Hotărârea nr. 117/2021

Hotãrârea nr. 117 privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 117

privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul

local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului

particular și confesional acreditat pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 153/16.04.2021 al ordonatorului principal de credite, domnul primar Andrei-Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 83/15.04.2021, prin care se propune aprobarea bugetelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și ale învățământului particular și confesional acreditat, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr. 15/08.03.2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

 • - Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale;

 • - Hotărârii nr. 353 din 25 martie 2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;

 • - Hotărârii nr. 352 din 25 martie 2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, di n sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional;

 • - Ordinului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul nr. 3470/07.03.2012 și Ordinul nr. 3480 din 26 martie 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

 • - Hotărârii nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021;

 • - Fișa cu ”indicatori pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021 și trimestre” și Fișa cu „Limite pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2022 - 2024 conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești

nr. 373/06.04.2021;

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, modificată și completată, art. 129, alin. 4, lit. a, art. 136, art. 139, alin. 3, lit. a și art. 196, alin. 1, lit. a;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetele pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 ale următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • - Centrul de Excelență conform Anexei nr 1

 • - Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 2

 • - Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 3

 • - Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 4

 • - Colegiul Național “ I.L. Caragiale” , conform Anexei nr. 5

 • - Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, conform Anexei nr. 6

 • - Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 7

 • - Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 8

 • - Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 9

 • - Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” conform Anexei nr. 10

 • - Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 11

 • - Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 12

 • - Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 13

 • - Liceul Tehnologic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 14

 • - Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 15

 • - Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 16

 • - Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 17

 • - Școala gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 18

 • - Școala gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 19

 • - Școala gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 20

 • - Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 21

 • - Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 22

 • - Școala gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 23

 • - Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 24

 • - Școala gimnazială “Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 25

 • - Școala gimnazială „I. A. Bassarabescu„ conform Anexei nr. 26

 • - Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 27

 • - Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 28

 • - Școala gimnazială “Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 29

 • - Școala gimnazială ”Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 30

 • - Școala gimnazială “Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 31

 • - Școala gimnazială “Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 32

 • - Școala gimnazială “Radu Stanian”, conform Anexei nr. 33

 • - Școala gimnazială “Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 34

 • - Școala gimnazială “Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 35

 • - Școala gimnazială “Sfântul Vasile “, conform Anexei nr. 36

 • - Școala gimnazială “Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 37

 • - Grădinița Step by Step cu PP ”Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 38

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 21, conform Anexei nr.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 23, conform Anexei nr.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 28, conform Anexei nr.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 30, conform Anexei nr.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 32, conform Anexei nr.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 33, conform Anexei nr.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 38, conform Anexei nr.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 40, conform Anexei nr.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 47, conform Anexei nr.

 • - Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 49

 • - Grădinița cu program prelungit “Sf Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 50

 • - Grădinița cu program prelungit “Sfinții Arhangheli “Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 51

 • - Grădinița cu program prelungit și program normal ”Crai Nou”, conform Anexei nr. 52

 • - Grădinița Step by Step „Licurici”, conform Anexei nr. 53

 • - Grădinița Step by Step” Rază de Soare”, conform Anexei nr. 54

Art. 2 Aprobă bugetele pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 ale următoarelor instituții de învățământ particular și confesional acreditat:

 • - Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 55;

 • - Grădinița “Ariel”, conform Anexei nr. 56;

 • - Grădinița “Ducky - Duck”, conform Anexei nr. 57;

 • - Grădinița “Căsuța cu povești”, conform Anexei nr. 58;

 • - Școala “Spectrum”, conform Anexei nr. 59, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2020 de către instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, în suma de 1.442,00 mii lei, pentru acoperirea eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare și ale secțiunii de dezvoltare în anul 2021.

Art. 4 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

JUDEȚUL:___PRAHOVA             \

Unitatea administrativ - teritorială :__PLOIEȘTI

Instituția publică:____CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA

Formular:

/VA /

Hec fa.


11/06 PE TITLURI Dl. .


BUGETUL

. JIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

113.1

17.00

11.00

79

6

113

113

113

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

113.00

17.00

11.00

79

fi

113

113

113

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+60+51SF+56SF+57+59)

01

113.00

17.00

11.00

79

6

113

113

113

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01,30)

10.01

0.00

-

0

0

0

0

0

0

0

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0.00

Spor de vechime

10.01.04

0.00

Storuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

r 1

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

I.00

Indemniza ie de vacan a

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent clătii cu ora

10.01.11

0.00

0

0

0

0

0

0

Indemnizații ț latite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Drepturi de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

0

0

0

0

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Indemnizații de hrană

10.01.17

0.00

0

0

0

0

0

0

0

Alte dreituri salariate in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masa'i

10.02.01

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echh ament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Transportul la sl de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

I0.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

10,03.08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.26+20.27*20.30)

20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri sl servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparatii curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasați interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasat! în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Buget 2021 l

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2022

2023

2024

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0.00

40.00

17

11

6

6

40

40

40

18.00

8

4

3

3

18

18

18

4.00

2

0

0

2

4

4

4

2.00

1

0

1

0

2

2

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

1

1

1

0

3

3

3

3.00

2

1

0

0

3

3

3

6.00

2

2

1

1

6

6

6

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2

2

1

0

5

5

5

0.00

5.00

2

2

1

5

5

5

0.00

0.00

4.00

1

1

0

2

4

4

4

0

0

4

1

1

0

2

4

4

. ..

w\ c - ' V -A

W

- *■

10

5

3

2

0

10

10

. -    10

2

1

1

0

0

2

2 ■

-l 2 .

8

4

2

2

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

J

-,\ .....

0

C Ai.......

3

1

1

0

1

3

3


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2021

Estimări

PREvEOERI ANUALE.

din car» erwdiii»

thtai bv9«t*e

*M           tsjnuwnr ptajiw

»      restante

PF

Triml

sEVEDERI TRIMESTRiA

Trim II > Trim III

LE

Trim IV

2022

2023

2024

TITLl

Ajuta

ILIX ASISTENTA SOCIALA (COd 57.02)                                w

73

0         C        73

0       73

73

73

are sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)                                       57.0.Z

73

0          0        73

0

73

73

73

Ajutoare sociala in numerar                                                57,02.01

73

0          0        73

0

73

73

73

Ajutoare sociale In natura

57.02.02

0

0

Tichete de dresa si lichele sociale pentru grădini |ă

57.02 03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

Suport aLmentar

57.02.05     0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 * 59.02 + 59.08 *59.11 *59.12 +59.15 * 59.17*59.20+59.22 + 59.25 +59.39+59.35+59.40+59.41)

Bursa

Ajutoare pentru       provocate tte calamHâ^ie naturale

fi

59

59.01      0

59.02      »

Programa pentru tineret

59.08     »

As ou

Susll Comr DMp

Svm» aport A : ti ui Suma

afîJ s? fundații.......... ........................

«rea căitelor

59.11

59.12

0

0

------------n

butii la eaiarizarea personalului neclerical                                   5945

0

igubirî civile                                                                 5937

0

destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile v»a» drept privat

59J2C

0

U cu caracter științific sl soclal-ctiRural aferente plății creanțelor salariate

5W

59.25

_0_

0

—-.......

Prof,-ame si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30     0

Sume Alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe          __

Suma ațe rente persoanelor cu handicap neîncadrate             _____

InfernmZtȘț» pentru intefrteftip

. 59î5_______®______

59.40________£__

59^1       11

1

DIR. PROF UCA ELENA DANIELA

A.

NOTA Se va completa, duoâ caz, cu aite artcola și alineate potrivit clasificare:                                             Ordonator prinopal de credre,

inolcatcrllor privind finanțelor publice, aprobate cu ordinul mmstnrlie finanțele publice, nr.19547200$                                                                                                    ... ...........................

Sumele prevăzute ia titlul XVI»! *Plab efectuate in anii precedenti si tecuperate in anul curent* vor fi evidențiate cu semnul minus “>

1/    im        *        ; i'•

K   ir’’

UDM PIN. 8USU CRISTINA r\\

kX o

' Q;S               A ^ Vî
"eL

JUDEȚULPRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPiUL PLOIEȘTI

Instituția publică:COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

Buget 2021

Estimări

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2023

2024

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

657.04

657.04

657.04

706.04

0

164.02

492.37

49.65

0.00

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

706.04

0

164.02

492.37

49.65

0.00

657.04

657.04

657.04

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

706.04

0

164.02

492.37

49.65

0.00

657.04

657.04

657.04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.00

0

0.70

6.00

4.30

0.00

11.00

11.00

11.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

11.00

0

0.70

6.00

4.30

0.00

11.00

11.00

11.00

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

11.00

0

0.70

6.00

4.30

0.00

11.00

11.00

11.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

427.00

0

130.32

261.37

35.31

0.00

427.00

427.00

427.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

366.00

0

129.24

215.37

21.39

0.00

366.00

366.00

366.00

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

0

0.11

5.00

0.89

0.00

6.00

6.00

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11.00

0

0.00

6.00

5.00

0.00

11.00

11.00

11.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

275.00

0

122.63

152.37

0.00

0.00

275.00

275.00

275.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.00

0

1.22

15.00

8.78

0.00

25.00

25.00

25.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14.00

0

3.13

10.00

0.87

0.00

14.00

14.00

14.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

0

0.00

7.00

3.00

0.00

10.00

10.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

25.00

0

2.15

20.00

2.85

0.00

25.00

25.00

25.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

15.00

0

0.00

12.00

3.00

0.00

15.00

15.00

15.00

Materiale sanitare

20.04.02

5.00

0

0.00

4.00

1.00

0.00

15.00

15.00

15.00

Dezinfectanti

20.04.04

10.00

0

0.00

8.00

2.00

0.00

.15.00

.15.00

15.00

■ < ’ ."

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

V ■ 12.00

\ 12.00

20.05

12.00

0.00

0.00

10.00

2.00

0.00

li.- 12:qq

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

O.o'o. 0.00(

* ;o.od

i?12.0Q

A

4 0 0°

Alte obiecte de inventar

20.05.30

12.00

0.00

0.00

10.00

2.00

y 12.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0-iEtO

200

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.0$

2 00

2.0Q-*    2.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

oob

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Buget 2021

Estimări

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

2023

2024

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

0.00

0.00

10.00

5.00

0 00

15.00

15.00

15.00

Protecția muncii

20.14

6.00

0.00

0.00

5.00

1.00

0.00

6.00

6.00

6.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

11.00

0.00

1.08

7.00

2.92

0.00

11.00

11.00

11.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11.00

0.00

1.08

7.00

2.92

0.00

11.00

11.00

11.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

6.00

6.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

6.00

6.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

262.04

0.00

33.00

219.00

10.04

0.00

213.04

213.04

213.04

Burse

59.01

262.04

0.00

33.00

219.00

10.04

0.00

213.04

213.04

213.04

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00;

0.00

0.00

0.00;

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo:

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

o.oo;

0.00:

0.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00!

o.oo:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

PROF.RAD11LESQ.U RODICA i  i\S ; *

CONTABIL SEF, CRISTACHE MANUELA
COLEGIUL DE ARTA „ CARMEN SYLVA”,PLOIEȘTI

STR.BOBALNA, NR.44

PRAHOVA

CF.2845427


NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND PROPUNEREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006-Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr.1/2011-legea Educației Nationale,s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2021, la nivelul sumei de 706,04 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa .

 • - Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de 11,00 mii lei

transport la si de la locul de munca-            11 ,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltueli cu » transportul la si de la locul de munca » a fost făcută ținând cont de numărul de cadrele didactice care fac naveta , de pontajul aferent acestora si de prețul abonamentelor,biletelor folosite de aceștia.

 • - Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 427,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2020, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2021.

 • - art.20.01-Bunuri si servicii-estimam suma de 366,00 mii lei,luandu-se ca baza de calcul anul 2020.

 • - art.20.01.01-Furnituri de birou-6.00 mii lei-costul rechizitelor de birou(creioane,hartie,dosare,bibliorafturi,plicuri.tonere pentru     copiatoare      si

imprimante,cd-uri imprimate tipizate)pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor,atelierelor existente.

 • - art.20.01.02-Materiale pentru curățenie-11,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

 • - art.20.01.03-Incalzit, iluminat si forța motrica- 275.00 mii lei-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2020 si creșterea prognozata a acestora.

 • - art.20.01.04-Apa,canal si salubritate-25.00 mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate,avand ca baza nivelul preturilor din anul 2020 si creșterea prognozata a acestora.

 • -art.20.01.08-Posta,telecomunicații, radio, tv, intemet-14.00 mii lei-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet, convorbiri telefonice.

-art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional-10.00 mii lei


-art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-25.00 n onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți] calculatoarelor, copiatoarelor,procurarea de materiale per incendiilor,servicii de intretinere a acestora(stingatoare) si alte chelWi^L^are,jiu-4s/ incadreaza la celelalte articole si alineate.

-art.20.04-Medicamente si materiale sanitare-15.00 mii lei -cheltuieli cu materiale sanitare si dezinfectant!.

art.20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventar-12.00 mii lei-cheltuieli privind achiziționarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc

art.20.06-Deplasari,detasari,transferuri-2.00 mii lei-cheltuieli cu transportul si cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe, intruniri, olimpiade,etc.

art.20.13 - pregătire profesionala 15.00 mii lei - cursuri de perfecționare art.20.14 - protecția muncii - 6.00 mii lei

art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-11.00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți.

