor, Acvilei, Mierlei, Prigoriei, Ferigii, Energiei, Trestioarei, Lăstunului, Paltinului, Violetelor, Cercului

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

21

Dirigentie șantier pentru perioada de garanție acordata lucrărilor executate, aferente proiectului: "Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I “ - cod SMIS 40252

0.00

21.50

0.00

0.00

21.50

22

Dirigentie șantier pentru perioada de garanție acordata lucrărilor executate, aferente proiectului: "Creșterea mobilități! transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa 11 “ - cod SMIS 40253

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

DIRECTOR EXECUTIV

Madalina CRĂCIUN

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SERVICIUL INVESTIT!!SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE*

/

BIROU MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3


APROBAT A PRIMAR ANDREI JHViU YOLOSEVICI

LISTA obiective de investitii pe anii 2021-2024


mii lei

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL 2021

BUGET

LOCAL 2022

BUGET

LOCAL 2023

BUGET LOCAL 2024

TOTAL BUGET 2021-2024

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAECHEUFWELI:

/M3:3ip.8ft/

11 -93.0’

H 793.07

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

. dhOO:

:.:W:

: 839.76 y >

: ,«?.lfr : :

C

Alte ihdtuieh de i r <sli ii

0.00

839.76

0.00

0.00

839.76

577.16

577.16

577.16

2 571.24

1

Inscripționare denumire sediu Municipiul Ploiești

0.00

33.10

0.00

0.00

33.10

0.00

0.00

0.00

33.10

2

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

0.00

0.00

0.00

59.50

3

Dotări informatica

0.00

170.00

0.00

0.00

170.00

0.00

0.00

0.00

170.Q0

4

Buget participativ pana la 5%

0.00

577.16

0.00

0.00

577.16

577.16

577.16

577.16

2 308.64

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

:<7686:Qp:<7

: 1 493;00: <

0.b0::<<

<<<l:493;iiȘ7:::

<7:i>628;pi8:;:;>

A

Lucrări in continuare

85.00

83.00

0.00

0.00

83.00

0.00

0.00

0.00

83.00

1

Execuție lucrări pentru demolări construcții /magazii, unitati de invatamant

25.00

23.00

0.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

23.00

2

RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „George Cosbuc"

60.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

60.00

B

Lucrări noi

0.00

449.00

0.00

0.00

449.00

1 628.08

1 000.00

0.00

3 077.08

1

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

808.08

0.00

0.00

818.08

2

Proiectare si execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”I.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0.00

439.00

0.00

0.00

439.00

820.00

1 000.00

0.00

2 259.00

C

Alte cheltuieli de investiții

601.00

961.00

0.00

0.00

961.00

0.00

0.00

0.00 —

961.00

1

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

299.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

«X VA

2

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

0.00

480.00

0.00

0.00

480.00

0.00

0.00

Z * uâai

Pi /

■9 (        '

Wî ig d

Al        j

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

3

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul. Petrolului

0.00

4

Proiectare-Restaurare parțiala, fațada si acoperiș la clădirea Colegiul National „I.L.Caragiale

140.00

5

Proiectare - Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord.

82.00

6

Dotare sala sport de la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil" cu centrale termice

80.00

7

Modernizarea Scolii Gimnaziale „Candiano Popescu" - Cartier Radu de la Afumati in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

8

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structural a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

9

Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

10

Modernizarea si reabilitarea Scolii Gimnaziale „Florin Comisei" (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

11

SF PT RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G.Cosbuc

0.00

12

Documentatii Construire Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala Toma Caragiu

0.00

13

Proiectare lucrări pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu - unitățile de invatamant, etapa a Il-a

0.00

14

Dotare sala sport de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescul" cu turbine

0.00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

A

TOIaL.                                       .......................

Lucrări in continuare

14 0OO;OO. .

14 000.00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

14 000.00

Cap.67.02.71.01

....

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

............

c

Alte cheltuieli de investitii

0*00

0.00

1

Achiziție centrala termica bazinul Vega

o.oo ’

2

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL 2021

BUGET

LOCAL 2022

BUGET

LOCAL 2023

BUGET LOCAL 2024

TOTAL BUGET 2021-2024

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

140.00

0.00

0.00

140.00

0.00

0.00

0.00

140.00

82.00

0.00

0.00

82.00

0.00

0.00

0.00

82.00

44.00

0.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

44.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

: 5 000.00 /

:;>>5ddd.op <

5 000.00

0.00

0.00

5 000.00

0.00

0.00

0.00

5 000.00

5 000.00

0.00

0.00

5 000.00

0.00

0.00

0.00

5 000.00

•V , VAO

/ / A

97.00

0.00

0.00

97.00

0.00

0.00

ni

?i IM

47.00

0.00

0.00

47.00

0.00

0.00

H '47.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

^'O.QO

->50.00Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL 2021

BUGET

LOCAL 2022

BUGET

LOCAL 2023

BUGET LOCAL

2024

TOTAL BUGET 2021-2024

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

v.Wy:

:.:::<::40>00::::::;

c

Alte cheltuieli de investiții

113.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

(MIU

40.00

1

înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accesnt pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

113.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTXL

Y: >

:Yii:ț05i76Y;

din care

A

Lucrări in continuare

115.00

124.00

0.00

0.00

124.00

0.00

0.00

0.00

124.00

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2(proiectare si execuție)

115.00

115.00

1    0.00

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

115.00

2

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

9.00

0.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

9.00

B

Lucrări noi

7 048.09

226.00

0.00

0.00

226.00

4 922.83

4 922.83

500.00

10 571.66

1

Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen (proiectare+executie)

6 928.09

106.00

0.00

0.00

106.00

4 500.00

4 500.00

0.00

9 106.00

2

Modernizare, extindere a sistemului de iluminat public

120.00

120.00

0.00

0.00

120.00

422.83

422.83

500.00

1 465.66

C

Alte cheltuieli dc investiții

0.00

410.10

0.00

0.00

410.10

0.00

0.00

0.110

410.10

1

2

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

166.10

0.00

0.00

166.10

0.00

0.00

0.00

166.10

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

14.00

0.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

14.00

3

Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuințelor sociale din Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str.Catinei, nr.3

0.00

70.00

0.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

70.00

4

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

5

Achiziție imobil "Casa Ștefan Z.Ghica Ghiculescu", str.Italiana, nr.4, Ploiești

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

6

Revizuire PUZ Ghighiu Tarla 36

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI__________________________________________

“45::Z24;26:.:.

: : :0;00: : :-

0;0»:

ZZSxOWijY

din care

■ <, z y 'î

A

Lucrări in continuare

45 224.26

496.71

0.00

0.00

496.71

0.00      i

0.00

Ț1.00

‘X.’d496;71

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna)

0.00     1

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu: str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra (statii pompe)

7 231.13

225.00

0.00

0.00

225.00

0.00

0.00

• Iji.oo y-y.

,   225.00

/ -Y /

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str: Atelierului (statie pompe)

3 305.87

125.00

0.00

0.00

125.00

0.00

0.00

<40:00—

125.00

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Nr. crt.

0

1

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare (str. Lupeni)

5

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate in municipiul Ploiești

C

Alte cheltuieli de investiții

I

Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumati, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6.

2

Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

3

Registrul spatiilor verzi

4

Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

5

Studiu de calitate a aerului si Planul integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Ploiești si Comuna Brazi

6

Alimentare cu energie electrica rampa ecologizata Teleajan

7

Realizarea/Revizuirea harților strategice de zgomot

8

Studiu de trafic integrat

9

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

10

Platforme ingropate pentru colectareadeseurilor menajere

11

Ansamblu trei moduledestinate colectării selective a deșeurilor cu platforma de beton mobila

12

SF Deviere retele-Pietonal Nichita Stanescu

13

SF Realizare Microstatie epurare Cartier Mitica Apostol

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

(

Alte cheltuieli de investitii

1

Modernizare rețea secundara termoficare in municipiul Ploiești

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOTAL

din care

A

Lucrări in continuare

1

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-duI București Isi B-dul București 2 (proiectare+executie)

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL 2021

BUGET

LOCAL 2022

BUGET

LOCAL 2023

BUGET LOCAL 2024

TOTAL BUGET 2021-2024

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

13 920.54

143.71

0.00

0.00

143.71

0.00

0.00

0.00

143.71

20 766.72

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1 619.00

0.00

0.00

1 619.00

545.00

0.00

0.00

2 164.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

107.00

0.00

0.00

107.00

0.00

0.00

0.00

107.00

0.00

415.00

0.00

0.00

415.00

545.00

0.00

0.00

960.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

75.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

160.00

0.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

160.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

400.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

10.00

X 0.00

.'OM'

:.:10.00::

: . O.00:::::: ::

OyW/o

<>JW

:: :10.00: <:

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

o.oo

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

7>.

>246i24.45<

: r:-437?Ștt;.

^"7 . A 4

44 582.45

125.00

0.00

0.00

125.00

4 000.00

4 173.08

10^8

7 422.48

10.00

0.00

0.00

10.00

4 000.00

2 800.00

. -L w

&

is J

6 810.00

/ * _

V W 9- '

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

2

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn) -dirigentie șantier

3

Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile: Branuselor, Plutelor, Fluturilor, Delfinului (proiectare si execuție)

4

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

B

Lucrări noi

1

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona Altex)

2

Refacere sistem rutier Cartier Mimiului, străzile: Mimiului, Intrarea Beiuș, Astrei, Fierarilor, Fabricilor (proiectare+executie)

3

Refacere sistem rutier Cartier Râfov, străzile: Intrarea Lanului, Târgului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Săvulescu, Pieții (proiectare+executie)

4

Pod care asigură legătura dintre strada Apelor și strada Berzei, Municipiul Ploiești (taxe si avize)

5

Achiziție mijloace de transport public autobuze electrice 12 m șes, Alba lulia, Buzău, Constanța, Ploiești- dotări utilaje si echipamente alimentare cu energie electric a stzatiilor de incarcare rapide si lente

6

Modernizare Bdul Independentei

7

Poduri/pasarele peste parau Dambu (strada Muzelor, strada Cornetului, in dreptul străzii Badesti, in dreptul străzii Neajlov, in dreptul depozitului Kober, strada Ștrandului, strada Mircea cel Batran, strada Oborului, strada Mihai Bravu)

8

Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești (proiectare+executie)

9

Modernizare Cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Cetinei, Viilor, Acvilei, Mierlei, Prigoriei, Ferigii, Energiei, Trestioarei, Lăstunului, Paltinului, Violetelor, Cercului

Alte cheltuieli de investitii

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

2

Studiu inundabilitate pentru "Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal"

3

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

4

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

5

PUZ strada Ștrandului

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL 2021

BUGET

LOCAL 2022

BUGET

LOCAL 2023

BUGET LOCAL

2024

TOTAL BUGET

2021-2024

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

28 864.47

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

8 295.50

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1 373.08

2 000.00

3 374.08

104.00

0.00

0.00

104.00

0.00

0.00

0.00

104.00

201 542.00

44.00

0.00

0.00

44.00

0.00

1 000.00

8 595.91

9 639.91

1 395.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

8 889.54

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

4 612.84

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1 162.15

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

170 371.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

15 111.47

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

1 000.00

4 000.00

5 010.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 000.00

3 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 595.91

1 595.91

0.00

1 268.50

0.00

o.oo

1 268.50

0.00

0.00

0.00

1 268.50

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

326.00

0.00

0.00

326.00

0.00

0.00

0.00

326.00

0.00

27.00

0.00

0.00

27.00

0.00

0.00

<i‘

-./O.OO

1 27.00 A

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

\ 40.00

10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitorii din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane - zone verzi/parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL.


Reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala. (GAL-MIMIU)


ET, DALI, PT+DE Poduri/pasarele peste parau Dambu (strada Muzelor, strada Cornetului, in dreptul străzii Badesti, in dreptul străzii Neajlov, in dreptul depozitului Kober, strada Ștrandului, strada Mircea cel Batran, strada Oborului, strada Mihai Bravu)


SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești


DALI, PT, DE Reparatii capitale Pasaj subteran Omnia


DALI, PT, DE Reparație capitala Pavaj pietonal central, zona fostelor magazine Mercur si Unirea


Audit financiar SC TCE SA


DALI Pod str.Berzei


DALI, PT, DE,Modernizare Bdul.Independentei


DALI Modernizare străzi: Canarului, Ciocârliei, Răchitei


Servicii de elaborare documentații de atribuire în vederea demarării procedurilor legale privind încheierea contractelor de achiziții publice necesare implementării proiectului „REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ ȘI TRANSPORT - DEPOU DE TRAMVAIE”


SF Parcare supraterana zona centrala


SF Parcare supraterana zona Democrației


SF Parcare supraterana zona Malu Rosu-str.Dealul cu Piatra


DALI, DTAC, PT Modernizare Cartier Mitica Apostol, străzile: Gaterului, Cetinei, Viilor, Acvilei, Mierlei, Prigoriei, Ferigii, Energiei, Trestioarei, Lăstunului, Paltinului, Violetelor, Cercului


Dirigentie șantier pentru perioada de garanție acordata lucrărilor executate, aferente proiectului: "Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I “ - cod SMIS 40252


Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL 2021

BUGET

LOCAL 2022

BUGET

LOCAL 2023

BUGET LOCAL

2024

TOTAL BUGET

2021-2024

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

0.00

7.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

75.00

0.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

75.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

25.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

270.00

0.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

270.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

55.00

0.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

55.00

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

0.00

0.00

0.00

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

67.00

0.00

0.00

0.00

67.00

0.00

66.00

0.00

0.00

66.00

0.00

0.00

0.00

66.00

0.00

4.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

21.50

0.00

0.00

21.50

0.00

0.00

0.00

21.50

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL 2021

BUGET

LOCAL 2022

BUGET LOCAL 2023

BUGET LOCAL

2024

TOTAL BUGET 2021-2024

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

s

6

7

22

Dirigentie șantier pentru perioada de garanție acordata lucrărilor executate, aferente proiectului: "Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II “ - cod SMIS 40253

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

6.00

DIRECTOR EXECUTIV Madalina CRĂCIUN

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUM

SERVICIUL DEZVOLTARE. ADMINISTRARE UNITĂȚI DE I ' VATAMANT SI SANA

BIROU MOBILITATE SI TRAFIC UR

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 475 din data 22.04.2021


PRIMAR

Andrei-Liviu Volosevici

NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investitii finanțate din bugetul local aferent anului 2021 pentru

“PARCUL MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”

Capitolul 67.02.71.01 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • C. Alte cheltuieli de investitii - Parc Municipal Ploiești Vest - 50.000 lei

 • 1) SF + PT + execuție “Sistem de monitorizare video Parc Municipal Ploiești Vest” - 1 bucata = 10.000 lei

Conform planului de paza si raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica la Parcul Municipal Ploiești Vest, este necesara implementarea unui sistem de supraveghere video.

 • 2) Conducta BY PASS - 2 bucăți = 25.000 lei

Conform adresei numărul 760/29.11.2016 de la pompieri este necesara montarea unei conducte BY PASS, atat la rezervorul 1, cat si la rezervorul 2, pentru a se obține autorizația de la aceștia.

 • 3) SF + PT + execuție Magazie structura ușoara - 1 bucata = 15.000 lei, necesara pentru a proteja mașina de curatat gheata.

întocmit,

Radu Elena-Adelina

Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest, Constantin Donald Nicolae

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA___________

//£ ^ec


APRO

PRIN

ANDREI LIVHl


NOTA DE FUNDAMENTARE Buget local 2021 - 2024

Capitolul 51.02.71.01 - AUTORITATI PUBLICE

C.Alte cheltuieli de investitii

l.Inscriptionare denumire sediu Municipiul Ploiești

In anul 2020 a fost incheiat un contract de furnizare si montare ce a avut ca scop realizarea unei firme verticale luminoase cu iluminare LED, formata din litere volumetrice luminoase de culoare albastra.

Valoarea totala a contractului a fost de 65.331 lei cu TVA.

Lucrarie au fost finalizate si recepționate conform proces verbal nr.5134/02.03.2021.

Grafic plati:

2020- 32.253,76 lei

2021-33.077,24 lei.

Pentru asigurarea platilor conform contract si a taxelor aferente este necesara suma de 33.100,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 33,10 mii lei.

Capitolul 67.02.71.01 - CULTURA RECREERE SI RELIGIE

C.Alte cheltuieli de investitii

l.Achizitie centrala termica bazinul Vega

Clubul Sportiv Municipal Ploiești are in administrare Bazinul de inot Vega amplasat pe strada Vega nr. 8B. Construcția a fost finalizata in anul 1968 si a fost utilizata permanent ca bazin de inot. In acest bazin isi desfasoara activitatea secția de inot a clubului care are rezultate deosebite la nivel național.

Pentru incalzirea apei la o temperatura optima a fost realizata in aceeași perioada o centrala termica prevăzută cu 2 cazane din otel. Din anul 1968 cazanele nu au fost inlocuite ci doar reparate. In anul 2020 au fost semnalate probleme grave de funcționare a acestor echipamente.

Pentru rezolvarea situației, Municipiul Ploiești a incheiat un contract de furnizare nr. 17637/22.09.2020 avand ca obiectiv “Achiziție si montare centrala termica pentru bazinul de inot Vega”. Centrala a fost montata si recepționată conform Procesului Verbal de recepție nr. 978/14.01.2021.

Pentru plata centralei termice si a lucrărilor de montaj propunem alocarea sumei de 47.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 47,00 mii lei.

Capitolul 70.02.71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

A. Lucrări in continuare                                      r ?

 • l .Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptuLbldcurilor R1 si R2 (proiectare si execuție).

Versantul din dreptul blocurilor R1 si R2 de pe strada Andrei Muresanu a inceput sa se surpe datorita faptului ca de-a lungul timpului nu s-au efectuat lucrări de refacere a șanțurilor de garda existente si nici lucrări de consolidare minime, singurele lucrări ce au fost executate fiind montarea unor borduri prefabricate pe post de ziduri de sprijin.

Pentru realizarea acestui obiectiv s-a incheiat un contractul de lucrări nr.1397/18.01.2018, ce a avut ca obiect: “Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2 (proiectare+executie)”.

Execuția lucrărilor nu a fost finalizata in termenul asumat de către SC Protenco Bau Profesional SRL, fapt ce a condus la rezilierea contractului de lucrări.

In anul 2020 Municipiul Ploiești a incheiat un contract de prestări servicii avand ca obiect „ET - Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2 “ .

Scopul contractului a fost stabilirea prin expertiza tehnica a soluției privind continuarea lucrărilor la obiectivul de investitii sus menționat, in conformitate cu legislația in vigoare.

Pentru continuarea si finalizarea acestor lucrări de consolidarea versantului sus menționat, este necesar incheierea unui contract de lucrări ce va avea ca obiect: “Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2 (proiectare+executie) - rest de executat”.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica a contractului de lucrări, propunem alocarea sumei de 115.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 115,00 mii lei.

 • 2 . Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

In vederea finalizării obiectivului de investitii menționat mai sus a fost incheiat contractul de lucrări nr. 26468/29.11.2017 cu Asocierea SC Colen Impex SRL - SC Europan Prod SRL.

Obiectivul a beneficiat de finanțare prin Programul de finanțare a locuințelor destinate chiriașilor evacuati din locuințele retrocedate foștilor proprietari, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificări si completări prin Legea 84/2008.

 • - Valoare contract lucrări: 11.709.307,90 lei cu TVA.

 • - Pentru executarea lucrărilor a fost obtinuta autorizația de construire nr. 166/22.04.2016.

 • - Din sumele alocate se decontează si serviciile de dirigentie de șantier, asistenta tehnica si taxa ISC.

Informații financiare

 • 1. Valoarea totala a proiectului(investitiei) - 16.377.600,00 lei, (inclusiv TVA) din care C+M - 14.404.135,00 lei, (inclusiyTVA)

 • 2. Grafic de finanțare                                                 /

2007:- 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

 • - 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat - Fondul National.d$ Dezvoltare

3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local

2008: - 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local

2010:- 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

2011:- 1.257.917,12 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

9.499,66 lei - asistenta tehnica - buget local

5.187,94 lei - dirigentie de șantier - buget local

2014: - 33.000 lei - cheltuieli proiectare - refacere documentație tehnica pentru rest de executat.

2018:: 1.228.563,28 lei cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

3.783.026,59 lei cheltuieli execuție lucrări - buget local(Credit Exim)

2019: 2.265.829,31 lei cheltuieli execuție lucrări - buget de stat;

547.505,621ei cheltuieli execuție lucrări - buget local;

2.452.745.89 lei cheltuieli execuție lucrări.

2020: 51.706.90 lei cheltuieli execuție lucrări - buget local;

 • 3. Stadiul fizic actual: lucrări executate: 100% si recepționate.

Pentru plata taxelor aferente punerii in funcțiune a lifturilor aflate in dotarea celor sase blocuri, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 9.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 9,00 mii lei.