 • • Titlul IX „Asistenta sociala”- 6,00 mii lei -cheltuieli pentru plata transportului elevilor si profesorilor insotitori la olimpiadele naționale

 • • Titlul X „Alte cheltuieli”-in suma de 262,04 mii lei.

art.59.01-burse 262.04 mii lei -cuprinde bursele acordate elevilor - 54 burse de performanta,214 burse de merit si 27 burse sociale.

Pentru anul 2022 estimam suma de 657.04 mii lei astfel :

Titlul I „ Cheltuieli de personal „ in suma de 11,00 mii lei

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 427,00 mii lei

Titlul IX”Asistenta sociala” in suma de 6,00 miilei

Titlul X “Alte cheltuieli (Burse-art.59)-213.04 mii lei

Pentru anul 2023 estimam suma de 657.04 mii lei astfel:

Titlul I „ Cheltuieli de personal „ in suma de 11,00 mii lei

Titlul II., Bunuri si servicii „ in suma de 427,00 mii lei

Titlul IX”Asistenta sociala” in suma de 6,00 miilei

Titlul X “Alte cheltuieli (Burse-art.59)-213.04 mii lei

Pentru anul 2024 estimam suma de 657.04 mii lei astfel:

Titlul ICheltuieli de personal „ in suma de 11,00 mii lei

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 427,00 mii lei

Titlul IX”Asistenta sociala” in suma de 6,00 miilei

Titlul X “Alte cheltuieli (Burse-art.59)-213.04 mii lei


CONTABIL SEF, Ec.Cristache Manuela n

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI


Formular:


11/02 llnstitutia publica: COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"PLOIESTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2020

Propuneri

2021

Estimări

2022

Estimări

2022

Estimări

2024

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

3.00

25 00

25 00

25 00

25 00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

3.00

25.00

25 00

25 00

25.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

3.00

25.00   25.00

25.00

25.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Taxe si alte venituri in' învățământ              .                         ■ .                  .. ..                ș

33.10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări’1?) 0;                 x                                           x            x     !

37.10.01

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului      ț

local(cu semnul minus), oj__                             .          ..                              j

37.10.03

-5.00

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

5.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

24.78

4383

25 00

25.00

25.00

învățământ primar- ’                  .                                                   2

65.10.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

î

Invatamănt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

24.78

43.83

25.00

25.00

25.00

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior                                       2   .      A . 5*

65.10.04.02

24.78

43.83

25.00

25.00

25.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

-«300

25.00

2500

25.00

25;00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)        3 00     25.V    2c.u0        25 00    5 00

00.02

3.00

25.00

2500

25.00

' ' 25 00 .

C. VENITURI NEFISCALEȚfcOM 00.13+00.14)     3.00      26.uC   25 00        25 00   25 00

00.12

3.00

25.00

25.00

25.00

•25 00

ci. Venituri din proprietate (cod 30.10+31.10) 00     .■ .     ??oq\      2500 2500

00.13

3 00

.   25.00

- 25.00 „

.. ,.2§.P0

26.0^.-l                                           ii,»*.'- ...                                                                           6' '«sr^A-saîSsîti.i.a'»


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

I

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2022

2024

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

X

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)                       •

00.14

0.00

___0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.Donații și sponsorizări**) .

37.10.01

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                                                          ,,j

37.10.03

-5.00

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunealde funcționare                 5 qo       <• nr       8’"’       0 00

37.10.04

5.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

—-—~

I- ——

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

-... .. ... .. _

49.10

24 78

38 831

25.00

25 00

25 00

ț

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

24 78

38.83

25.00

25.00

25.00

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

in                                                        4 > -                 ■                 7+^..

65.10

24.78

38 83

25 00

25 00

25.00

। Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ'primar                                                 0?      UOț

65.10.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

$ 2,00

învățământ secundar (eodOS.10.04.01 la cod 65.10.04.03)8 .      > ry-                  : 06ț

65.10.04

2478

38.83

25.00

'25.0^

^^25:00

învățământ secundar' inferior

65.10.04.01

: • .             . ir

învatamânfseîSWKaPSuperior ?4 78      38.83      25 00        00     25 00

65.10.04.02

24.78

38 83

25 00

.25.00

. 5       •

>  2500

EXCEDENT 98.10.96   98 10                          18 83

98.10

1:8.83

V

Excedentul secțiunfi>de'fUnCționare                     ’ a 33

98.10.96

1Î8.83

2;

• A- • «•. • .
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2022

2024

DEFICIT 1) 99.10.96

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10£-TOTAL                                _ . ...

00.01 SD

0.00

0.00

000

0.00

0.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

0.00

5 00

0.00

0.00

0 00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

i                       •                                   .                                                                                                                                                                                            *

Invatamânt primar                                                                       ’

65.10.03.02

_

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

-Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător conform clasificației economice.

 • *) Detalierea se face numai in execuție

 • ** ) Nu se completează în etapa de planificare^ DON.DE uREDITE

CON fiABiu SEF,


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică: COLEGIUL DE ARTA "CARMEN SYLVA' PLOIESTI


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024


72<*’5;

- (cod -■‘.O" 3+71.01 30)


de transport


Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

24.78

43.83

25.00

25.00

25.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

1

24.78

43.83

25.00

25.00

25.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

24.78

43.83

25.00

25.00

25.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

24.78

38.83

25.00

25.00

25.00

Bunu

ri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

20.01

20.01.01

0.00

0.00

13.00

1.00

6.00

1.00

6.00

1.00

6.00

1.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20.78

5.83

8.00

8.00

8.00

Uniforme si echipament

;   20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

j 20.05.30

20.78

5.83

8.00

8 00

8.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06

20.06.01

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1 00

1.00

1.00

1.00

1.00

Pregătire profesionala                               ,

20.13

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4.00

10.00

10.00

10.00

- Ijy

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.00

10.00

10.00

10.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0 00

■                                                                     -l-L        : .     ..H

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL7t(cod 71+72+75)                      :

nț         70

0.00

5.00

0.00

0.00

0.06

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71,03)_______gog      c qq_______0Ă

Active fixe (cod 71.OlzQJjIa 71.01.03+71,01.30)                  g.qq                  __o r

^Construcții -71.01.01         0 00          2 00     .--0-00       C 00     _0.1

_____[Mașini, echiparnehtelSi mijloace de transport__________________

--71

șr      71.01

0'   71.01.01

71.01.02

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

:        2 Q0

0.00

0.00 r.y r -- Q D(j

0.00

0.00

- ' • 0.00

O 0.00

■ *<0.00 ' • <0 00DENUMIREA INDICATORILOR

' Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Cod indicator

71.01.03

Realizări

2020

Propuneri

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Alte active fixe

71.01.30         0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția ' instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

COLEGIUL DE ARTA “CARMEN SYLVA”


LISTA

poziției “Alte cheltuieli de investiții”,defalcată pe categorii de bunuri repartizate COLEGIULUI DE ARTA “CARMEN SYLVA” VENITURI

2021

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoarea

-Mii lei-

Plati efectuate Nr. si data documentului

Suma

L Achiziții imobile

1.......................................

2.......................................

3.......................................

II.Dotări independente

 • 1 .Licențe Windows

 • 2 ......................................

 • 3.

3

III. Consolidări

1......................................

2......................................

3......................................

IV.Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

LAvize”Sala de concerte”

2.....................................

3.....................................

2

1' ■’

ii ' ?

*Se completează de către trezoreria statului

Administrator financiar,


COLEGIUL DE ARTA „CARMEN SYLVA”PLOIESTI


NOTA              '

privind utilizarea excedentului din anii precedent prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2021

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe rambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul current sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, drdo'nâtorii de credite ai instituțiildr-publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este însărcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2020, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 18.830,68 lei.                   k c

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 18.830,68 lei sa fie utilizat pentru:

- suma de 18.830,68 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”).


■ CONTABIL SEF,             Thtv

Ec.CRISTACHE MANUELA

f

• t

' ; .<                         1 jbTTipt’T

■ i •

COLEGIUL DE DE ARTA „CARMEN SYLVA”PLOIESTI


NOTA DE FUNDAMENTARE


La întocmirea propunerii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si a bugetelor : estimate pentru anii 2022-2024, s-a tinut cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 5 locale, cu modificările si completările ulterioare ,precum si de Legea responsabilității bugetare nr.69/2010 ,republicata.                                                                                       • :

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021- este de

43.83,00 mii lei.


Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • - bunuri si servicii      - suma de 38,83 mii lei;

active nefinanciare    -suma de 5,00 mii lei.

Estimările pentru alocațiile din bugetul activitatii integral sau parțial din venituri proprii pentru perioada 2022-2024 , se prezintă astfel:

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2022, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 25,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:                ,

bunuri si servicii      -suma de 25,00 mii lei;

 • - active nefinanciare    -suma de 0,00 mii lei.

'                                                      1                   <                      ’'•u^vleior

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul-2023, I atat'la venituri cat si la cheltuieli este de 25,00 mii lei.                     i!                          lari bugetare

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • - bunuri si servicii -sumade25,00 mii lei; li ri                       .. ^î- < ic de

active nefinanciare -suma de 0,00 mii lei.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2024, atat la venituri cat si la cheltuieli este de 25,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • - bunuri si servicii -suma de 25,00 mii lei; .7    !                  ■ pruprJ pentru

' -      - active nefinanciare -suma de 0,00 mii lei.

.hl:              .                        ;.Uat la


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec.CRISTACHE MANUELA

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : PLOIEȘTI

Instituția publică: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU


Formular: | 11/06 |BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 20&


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Execuție preliminată

Propuneri

. ■, Estimări

Estimări

Estimări

2019

2020

2021X

^-2022 .

,2023'

■ ■'

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

604.7*

627.3

2.378.5Î

1.726.32

956.32

956.33

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

604.7£

627.3'

968.5£

956.32

956.33

956.33

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

604.7*

627.3'

968.5£

956.33

956.33

956.33

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

1C

14.55

6.6E

7

7

7

7

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)

10.01

14.55

6.66

7

7

7

7

j Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14.55

6.65

7

7

7

7

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

C

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0

C

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

544.07

576.90

635.00

635.00

635.00

635.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

453.87

472.38

509

509

509

509

Furnituri de birou

20.01.01

30

19.49

25

25

25

25

Materiale pentru curățenie

20.01.02

28.85

33.05

35

35

35

35

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

224.21

236.31

260

260

260

260

Apa, canal si salubritate

20.01.04

48

35.05

40

40

40

40

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

8

0

5

5

5

5

Piese de schimb

20.01.06

11.04

10.43

6

6

6

6

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

19.86

19.58

20

20

20

20

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

31.97

62.73

60

60

60

60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

51.94

55.74

58

58

58

58

Reparatii curente

20.02

0

0

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5.14

31.03

33

33

33

33

Dezinfectant!

20.04.04

5.14

31.03

33

33

33

33

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

53.64

49.32

55

55

55

55

Uniforme si echipament

20.05.01

9.64

6.9

10

10

10

10

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10

0

5

5

5

5

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34

42.42

40

40

40

40

Deplasări, (letasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02}

20.06

0.52

0.05

1

1

1

1

|Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.52

0.05

1

1

1

1

Materiale de laborator

20.09

1.94

3.66

4

4

4

4

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

6.85

5.97

7

7

7

7

Pregătire profesionala

20.13

6.91

8.5

14

14

14

14

Protecția muncii

20.14

5.46

3.23

4

4

4

4

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

9.74

2.76

8

8

8

8

Reclama si publicitate

20.30.01

3.16

0.8

3

3

3

3

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.46

1.96

3

3

3

3

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.12

0

2

2

2

2

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

13.9

12.66

11

11

11

11

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

13.9

12.66

11

11

11

11

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

13.9

12.66

11

11

11

11

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

32.23

31.13

315.58

303.33

303.33

303.33

Burse

59.01

32.23

31.13

315.58

303.33

303.33

303.33

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

0

1410

770

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

0

1410

770

0

0

Programe_din Fondul Social European (FSE ) (58.02.01 la 58.02.03}

58.02

0

0

1410

770

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

0

0

28.2

15.4

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

0

0

1381.8

754.6

0

0

Cheltuieli neeliqibile

58.02.03

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

0

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

0

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

!

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

.

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

*io.i v

îa---


Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate intearal din venituri proprii


NOTA; Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr, 1954/2005
JUDEȚUL: PRAHOVA

‘Unitatea administrativ-teritorială: PLOIEȘTI formular: |~11/01 |


Instituia publică: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024iii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Execuție preliminată

Propuneri \

-Estimări™.

|i' Estimări

2019

2020

2021

2023

2024

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+

46.02+48.02)

00.01

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

544.07

640.24

2.378.58

1.726.33

956.33

956.33

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

544.07

640.24

2378.58

1726.33

956.33

956.33

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

544.07

640.24

2378.58

1726.33

956.33

956.33

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

500.1

629.67

2378.58

1726.33

956.33

956.33

învățământ secundar superior

65.02.04.02

500.1

598.88

2318.58

1666.33

896.33

896.33

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

30.79

60

60

60

60

învățământ postliceal

65.02.05

43.97

10.57

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

0

-

0

0

0

0

0

C TUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

544.07

640.24

2378.58

1726.33

956.33

956.33

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

544.07

640.24

2378.58

1726.33

956.33

956.33

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

544.07

640.24

2378.58

1726.33

956.33

956.33

Din total capitol:

544.07

640.24

2378.58

1726.33

956.33

956.33

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

500.1

629.67

2378.58

1726.33

956.33

956.33

învățământ secundar superior

65.02.04.02

500.1

598.88

2318.58

1666.33

896.33

896.33

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

30.79

60

60

60

60

învățământ postliceal

65.02.05

43.97

10.57

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 st

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

0

0

0

0

0

_________•


 • 1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

 • 2) finanțat din excedentul anilor precedenti

 • *) Detalierea se face numai in execuție

 • ** ) Nu se completează în etapa de planificare

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform ciasificației economice.JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : PLOIEȘTI


Instituția publică: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU


Formular: [ 11/06 [


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2(DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2019

Execuție preliminată

2020

li ' Z w

& Estimări

2 '2022

EsjnțW

2Ș23-/J-

Estimări

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

604.75

627.37

'tfyțj;2e.33

; $56.33

956.33

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

604.75

627.37

968.58

956.33

956.33

956.33

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

604.75

627.37

968.58

956.33

956.33

956.33

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14.55

6.68

7

7

7

7

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)

10.01

14.55

6.68

7

7

7

7

(Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14.55

6.68

7

7

7

7

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0

0

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

544.07

576.90

635.00

635.00

635.00

635.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

453.87

472.38

509

509

509

509

Furnituri de birou

20.01.01

30

19.49

25

25

25

25

Materiale pentru curățenie

20.01.02

28.85

33.05

35

35

35

35

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

224.21

236.31

260

260

260

260

Apa, canal si salubritate

20.01.04

48

35.05

40

40

40

40

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

8

0

5

5

5

5

Piese de schimb

20.01.06

11.04

10.43

6

6

6

6

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

19.86

19.58

20

20

20

20

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

31.97

62.73

60

60

60

60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

51.94

55.74

58

58

58

58

Reparatii curente

20.02

0

0

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5.14

31.03

33

33

33

33

| Dezinfectant!

20.04.04

5.14

31.03

33

33

33

33

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

53.64

49.32

55

55

55

55

Uniforme si echipament

20.05.01

9.64

6.9

10

10

10

10

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10

0

5

5

5

5

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34

42.42

40

40

40

40

Deplasări, detasari, transferări icod 20.06.01+20.06.02}

20.06

0.52

0.05

1

1

1

1

(Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.52

0.05

1

1

1

1

Materiale de laborator

20.09

1.94

3.66

4

4

4

4

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

6.85

5.97

7

7

7

7

Pregătire profesionala

20.13

6.91

8.5

14

14

14

14

Protecția muncii

20.14

5.46

3.23

4

4

4

4

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

9.74

2.76

8

8

8

8

Reclama si publicitate

20.30.01

3.16

0.8

3

3

3

3

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.46

1.96

3

3

3

3

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.12

0

2

2

2

2

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

13.9

12.66

11

11

11

11

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

13.9

12.66

11

11

11

11

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

13.9

12.66

11

11

11

11

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

32.23

31.13

315.58

303.33

303.33

303.33

Burse

59.01

32.23

31.13

315.58

303.33

303.33

303.33

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

0

1410

770

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0

0

1410

770

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE) 158.02.01 la 58.02.03J

58.02

0

0

1410

770

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

0

0

28.2

15.4

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

0

0

1381.8

754.6

0

0

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

0

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

0

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

-------—---------------*-------------1----------_---------------------------

Alte active fixe

71.01.30


Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate inteqral din venituri proprii


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: PLOIEȘTI

Formular [ 11/01 |


Instituția publică: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Execuție preliminată

Propuneri

1 , Estimări

Estimări

2019

2020

2021

2022

■ '    2023

2024

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+

46.02+48.02)

00.01

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

544.07

640.24

2.378.58

1.726.33

956.33

956.33

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

544.07

640.24

2378.58

1726.33

956.33

956.33

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

544.07

640.24

2378.58

1726.33

956.33

956.33

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

500.1

629.67

2378.58

1726.33

956.33

956.33

învățământ secundar superior

65.02.04.02

500.1

598.88

2318.58

1666.33

896.33

896.33

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

30.79

60

60

60

60

învățământ postliceal

65.02.05

43.97

10.57

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

0

0

0

0

0

0

C. TUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

544.07

640 24

2378.58

1726.33

956.33

956.33

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

544.07

640.24

2378.58

1726.33

956.33

956.33

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

544.07

640.24

2378.58

1726.33

956.33

956.33

Din total capitol:

544.07

640.24

2378.58

1726.33

956.33

956.33

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

500.1

629.67

2378.58

1726.33

956.33

956.33

învățământ secundar superior

65.02.04.02

500.1

598.88

2318.58

1666.33

896.33

896.33

!            Invatamant profesional

65.02.04.03

0

30.79

60

60

60

60

învățământ postliceal

65.02.05

43.97

10.57

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SC

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

0

o

0

* Ba_

0

0

0


 • 1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează

proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

 • 2) fmantat din excedentul anilor precedenti

 • *) Detalierea se face numai in execuție

 • ** ) Nu se completează în etapa de planificare

’ Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.
.JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Instituția publica: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU


Formular:


11/02


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024 ,'A

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

Propuneri

'/Estimării

4 * ^EstimăijF

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL VENITURI Jcod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10l__

00.01

154 58

477

488

498

508

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

153.8

477

488

498

508

C. VENITURI NEFISCALE { cod 00.13+00.14}

00.12

133.8

457

468

478

488

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

0.42

2

2

2

2

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

0.42

2

2

2

2

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

0.42

2

2

2

2

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

0.42

2

2

2

2

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

133.38

455

466

476

486

Venituri din prestări de servicii sl alte actlvltatl (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.1C.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 '   * 10.32+33.10.50)

33.10

133.38

455

466

476

486

Taxe si alte venituri in învăjământ

33.10.05

2.35

5

5

5

5

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

37.01

220

225

230

235

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

94.02

230

236

241

246

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

0

0

o

0

Donatii și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20

20

20

20

20

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

20

20

20

20

20

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.1

0.38)

43.10

20

20

20

20

20

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

20

20

20

20

20

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

142.61

556.35

488

498

508

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

141.83

526.35       488

498

508

r Tmant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

141.83

526.35

488

498

508

■■ Din total capitol:

învățământ secundau cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

87.57

286.35

243

248

253

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0.77

7

7

7

7

Invatamant profesional

65.10.04.03

86.8

279.35

236

241

246

învățământ postliceal

65.10.05

0

Servicii auxiliare pentru educație . cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

54.26

240

245

250

255

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

54.26

240

245

250

255

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

79.35

-79.35

0

0

0

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

79.35

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

79.35

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

DEFICIT1’ 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0

79.35

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

49.35

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

30

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

153.8

477

488

I 498

508

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

133.8

457

468

478

488

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

133.8

457

468

478

488

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

0.42

2

2

2

2

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

0.42

2

2

2

2

Venituri din concesiuni sl inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

0.42

2

2

2

2

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

0.42

2

2

2

2

C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

133.38

455

466

476

486

- mii lei -

Execuție

Propuneri

nări

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

OF" £

202F«*  2022»

.. / 'ZKfețeî..

k

2024

Venitur

din prestări de servicii sl alte actlvItatl (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 +

k ■

r)

33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

133.38

455

476

486

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2.35

x 5

1 Xv i

f 5

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

37.01

220

*130

235

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

94.02

230

236

241

246

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

0

0

0

0

0

Donații ți sponsorizări")

37.10.01

X

X

X

X

X

Vărsâminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu

semnul minus)

37.10.03

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20

20

20

20

20

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

20

20

20

20

20

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

43.10

20

20

20

20

20

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

20

20

20

20

20

TOTAL CHELTUIELI ■ SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

141.83

526 35

488

498

508

r. ja a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

141.83

526.35

488

498

508

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

65.10

141.83

526.35

488

498

508

Din total capitol:

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

87.57

286.35

243

248

253

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0.77

7

7

7

7

। Invatamant profesional

65.10.04.03

86.8

279.35

236

241

246

învățământ postliceal

65.10.05

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

54.26

240

245

250

255

| Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

54.26

240

245

250

255

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

79.35

-49.35

0

0

0

EXCEDENT 98.10.96

98.10

79.35

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

79.35

DEFICIT

11 99.10.96

99.10

0

49.35

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

49.35

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

0

0

0

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

0

0

0

0

0

Ieruri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

0.78

30

0

0

0

Partea a

lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0.78

30

0

0

0

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0.78

30

0

0

0

Din

total capitol:

nvatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0.78

30

0

0

0

învățământ secundar superior

65.10.04.03

0.78

30

0

0

0

 • 1) finanțat din excedentul anilor precedenti

 • - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.


 • *) Detalierea se face numai in execuție

") Nu se completează în etapa de planificare

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:, COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEȘTI.

Formular: | 11/06 |


BUGETUL de VENITURI PROPRII

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2624DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

Propuneri

Estirn)î?i^

- • ...

,, ^stimări

2020

2021

- c 2022**v

L&P23

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

142.61

556.35

488.00

498.00

508.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

141.83

526.35

488.00

498.00

508.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

141.83

526.35

488.00

498.00

508.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

0

0

0

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0

0

0

0

0

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0

0

0

0

0

|Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

141.83

526.35

488

498

508

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

61.15

138.35

128

131

133

Furnituri de birou

20.01.01

0.07

4

2

2

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.86

6

2

2

2

încălzit, Iluminat si forța metrica

20.01.03

18

18

18

19

19

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2

2

2

2

2

Carburant! si lubrifianti

20.01.05

0

5

5

5

5

Piese de schimb

20.01.06

1.86

5.35

2

2

2

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.5

5

5

5

5

[Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

32.81

88

90

92

94

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.05

5

2

2

2

Reparatii curente

20.02

0

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03,02)

20.03

34.26

220

225

230

235

Hrana pentru oameni

20.03.01

34.26

220

225

230

235

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

9.27

38

2

2

2

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.27

38

2

2

2

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

10

10

10

10

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

10

10

10

10

Materiale de laborator

20.09

37 15

115

118

120

123

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0

3

3

3

3

1

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20,30.09+20.30.30)

20.30

0

2

2

2

2

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

2

2

2

2

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0.78

30

0

0

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului ..„anclar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)

58

0.78

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE; <58.02.01 la 58.02.03)

58.02

0.78

0

0

0

0

Finanțarea națională

58.02.01

0.78

0

0

0

0

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75]

70

0

30

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

30

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

30

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

0

30

0

0

0

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


„ Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția ' instituțiilor finanțate integrai din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” PLOIEȘTI

C.I.F. 2845508

Nr. /W/08.04.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE   ;■         *r

BUGET 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022 -         ZH

...   .. ■

pentru bugetul finanțat din venituri proprii

Pentru fundamentarea Bugetului pe anul 2021 s-au avut în vedere realizările anului 2019 și 2020, s-a tinut cont de modificările legislative de ultimă oră.

La elaborarea bugetului s-a ținut cont de Scrisoarea cadru nr. 462196/18.01.2021 transmisă de Ministerul Finanțelor publice, prin care se detaliază metodologia de elaborare a proiectului de buget de 2021 și a estimărilor pentru anii 2022 - 2024, în contextul macroeconomic.

Pentru estimarea veniturilor s-a tinut cont de realizările anului 2020 si de 5                                                                                                                     3

obiectivele propuse pentru următoarea perioadă.

Pentru estimările 2022-2024 metodologia prevede a se aplica media anuală a creșterii prețurilor de consum, astfel:

 • - pentru anul 2021, o creștere de 2,5 % față de anul 2020

 • - pentru anul 2022, o creștere de 2,4 % față de anul 2021

 • - pentru anul 2023, o creștere de 2,3 % față de anul 2022

 • - pentru anul 2024, o creștere de 2,2 % față de anul 2023

Propunerea noastră pentru anul 2021, avand in vedere execuția conturilor din anul 2020, estimam realizarea de venituri totale in valoare de 556,35 mii lei, din care 477 mii lei venituri din anul curent si 79.35 mii lei excedent din ani precedenti. Sursele de venit din care provin sunt următoarele:

 • - 31.10.05.30 ”Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice” venituri realizate din închirieri de spații cu tarife reglementate prin HCL, în valoare de 5 mii lei

 • - 33.10.05 ”Taxe si alte venituri din învătămînt” venituri realizate din sumele încasate pentru taxe BAC in valoare de 2 mii lei

 • - 33.10.14 ”Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine” venituri realizate din sumele încasate de la elevii cazați în internatul școlar pentru masa cantină, 15 lei/zi, venituri estimate la suma de 220 mii lei

 • - 33.10.16 ”Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă” venituri realizate în cadrul Atelierului școală, din activitatea de producție patiserie și de comerț desfășurată cu personal calificat angajat, cu elevii, profesorii și maiștrii instructori îndumători, în valoare de 230 mii lei

 • - 99.10.96 Pentru acoperirea deficitului secțiunii funcționare se prevede suma de 49.35 mii lei va fi folosită pentru acoperirea golului de casa.