C.Alte cheltuieli de investitii

 • 2. SF, PT, DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale”

Ca urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2016 de aprobare a Regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, au fost propuse si aprobate doua tipuri de chioșcuri stradale.

Acestea sunt construcții ușoare de mici dimensiuni, cu caracter temporar, avand una din laturi (sau mai multe) deschise, amplasate pe spațiul public, in care se vând flori, ziare, reviste, băuturi răcoritoare, țigări, obiecte de mici dimensiuni de artizanat sau suveniruri si altele similare.

Pentru execuția acestor chioșcuri tip 1 si tip 2, este necesara elaborarea unui proiect tip.

In acest scop a fost incheiat contractul nr. 23392/20.11.2019 cu S.C. Complex Design S.R.L., in valoare de 13.685 lei cu TVA.

Pentru plata serviciilor achiziționate si a avizelor necesare propunem alocarea sumei de 14.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 14,00 mii lei.

3. Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflatei nrisc de,^l sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4 - reabilitarea locuintelorcsociale


^111 1Ut sociale din


■’i


Cartierul Ploiești Nord B1.27.B str. Catinei, nr.3.


sy-.....z v,/


Municipiul Ploiești, prin Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești; a


elaborate o Strategie de Dezvoltare Locala, care a fost aprobata spre finanțare de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației.


Urmare acestui fapt, in cadrul Programului Operațional si Regional, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, se vor finanța investitii in valoare de 4.125.000 euro, constând in reabilitare locuințe sociale, modernizare străzi si amenajare spatii verzi.

Pentru accesarea acestor fonduri si realizarea obiectivului de investitii a fost incheiat acordul cadru de servicii de proiectare nr. 23649/22.11.2019 si contractul subsecvent de servicii nr. 4744/10.03.2020, incheiat cu SC Sigm Home Projects S.R.L.

Valoarea contractului subsecvent este de 173.900 lei cu TVA.

In vederea realizării obiectivului, vor fi elaborate următoarele documentatii:

 • - fisa de proiect si tema de proiectare conform obiectivelor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala.

 • - studiilor de teren(studii topografice, documentatii cadastrale, studii geotehnice, hidrologice-dupa caz, expertize tehnice) pentru proiectele individuale;

 • - intocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;

 • - elaborare cerere de finanțare aferenta proiectului individual si servicii de incarcare pe platforma MYSMIS;

 • - intocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor;

 • - intocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de servicii si lucrări necesare pentru implementarea proiectului;

 • - asistenta pe perioada evaluării proiectului individual.

Indicatorii tehnico-economici ai investiției au fost aprobati conform H.C.L. nr. 269/13.08.2020, valoarea totala a investiției fiind de 4.745.705,44 lei cu TVA.

Documentația a fost transmisa spre avizare la G.A.L. Ploiești.

Pentru plata parțiala a serviciilor, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 70.000,00 lei, diferența urmând a fi alocata la prima rectificare a bugetului.

Suma prevăzută in bugetul local este de 70,00 mii lei.

 • 4. Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

Având în vedere exercițiul financiar European 2021-2027 derulat prin:

 • - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - fonduri structurale: (POR, POC A, POCU, etc)

 • - Ministerul Fondurilor Europene - fonduri europene

 • - Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare;

 • - Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 -2027;

 • - Programul Operațional Educație și Ocupare;

 • - Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

 • - Programul Operațional Sănătate 2021-2027;

 • - Programul Operațional Asistență Tehnică 2021 -2027:;

 • - Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027.

- Fonduri nerambursabile

 • - Programul de mediu

 • - Programu cultura

 • - ELENA, LIFE, URBACT, etc este necesara incheierea unui contract de servicii de consultanta pentru elaborarea documentațiilor tehnice si a cererilor de finanțare.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 30.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 30,00 mii lei.

 • 5. Modificare PUZ Ghighiu Tarla 36

In vederea aducerii la indeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 21/12.02.2021, privind stabilirea amplasamentului pentru construirea Spitalului Municipal de Urgenta pe terenul situat in Ploiești, strda Ghighiului nr. 25C, este necesar ca “PUZ parcelare teren T36 - A495 str. Ghighiului - Ploiești - schimbare destinație teren din zona rețele tehnico edilitare si culturi agricole in zona pentru locuințe individuale, zona amenajari sportive, instituții si servicii” sa fie modificat.

In acest sens este necesar incheierea unui contract de prestări servicii de proiectare pentru care propunem suma de 50.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 50,00 mii lei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

 • A. Lucrări in continuare

 • 1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str.Elena Doamna).

In anul 2018 au fost executate lucrări de modernizare pe strada Elena Doamna. In conformitate cu HCL 90/2010, odata cu lucrările de modernizare au fost executate racorduri la rețeaua de canalizare stradala, conform contractului subsecvent nr. 16910/21.08.2018, incheiat cu asocierea SC Alpenside SRL-SC Straco Grup SRL- SC Marconstruct Impex SRL in valoare de 69.893,90 lei cu TVA.

Pentru plata taxelor necesare recepției la terminarea lucrărilor, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 2.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 2,00 mii lei.

 • 2. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu: str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra.

Pentru realizarea lucrărilor in Cartierul Mimiu a fost incheiat contractul subsecvent de lucrări nr. 1827/25.01.2018 in baza Acordului cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr.15850/03.03.2014 cu asocierea SC Alpenside SRL-SC Straco Grup SRL- SC Marconstruct Impex SRL.

Informații financiare:

2018:3.529.431,76 lei, inclusiv TVA;

2019:1.183.498,05 lei, inclusiv TVA;

2020: 624.025,60 lei, inclusiv TVA;

Având in vedere ca lucrările se vor desfasura si in anul 2021, pemgx.^ plata restului de executat la stațiile de pompare si a taxelor necesare finalizarii^ihveâțitie^, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 225.000,00 lei. X ( ' Suma prevăzută in bugetul local este de 225,00 mii lei.

 • 3. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str: Atelierului.

Pentru realizarea lucrărilor in Cartierul Rafov a fost incheiat contractul subsecvent de lucrări nr.4243/27.02.2018 in baza Acordului cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03.2014 cu asocierea SC Alpenside SRL-SC Straco Grup SRL- SC Marconstruct Impex SRL.

Informații financiare:

2018: 950.988,49 lei, inclusive TVA;

2019:1.215.181,21 lei, inclusive TVA;

2020: 39.094,95 lei, inclusive TVA;

Având in vedere ca lucrările se vor desfasura si in anul 2021, pentru plata restului de executat la statia de pompe si a taxelor necesare finalizării investiției, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 125.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 125,00 mii lei.

 • 4. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modernizare străzi zona Bunavestire, inclusiv canalizare (str. Lupeni);

Pentru realizarea lucrărilor in Cartierul Bunavestire a fost incheiat contractul subsecvent de lucrări nr. 1828/25.01.2018 in baza Acordului cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr.15850/03.03.2014 cu asocierea SC Alpenside SRL-SC Straco Grup SRL- SC Marconstruct Impex SRL.

Pentru plata lucrărilor executate si a taxelor necesare recepției la terminarea lucrărilor, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 143.710,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 143,71 mii lei.

 • C. Alte cheltuieli de investitii

 • 1. Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumati, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 3, 5, 6.

Municipiul Ploiești, prin Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești, a elaborat o Strategie de Dezvoltare Locala, care a fost aprobata spre finanțare de ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației.

Urmare acestui fapt, in cadrul Programului Operațional si Regional, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, se vor finanța investitii in valoare de 4.125.000 euro, constând in reabilitare locuințe sociale, modernizare străzi si amenajare spatii verzi.

Pentru accesarea acestor fonduri si realizarea obiectivului de investitii a fost incheiat acordul cadru de servicii de proiectare nr.24351/02.12.2019 si contractul subsecvent de servicii nr. 3000/13.02.2020, incheiat cu Asocierea SC Intergroup Engineering S.R.L. - SC Moctezuma Consulting SRL.

Valoarea contractului subsecvent este de 14.278.52 lei cu TVA.

In vederea realizării obiectivului, vor fi elaborate următoarele documentatii:

-fisa de proiect si tema de proiectare conform obiectivelor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala.                         ... -ț

-studiilor de teren(studii topografice, documentatii cadastrale, s^dî^ geotehnice, hidrologice-dupa caz, expertize tehnice) pentru proiectele'ihdividuale;'

-întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție; țs! V

-elaborare cerere de finanțare aferenta proiectului individualț’si servicii'deu incarcare pe platforma MYSMIS;                                       i $ y'

-Întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor;

-intocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de servicii si lucrări necesare pentru implementarea proiectului;

-asistenta pe perioada evaluării proiectului individual.

Pentru plata serviciilor contractate si a avizelor necesare, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 15.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 15,00 mii lei.

 • 2. Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatea vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

Municipiul Ploiești, prin Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești, a elaborat o Strategie de Dezvoltare Locala, care a fost aprobata spre finanțare de ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației.

Urmare acestui fapt, in cadrul Programului Operațional si Regional, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, se vor finanța investitii in valoare de 4.125.000 euro, constând in reabilitare locuințe sociale, modernizare străzi si amenajare spatii verzi.

Pentru accesarea acestor fonduri si realizarea obiectivului de investitii a fost incheiat acordul cadru de servicii de proiectare nr.24351/02.12.2019 si contractul subsecvent de servicii nr. 2999/13.02.2020, incheiat cu Asocierea SC Intergroup Engineering S.R.L. - SC Moctezuma Consulting SRL.

Valoarea contractului de servicii: 105.270,37 lei cu TVA.

In vederea realizării obiectivului, vor fi elaborate următoarele documentatii:

 • - fisa de proiect si tema de proiectare conform obiectivelor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala.

 • - studiilor de teren(studii topografice, documentatii cadastrale, studii geotehnice, hidrologice-dupa caz, expertize tehnice) pentru proiectele individuale;

 • - intocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;

 • - elaborare cerere de finanțare aferenta proiectului individual si servicii de incarcare pe platforma MYSMIS;

 • - intocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor;

 • - intocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de servicii si lucrări necesare pentru implementarea proiectului;

 • - asistenta pe perioada evaluării proiectului individual.

Pentru plata serviciilor contractater si a avizelor necesare, propunem alocarea de la bugetul local a sumei de 107.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 107,00 mii lei.

 • 3. Registrul spatiilor verzi

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind regl|lnpnjar^a"Ji^ administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, Municipiului Ploiești are obligația'. elaborării, organizării si administrării registrului spatiilor verzi de’ pe domeniul public si privat al municipalității.                                      |

Prin realizarea Registrului local al spatiilor verzi se urmărește inventarierea si -transpunerea in format GIS a spatiilor verzi si a speciilor de arbori existenți in municipiul Ploiești, precum si a caracteristicilor calitative si cantitative ale acestora.