 • - 99.10.97 Pentru acoperirea deficitului secțiunii dezvolatexe-=se^.prevede suma de 30 mii lei pentru investitii in mijloace fixe la ateli^^^^la.*X

 • - 43.10.09 "Subvenții pentru instituții publice” reprezint^s^

  ită


pentru cheltuielile cu utilitățile aferente internatului cantină-, def20?mii IțW

Pentru cheltuieli din venituri proprii, propunerea noastră d^i^eț lă/chalțuieli aferente Secțiunii funcționare este de 526,35 mii lei, 477 mii lei conKâ^j^iturilor prognozate si 49,35 mii lei din excedentul anilor precedenti.

Pentru titlul I - CHELTUIELI DE PERSONAL - NU SUNT.

Pentru Titlul II - BUNURI ȘI SERVICII s-au avut în vedere realizările anului 2019 si 2020. Pentru anul 2021 procentul de creștere medie a prețurilor de consum este 102,50% față de anul 2020. Nu putem merge pe veniturile realizate in anul 2020, de aceea, in speranța trecerii la normalitate, ne propunem cheltuieli in suma de 526.35 mii lei, respectiv:

 • - la 20.01.01 furnituri de birou -costul rechizitelor de birou (creioane, hârtie, dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate tipizate, etc.) pentru buna funcționare a birourilor de secretariat, contabilitate, laboratoare de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica, etc.- bugetul de 4 mii lei a fost alocat in baza realizărilor anului 2019 și a previziunilor pentru anul 2020

 • - la 20.01.02 materiale pentru curățenie - bugetul de 6 mii lei a fost alocat plecând de la realizările bugetului din 2019, mai puțin anul 2020.

 • - la 20.01.03 încălzit, iluminat bugetul de 18 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate în anul 2019 și sunt suportate din subvenția primită pentru internat cantina

 • - la alin.20.01.04 apă, canal, salubritate bugetul de 2 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile realizate în anul 2019 și sunt suportate din subvenția primită pentru funcționarea internatului cantina

 • - la alin.20.01.05 carburanți si lubrefianti bugetul de 5 mii lei a fost făcut ținând cont de cheltuielile preconizate pentru a se realiza venituri din închirierea microbuzului școlar

 • - la alin.20.01.06 piese de schimb s-a alocat suma de 5 mii lei pentru cheltuieli aferente autovehiculelor din dotare si a utilajelor din spațiul de producție

 • - la 20.01.08 „telefon, internet, telecomunicații” bugetul de 5 mii lei reprezintă cheltuieli de telefonie mobila salariati

 • - la 20.01.09” materiale cu caracter funcțional” bugetul de 88 mii lei reprezintă mărfuri achiziționate pentru activitatea de desfacere din cadrul atelierului școlar

 • - la 20.01.30”alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” la acest alineat propunerea făcută reprezintă materiale pentru reparații ale bunurilor din unități, diverse servicii necesare desfășurării activitatii, bugetul pe anul 2020 fiind de 5 mii lei

 • - la 20.03.01 "Hrana pentru oameni” bugetul de 220 mii lei ațijwt cont de cheltuielile efectuate în anul precedent pentru pregătirea hraneizelevîiof bazați în internatul școlar. S-a ținut cont de numărul de înscriși în/ariul școlar 2019/2020 și de alocația de hrana de 15 lei pe zi pe elev. - ’

 • - la 20.05.30 ”bunuri de natura obiectelor de inventar” K^etuF^ mii lei si cuprinde obiecte necesare unității pentru desfășurări ac^m^îi în toate sectoarele, cu preponderență activității atelierului școmăTpracticii elevilor.

 • - la 20.06.02 ”deplasari în străinătate” bugetul este de 10 mii lei pentru deplasările în interesul învățământului, pentru deplasările necesare in parteneriatele aflate în derulare

 • - la 20.09 "Materiale de laborator” sunt cheltuieli cu materia primă necesară activității de producție din cadrul atelierului școală, de 115 mii lei

 • - la 20.11 "cărți, publicații și materiale documentare” bugetul este de 3 mii lei

 • - la 20.30.30 "Alte cheltuieli" bugetul este de 2 mii lei.

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Str.Rudului, nr.24, Municipiul Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/542341; Fax

e-mail: colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com; site: http://www.cevhWro/

Nr. 1^1 08.04.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE

IN VEDEREA ACORDĂRII SUBVENȚIEI PENTRU INTERNAT CANTINA

Colegiul Economic Virgil Madgearu dispune de Internat cantina pentru elevi cu o capacitate de 140 de locuri situat in Ploiești, str. Armași nr. 42 A.

Anul 2020 nu poate fi luat ca referința pentru fundamentarea sumei solicitata ca subvenție datorita faptului ca activitatea in cămin s-a derulat pana in 11 martie 2020. După aceasta data am solicitat furnizorilor de utilitati un regim de funcționare la limita minima. Pentru intretinerea si buna funcționare a acestui spațiu, voi lua ca referința consumurile anului 2019 când au fost efectuate cheltuieli cu utilitățile astfel:

Pentru incalzire, la societatea Veolia, s-a achitat strict pentru incalzire internat cantina, suma de 67.832,35 lei

 • - Pentru consumul de energie electrica din totalul de 49.366,55 lei achitat societății de furnizare, pentru consumul de la internat cantina s-a achitat suma de 19.000 lei.

 • - Pentru serviciile asigurate de firma de salubritate ROSAL s-a achitat suma de 29.577,87 lei, cheltuielile aferente intemat-cantina fiind de 5.213,04 lei

 • - Pentru consumul de apa, societatea APA NOVA a facturat consumuri in valoare de 20.863,50 lei, din care, pentru internat cantina consumul este de 10.829,50 lei.

Pentru telefon, internet, cablu TV cheltuielile repartizate locației din str. Armași, pentru internat cantina sunt de 5.782,96 lei.

In anul 2019 totalul cheltuielilor cu utilitățile pentru activitatea spațiului de internat cantina se ridica la suma de 108.657,85 lei. Din aceasta valoare a fost incasata de la copii suma de 15.440 lei, ca regie internat cantina, pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile.

Având in vedere cele prezentate, venim cu solicitarea de a ne subvenționa cu suma de 20.000 lei pentru cheltuielile cu utilitățile la intemat-cantina ce funcționează in cadrul instituției noastre.


___

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU”

PLOIEȘTI, STR. RUDULUINR. 24

Nr.din QoQf


CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Va inaintam spre aprobare lista cu mijloacele fixe propuse a se achiziționa in anul 2021, avand ca sursa de finanțare veniturile proprii :

Nr.

crt.

Denumire investiție

Valoare investiție - mii lei -

Observatii

1.

Cuptor industrial pe gaz pentru patiserie

30

TOTAL:

30,00


CONTABIL SEF.rina


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE .EGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEAP PLOIEȘTI, STR. RUDULUINR. 24 ,

APROB ATVIZAT, /\


And


ievici


DIRECTOR ECONOMIC PRIMĂRIA PLOIEȘTI, Nicoleta Ci-aciunoiu

LISTA

Poziției “Alte cheltuieli de investitii” dafalcata pe categorii de bunuri repartizate

Colegiului Economic “Virgil Madgearu” Ploiești

Din sursa E Venituri proprii - titlul VII „Cheltuieli de capital” - 2021

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de


investitii


Plati efectuate U.M. Cant. Valoare doc.


Nr. Si data


Suma


II DOTĂRI INDEPENDENTE

1. Colegiul Economic „Virgil Madgearu”           i

Ploiești

- Cuptor industrial pe gaz pentru buc 1      30.000

Producția de patiserie

TOTAL:                             30.000

CTOR,


CONTABIl/^F,

ristescu Conna

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU

PLOIEȘTI, STR. RUDULUINR. 24

Nr./^/’Data 08.04.2021

ORDONATOR PR


AL DE CREDITE


NOTA

privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare

pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2021

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2020, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 79.345,57 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 79.345,57 lei sa fie utilizat pentru:

 • - suma de 49.345,57 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor, pentru acoperirea golurilor de casa;

 • - suma de 30.000 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor cu achiziția de mijloace fixe.


Ec. Ale^âiidrc

JUDEȚUL: PRAHOVA

C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUN.PLOIESTI


L

net


BUGET PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2021

02$

ESTIIW, 'ȚX

2022

2023

£

«-0 mm ।

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

935.63

929.33

929.33

929.33

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

935.63

929.33

929.33

929.33

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

935.63

929.33

929.33

929.33

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15.00

15.00

15.00

15.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

15.00

15.00

15.00

15.00

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

1001.15

15.00

15.00

15.00

15.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.27+20.30)

20

509.00

509.00

509.00

509.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

445.00

445.00

445.00

445.00

c' "nituri de birou

20.01.01

13.00

13.00

13.00

13.00

triale pentru curățenie

20.01.02

21.00

21.00

21.00

21.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

250.00

250.00

250.00

250.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.00

25.00

25.00

25.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.00

25.00

25.00

25.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

10.00

10.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

101.00

101.00

101.00

101.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

15.00

15.00

15.00

15.00

Dezinfectant!

20.04.04

15.00

15.00

15.00

15.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20.00

20.00

20.00

20.00

Alte obiecte de inventar

2005.30

20.00

20.00

20.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

2.00

2.00

2.00

[Deplasări interne, detașări, transferări

20 06.01

2.00

2.00

200

2.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

5.00

5.00

5.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

15.00

15.00

15.00

15.00

Protecția muncii

20.14

5.00

5.00

5.00

5.00

Alte cheltuieli

20.30

2.00

2.00

2.00

2.00

|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

2.00

2.00

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

9.00

9.00

9.00

9.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

9.00

9.00

9.00

9.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

9.00

9.00

9.00

9.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

402.63

396.33

396.33

396.33

e

59.01

402.63

396.33

396.33

396.33

l^uine aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00


ORDONATOR TERTIAR DE CRE^IT^


CONTABIL SEF,


DIRECTOR,
COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.TREI IERARHI NR. 10 COD 100010

COD FISCAL 2845389

TEL/FAX 0344/802071/0344802070


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere:

 • * Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizata

‘Proiectul de buget pe anul 2021;

 • - Execuția bugetara la 31.12.2021

 • - Eventualele creșteri de tarife precum si rata inflației.

 • - Concordanta cheltuielilor cu veniturile

 • - Baza legala ce perimite angajarea legala si bugetara

 • - Evoluția preturilor

 • - Consumul mediu de utilitati din anul precedent

 • - Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evoluție a preturilor

 • - Necesarul si planul de achiziții pe anul 2021

Bugetul necesar pentru buna desfășurare a activitatii instituției noastre pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 se prezintă astfel:

2021 - 935,63 mii lei;

2022 - 929,33 mii lei;

2023 - 929,33 mii lei;

2024 - 929,33 mii lei;

2021

2022

2023

2024

- cheltuieli de personal - suma de

15,00

15,00

1 5,00

15,00

- bunuri si servicii      - suma de

509,00

509,00

509,00

509,00

- asistenta sociala      - suma de

9,00

9,00

9,00

9,00

- alte cheltuieli( burse) - suma de

402,63

396,33

396,33

396,33

La TITLUL I “CHELTUIELI DE PERSONAL"

(art.10) - suma de 15,00 mii lei, necesar pentru salarii, pentru transport la si de la locul de munca.

La TITLUL II "BUNURI SI SERVICII"

(art 20)- suma de 509,00 mii lei; fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a luat in calcul nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2020, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2021.

 • - Art.20.01 - Bunuri si servicii- suma de 445,00 mii lei, luandu-se ca baza de calcul anul 2020.

 • - art. 20.01.01 - Furnituri de birou 13,00 mii lei-costul rechizitelor de birou pârtie dosare, bibliorafturi, plicuri, cerneala, tonere pentru copiatoare si imjp^ imprimate tipizate) pentru buna desfășurare a activitatii in timpul examenelbr^'e^^ funcționarea birourilor de contabilitate, secretariat, administrativ, biblioteci,J^^^oarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica.

 • - art.20.01.02 - Materiale pentru curățenie 21,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare.

 • - art.20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica 250,00 mii lei-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electri; s-a avut ca baza preturile din anul 2020 si creșterea prognozata a acestora.

 • - art.20.01.04- Apa,canal si salubritate 25,00 mii lei - contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal, meteo, salubritate, intretinere spatii verzi, avand ca baza nivelul preturilor din anul 2020 si creșterea prognozata a acestora.

 • - art.20.01.08 - Posta, telecomunicații 25,00 mii lei. tv, internet, servicii de comunicatii bucla locala program de buget si execuție ch. Bugetare cu primăria.

 • - art.20.01.09- Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 10,00 mii lei.