Importanta acestui proiect deriva din necesitatea creării unui sistem de management al spatiilor verzi si a speciilor de arbori existenți in municipiul Ploiești, pentru o mai buna gestionare a potențialului acestora, cu implicații atat asupra echilibrului ecologic (ecosistemelor), cat si asupra siguranței si calității vieții locuitorilor municipiului.

In acest fel se vor pune bazele unui sistem de monitorizare a spatiilor verzi si arborilor din municipiul Ploiești si se realizează Registrul local al spatiilor verzi, conform obligațiilor prevăzute de lege.

Pentru plata serviciilor sus menționate propunem alocarea de la bugetul local a următoarelor sumei de 960.000 lei, repartizata astfel:

2021 : 415.000 lei

2022 : 545.000 lei.

Suma totala prevăzută in bugetul local multianual este de 960,00 mii lei, din care 415 mii lei in acest an.

 • 4. Creșterea gradului de siguranța al cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București.

Municipiul Ploiești, prin Asociația Grupul de Acțiune Locala Ploiești, a elaborat o Strategie de Dezvoltare Locala, care a fost aprobata spre finanțare de ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației.

Urmare acestui fapt, in cadrul Programului Operațional si Regional, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, se vor finanța investitii in valoare de 4.125.000 euro, constând in reabilitare locuințe sociale, modernizare străzi si amenajare spatii verzi.

Pentru accesarea acestor fonduri si realizarea obiectivului de investitii a fost incheiat acordul cadru de servicii de proiectare nr.24351/02.12.2019 si contractul subsecvent de servicii nr. 2998/13.02.2020, incheiat cu Asocierea SC Intergroup Engineering S.R.L. - SC Moctezuma Consulting SRL.

Valoarea contractului de servicii: 1.497,80 lei cu TVA.

In vederea realizării obiectivului, vor fi elaborate următoarele documentatii:

 • - fisa de proiect si tema de proiectare conform obiectivelor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala.

 • - studiilor de teren(studii topografice, documentatii cadastrale, studii geotehnice, hidrologice-dupa caz, expertize tehnice) pentru proiectele individuale;

 • - intocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;

 • - elaborare cerere de finanțare aferenta proiectului individual si servicii de incarcare pe platforma MYSMIS;

 • - intocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor;

 • - intocmirea documentațiilor de atribuire a contractelor de servicii si lucrări necesare pentru implementarea proiectului;

 • - asistenta pe perioada evaluării proiectului individual.

Pentru plata a serviciilor contractate si a avizelor necesare, propuneiia âlocarșa de la bugetul local a sumei de 2.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 2,00 mii Iei. i(7 ' a h ) fi

 • 13. SF Deviere rețea canalizare pluviala Piața Victoriei^

Nichita Stanescu

In Municipiul Ploiești, in Piața Victoriei este o zona pietonala unde~sunt amplasate spatii comerciale, care au rol polarizator pentru cetățenii municipiului Ploiești, cat si pentru turiști si vizitatori. Astfel, funcțiunile zonei sunt intercalate: locuințe colective si spatii de prestări servicii, toate avand necesitați proprii.

Din punct de vedere urbanistic, se propune reconfigurarea spațiului urban prin amplasarea de chioșcuri cu destinație Street food, intercalând terasele aferente acestora cu zonele de relaxare si promenada.

In scopul imbunatatirii situației existente, pe pasajul pietonal urmeaza a fi amplasate 15 chioșcuri, pentru care au fost incheiate contracte de Închiriere si pentru care trebuie asigurate accesul la rețelele de utilitati.

Pentru asigurarea accesului la rețeaua de utilitati si amplasarea chioșcurilor este necesar elaborarea unui studiu de fezabilitate care va analiza posibilitatea tehnica de execuție a utilităților aferente chioșcurilor ce vor fi amplasate pe zona pietonala Nichita Stanescu.

Valoarea estimata a contractului de prestări servicii este de 25.000 lei cu TVA.

Suma prevăzută in bugetul local este de 25,00 mii lei.

 • 14. SF Realizare Microstatie epurare Cartier Mitica Apostol

In baza contractului subsevent nr. 10815/2018: "Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti”-cartier Mitica Apostol, au fost finalizate lucrările de realizare a rețelei de canalizare, inclusiv a racordurilor pentru cetateni.

Pentru ca rețeaua de canalizare nou creata sa devină funcționala, este necesara elaborarea unei soluții tehnice pentru deversarea apelor uzate menajere colectate din acest cartier.

In acest scop este necesara elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea unei microstatii de epurare.

Pentru plata serviciilor de proiectare si a avizelor solicitate, se propune alocarea sumei de 200.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 200,00 mii lei.

Capitolul 81.02.71.01 - COMBUSTIBIL SI ENERGIE

C.Alte cheltuieli de investitii

1.Moderniza re rețea secundara termoficare in municipiul Ploiești

In baza “Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie pentru municipiul Ploiești” si a „Actului Adițional nr.4/25.04.2019, art.2, pct.2.2.1.2.-Municipiul Ploiești, proprietar al sistemului de distribuție si producție cu capacitate redusafate.obligația de a realiza investitii in rețeaua de distribuție.

Având in vedere ca valoarea investițiilor trebuie sa fie cel^pdtinlvaladreayf Redeventei primite de la Concesionar, este necesara realizarea modernizarii-fetelek secundare de termoficare a municipiului Ploiești.

In acest scop este necesara elaborarea unor documentatii tehnice avand ca obiect modernizarea rețelei secundare de termoficare in municipiul Ploiești.

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii de proiectare, se propune alocarea sumei de 10.000,001ei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 10,00 mii lei.

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

 • B. Lucrări noi

 • 8. Realizare drumuri si rețele tehnico-edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

In cartierul Ghighiu vor fi realizate mai multe obiective de investitii prin Compania Naționala de Investiții, pentru care municipalitatea are obligația de a asigura bransarea la rețelele de utilitati.

Lucrările ce vor fi realizate vizeaza extinderea rețelelor tehnico-edilitare, a drumurilor si acceselor pe amplasamentul situat in strada Ghighiu, nr.25C, respectiv: rețeaua de canalizare menajera si pluviala, inclusiv racodurile de canalizare, a cărei dimensionare va tine cont de dezvoltarea viitoare a zonei (conform PUZ), rețeaua de alimentare cu apa potabila, inclusiv branșamente, circulatii pietonale si rutiere, rețeaua de iluminat public, realizarea de spatii verzi si de odihna, realizarea zonei dalata pietonala si zone de spațiu verde amenajat.

Pentru realizarea acestor lucrări propunem alocarea in bugetul multianual a sumei de 3.000 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul local multianual este de 3.000,00 mii lei.

 • C. Alte cheltuieli de investitii

5. PUZ Strada Ștrandului

Municipiul Ploiești isi propune realizarea obiectivului de investitii “Reconfigurare infrastructura rutiera pe str. Ștrandului, construire piste pentru biciclete si pietoni, construire statie capat de linie, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Strandului/Dnlb”, cu finanțarea acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

In cadrul acestui proiect este prevăzut “PUZ strada Ștrandului” pentry-care este incheiat un contract de prestări servicii nr. 27060/18.12.2018 i^Pvaloare^^ 32.000,00 lei fara TVA.                                        h

Suma prevăzută in bugetul local este de 40,00 mii lei. I «d V;

Ao

9. SF Realizare drumuri si rețele tehnico-edilitare Cartier/phighiu Ploiești

Intre Municipiul Ploiești si S.C. HYDRO DESIGN & ENGINEERING S.R.L. a fost incheiat contractul de prestări servicii nr. 25348/2020 pentru elaborarea studiului de fezabilitate: "Realizare drumuri si rețele tehnico - edilitare cartier Ghighiu”.

Obiectivul contractului il reprezintă elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea utilităților si a drumurilor pe amplasamentul situat in strada Ghighiu, nr.25C si anume: rețeaua de canalizare menajera si pluviala, inclusiv racodurile de canalizare, a cărei dimensionare va tine cont de dezvoltarea viitoare a zonei (conform PUZ), rețeaua de alimentare cu apa potabila, inclusiv branșamente, circulatii pietonale si circulatii rutiere, reteua de iluminat public, realizarea de spatii verzi si de odihna, realizarea zonei dalata pietonala si zone de spațiu verde amenajat.

Pentru plata primei etape a contractului de servicii de proiectare, se propune alocarea sumei de 75.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 75,00 mii lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MADALINA CRĂCIUN

SEF SERVICIU INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA


za


A ]

Andrei LIX


fa.

oAfe

&-!

LOSEVICI^'

VNOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET LOCAL 2021-2024

CAP. 65.02.71.01 - INVATAMANT

B. LUCRĂRI NOI

 • 1. Execuție lucrări pentru demolări constructii/magazii-unitati de invatamant

Pentru realizarea de noi obiective, respectiv Grădiniță cu program normal Aleea Laurilor si Grădiniță cu program prelungit de pe str. Poștei cat si lucrări de modernizare - eficientizare energetica la Grădiniță cu program prelungit nr.23, se impune desființarea unor construcții aflate in proprietatea Municipiului Ploiești, existente pe amplasamente, după cum urmeaza: magazie (C2) de la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil”, magazie (C5) de la Grădiniță cu program prelungit nr.23 si construcțiile C3-C4 de pe str. Poștei nr.23.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.492/28.11.2019 s-au aprobat proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Demolare clădiri (magazie C2 de la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” - anexa nr.l, magazie C5 de la Grădiniță cu program prelungit nr.23 - anexa nr.2 si construcții C3, C4 de pe str. Poștei nr.23 - anexa nr.3" aflate in proprietatea municipiului Ploiești.

La data de 16.09.2020 a fost incheiat contractul de lucrări nr.l7254 in valoare totala de 58,27 mii lei.

Pentru finalizarea lucrărilor aferente contractului mai sus menționat (magazie C5 de la Grădiniță cu program prelungit nr.23), se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021 a sumei de 23,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 23,00 mii lei.

Total buget 2021-2024: 23,00 mii Iei.

 • 2. RTE Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „George Cosbuc”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.476/12.12.2017 s-a aprobat predarea către M.D.R.A.P.F.E. prin Compania Națională de Investiții „C.N.L” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 900 mp, liber de orice sarcini, în vederea realizării de către „C.N.L” - S.A. a obiectivului „Sală de educație fizică școlară, str. Alexandru Lapușneanu nr.l7 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”. Cheltuielile pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) se vor finanța de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești. La data de 30.03.2018, a fost incheiat protocolul de predare-primire a terenului către M.D.R.A.P., prin C.N.L

Prin analiza cost - beneficiu a obiectivului de investitii se urma.reste.4in rezultat pozitiv, in sensul asigurării cadrului necesar desfășurării orel^^ehâbW^^ fizica la Școala Gimnaziala „George Cosbuc”.                                \

Prin Hotararea Consiliului Local nr.60/2021 s-au aprobai studiul d^ fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de inves^ie <<R.TiE./^ Sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială „George Coșbuc”»?/$4%

Fata de cele prezentate mai sus, se propune alocarea in buge^to^^® Municipiului Ploiești pe anul 2021 a sumei de 60,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 60,00 mii lei.

Total buget 2021-2024: 60,00 mii Iei.

 • B. LUCRĂRI NOI

 • 1. Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord

In anul 2020, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciului de proiectare (PT, DTAC, DE) si totodată la actualizarea indicatorilor tehnico-economici ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 5 8/2021 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Național „Mihai Viteazul” - aripa nord» aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.503/20.12.2017.

Principalii indicatori tehnico - economici aferenți investiției:

Total general, fara TVA: 3.635.867,45 lei;

cu TVA: 4.326.682,26 lei;

Din care C+M: 2.937.557,45 lei;

cu TVA: 3.495.693,36 lei.

Având in vedere cele menționate, pentru demararea procedurii de achiziție a lucrărilor se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021, in prima etapa, a sumei de 10,00 mii lei, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 10,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2022: 808,08 mii lei.

Total buget 2021-2024: 818,08 mii lei.

 • 2. Proiectare si execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială „Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr.2), Colegiul Național „I. L. Caragiale” (str. Romana nr.57), Școala Gimnazială „Sf. Vasile” (B-dui Republicii nr.145), Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal „Crai Nou” (str. Bobâlna nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni nr.l44G)

In anul 2017, Municipiul Ploiești a achiziționat serviciile de întocmire a scenariului de securitate la incendiu inclusiv antemasuratori si liste cu cantitati de

. v? A- - h t lucrări necesare a fi executate, iar in perioada septembrie 2017 - iulie 2018 s-a, procedat la obținerea avizelor de securitate la incendiu.             A / G'. -3 O

Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu este necesara achiziția^; documentației tehnice pentru execuția lucrărilor.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.57/2021 s-au aprobât^dndic^briP tehnico - economici ai investiției «Proiectare și Execuție lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la unitățile de învățământ: Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Liceul Tehnologic de Transporturi, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Școala Gimnazială „Rareș Vodă”, Școala Gimnazială „I. A.

Bassarabescu”, Școala Gimnazială „Sf. Vasile”, Grădinița cu program normal „Crai Nou”, Grădinița cu program prelungit nr. 28»

Valoarea totala: 7.342.436,77 lei fara T.V.A

8.724.267,95 lei cu T.V.A.

Pana la intrarea in vigoare a Legii nr.229 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, obținerea autorizației de securitate la incendiu intra in sarcina unităților de invatamant.

Prin urmare, unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai imobilelor din domeniul public local sau județean, după caz, au obligativitatea de a asigura obținerea și menținerea autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat sau componentele organizatorice ale acestora.

Având in vedere cele menționate, pentru demararea procedurii de achiziție, se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021, in prima etapa, a sumei de 450,00 mii lei, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021:  439,00 mii

Suma prevăzută in buget pe anul 2022:  820,00 mii

Suma prevăzută in buget pe anul 2023: 1.000,00 mii

Total buget 2021-2024: 2.259,00 mii

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

 • 1. Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru „Extindere, reabilitare, modernizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești”

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești a achiziționat servicii de consultanta si proiectare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5., pentru aducerea la standarde si creșterea valorii unităților de invatamant cu filiera tehnologica existente in Ploiești.

Valoare servicii (consultanta, studii teren si proiectare - faza D.A.L.I): 299,09 mii lei.

■S A N f x

In anul 2018, Municipiul Ploiești a depus doua cereri de fmantare 'pențfrf accesarea de fonduri nerambursabile pentru Liceul Tehnologic Tehnologic si de Servicii „Sf. Apostol Andrei”.

„1 Mat ’ sr'EiseulV

l                    Io

finantase^s^ect^ £ si dotaf^fej^


Urmare cererilor depuse, s-au încheiat doua contracte de

 • - nr.6153/02.10.2020 pentru Reabilitarea/modemizarea Tehnologic 1 Mai”;

 • - nr.6605/04.02.2021 pentru Reabilitarea/modemizarea si dotarea Liceului Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru achitarea in totalitate a serviciilor prestate si nedecontate, se propune alocarea in bugetul local pe anul 2021 a sumei de 30,00 mii lei.

Suma prevăzută iu buget pe anul 2021: 30,00 mii lei.

Total buget 2021-2024: 30,00 mii Iei.

 • 2. Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul”Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

La data de 22.09.2014 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 16727 din 18.09.2014 avand ca obiect Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare pentru obiectivul „Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga”.

Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire Grădiniță cu program normal Aleeea Strunga.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.617/21.12.2018 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, cu valoarea proiectului în cuantum de 12.918.581,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M (inclusiv TVA) este 8.489.698,00 lei.

Conform art.4.4 din contractul subsecvent nr.016727/18.09.2014, prețul contractului va fi ajustat după aprobarea SF de către Consiliul Local, in funcție de valoarea C+M fara TVA din devizul general al SF.

La data de 25.06.2018 a fost încheiat actul adițional nr.l încheiat la contractul subsecvent de servicii nr.016727/18.09.2014 prin care se modifica art.4.5 din contract astfel: plata aferenta activităților specificate in anexa 3, se va face astfel:

 • a) la momentul predării documentațiilor către achizitor conform prevederilor bugetare aprobate prin HCL nr.l51/2018;

 • b) la momentul la care documentația de finanțare este declarata eligibila de către AM-POR restul contravalorii acestora.

Urmare, Hotărârii Consiliului Local nr.617/21.12.2018, Municipiul Ploiești a depus cerere de finanțare.

Pentru acest obiectiv de investiție, prestatorul pentru serviciile prestate si depuse la ADR Sud Muntenia, la data de 24.10.2019, a depus la Registratura Municipiului Ploiești, factura înregistrata sub nr.20996 in valoare totala de 473,39 mii lei reprezentând contravaloare - elaborare studii teren, fezabilitate si cerere de finanțare.                                         j

Prin Hotararea Consiliului Local nr.49/20.02.2020, pent^^/obiectivui Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTACf , cereri de _ finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul”^onșmuire‘f Grădiniță cu program normal Aleea Strunga, a fost alocata suma de l,00;miLlei, suma insuficienta pentru încheierea actului adițional nr.2 respectiv pentru plata serviciilor prestate si predate, motiv pentru care prestatorul a acționat in instanța Municipiul.

Prin adresa nr.1374/19.08.2020, Direcția Administrație Publica, Juridic

Contencios, Achiziții Publice Contracte face cunoscuta Sentința nr.915/23.09.2020, pronunțata in Dosarul nr.3421/105/2020 de către Tribunalul Prahova, Secția a Il-a civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, avand ca obiect „cerere in anulare”, formulata de consultant împotriva Sentinței Civile nr.479/2020, pronunțata in Dosarul 1363/105/2020 avand ca obiect „Ordonanța de plata”. Tribunalul Prahova ,,ordona debitoarei sa plateasca creditoarei in termen de 30 zile de la comunicarea prezentei ordonanțe de plata suma de 473.382 lei reprezentând debit restant, suma de 29.437,20 lei reprezentând penalitati de întârziere pana la data de 04.02.2020 aferente facturiilor neachitate, precum si penalitati in cuantum de 0,1% pe zi calculate de la data de 04.02.2020 si pana la plata efectiva.

Ținând cont de cele precizate mai sus, pentru plata serviciilor prestate, se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021 a sumei de 474,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 480,00 mii iei.

Total buget 2021-2024: 480,00 mii iei.

 • 3. Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentatii tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul”Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

La data de 22.09.2014 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.16903 din 18.09.2014 avand ca obiect Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare pentru obiectivul „Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului. Comisia Tehnico-Economica de Avizare, la data de 21.12.2018 a emis avizul pentru S.F. - Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.618/21.12.2018 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate.

Pentru plata serviciului de asistenta tehnica in evaluarea proiectului se propune alocarea sumei de 5,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 5,00 mii lei.

Total buget 2021-2024: 5,00 mii lei.

 • 4. Proiectare - Restaurare parțiala, fațada si acoperiș Ia clădire^ Colegii^ National „I. L.Caragiale”                                      / /

In anul 2020, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciului de. proiectare (PT, DTAC, DE) si totodată la actualizarea indicatorilor tehnico- < economici ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.l 14/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

La data de 11.09.2020, Municipiul Ploiești a încheiat contractul de servicii nr. 16936 in valoare totala de 130,90 mii lei.

Având in vedere cele menționate, pentru plata documentației tehnice si a avizelor, se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021 a sumei de 140,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021:140,00 mii lei.

Total buget 2021-2024:140,00 mii lei.

 • 5. Proiectare - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la clădirea Colegiul National „Mihai Viteazul” - aripa de nord

In anul 2020, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciului de proiectare (PT, DTAC, DE) si totodată la actualizarea indicatorilor tehnico-economici ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.l 14/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

La data de 11.09.2020, Municipiul Ploiești a încheiat cu contractul de servicii nr.l6937 in valoare totala de 71,40 mii lei.

Având in vedere cele menționate, pentru plata documentației tehnice si a avizelor, se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021 a sumei de 82,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 82,00 mii lei.

Total buget 2021-2024: 82,00 mii lei

 • 6. Dotare sala de sport de la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” cu centrale termice

Urmare adresei DTI nr. 1422/17.12.2020, conducerea Scolii Gimnaziale „Grigore Moisil” solicita înlocuirea celor doua centrale termice din sala de sport, edificata de către Compania Naționala de Investiții si data in funcțiune in anul 2008.

Pentru asigurarea confortului termic, se impune dotarea sălii de sport de la Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” cu centrale termice.

Având in vedere cele menționate, pentru demararea procedurii de achiziție, se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021, in prima etapa, a sumei de 44,00 mii lei, unnand ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 44,00 mii lei.

Total buget 2021-2024: 44,00 mii Iei.