 • -art.20.01.30- Alte bunuri si servicii pentru intretinere 101,00 mii lei - cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru întreținerea calculatoarelor, copiatoarelor, service intranet, incarcat si verificat stingatoare, ISCIR, taxa pentru evaluare externa a colegiului, servicii de legatorie-arhiva, servicii de intretinere a instalatilor sanitare, termice, electrice, pardoselelor, a mobilierului școlar, igienizare si alte lucrări necesare pentru intretinerea instituției in condiții bune de funcționare, montarea de usi intre casa scării si holurile scolii, menționat in pv. lasat de la inspectorii ISU pentru prevenirea incendiilor.

Art.20.05- Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,00 mii lei pentru achiziționarea de aparatura birotica pentru cabinetele școlare; banei si scaune pentru sălile de clasa; si a altor obiecte de inventar necesare in timpul anului.

Art.20.06- Deplasări interne, detasari, transferări 2,00 mii lei - cheltuieli cu transportul si cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe, întruniri, etc.

Art.20.11- Cârti, publicatii si materiale documentare, tribuna invatamantului 5,00 mii

Art.20.13- Pregătire profesionala 15,00 mii lei-cheltuieli privind perfecționarea personalului didactic si didactic auxiliar.

Art.20.14 Protecția muncii, 5,00 mii lei.

Art.20.30.30- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2,00 mii lei, servicii de intretinere, si alte cheltuieli cu bunuri si servicii necesare pentru buna desfășurare a activitatii instituției.

CES


La TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA (CQD-art.57.02.01) - 9,00 mii lei -copiii cu

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI (Burse-art.59) - 396,33 mii lei.

59.01 Burse 396,33 mii lei- acordate elevilor. In anul școlar 2021-2022-2023-2024 avem inscrisi 1051 elevi din care au dosare aprobate pentru burse in funcție de bugetul aprobat in anul 2021, astfel:

 • - bursa de performanta 4 elevi x 200 lei x 9 luni = 7.200 lei;

 • - bursa de merit 390 elevi x 100 lei x 9 luni = 351.000 lei;

de studiu 3 elevi x 100 lei x 12 luni = 3.600 lei;

orfan 8 elevi x150x12 luni = 14.400 lei;

motive medicale 6x150x12 luni= 10.800 lei;

burse art.13 aline 4x150x12 = 7.200 lei

Total burse sociale=21 elevi x150 x12 luni = 37.800 lei

conform criteriilor de acordare impuse de ORD.M.F.P nr.5576/7.l0i2^^3^ali^it. Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre avem multi elevi premiarifuia ^olimpiade internatinale, concursuri naționale.

DIRECTOR,

Prof. Popescu Rpț


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec. Hoabăn Marilena

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:   11/02 Instituția publica: CN ALEXANDRU IOAN CUZA

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Și ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10).........

00.01

11

50

50

50

50

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

11

50

50

50

50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

11

50

50

50

50

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

11

30

30

30

30

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

11

30

30

30

30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

11

30

30

30

30

VCIIIlUlf Ulii piCOlQII UC 0^1 VIU1I Ol aiiv           (VUU

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+3

3.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

0

20

20

20

20

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0

20

20

20

20

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

0

122

122

122

122

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

122

122

122

122

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

122

122

122

122

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

122

122

122

122

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

11

50

50

50

50

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

11

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

11

p/      15

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

11

50

50

50

;®AZ?5<

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

11

30

30

30

30

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

11

30

30

30

30

______ Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

11

30

30

30

DENUMIREA INDICATORILOR

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01 +65.10.03.02)

învățământ preșcolar

învățământ primar

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

__învățământ secundar inferior___________

învățământ secundar superior

Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

Internate si cantine pentru elevi

Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

______________I Spitale generale

Unitati medico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)                      ___

Alte instituții si acțiuni sanitare___

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2020

2021

2022

2023

2024

33.10

0

20

20

20

20

49.10

122

122

122

122

65.10

122

122

122

122

65.10.03

65.10.03.01

65.10.03.02

65.10.04

122

122

122

122

65.10.04.01

65.10.04.02

122

122

122

122

65.10.04.03

65.10.05

65.10.07

65.10.07.04

65.10.11

65.10.11.03

65.10.11.30

65.10.50

66.10


66.10.06

66.10.06.01

66.10.06.03

66.10.08

66.10.50

66.10.50.50

167.10___

_ _

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

Din total capitol:

Alte acțiuni economice

87.10.50

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

72

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0

72

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

72

DEFICIT 1) 99.10.96

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare_______________________________________________________

99.10.96

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare


CONTABIL SEF,
JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:C.N.ALEXANDRU IOAN CUZA

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

Cod indicator

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

Ț-’ •"--------

0.00

122.00

50.00

50.00

50.00

7+59)

01

0.00

0.00

50.00

50.00

50.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

0

122

50

50

50

11.30)

20.01

0

26

26

26

26

Furnituri de birou

20.01.01

0

5

5

5

5

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

5

5

5

5

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

5

5

5

5

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

2

2

2

2

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

9

9

9

9

ente

20.02

0

10

10

10

10

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

72

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

72

0

0

0

I6.02)

20.06

0

5

5

5

5

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

5

5

5

5

)nala uncii

20.13

0

9

9

9

9

20.14

0

0

0

0

0

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

Page 1
COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.TREI IERARHI NR. 10 COD 100010

COD FISCAL 2845389

TEL/FAX 0344/802071/0344802070


NOTA DE FUNDAMENTARE

A BUGETULUI ACTIVITĂȚII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Prin prezenta, solicităm aprobarea Bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021, la venituri cu suma de 50,00 mii lei și la cheltuieli 122,00 mii lei.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • - cheltuieli de personal - suma de 0,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 122,00 mii lei.

La cheltuieli va fi inclus excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020 in suma 71,66 MII LEI din extras la 31.12.2020, suma înregistrată în contul de trezorerie 980 000, conform art.58 alin, (b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, “se va utiliza, în baza hotărârii autorității deliberative, din excedent pentrui cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent”.

Alocările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2022-2024 sunt de 50, 00 MII LEI.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii este realizat din chiria unui chioșc alimentar în suprafață de 6 mp, și ocazional convenții de închiriere a sălii de sport pentru desfășurarea activităților sportive;

Pentru anul 2021, la venituri este de 50,00 mii lei, si la cheltuieli este de 122,00 mii lei, DIN CARE conform extras din excedentul anului 2020.

Cheltuielile in structura se prezintă astfel:

 • - cheltuieli de personal - suma de 0,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii - suma de 122,00 mii lei, conform anexei nr.2.


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec. Hoabăn Marilena

A

C.N.”ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de ■■■■«■■v» v pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2021

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

 • “ (1^1) în situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2020, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 71.657,28 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 71.657,28 lei sa fie utilizat pentru:

 • - suma de 71.657,28 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor (40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

 • - suma de 0.00 iei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).


  JUDEȚULiPRAHOVA

  COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUN.PLOIESTI


  Formular:


  11/06BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 20|2-2024;^

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Buget

Estimări)

Estimări/

Estimări

•<-V. /

indicator

2020

2021

2022 £

.uî2023

x^-2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

948,67

1534,23

1560,00

1614,00

1667,00

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

873,67

1534,23

1560,00

1614,00

1667,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

873,67

1534,23

1560,00

1614,00

1667,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

15,88

12,00

13,00

14,00

15,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

15,88

12,00

13,00

14,00

15,00

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

15,88

12,00

13,00

14,00

15,00|

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

725,17

910,00

954,00

1003,00

1054,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

648,74

876,00

917,00

963,00

1011,00

i Furnituri de birou

20.01.01

9,98

11,00

12,00

13,00

14,00

[Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.18

30,00

31,00

32,00

34,00

lîncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

431,86

636,00

665,00

698,00

732,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

53,05

55,00

58,00

61,00

64,00

[Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,56

42,00

44,00

46,00

48,00

[Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

59,59

48,00

50,00

53,00

56,00

[Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

53,52

54,00

57,00

60,00

63,00

[Medicamente si materiale sanitare

20.04

48,59

30,00

32,00

34,00

36,00

Materiale sanitare

20.04.02

29,18

14,00

15,00

16,00

17,00

| Dezinfectanti

20.04.02

19,41

16,00

17,00

18,00

19,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

26,60

2,00

2,00

3,00

4,00

[Alte obiecte de inventar

20.05.30

26,60

2,00

2,00

3,00

4,00|

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,03

1,00

1,00

1,00

1,00

। Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,03

1,00

1,00

1,00

1,00

Pregătire profesionala

20.13

1,21

1,00

2,00

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57,00

5,00

5,00

5,00

8,00

8,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

: Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15

+59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

127,62

607,23

588,00

589,00

590,00

Burse

59.01

127,62

607,23

588,00

589.00

590,00

F ȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 70)

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cn-eftuieli de capital (cod 71)

70

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE(71.01)

71

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active Fixe

71.01

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CONTABIL SEF

GRIGORE MARIA

Page 1

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE

MUN.PLOIESTI

Nr-          LqM


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021

Având in vedere solicitarea Serviciului- Buget -împrumuturi din cadrul Primărie Municipiului Ploiești,privind necesitatea Întocmirii bugetului pe anul 2021 si estimări pentru anii 2022-2024,tinand cont de realizările anului 2020,de o economie si reducere a cheltuielilor cu bunurile si serviciile,costului standard/elev,am procedat la intocmirea bugetului de cheltuieli.

In cadrul bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local suma totala propusa pentru anul 2021,aferenta unitarii noastre este de 1534,23 mii lei,astfel:

*Cheltuieli de personal

*Bunuri si servicii ^Asistenta sociala

*Alte cheltuieli(Burse)

12,00 mii lei

910,00 mii lei


5,00 mii lei

607,23 mii lei


La TITLUL I “CHELTUIELI DE PERSONAL”(art.lO)- suma de 12,00 mii lei

-ari. 10.01.15-alocatii pentru transportul   =12,00 mii lei

la si de la locul de munca

TITLUL II”BUNURI SI SERVICII”(art 20)- suma de 910,00 mii lei,astfel:

-Art.20.01-Bunuri si servicii- suma de 876.00 mii /ez,luandu-se ca baza de calcul anul 2020 si execuția trimestrului I al anului 2021

-sA.20.01.01-Furnituri de birou-11.00 mii /ez-costul rechizitelor de birou(creioane,hârtie,dosare,bibliorafturi,plicuri,cerneala,tonere pentru copiatoare si imprimante, cd-uri, imprimate ,tipizate)pentru buna funcționare a birourilor contabilitate,secretariat,laboratoarelor de limbi străine,informatica,geografie,istorie,biologie,chimie si fizica,estimarea s-a făcut conform consumului din anul 2020

20.01.02-Materiale pentru curatenie-30,00 mi /ez-costul materialelor pentru curățenie,igienico-sanitare.

Unitatea noastra din strada Gh.Doja nr.98 si Anexa din strada Romana nr.57 se intind impreuna pe o suprafața totala de 15000 mp,suprafața care zilnic trebuie curatata si dezinfectată,in doua schimburi.

-art.20.01.03-Incalzit,iluminat si forța motrica-636,00 mii /ez-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric,ținând cont de consumul anului 2020 si execuția trimestrului I al anului 2021

 • - art.20.01.04-Apa,canal si salubritate-55,00mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru rampa,canal -salubritate, ținând cont de consumul anului 2020 si execuția trimestrului I al anului 2021

 • - art.20.01.08-Posta,telecomunicații,radio,tv,internet-42,00mii /ez-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet,tv,convorbiri telefonice si execuția trimestrului I al anului 2021

 • - art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu caracter functional-48,00 mii lei-

-achizitionarea de materiale funcționale,avand ca baza realizările anului 2020

 • - &A,.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-54,00 mii /e/-cheltuiei3jc^gnoreăza contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru intretinerea                       <

calculatoarelor,copiatoarelor,procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor, mentenanta a hidrantilor,verificarea instalației electrice a scolii si alte cheltuieli care “ incadreaza la celelalte articole si alineate.


Xrt.l^Stâ-Medicamente si articole sanitare-30,00 mii /ez-achizitionarea de materiale sanitare(masti) si dezinfectanti de mâini si suprafețe;

AxL20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventor -2,00 mii /ez-cheltuieli privind achiziționarea de obiecte de inventar necesare desfășurării activitatii in bune conditii-

stingatoare,pompe circulare pentru centrala termica cu cazane din clădirea anexa-

str.Romana,adaptoare HDMI-VGA pentru conexiunea laptopurilor de la clase cu videoproiectoarele existente,pachete cu DVR-uri cu 8 camere pentru instalarea unui sistem de supraveghere in clădirea anexa,camera de luat vederi pentru clase .unde s-au defectat,si alte obiecte necesare pe parcursul anului .

XA.20.06-Deplasari,detasari,transferuri 1.00 mii /ez-cheltuieli cu transportul personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe,intruniri.

XA.20.13-Pregatire profesionala-1.00 mii /^/‘-cheltuieli privind instruirea anuala a paznicilor si agentilor de paza.

La TITLUL IX-ASISTENTA SOCIALA(art.57.02.01) -suma de 5,00 mii lei- aferenta cheltuielilor privind drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale .

La TITLUL X-ALTE CHELTUIELI(Burse-art.59)-607,23 mii lei -cuprinde cheltuielile cu bursele acordate elevilor.La fundamentarea acestor cheltuieli s-a avut in vedere numărul mare de

elevi din cadrul unitatii noastre ce pot beneficia de bursa de merit si de ajutor social conform criteriilor de acordare (Ordinul nr.5576/201cu modificările ulterioare)..

Specificam faptul ca s-a avut in vedere prevederile HCL nr.451/23.12.2020 prin care s-a stabilit cuantumul de 100 lei, pentru fiecare categorie de bursa acordata in unitățile de invatamant in semestrul I iar pentru semestrul II ,un alt cuantum după aprobarea bugetului de stat pe 2021 si al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Ploiești.

In anexa ,deasemenea sunt inscrise estimările pentru anii 2022-2024,unde a fost luata in calcul o creștere procentuala conform Scrisorii Cadru privind contextul macroeconomic,metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 si a estimărilor pentru anii 2022-2024.

DIRECTORI

CONTABIL SEF

GRIGORE MARIA


PROF.BAJENA&UGARMEN

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:    f|/02 Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUN.PLOIESTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024


- mii lei -

Realizări

Propuneri Estimări

Estimări

2023

Estimări

2024 1

DENUMIREA INDICATORILOR                   Cod indicator

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

90,86

408

411

417

423

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

90,86

408

411

417

423

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

90,86

408

411

417

423

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

6,95

38,59

50

51

52

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

6,95

38,59

50

51

52

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

6,95

38,59

50

51

52

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

6,95

38,59

50

51

52

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

83,91

369,41

361

366

371

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

68,82

334,5

361

366

371

Taxe si

alte venituri in învățământ

33.10.05

0,18

1

1

1

1

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

68,64

333,5

360

365

3701

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

15,09

34,91

X

x

X

Donații

și sponsorizări**)

37.10.01

15,09

34,91

X

X

X

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

84,62

451,24

411

417

423

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

84,62

451,24

411

417

<1423

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

84,62

451,24

411

417?

4^  123

Din total capitol:

_

OS 1

Servicii

auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11

65.10.11.03

84,62

84,62

451,24

451,24

411

411

4țft 41^

Cp S-iO

F'i .423

'<■ j

T. 423'

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

90,86

408

411

417

]

423- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2020

Propuneri

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

90,86

408

411

417

423

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

90,86

408

411

417

423

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

6,95

38,59

50

51

52

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

6,95

38,59

50

51

52

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

6,95

38,59

50

51

52

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

6,95

38,59

50

51

52|

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

83,91

369,41

361

366

371

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

68,82

334,5

361

366

371

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

0,18

1

1

1

1

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

68,64

333,5

360

365

370

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

15,09

34,91

X

X

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

15,09

34,91

X

X

x|

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod fin in+Rp m+RR m+7n in+74 in+7Q im

49.10

84,62

446,24

406

417

423

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

84,62

446,24

406

417

423

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

84,62

446,24

406

417

423

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

84,62

446,24

406

417

423

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

0

5

5

0

0

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

5

5

0

0

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65 10.11

0

5

5

0

0

65.10.11.03

Internate si cantine pentru elevi

0

5

5

DIREClȘ^iS^QX

PRiOÂâfflife


IRONICA


CONTABIL


SEF


GRIGORE


MariaJUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Buget

2021

Estimări

2022

Estimări

Estimări

2020

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

84,62

451,24

411,00

417,00

423,00

DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

84,62

446,24

406,00

417,00

423,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

84,62

446,24

406,00

417,00

423,00!

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

84,62

446,24

406,00

417,00

423,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

11,98

129,00

122,00

127,00

132,00

| Furnituri de birou

20.01.01

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,53

10,00

10,00

10,00

10,00'

încălzit, iluminat si forța motrica

21.01.03

0,00

39,00

40,00

41,00

42,00

Apa,canal,salubritate

21.01.04

0,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Posta,telecomunicații,radio,tv, internet

20.01.08

0,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,20

25,00

26,00

27,00

28,00

।Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10,25

42,00

31,00

32,00

33,00,

Reparatii curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

53,94

256,00

257,00

258,00

259,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

53,94

256,00

257,00

258,00

259,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

16,99

55,24

22,00

26,00

25,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

5,00

4,00

5,00

5,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

10,00

0,00

6,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16,99

40,24

18,00

15,00

20,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

1,71

2,00

2,00

2,00

3,00

Protecția muncii

20.14

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0,00

5,00

5,00

0,00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

5,00

5,00

0,00

x .^v-0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANGlABE^cod 71.01 + 71.03)

71,00

0,00

5,00

5,00

0,00

4?z^ojpo

Active fixe (cod 71.01 .aiyț<7l'.ț)1 {03+7^1-01.30)

71.01

0,00

5,00

5,00

o;oo

:i U.0,00

Mașini, echipart4ftțfe&^jloa<&^^

71.01.02

0,00

5,00

5,00

0,00

I'<aQ.oo''


PROF.BAJENARU CARMEhCONTABIL SEF


Pagei GRIGORE MARIA


COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURES1* CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII PE ANUL 2021

Pentru bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021,propunem următoarele sume:

Total Venituri                        =            408,00 mii

Total cheltuieli                           =            451,24 mii

-Cheltuielile secțiunii de funcționare      =            446,24 mii

-Cheltuielile secțiunii de dezvoltare        =                5,00 mii

Mentionaz ca diferența dintre cele doua sume este excedentul anilor precedenti in suma totala de 43,24 mii lei.

Propunerea pentru anul 2021 este de a realiza venituri in suma totala de 408,00 mii lei,pro venite din următoarele surse:

31.10.05.30-“Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice”-venituri realizate din Închirierea de spatii ,cu tarife reglementate de HCL 76/2019 privind stabilirea tarifelor minimale,ca preț de pornire pentru Închirierea de spatiilor si terenurilor excedentare apartinand unităților de invatamant,in valoare de 38,59 lei.

 • - 33.10.05-“Taxe si alte venituri din invatamant- venituri realizate din incasari plata probe restante de bacalaureat,diverse,in valoare de 1,00 mii lei

 • - 33.10.14-“Contributia elevilor si studentilor pentru internate,cămine si cantine-venituri realizate din sumele incasate de la elevele cazate in internatul școlar pentru masa,regie,in valoare de 333,50 mii lei

37.10.01-“Donatii si sponsorizări”- suma de 34,91 mii lei

Aceasta suma reprezintă valoarea sponsorizării ramase din anul 2020,unde am primit de la CONPET SA suma de 50,00 mii lei ,care a fost bugetata pentru achiziționarea de ob.de inventar de 30,00 mii lei iar 20,00 mii lei pentru achiziționarea de materiale cu caracter funcțional si diverse prestări de servicii.S-a cheltuit suma de 15,08 mii lei cu achiziționare de ob.de inventar(stingatoare,imprimante si un DVR)

La stabilirea acestor sume s-a avut in vedere consumul anului 2020

-TITLUL II”BUNURI SI SERVICII”(art 20)- 446,24 mii lei;fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii,analizandu-se necesitatea,oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli,asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.

In vederea vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2020,creșterea prognozata a acestora in anul 2021

 • - &xL20.01-Bunuri si servicii-estimam suma de 129,00 mii /ez,luandu-se ca baza de calcul consumurile anului 2020

 • - an.20.01.01 -Furnituri de birou-5,00 mii /«-costul rechizitelor de birou

 • - an.20.01.02-Materialepentru curatenie-10,00 mii /«-costul materialelor de curățenie necesare;

 • - an.20.01.03-1ncalz.it, iluminat si forța motrica-39,00 mii lei-costul utilităților -căldură,electricitate-pentru partea de cantina,internat

 • - art.20.01.04-Apa,canal,salubritate-5,00 mii lei- costul consumului de apa si servicii salubritate pentru partea de internat cantina

 • - an.20.01.08-Posta, telecomunicații,radio, tv,internet-3,00   mii /«-costul serviciilor de

posta,tv,internet pentru internat

 • - an.20.01.09—Materiale si prestări de servicii cu caracter functional-25,00 mii lei-achizitionarea diverselor materiale necesare desfășurării in bune condiții a activitatii;

Specificam faptul ca in cadrul unitatii noastre funcționează un internat de fete cu


110 locuri si cantina.                                                                        z o .

-3xt.20.0L30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-42,00 mii lei- alte cKeltuielică^®^ se incadreaza la celelalte articole si alineate.


NA.20.03.01-Hrana pentru oameni-256,00 mii /«-cheltuieli privind achizitipnarea/& pentru elevele din internat.                                                           C \Z~

NA.20.05-Bunuri de natura obiectelor de inter nat-55,24 mii lei-c heltnici i privind achiziționarea de paturi si prosoape pentru dotarea internatului ;procurarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc la cantina.obiecte de inventar privind instalarea unui sistem de supraveghere video si de efracție pentru anexa din strada Romana,nr.57

\W.20.11-Cârti,publicatii si material documentare-3,00 mii /cz’-achizitionare de diverse publicatii,reviste necesare procesului de invatamant.

Art.2 0.13-Pregătire profesionala   -2,00 mii /«-instruirea anuala a personalului

nedidactic(ingrijitoare)si administratorul unitati-cursuri igiena

NA.20.14-Protectia muncii

-1,00 mii lei


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-art. 70-Cheltuieli de capital -5,00 mii lei

-art. 71.01.02-Masini,echipamente si mijloace de transport       -5,00 mii lei

Sumele propuse sunt pentru achiziționarea de mijloace fixe necesare dotării instituției noastre(centrala telefonica,)

In anexe deasemenea sunt inscrise si estimările pentru următorii ani,respectiv 2022-2024,unde prevederile bugetare de la venituri si cheltuieli sunt egale si o creștere procentuala pentru fiecare an financiar


CONTABIL SEF

GRIGORE MARJA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE

PLOIEȘTI, STR. GH.DOJA, NR. 98, COD FISCAL:2845419


CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Va inaintam spre aprobare lista cu mijloacele fixe propuse a se achiziționa in anul 2021, avand ca sursa de finanțare veniturile proprii:

Nr. crt.

Denumire investiție

Valoare investiție - mii lei -

Observatii

1.

Centrala telefonica

30

TOTAL:

5,00

Prof. Baie


CONTABIL SEF,

Ec. Grigore Maria


LISTA

Poziției “Mașini,echipamente si mijloace de transport” dafalcata pe categbfedie bunuri repartizate Colegiului National Ion Luca Caragiale Mun. Ploiești

Din sursa E Venituri proprii - titlul VII „Cheltuieli de capital” - 2021

lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii


Plati efectuate

U.M. Cant. Valoare doc.


Nr. Si data


Suma


II DOTĂRI INDEPENDENTE

 • 1. Colegiul National Ion Luca Caragiale Mun. Ploiești

Centrala telefonica buc 1       5,00

TOTAL:

5,00CONTABIL ȘEF,


Ec. Grigore Maria


COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEȘTI, STR. GH.DOJA,NR.98 CUL2845419


NOTA privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare

pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2021

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015.

“(1^1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, onotă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar fată de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2020, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 43243,81 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 43243,81 lei sa fie utilizat pentru:

 • - suma de 38243,81 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor (40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

 • - suma de 5000,00 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).

  Director, ( Prof. Bajen^r^Ba


Administrator financiar, Ec. Grigore Maria

JUDEȚUL: PRAHOVA


COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA"-MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCALDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT 31.12.2020

BUGET 2021

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

626.73

1,279.09

1,265.09

1,265.09

1,265.09

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

626.73

1,279.09

1,265.09

1,265.09

1,265.09

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

626.73

1,279.09

1,265.09

1,265.09

1,265.09

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.36

9.00

9.00

9.00

9.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11.36

9.00

9.00

9.00

9.00

Salarii de baza

1001.01

0 00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

0.00

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

11.36

9.00

9.00

9.00

9.00

ALUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

536.62

809.00

809.00

809.00

809.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

466.73

700.00

700.00

700.00

700.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.14

20.00

20.00

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

7.62

25.00

25.00

25.00

25.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

332.46

490.00

490.00

490.00

490.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36.16

55.00

55.00

55.00

55.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.05

20.00

20.00

20.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.99

30.00

30.00

30.00

30.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

46.31

60.00

60.00

60.00

60.00

Reparatii curente

20.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

18.62

25.00

25.00

25.00

25.00

Materiale sanitare

20.04.02

9.89

10.00

10.00

10.00

10.00

Dezinfectanti

20.04.04

8.73

15.00

15.00

15.00

15.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30

20.05

45.28

50.00

50.00

50.00

50.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.20

5.00

5.00

5.00

5.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

44.08

45.00

45.00

45.00

45.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.32

3.00

3.00

3.00

3.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.32

3.00

3.00

3.00

3.00

y_^(eriale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

1.50

6.00

6.00

6.00

6 00

Pregătire profesionala

20.13

1.17

20.00

20.00

20.00

20.00

Protecția muncii

20.14

3.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00I

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

000

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

19.33

17.00

17.00

17.00

17.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

19.33

17.00

17.00

17.00

17.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

19.33

17.00

17.00

17.00

17.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

59.42

444.09

430.09

430.09

430.09

LJ

Burse

59.01

59.42

444.09

430.09

430.09

430.09

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

EC. IULIANA POPESCU , /


Of


DIRECT

PROF. LUCIA JQNESCUJUDEȚUL:. PRAHOVA

Unitatea a ploiești

Formular: 11/01 j\GOGIC REGINA MARIA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024


-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+

46.02+48.02)

00.01

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

65.02

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

învățământ secundar superior

65.02.04.02

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.12+65.02.50)

65.02

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

învățământ secundar superior

65.02.04.02

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00,17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

■7^1 '

_____________________i--------------------------
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 +74.02+ 79.02)         |                                                  49 02

DIR^x2 Wy

...    „ .............                                                                                ---^^^1

/ CONTABIL SEF,

/) !