 • 7. Modernizarea Scolii Gimnaziale „Candiano Popescu”- Cartier Radu de Ia Afumati, in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru, din teritoriu! SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc / excluziune sociala.                                                 J          a v-


In anul 2019, Municipiul Ploiești a procedat la achiziti^^erviciil^ d®^; consultanta pentru realizarea proiectelor fmantate din fonduri net^buțsabijef^^

Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizez din:,ipeăittî urban - Lot 1-clădiri, incheindu-se acordul cadru de servicii nr23649/22>M2019’.

Pentru Întocmirea documentației necesare modernizării Scolii Gimnaziale „Candiano Popescu”, la data de 10.03.2020 a fost incheiat contractul subsecvent de prestări servicii nr.4741 in valoare totala de 55,93 mii lei.

In anul 2020 au fost efectuate plati in valoare de 22,32 mii lei.

Având in vedere prevederile contractuale, se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021, in prima etapa, a sumei de 20,00 mii lei, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 20,00 mii Iei.

Total buget 2021-2024: 20,00 mii Iei.

 • 8. Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structura a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

In anul 2019, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de consultanta pentru realizarea proiectelor fmantate din fonduri nerambursabile -Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunitarilor defavorizate din mediul urban - Lot 1 - clădiri, incheindu-se acordul cadru de servicii nr.23649/22.11.2019.

Pentru intocmirea documentației necesare modernizării Scolii Gimnaziale nr.13, la data de 10.03.2020 a fost incheiat contractul subsecvent de prestări servicii nr.4740 in valoare totala de 55,93 mii lei.

In anul 2020 au fost efectuate plati in valoare de 21,52 mii lei.

Având in vedere prevederile contractuale, se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021, in prima etapa, a sumei de 15,00 mii lei, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută iu buget pe anul 2021: 15,00 mii Iei.

Total buget 2021-2024: 15,00 mii lei.

 • 9. Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structura a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

In anul 2019, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de consultanta pentru realizarea proiectelor fmantate din fonduri nerambursabile -Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunitarilor defavorizate din mediul urban - Lot 1 - clădiri, incheindu-se acordul cadru de servicii nr.23649/22.11.2019.

Pentru întocmirea documentației necesare modernizării Scolii Gimnaziale nr.19, ia data de 10.03.2020 a fost încheiat contractul subsecvent de prestări servicii nr.4746/10.03.2020 in valoare totala de 39,17 mii lei.               /      . <7-/.

In anul 2020 au fost efectuate plati in valoare de 18,27 mii leuJ 7 v A

S             i '' ' 5^' î ■'t

Având in vedere prevederile contractuale, se propune alocarea in bugetub local al Municipiului Ploiești pe anul 2021, în prima etapavu t,sumei 10,00 mii lei, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara:"

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 10,00 mii lei.

Total buget 2021-2024: 10,00 mii lei.

 • 10. Modernizarea si reabilitarea Scolii Gimnaziale „Florin Comisei” (structura Scolii Gimnaziale Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, eu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

In anul 2019, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile -Sprijinirea regenerării economice si sociale a comunităților defavorizate din mediul urban - Lot 1 - clădiri, incheindu-se acordul cadru de servicii nr.23649/22.11.2019.

Pentru întocmirea documentației necesare modernizării Scolii Gimnaziale „Florin Comisei” la data de 10.03.2020 a fost incheiat contractul subsecvent de prestări servicii nr.4743/10.03.2020 în valoare totala de 184,57mii lei.

In anul 2020 au fost efectuate plati in valoare de 77,77 mii lei.

Având in vedere prevederile contractuale, se propune alocarea in anul 2021, in prima etapa a sumei de 50,00 mii lei, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 50,00 mii Iei.

Total buget 2021-2024: 50,00 mii Iei.

 • 11. S.F. RTE - Sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „George Cosbuc”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.476/12.12.2017 s-au aprobat predarea către M.D.R.A.P.F.E. prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 900 mp, liber de orice sarcini, în vederea realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului „Sală de educație fizică școlară, str. Alexandru Lapușneanu nr.17 din Municipiul Ploiești, județul Prahova”. Cheltuielile pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) se vor finanța de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești. La data de 30.03.2018, a fost încheiat protocolul de predare-primire a terenului către M.D.R.A.P., prin C.N.I.

La data de 02.10.2020 a fost incheiat contractul de prestări servicii nr. 18423 în valoare de 9,97 mii lei.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.60/2021 s-au aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «R.T.E. -Sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială „George Coșbuc”».

Având in vedere cele menționate, pentru plata serviciilor prestate, se propune alocarea in anul 2021 a sumei de 10,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 10,00 mii lei.             ,

Total buget 2021-2024: 10,00 mii lei. A /

 • 12. Documentatii construire sala de educație fizica scote la Gimnaziala „Toma Caragiu”

La data de 28.08.2020, Municipiul Ploiești a depus la Compania Iraționala de Investiții "C.N.I."-S.A solicitare pentru includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Săli de Sport" a obiectivului de investiție Construire sala de sport la Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”.

Prin adresa nr. 1918/20.01.2021, Compania Naționala de Investiții aduce la cunoștința faptul ca obiectivul de investitii „Construire sala de sport Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”, str. Minerva, nr.4, Municipiul Ploiești, județul Prahova”, a fost introdus pe lista sinteza a subprogramului „Săli de sport” aprobata prin Ordin M.L.P.D.A nr.4215/03.12.2020.

De asemenea precizează faptul ca, finanțarea obiectivului de investitii, se va realiza in corelare cu alocațiile bugetare destinate subprogramelor din cadrul Programului National de Construcții de Interes Public sau Social derulat de „C.N.L -S.A. in baza O.G. nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I” -- S. A. cu modificările si completările ulterioare.

Pentru transmiterea documentelor aferente etapei a II-a de depunere la Compania Naționala de Investiții, se impune achiziția serviciului de întocmire studiul geotehnic si studiu topografic.

Fata de cele prezentate mai sus, se propune alocarea in bugetul pe anul 2021 a sumei de 15,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 15,00 mii lei.

Total buget 2021-2024: 15,00 mii lei.

 • 13. Proiectare lucrări pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa a II-a

Clădirile in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității si figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” insusit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

In perioada anterioara, reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Serban Cantacuzino” Prahova au efectuat controale privind apararea împotriva incendiilor si protecție civila la unitățile de invatamant, constatând deficiente care au fost consemnate in procesele-verbale de control.

Pana la intrarea in vigoare a Legii nr.229 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea și-completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, obținerea autorizației de securitate la incendiu ințra^m\sârcina unitarilor de invatamant.                                           K,®    .....

fe proprietari ai


Prin urmare, unitățile adminîstrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai imobilelor din domeniul public local sau județean, după caz, au obligativitatea asigura obținerea și menținerea autorizației de securitate la incendiu^a. autorizației/ sanitare de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitâr de^ștat ;;sau componentele organizatorice ale acestora.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor menționate, se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021 a sumei de 50,00 mii lei, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 50,00 mii lei

Total buget 2021-2024: 50,00 mii Iei.

 • 14. Dotare sala sport cu turbine de incalzire-Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu”

Prin adresa Înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr.942/15.01.2020, conducerea Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” aduce la cunoștința faptul ca, in sala de sport nu este asigurat confortul termic, deoarece una din cele doua turbine de încălzire nu funcționează, iar cealalta turbina numai funcționează la parametrii normali, acesta defectandu-se frecvent, fapt ce poate împiedica desfasurarea in condiții optime a orelor de educație fizica.

Sala de sport de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” a fost edificata de către Compania Naționala de Investiții si a fost data in funcțiune in anul 2004.

Pentru dotarea sălii de sport cu turbine, in anul 2020, Municipiul Ploiești a organizat trei proceduri de achiziție publica directa avand ca obiect încheierea unui contract de furnizare, la care nu au fost depuse oferte.

Avand in vedere cele menționate, se impune înlocuirea turbinelor, respectiv achiziționarea a doua turbine de incalzire pentru sala de sport a Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”.

Prin urmare, pentru demararea procedurii de achiziție, se propune alocarea in prima etapa, a sumei de 10,00 mii lei, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 10,00 mii lei.

Total buget 2021-2024: 10,00 mii lei.

CAP.66.02.71.01 - SANATATE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

 • 1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

In anul 2018, Municipiul Ploiești, a procedat la achiziția studiului de fezabilitate pentru construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte la Spital Municipal Ploiești. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin Hotararea Consiliului Local nr.23/18.02.2019.

Pentru continuarea lucrărilor de edificare, se propune alocareaAn -bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021, in prima etapa, a sumei ^.000,00 ^ii lei, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetar^/S--"V

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 5.000,00 mii lei.           f

Total buget 2021-2024: 5.000,00 mii Iei. \

CAP.68.02.71.01 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE StCORlF

C.ALTE CHELTUIELI DEINVESTITII

L înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

In anul 2019, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile -Sprijinirea regenerării incheindu-se acordul cadru de servicii nr.23649/22.11.2019.

Pentru intocmirea documentației necesare infiintarii unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala, a fost incheiat contractul subsecvent de prestări servicii nr.4745/10.03.2020 in valoare totala de 111,86 mii lei.

In anul 2020 au fost efectuate plati in valoare de 45,89 mii lei.

Având in vedere prevederile contractuale, se propune alocarea in bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2021, in prima etapa, a sumei de 40,00 mii lei, urmând ca diferența sa fie alocata ulterior prin rectificare bugetara.

Suma prevăzută in buget pe anul 2021: 40,00 mii lei.

Total buget 2021-2024: 40,00 mii lei.

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

DIRECTOR EXECUTIV, Madalina CRĂCIUN

Sef Serviciu Dezvoltare, Administrare, Unitati de Invatamant, Sanatate Căror" <

.ek- W


nec


AVIZAT:

PRIMAR, Andrei-Liviu VOLO


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Propunere buget 2021Pentru menținerea in funcțiune a Sistemului Informatic Integrat, pentru actualizarea si adaptarea lui la noile cerințe, pentru realizarea obiectivelor informatice ale PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI;

In urma analizei stării dotărilor la nivelul anului 2020 si analizei riscurilor specifice utilizării Sistemului Informatic Integrat;

Având in vedere solicitările transmise de celelalte servicii din cadrul Primăriei municipiului Ploiești;

Luând in considerare mutarea in noul sediu si necesitatea punerii in funcțiune a unor echipamente vitale, existente in camerele serverelor si nefunctionale in acest moment;

Având în vedere munca la domiciliu și necesitatea asigurării conexiunilor pe echipamentele de la serviciu in condiții de securitate ridicate;

Pentru aplicarea Planului strategic de dezvoltare a Sistemului Informatic;

Serviciul Informatica face următoarea propunere de buget pentru anul 2021:

Capitolul INVESTIȚII:

 • • FortiGate-100F Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) -1 bucata Este necesar a se achiziționa licența de securitate pentru FortiGate in vederea asigurării securității Sistemului Informatic Integrat, cat si a site-ului oficial al municipiului.

 • • Multifuncțională A3 - 3 bucăți

Având în vedere fluxul mare de imprimare și scanare în cadrul direcțiilor este necesară achiziționarea a 3 multifuncționale pentru buna desfășurare a activității.

 • • Licența Acronis Cyber Backup - necesare in regim de urgenta pentru realizarea backup-urilor bazelor de date, aplicațiilor si fișierelor.

 • * Senzori calitate aer - 5 bucăți

Capitolul CHELTUIELI MATERIALE:

 • • Contract asistentă tehnică

Pentru funcționarea, actualizarea, modernizarea si modificarea sistemului informatic integrat propunem încheierea unui contract de prestări servicii pentru executarea de servicii informatice de asistentă tehnică. >

 • • Contract televiziune prin cablu

 • • Contract net pentru sistemul monitorizare râul Dâmbu

 • • Implementarea sCity - sistem software pentru gestionare^lpfB^

Ploiești                                                                                        '

 • • Adaptor KVM server - 5 bucăți                        X ©^©îeș^ 5/

Pentru administrarea serverelor din dotare.                          -s

 • * Acces Point și PoE Injector - cate 25 bucăți

Pentru modernizarea conexiunii wireless in sediu se impune achiziționarea de acces point-uri.

 • • Acumulatori (unitati de acumulatori) ptr UPS APC Server - 128 bucăți

Având in vedere necesitatea punerii in funcțiune a unui echipament vital, existent in camera serverelor de la etajul 3 si faptul ca el este nefunctional in acest moment, propunem achiziționarea a 128 acumulatori.

 • • SSD min 250 Gb - 100 bucăți

Necesare pentru upgrade calculatoare an de fabricație 2011-2015.

 • • Scanner - 1 buc.

Necesar activitatii de la Registratura Primăriei.

 • • Pach corduri, mufe, tester rețea

Pentru ținerea în funcțiune a rețelei primăriei.

 • • Suport camera, cârduri micro SD, microfon, mixer profesional

Necesare pentru modernizarea transmisiei ședințelor de consiliu local.

 • * Senzori calitate aer, harta calitate aer pe oraș, notificări depășiri praguri - 90 buc.

SEF SE

Marian

Anexe: Tabel propunere buget 2021 - investitii

Tabel propunere buget 2021 - cheltuieli materiale

ESTIMARE BUGET 2021

TVA 19%

1 euro = 4,88 lei


INVESTIȚII

Nr.crt.

Obiectul contractului/acordului-cadrul

Cantitate

Preț unitar

Valoare estimativa

Valoare estimativa

Valoare estimativa

buc

fara TVA €

fara TVA €

fara TVA lei

cu TVA lei

1

FortiGate-100F Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)

1

5200

5200

25376

30197

2

Multifuncționala A3/A4 (imprimare, copiere, scanare, rețea) pentru utilizare intensiva

3

2870

8610

42017

50000

3

Licența Acronis Cyber Backup

1

3400

3400

16592

19744

4

Senzori calitate aer

5

2410

12050

58804

69977

TOTAL

13880

29260

142789

169919

SEF SERVICIU, Mar ta na NAF

22.04.2021


Estimare buget 2021


TVA 19%


CHELTUIELI MATERIALE

1 euro = 4,88 lei

Nr.crt

Obiectul contractului/acordului-cadrul

Cantitate

Preț unitar euro

Valoare estimativ a euro

Valoare estimativa lei

Valoare estimativa lei

buc

fara TVA €

fara TVA €

lei fara TVA

cu TVA

1

Contract asistență tehnică (8 luni 2021+ prelungire 4 luni 2022)

1

148000

148000

722240

859466

2

Contract RCS & RDS SA (8 luni 2021+ prelungire 4 luni 2022)

1

660

660

3221

3833

3

Contract RCS & RDS SA internet Dambu (8 luni 2021+ prelungire 4 luni 2022)

1

600

600

2928

3484

4

sCity - sistem software pentru gestionarea problemelor Orașului Ploiești (8 luni 2021+ prelungire 4 luni 2022)

1

17400

17400

84912

101045

5

Adaptor KVM server

5

75

375

1830

2178

6

Acces Point

25

220

5500

26840

31940

7

Acumulatori (unitati de acumulatori) ptr UPS APC Server

128

85

10880

53094

63182

8

SSD min 250 Gb

100

85

8500

41480

49361

9

Scănner

1

440

440

2147

2555

10

Patch-Cord FTP, Cat.5e, 5m

50

3,5

175

854

1016

11

Patch-Cord FTP, Cat.5e, 7.5m

50

5

250

1220

1452

12

Patch-Cord FTP, Cat.5e, 10m

50

6

300

1464

1742

13

Patch-Cord FTP, Cat.5e, 15m

10

7

70

342

407

14

Patch-Cord FTP, Cat.5e, 20m

10

8

80

390

465

15

Mufă Modulară de Cuplare (Prelungitor Cablu), Ecranată

25

3

75

366

436

16

PoE Injector

25

52

1300

6344

7549

17

Suport camera

1

110

110

537

639

18

Cârduri micro SD

2

110

220

1074

1278

19

Microfon sala ședințe

1

110

110

537

639

20

Tester Rețea

1

500

500

2440

2904

21

Mixer Profesional Amplificat Sala Ședințe

1

390

390

1903

2265

22

Servicii de instalare si configurare Fortigate

1

400

400

1952

2323

23

Senzori calitate aer, harta calitate aer pe oraș, notificări depășiri praguri

90

153

13770

67198

79965

TOTAL

169423

210105

1025312

1220122


S^F SERVțtlU, ; Mariana


22.04.2021REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI MONITORIZARE POSTÎNCHIDERE

RAMPA TELEAJEN

nec


W »'X.

APROBATIV .

pri v


ANDREI LIVI

OSEVICI1.

Către:

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECȚIA ECONOMICĂ

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

 • 1. Studiu de calitate a aerului și Planul integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Ploiești și Comuna Brazi

Având în vedere contractul nr. 16252/22.08.2019 pentru realizarea obiectivului de investiții “Studiu de calitate a aerului și a Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Ploiești și comuna Brazi”, încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și SC CEPROCIM SA, solicităm alocarea sumei de 63000 lei (fără TVA), respectiv 74970 lei (cu TVA).

Conform contractului de asociere nr. 5531/(9287)714.03.2019 încheiat între Municipiul Ploiești și Comuna Brazi, s-a stabilit ca Primăria Municipiului Ploiești să asigure procedura de atribuire a contractului, iar cota de participare financiară pentru realizarea obiectivului a fost stabilită astfel: 70,92% Municipiul Ploiești, respectiv 29,08% Comuna Brazi. După finalizarea lucrării și efectuarea plății, valoarea corespunzătoare participației Comunei Brazi se va recupera de la Primăria Comunei Brazi.

Pentru achitarea prestației aferente realizării obiectivului Plan integrat de calitate aer propus in Cap.74.02.71.01 Protecția Mediului (C. 5 - Lista Obiective de investitii pe anul 2021), lucrare predată de consultant în anul 2020, dezbătută în etapa de consultarea eficientă a publicului și completată cu observațiile pertinente din etapa de dezbatere (ianuarie 2021), propunem alocarea sumei de 74970 lei în bugetul local, în exercițiul financiar al anului 2021 (după procedura de avizare de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului /Centrul de Evaluare a Calității Aerului, in care se afla in prezent).

 • 2. Alimentare cu energie electrică rampa ecologizată Teleajen

Având în vedere HCL nr. 125/26.04.2016 prin care s-a transmis la RASP dreptul de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești, situat in tarlaua T13, parcela 194 și a investiției realizată pe acesta “închidere depozit de deșeuri neconform“ din Ploiești, de către Consiliul Județean Prahova, in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor in Județul Prahova, sunt necesare lucrări de investiții pentru “Alimentare cu energie electrică rampa ecologică Teleajen”, respectiv containerul de pază amplasat pentru desfășurarea activității in condiții optime.

Menționam ca suma propusa de Municipiul Ploiești in bugetul pentru anul 2021 in valoare de 10000 lei este insuficienta pentru realizarea branșamentului electric.

Conform Listei privind obiectivele de investiții pe anul 2020 - Anexa nr. 3, solicităm încadrarea în prognoza bugetului cu suma de 59.500 lei cu TVA.w

Pentru realizarea branșamentului electric la rețeaua SC Elcctrica;SA, intr-o primă etapă a fost achiziționat în anul 2018 cabina pentru pază, iar pentru realizarea branșamentului cu obținerea tuturor avizelor necesare, precum și peHțru contravaloarea contorului electric și manopera, se estimează asigurarea în b^tul local a sumei de 50.000 lei ( fără TVA), respectiv 59.500 lei (cu

 • 3. Realizarea/Revizuirea hărților strategice de zgomot

Pentru conformare cu cerințele prevăzute în LEGEA nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, solicităm încadrarea în prognoza bugetului a sunei de 160000 lei cu TVA (valoarea revizuirii anterioare) pentru reactualizarea/ revizuirea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban pentru municipiul Ploiești.

 • 4. Studiu de trafic integrat

Realizarea unui studiu de trafic aferent anului 2021, care să cuprindă informații privind analiza fluxurilor de trafic pentru:

 • - determinarea nivelurilor de zgomot necesare a fi evaluate în hărțile strategice de zgomot;

 • - determinarea cantității emisiilor de gaze generate de traficul rutier și dinamica acestora necesare în evaluarea măsurilor din Planului Integrat de Calitate a Aerului aflate în desfășurare/realizate pentru Municipiul Ploiești și Comuna Brazi;

 • - optimizarea măsurilor de mobilitate urbană în completarea sistemului public de transport urban și analiza alternativelor pentru creșterea calității transportului rutier conform planurilor de mobilitate și a analizelor aferente transportului public de călători;

Solicităm căutarea în portalul SICAP a unei valori pentru încadrarea/includerea în prognoza bugetului a sunei estimate în valoare de 200000 lei cu TVA.


Director tehnic, VASILE J^ESCl

ȘefSPMMPRT

OLIVI^ NICpLESCU

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI MONITORIZARE POSTÎNCHIDERE RAMPA TELEAJEN


Către : DIRECȚIA ECONOMICĂ - SERVICIUL BUGE. xMPRUMUTURI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având în vedere reglementările prevăzute în Ordinul nr. 149 din 18 februarie 2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2000 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pemru mediu și Ordinul nr. 578 din 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și ^completările ulterioare,

Potrivit art.48 “Unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a. desfășurat activitatea, să calculeze, să declare și să plătească suma datorată în cazul neînaeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare"'.