1


JUDEȚUL:_PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:C N PEDAGOGIC REGINA MARIA

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

626.73

1279.09

1265.09

1265.09

1265.09

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.36

9

9

9

9

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

11.36

9

9

9

j Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

11.36

9

9

9

9

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

536.62

809

809

809

809

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

466.73

700

700

700

700

IFurnituri de birou

20.01.01

3.14

20

20

20

20

IMateriale pentru curățenie

20.01.02

7.62

25

25

25

25

(încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

332.46

490

490

490

490

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36.16

55

55

55

55

Transport

20.01.07

0

0

0

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.05

20

20

20

20

(Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.99

30

30

30

30

(Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

46.31

60

60

60

60

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

18.62

25

25

25

25

Materiale sanitare

20.04.02

9.89

10

10

10

10

Dezinfectant!

20.04.04

8.73

15

15

15

X?35

nr.;

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

45.28

50

50

50

o c

ev

Uniforme si echipament

20.05.01

1.2

5

5

5

Ș*'' -Ol

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

' 5 Ci

# 1 ■ 4

Alte obiecte de inventar

20.05.30

44.08

45

45

45

i G «

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.32

3

3

i                3

^©3

'Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.32

I                     3

3

!                 3

i

7

Consultanta si expertiza

20.12

1.5

6

6

I               6

L _     6

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

Pregătire profesionala

20.13

1.17

20

20

20

20

Protecția muncii

20.14

3

5

5

5

5

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

19.33

17

17

17

17

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

19.33

17

17

17

17

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

19.33

17

17

17

17|

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

59.42

444.09

430.09

430.09

430.09;

Burse

59.01

59.42

444.09

430.09

430.09

430.09

Excedent (92.01.97)

92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

^Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


CONTABIL SEF,

EC. IULIANA POPESCU f 71 /


COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC REGINA MARIAPENTRU ACTIVITATEA FINANȚATA DE LA BUGETUL LOCAj^7

NOTA DE FUNDAMENTARE


TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - 9 MII LEI

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - 809 MII LEI

TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA - 17 MII LEI

TITLUL X - ALTE CHELTUIELI - 444,09 MII LEI

TOTAL BUGET 2021 - 1279,09 MII LEI

La întocmirea fundamentării bufetului s-au avut în vedere:

 • * Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizata

 • - Execuția bugetara la 31.12.2021

 • - Dublarea prețului gigacaloriei incepand cu data de 01.11.2019, ponderea cheltuielilor cu incalzirea fiind de 70% din totalul cheltuielilor materiale;

 • - Numărul de elevi bursieri si majorarea cunatumului burselor;

 • - Numărul elevilor cu CES;

 • - Baza legala ce perimite angajarea legala si bugetara;

 • - Evoluția preturilor;

 • - Consumul mediu de utilitati din anul precedent si creșterea preturilor;

 • - Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evoluție a preturilor;

 • - Necesarul si planul de achiziții pe anul 2021.

 • - Necesitatea asigurării condițiilor igienico-sanitare si de protecție in contextul pandemic actual;

 • - Asigurarea infrastructurii necesara pentru desfasurarea on-line a cursurilor.

 • - Propunerile UAT Ploiești;

__- Costul standard / elev;___________ _____________________

Denumire indicator

Titlu

Articol

Alineat

Suma /mii LEI

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9

BUNURI SI SERVICII

20

809

Bunuri si servicii

20.01

700

Furnituri de birou

20.01.01

20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

25

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

490

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC REGINA MARI A

PENTRU ACTIVITATEA FINANȚATA DE

BUGET PE ANUfe& k z.....-

,A BUGETUL LOCAL ... , T

Materiale si prestări de servicii cu 2haracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Medicamente si materiale sanitare

20.04

25

Materiale sanitare

20.04.02

10

Dezinfectant!

20.04.04

15

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

50

Echipamente de lucru si protecție

20.05.01

5

'te obiecte de inventar

20.05.30

45

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3

Consultanta si expertiza

20.12

6

Pregătire profesionala

20.13

20

Protecția muncii

20.14

5

Ajutoare sociale - CES si transport elevi concursuri si olimpiade

57

02.01

17

ALTE CHELTUIELI

59

444.09

•se

59.01

444.09

Prof.


Director,

Lucica lonescu


Administrator financiar,

Ec. luliana Popescu


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular: | 11/02 [instituția publica: C N Pedagc REGINA MARIA

BUGETULhiSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizat

2020

Propuneri

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

139.02

309

450

450

450

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

189 02

309

450

450

450

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Taxe pe

servicii

specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

Impozit

pe spectacole

15.10.01

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

189.02

309

450

450

450'

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

10.72

29

40

40

40!

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

10.72

29

40

40

40

Venituri

din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

10.72

29

40

40

40 i

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

10.72

29

40

40

40

Venituri

din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

178.3

280

410

410

410

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30

jla 33.10.32+33.10.50)                 ______

Taxe si alte venituri in învățământ__________

Venituri din prestări de servicii__________ ____

Taxe și alte venituri din protecția mediului

______[Contribuția de intretinere a persoanelor asistate____

________[Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10                 178.3|       280_______410       410_____ 410

______ 33.10.05__86.16,____ ___50}    85             85

33.10.08                                                              ' x %              4,1 \

_________,33.10.09      _______ ______ _______I___

,33.10.13                                       i                         l^

,33.10.14            92.14,    _230____Ș25_              32>? fi .


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizat

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024 ।

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

192 89

320

450

450

450

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

192.89

320

450

450

450

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

192.89

320

450

450

450

'învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

104.15

100

159

159

159

.învățământ secundar superior

65.10.04.02

104.15

95

159

159

159:

(servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

88.74

220

291

291

291

! Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

88.74

225

291

291

291

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

3.87

11

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

DEFICIT1’ 99.10.96 + 99.10.97

99.10

3.87

11

|Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

3.87

11

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

189.02

309

450

450

450

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

189.02

309

450

450

450

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

I Impozit pe spectacole

15.10.01

‘Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

189.02

309

450

450

450

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

10.72

29

40

40

40

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

10.72

29

40

40

40

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

10.72

29

40

40

[Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

10.72

29

40

40

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

178.3

280

410

4-10-

7 C410

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14

jo?-ic”

aia

O.

X / /

+ 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

178.3

280

410

410

twio X

f y M a

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

86.16

50

85

85

■ --------------

■ '

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

92.14

230

325

325

325^ ’

2

- mu ici -

Realizat Propuneri Estimări Estimări

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

192 89

320

450

450

■ ■ ■ ■ ' .................... ■■

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

192.89

320

450

450

450

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

192.89

320

450

450

450

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0.83

învățământ primar

65.10.03.02

0.83

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

104.15

95

159

159

159

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02           104.15

95

159

159

159

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65 10,11.03+65.10.11.30)

65.10.11              8874

225       291

291

291

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03            88.74

225

291

291

291

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

3.87

11

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

DEFICIT1’ 99.10.96

99.10

3.87

11

Deficitul secțiunii de funcționare

99,10.96

3.87

11

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

.....

.4- •• .......JUDEȚUL PRAHOVA


Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:C N PEDAGOGIC REGINA MARIA


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

192.89

320.00

450.00

450.00

450.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

192.89

320.00

450.00

450.00

450.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

192.89

320.00

450.00

450.00

450.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

41.1

10

25

25

25

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

40.2

9

24

24

24

'Salarii de baza

10.01.01

jFond aferent platii cu ora

10.01.11

40.2

9

24

24

24

iIndemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0.9

1

1

1

1]

!Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

0.9

1

1

1

ii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

151.79

310

425

425

425

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

76.44

85

95

95

95 (

I Furnituri de birou

20.01.01

2.36

5

5

5

5

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.91

5

5

5

5

jîncălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

21.85

25

25

25

25

Apa, canal si salubritate

20.01.04

14.75

15

15

15

15

I Transport

20.01.07

0

0

0

0

IPosta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.89

5

5

5

5

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4.23

5

5

5

5

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

23.45

25

35

35

35

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

66.89

200

275

275

2751

Hrana pentru oameni

20.03.01

66.89

200

275

275

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1

2

2

2

(Materiale sanitare

20.04.02

1

1

1

' A'

■ Dezinfectanti

20.04.04

1

1

1

1

HM 6$'

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1.46

7

37

37

W W

3&

(Uniforme si echipament

20.05.01

0

2

2

2

(Lenjerie si accesorii de pat

Paue 1

20.05.03

0

10

10MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.46

5

25

25

25

i

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.6

3

3

3

3

iDeplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.6

3

3

3

3

Consultanta si expertiza

20.12

3

3

3

3

3

Pregătire profesionala

20.13

1.2

5

5

5

5

Protecția muncii

20.14

0.2

5

5

5

5

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

0|

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

0

0

0

0

0

' Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

0

0

0

0

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

3.87

11

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

0

Deficit 93.01.96

93.01

3.87

11

IDeficitul secțiunii de funcționare

93.01 96

387

11

......

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

% ■.......... ....... ,-W.___

>x         M&K  ^23

DIRECTOR, PROF. IONESCU LUCICA

CONTABIL SEF,

POPESCU IULIANA


„Z/ (---"*

Page 2C N PEDAGOGIC REGINA MARIA PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Bugetul activității finanțate parțial Sc&4ifttegral

din venituri proprii - AN 2021si estimări 2022/2024

AN 2021 - VENITURI: 309 mii lei

30.05.30 - ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI ÎNCHIRIERI - 29 MII LEI

33.05.00-TAXE SI ALTE VENITURI DIN INVATAMANT-50,00 MII LEI

33.14.00 - CONTRIB. ELEVILOR PENTRU INTERNAT SI CANTINA - 230,00 MII LEI

CHELTUIEU:320 mii lei

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - 10,00 MII LEI

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - 310,00 MII LEI

Diferența dintre cheltuieli si venituri este de 11 mii lei si reprezintă excedent cumulat la 31.12.2020.

La întocmirea fundamentării proiectului de buget s-au avut în vedere:

 • * Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice

 • * Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizata

La capitolul „Cheltuieli de personal”s-au luat in calcul:

 • - Orele estimate a se efectua in cadrul programului ECDL in sistem PCO, in condițiile reluării cursurilor;

La capitolul „Bunuri și servicii” s - au luat în calcul și eventualele creșteri de tarife si preturi.

 • - Concordanta cheltuielilor cu veniturile;

 • - Baza legala ce permite angajarea legala si bugetara;

 • - Evoluția preturilor;

 • - Consumul mediu de utilitati din anul precedent;

 • - Execuția bugetara la 31.12.2020;

 • - Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evoluție a preturilor;

 • - Numărul elevilor din internat si al celor care servesc masa la cantina scolii(ESTIMARE IN CONDIȚIILE POSIBILITĂȚII RELUĂRII CURSURILOR);

 • - Tariful de masa si cazare aprobat in CA;

 • - Necesarul de materiale de curățenie si întreținere pentru cantina si internat;

Cheltuieli de personal - 10 mii lei

Bunuri si servicii - 310 mii lei, din care:

 • 20.01.01 - furniture birou - 5 mii lei

 • 20.01.02 - material curățenie - 5 mii lei

 • 20.01.03 - încălzit, iluminat - 25 mii lei

 • 20.01.04 - apa, canal, salubritate - 15 mii lei

20.01.08 - telecomunicații - 5 mii lei

20.01.09 - materiale si prestări servicii cu caracter funcțional - 5 mii lei

20.01.30- alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare -25 mii lei

20.03.01 - hrana - 200 mii lei

20.04. 00- materiale sanitare- 2 mii lei

20.05.00 - obiecte de inventar - 7 mii lei

20.06.01 - deplasări - 3 mii lei

20.12.00 - consultanta - 3 mii lei

20.13.00 - pregătire profesionala - 5 mii lei

20.14.00 - protecția muncii - 5 mii lei


an

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări 2024

venituri

450

450

450

cheltuieli

450

450

450

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,


r.