Suma alocată de 2.150.991,00 lei reprezentând contribuția anuală pentru neîndeplinirea obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare a fost achitată de către Primăria Municipiului Ploiești, la data de 11.02.2021.

In prezent, legislația nu face referire la obiectivul anual de îndeplinit de către unitățile ^administrativ teritoriale, respectiv ținta pentru reciclare și valorificare în 2021. în acest sens, s-a transmis adresa RASP nr. 2082 din 12.04.2021 către Administrația Fondului pentru Mediu. Pe parcursul anului, în funcție de reglementările legale pentru contribuția aferentă anului 2021, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale, se va solicita rectificare bugetară pentru asigurarea sumei necesare de plată în ianuarie 2022, către Administrația Fondului pentru Mediu.

Director, ec.Zoia S


autonoma rv dE SERVICII PUBLICE R A.


Director y?hnic, ing.V ” lonescu

I ȘefSPMMPRT, ing. Oliyia Nif ulescu

Contribuția financiari _ procent, %

Ploiești

70,9134862

Brazi

29,0865138

, Țotal

100


lei, ftră TVA 44675,4963 18324,.5037 63000 1197'0

lei, cu TVA

53163,8406

21806,1594

74970


ROMÂNIA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Nr, rfâi

5531


1 k MĂR 2013


ROMÂNIA

COMUNA BRAZI CONSILIUL LOCAL BRAZI

NrA Ztldin

1 mar 2019

CONTRACT DE ASOCIERE

Art 2 - Cotele de participare pentru realizarea "Studiului de calitate s Aerului și a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru municipiul Ploiești și comuna Brazi" sunt:

 • - 70,92 % Municipiul Ploiești cu asigurarea sumei estimate de 40000 tei fără TVA;

 • - 29.08 % Comuna Brazi cu asigurarea sumei estimate de 20000 lei fără TVA. Suma definitivă va fi cea rezultată din procedura de achiziție.


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII m. 4 Q 2 5     21 MM

^STUDIU DE CALITATEA AERULUI SI A PIANULUI INTEGRAT DE CALITATEA. AERULUI PENTRU MUNICIPIUL PLOIEȘTI SI COMUNA BRAZI”

Preșul cottfrectului

 • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este 63.000 tei fara TVA ta. care se adaug» TVA de 11.970 tei

Repartizarea pe etape:

ETAPA

DENUMIRE ETAPA"

Prețul, rara TVA IRONj

TVA (RON|

î

Elaborarea Studiului si realizarea Pianului integral A calitate a aerului pentru municipiul . Ploiești si mm Brazi.

53350 tei

10.174,5 lei

11

Asistenta tehnica

9.450

1795,5 Ici

TOTAL

63.000

i 1.970 tei

 • 5.2 Plata serviciilor se va efectua după avizarea studiului dc calitate a acrului și a Pianului integrat de calitate a aerului de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în termen de 30 de zile de la emiterea facturilor de către Prestator, Prestatorul oferind suport tehnic pe durata procedurii de evaluare și avizare.

 • 6. Durata contructului

 • 6.1. Contractul intră în vigoare te. data semnării lui dc către părți și se consideri încetat Ia data aprobării planului prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova.

Cod. 74.02. 7L0! C. 2. Alte Cheltuieli -Plan integrat Calitate Aer

Gauze obligatorii


 • 4. Obiecfal principul al contractului

  • 4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de elaborare “Studiu de calitate a integrat de calitate a aerului pentru municipiul Ploiești si comuna Brazi obligațiile asumate prin prezentul contract si cu cerințele Caietului de sarcini. .        , ...          :

  • 4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru^vicțife presta^^

 • 5. Prețui contractului

  • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, pifitibii prestatorului de către achizitor, este 63.000 lei fara TVA la care se adauga TVA de 11.970 lei

Repartizarea pe etape:

ETAPA

DENUMIRE ETAPA

Prețul, fără TVA fRON]

TVA [RON]

I

Elaborarea Studiului si realizarea Planului integral de calitate a aerului pentru municipiul Ploiești si comuna Brazi.

53,550 lei

10.174,5 lei

n

Asistenta tehnica

9.450

1795,5 lei

TOTAL

63.000

11.970 lei

 • 5.2 Plata serviciilor se va efectua după avizarea studiului de calitate a aerului și a Planului integrat de calitate a aerului de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în termen de 30 de zile de la emiterea factorilor de către Prestator, Prestatorul oferind suport tehnic pe durata procedurii de evaluare și avizare.

 • 6. Durata cmtraciuhu

  • 6.1. Contractul întră în vigoare la data semnării tai de către părți și se consideră încetat la data aprobării planului prin Hotărâre a Consiliului Județean Prahova.

Bagaj : Elaborarea Studiului si realizarea Planului integrat de calitate a aerului pentru municipiul Ploiești si comuna Brazi.

Termenul pentru elaborarea si predarea documentației aferente studiului este de ISO de zile de la data predării tuturor documentelor necesare si emiterea ordinului administrativ de începere a prestării serviciilor;

Etapa II Asistenta tehnica acordata achizitorului in procesul de avizare si aprobare a Planului Integrat de calitate a aerului pentru municipiul Ploiești si comuna Brazi. Asistenta tehnica din partea Prestatorului se va desfasura pe toata perioada de derulare a contractului.

 • 7. Executarea contractului

  • 7.1 - Termenul pentru elaborarea și predarea documentației aferente „Studiului de calitate a aerului si a Plțuudm integrat de calitate a aerului” este, de maximum 9 luni de la inițierea lui (predarea datelor necesare), respectiv de lut emiterea ordinului administrativ de Începere a prestării serviciilor. Asistenta tehnica din partea Prestatorului se va desfasura pe toata perioada de derulare a contractului.

 • 8. Documentele contractului

  • 8.1 - Documentele contractului sunt: a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnico-fmanciara;

RFGIA AUTONOMA OF SERVICII PUBl ICF


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești. Prahova

Telefon: +4 0244-541.071

Fax:    +4 0244-513.670

E-malî: serviciipublice@rasp.ro

Web: www.rasp.ro

Nr. inreg. / 2 ^3


Către:     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

In atentia: d-nei Director Executiv - Madalina Crăciun

Referința BSVCP: 946/16.04.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU OBIECTIVE DE INVESTIȚII LA CAPITOLUL SALUBRITATE PENTRU ANUL 2021 IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

La solicitarea dumneavoastră, Înregistrata la R.A.S.P. Ploiești cu nr.2203/15.04.2021, va transmitem nota de fundamentare referitoare la lista cu obiectivele de investitii pentru capitolul salubritate pentru anul 2021 in Municipiul Ploiești:

 • 1) Pentru asigurarea infrastucturii necesara precolectarii realizata de către cetățenii municipiuui Ploiești care locuiesc la bloc, este necesar a se suplimenta numărul de platforme gospodărești existent cu cel puțin 50 de bucati/modul de un container, amplasate in cartiere rezidențiale. Acestea pot fi platforme ingropate pentru colectarea deșeurilor menajere, estimate la o valoare de aproximativ 500.000 euro (4,51ei/euro) rezultând un cost total de 2.250.000 lei cu TVA. Astfel, bugetul asigurat ca urmare a transmiterii listei de investitii pe anul 2021 cuprinde suma de 5.000 lei, insuficienta pentru a se realiza aceasta investiție.

 • 2) Ținând cont ca este o obligație legislativa ca toti cetățenii municipiului Ploiești sa realizeze activitatea de colectare selectiva, pentru asigurarea infrastructurii specifica acestei activitati, este necesara achiziționarea a unui număr de aproximativ 100 bucăți ansamblu trei module destinate colectării selective a deșeurilor , la o valoare de aproximativ 20.000 lei cu TVA, rezultând un cost total de 2.000.000 lei cu TVA. Astfel, bugetul asigurat ca urmare a transmiterii listei de investitii pe anul 2021 este insuficient pentru a se realiza aceasta investiție.

Va mulțumim pentru colaborare.


Director Tehnic, Vasile lonescu


Șef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice, in Bogdan"
REGIA AyȚpNgMÂ ©E SERVICII RMW

Adresa Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon +4 0244-541.071

Fax:   +4 0244-513.670

E-maft șenrigliguNicegBas&ro

Web. www.rasp.ro


'ascerf


APO BAT

prii

ANDREI LIVIUc   pSEVICIJ


Către: U.A.T.M. Ploiești

DIRECȚIA TEHNICA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere adresa U.A.T. Municipiul Ploiești - Direcția Tehnica nr. 42/04.01.2021, înregistrata la R.A.S.P. Ploiești cu nr. 13/04.01.2021, privind prezentarea unei note de fundamentare cu propunerile de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, va informam ca pentru finalizarea obiectivului de investitii « MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI» ne este necesara următoarea suma:

- 400.000 lei pentru expertiza tehnica a lucrărilor proiectate, executate si ramase a fi de realizat din cadrul proiectului, ce acopera parțial valoarea contractului încheiat cu S.C. Dineng Dev S.R.L., după care se va solicita o rectificare bugetara corespunzătoare pana la suma de 952.000 lei cu TVA, .


DIRECTOR TEHNIC, ing. Vasile IONESCU

SEF D.i.r.o.c.

ing. Mircea AdFTANASE

întocmit, Mario Leorvte— lonelia Rohat

Cod F-13-uo/o/u

Municipiul Ploiești

Direcția Tehnic Investiții

Biroul Mobilitate si Trafic Urban

DT

BMTU W//0 ^rWl<


Afle* fi       T— t &

/tecNOTĂ DE FUNDAMENTARE

“Audit financiar SC TCE SA”

CAP: 84.02.71.01

Transporturi

C. Alte cheltuieli de investitii

Poz. 12. Audit financiar SC TCE SA

Pentru buna desfășurare a activitatii de monitorizare si control privind serviciul de transport public local prin curse regulate prestat de către operatorul de transport care realizează serviciul in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local si avand in vedere necesitatea realizării unui audit financiar anual, propunem pentru anul 2021, alocarea sumei de 25 mii Ici inclusiv TVA.

Director Executiv,

Madalina Crăciun

Nume, prenume

Funcția publică

ELABORAT

Andrei Bucescu

Consilier

VERIFICAT

Florin Neagu

Sef birou

<Data 19.04.2021 19.04.20