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”


MUNICIPIUL PLOIESTLSTR. NICOLAE IORGA, NR.7

NOTA


privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2021

Conform art.57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) Insituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul current sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2020, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul cumulat al bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 11 052,74 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 11 052,74 lei sa fie utilizat pentru:

- suma 11 052,74 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor (40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

DIRECTOR, Lucia lonescu


CONTABIL, luliana Popescu

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COL.NAT."MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


ANEXA

C A


BUGET PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2021

din care:

ESTIMĂRI

TRIM.1

TRIM.2

TRIM.3

TRIM.4

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,371.17

176.00

577.75

330.00

287.42

1,355.42

1,355.42

1,355.42

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,371.17

176.00

577.75

330.00

287.42

1,355.42

1,355.42

1,355.42

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,371.17

176.00

577.75

330.00

287.42

1,355.42

1,355.42

1,355.42

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.00

2.00

2.00

2.00

1.00

7.00

7.00

7.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.00

2.00

2.00

2.00

1.00

7.00

7.00

7.00

(Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

7.00

2.00

2.00

2.00

1.00

7.00

7.00

7.00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.27+20.30)

20

777.00

155.00

320.00

168.00

134.00

777.00

777.00

777.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

658.00

150.00

277.00

123.00

108.00

658.00

658.00

658.00

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

0.00

8.00

10.00

2.00

20.00

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

61.00

0.00

21.00

20.00

20.00

61.00

61.00

61.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

390.00

130.00

190.00

20.00

50.00

390.00

390.00

390.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

37.00

5.00

15.00

10.00

7.00

37.00

37.00

37.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30.00

7.00

8.00

8.00

7.00

30.00

30.00

30.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

12.00

0.00

5.00

5.00

2.00

12.00

12.00

12.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

108.00

8.00

30.00

50.00

20.00

108.00

108.00

108.00

Reparatii curente

20.02

30.00

0.00

10.00

10.00

10.00

30.00

30.00

30.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

15.00

0.00

7.00

5.00

3.00

15.00

15.00

15.00

]Dezinfectanti

20.04.04

15.00

0.00

7.00

5.00

3.00

15.00

15.00

15.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

48.00

3.00

15.00

20.00

10.00

48.00

48.00

48.00

]Alte obiecte de inventar

20.05.30

48.00

3.00

15.00

20.00

10.00

48.00

48.00

48.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

1.00

1.00

0.00

2.00

2.00

2.00

|Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

0.00

1.00

1.00

0.00

2.00

2.00

2.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

3.00

0.00

1.00

2.00

0.00

3.00

3.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

3.00

0.00

2.00

1.00

0.00

3.00

3.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

8.00

1.00

3.00

3.00

1.00

8.00

8.00

-6.Q0

Protecția muncii

20.14

8.00

0.00

4.00

2.00

2.00

8.00

8.00.

Alte cheltuieli

20.30

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2.00

2'00

■ .   -2.00

| Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

33.00

4.00

10.00

10.00

9.00

33.00

r3£țb0

SiWM&oo

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

33.00

4.00

10.00

10.00

9.00

33.00

: 33.00

,<3^00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

33.00

4.00

10.00

10.00

9.00

33.00

3X00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

554.17

15.00

245.75

150.00

143.42

538.42

—53842

Burse

59.01

554.17

15.00

245.75

150.00

143.42

538.42

538.4j

L AT

£3


DIRECTOR,

PROF. TAGA GABRIELCONTABIL SEF, MALACESCU MIHAEL^


COL. NAT. „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTAREUrmarea e-mailului din data de 06 aprilie 2021 primit de la Primăria Municipiului Ploiești, Serviciul Buget -împrumuturi, bugetul instituției noastre pentru anul 2021 este de 1371,17 mii lei, din care:


cheltuieli de personal -transport - suma de bunuri si servicii                - suma de

asistenta sociala               - suma de


7,00 mii lei

777,00 mii lei

33,00 mii lei


Baza legala pentru cheltuielile efectuate cu elevii sportivi este H.G.nr. 1447/2007 si cheltuieli privind H.G. nr.536/2016 cu stimularea performantei școlare inalte din invatamantul preuniversitar.


- alte cheltuieli( burse)


- suma de 554,17 mii lei


Baza legala pentru stabilirea burselor este Legea 1/2011, Ordinul 5576/2011.


Estimările pentru alocațiile din bugetul local pentru perioada 2022-2024 se prezintă astfel:

Estimările alocațiilor din bufetul local pentru anul 2022, suma este de 1355,42 mii lei, din care:

 • - cheltuieli cu personalul transport - suma de 7,00 miil lei

 • - bunuri si servicii                - suma de 777,00 mii lei

 • - asistenta sociala                 - suma de 33,00 mii lei

 • - alte cheltuieli (burse)            - suma de 538,42 mii lei


Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2023, suma este de 1355,42 mii lei, din care:

 • - cheltuieli cu personalul transport - suma de 7,00 miil lei

 • - bunuri si servicii                - suma de 777,00 mii lei

 • - asistenta sociala                 - suma de 33,00 mii lei

 • - alte cheltuieli (burse)            - suma de 538,42 mii lei


Estimările alocațiilor din bugetul local pentru anul 2024, suma este de 1355,42 mii lei, din care: - cheltuieli cu personalul transport - suma de 7,00 miil lei


 • - bunuri si servicii

 • - asistenta sociala

 • - alte cheltuieli (burse)


 • - suma de 777,00 mii lei

 • - suma de 33,00 mii lei

 • - suma de 538,42 mii leiCONTABIL SEF,

Malacescu Mihaela

I


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:     11/02 Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

30

180

181

182

183

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

30

180

181

182

183

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

7

65

65

65

65

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

7

65

65

65

65

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

7

65

65

65

65

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

7

65

65

65

65

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

23

115

116

117

118

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

23

115

116

117

118

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

23

115

116

117

118

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

44

180

181

181

181

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

44

180

181

181

181

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

44

180

181

181,

'd

Din total capitol:

180

181

18)

^181

învățământ secundar superior

65.10.04.02

44

180

181

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

-14

• 'O

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

0

0

0

\o

1 J o

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

14

4 ¥

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

14

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

H n \

2020

2021

2022

2023

2024

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

30

180

181

182

183

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

30

180

181

182

183

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

7

65

65

65

65

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

7

65

65

65

65

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

7

65

65

65

65

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

7

65

65

65

65

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

23

115

116

117

118

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

23

115

116

117

118

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

23

115

116

117

118

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

44

180

181

182

183

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

44

180

181

182

183

Din total capitol:

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

44

180

181

182

183

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

44

180

181

182

183

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

-14

EXCEDENT 98.10.96

98.10

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

DEFICIT1’ 99.10.96

99.10

14

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

14

1 *

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică: COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEȘTI

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

44

180

181

182

183

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

44

180

181

182

183

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

44

180

181

182

183

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

11

12

13

14

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

0

10

10

11

12

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

0

10

10

11

12

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

0

1

2

2

2

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

0

1

2

2

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

44

169

169

169

169

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

12

69

69

69

69

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10

60

60

60

60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2

9

9

9

9

Reparatii curente

20.02

32

100

100

100

100

DEFICIT1' 99.10.96

99.10

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare                                                      99.10.96

0

0

0

0

0

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDIRE,

CONTABIL SEF,MALACESCU MIHAELA

l _

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” MUN.PLOIESTI

BD. INDEPENDENTEI NR.8

COD FISCAL - 2844324

NOTA DE FUNDAMENTARE - PROIECT AL BUGETULUI ACTIVITĂȚII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021 prevedem sa incasam suma de 180,00 mii lei, astfel:

 • - venituri din închirieri in suma de 65,00 mii lei;

 • - venituri taxe din invatamant in suma de 115,00 mii lei.

La capitolul cheltuieli pe anul 2021 prevedem sa cheltuim suma de 180,00 mii lei, care se prezintă structurata astfel:

 • - cheltuieli de personal in suma de 11,00 mii lei;

 • - bunuri si servicii in suma de 169,00 mii lei.

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant, la următoarele articole :

 • - art.1O- Cheltuieli de personal-estimam suma de 11,00 mii lei reprezentând cheltuieli de personal pentru achitarea examinatorului de la cursurile ECDL :

 • - art. 10.01-Cheltuieli salariale in bani- suma de 10,00 mii lei;

 • - art.10.03-Contributii- suma de 1,00 mii lei;

 • - art.20-Bunuri si servicii-estimam suma de 169,00 mii lei:

 • - art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional -in suma de 60,00 mii lei reprezentând costul examenelor de utilizare a computerului (ECDL);

 • - art.20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere- 9,00 mii lei- reprezentând cheltuieli privind achiziția de materiale si prestări de servicii;

 • - art.20.02-Reparatii curente estimam suma de 100,00 mii lei reprezentând cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem încheiate cu diferite societăți pentru execuția de lucrări de reparatii in școala (igienizări interioare si exterioare, reparatii instalatii sanitare, lucrări la canalizarea din școala, reparatii instalatii electrice, placare cu parchet).

La venituri proprii in anii 2022-2024 sumele estimate sunt următoarele:

 • - in anul 2022 veniturile si cheltuielile sunt in suma de 181 mii

 • - in anul 2023 veniturile si cheltuielile sunt in suma de 182 mii

 • - in anul 2024 veniturile si cheltuielile sunt in suma de 183 mii

  DIRECTOR, Prof. Taga Gabriel


  CONTABIL SEF, Malacescu Mihaela


COLEGIUL NATIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI


NOTA

privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare

pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2021

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1*1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru amil curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2020, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 1427,64 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 1427,64 lei sa fie utilizat pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”).

DIRECTOR, PROF. TAGA GABRIEL

CONTABIL SEF, MALACESCU MIHAELA

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică: COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE!

466,80

1109,03

975,38

975,38

975,38

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

466,80

989,03

975,38

975,38

975,38

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

466,80

989,03

975,38

975,38

975,38

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6,71

7,00

7,00

7,00

7,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

6,71

7,00

7,00

7,00

7,00

|Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6,71

7

7

7

7

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

402,43

539,00

539,00

539,00

539,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

297,12

394,00

408,00

409,00

409,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,56

20,00

21,00

21,00

21,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11,55

15,00

16,00

16,00

16,00

incalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

173,14

218,00

220,00

220,00

220,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

14,62

36,00

46,00

46,00

46,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

22,3

32,00

31,00

32,00

32,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,76

3,00

4,00

4,00

4,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

62,19

70,00

70,00

70,00

70,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

22,15

22,00

22,00

22,00

22,00

Materiale sanitare

20.04.02

12,57

8,00

12,00

12,00

12,00

Dezinfectant!

20.04.04

9,58

14,00

10,00

10,00

10,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

75,84

82,00

74,00

73,00

73,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,60

2,00

1,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

75,24

80,00

73,00

73,00

73,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,12

10,00

10,00

10,00

10,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,12

10,00

10,00

10,00

AifîffO

Materiale de laborator

20.09

0

8

8

8

i' & o

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

0

6

5

5

M W

Pregătire profesionala

20.13

2,54

10,00

5,00

5,00

Protecția muncii

20.14

3,66

5,00

5,00

5,00

- ^00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

- ■ Demn I---------

20.30

0,00

2,00

2,00

2,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

[Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

2

2

2

2

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

9,49

8

8

8

8

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

9,49

8

8

8

8

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

9,49

8

8

8

8

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

48,17

435,03

421,38

421,38

421,38

Burse

59.01

48,17

435,03

421,38

421,38

421,38

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0

120

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

120

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0,00

120

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

120

0

0

0

[Construcții

71.01.01

0

120

0

0

0

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE                                                     CONTABIL SEF

COLEGIUL NATIONAL " NICHITA STANESCU"

STR.NALBEI, NR.3, PLOIEȘTI

COD FISCAL 2843949

LISTA

obiective de investitii pe anul 2021


Valoare totala conform

SF

Finanțat din :

Nr.

DENUMIREA

crt.

OBIECTIVELOR

de la

de la

de la sponsorizări

DE INVESTIȚII

bugetul

venituri

local

proprii

0

1

2

3

4

5

TOTAL CHELTUIELI

252,62

120,00

108,12

24,5

Cap.65.04.02.71.01

INVATAMANT

TOTAL

252,62

120,00

108,12

24,5

A

Lucrări in curs de execuție

Contructii

227,62

120,00

83,12

24,5

1

Construcții cu structura metalica

227,62

120,00

83,12

24,5

Alte cheltuieli de investitii

25,00

25,00

2

Execuție racordare rețele tehnico-edilitare

25,00

25

Director, Prof.dr. Argesanu Carmen

Contabil sef, Marin VasilicaCOLEGIUL NATIONAL „ NICHITA STANESCU”,PLOIEȘTI

STR.ALEEA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA DE BUGET PE ANUL 2021

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006-Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr. 1/2011-legea educației naționale,s-a procedat la Întocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2021, la nivelul sumei de 1109,03 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa .

 • - Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de 7 mii lei transport la si de la locul de munca- 7 ,00 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata ținând cont de realizările anului 2020.

 • - Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 539,00 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant. In vederea fundamentării acestor cheltuieli s-a avut in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii pe anul 2020, creșterea prognozata a acestora si inflația prognozata in anul 2021.

 • - art.20.01-Bunuri si servicii-estimam suma de 394 mii lei,luandu-se ca baza de calcul anul 2020 si creșterea prognozata a acestora pe anul 2021;

 • - art.20.01.01-Furnituri de birou-20,00 mii lei-costul rechizitelor de birou(creioane,hârtie,dosare,bibliorafturi,plicuri,cerneala,tonere pentru copiatoare si imprimante,cd-uri imprimate tipizate)pentru buna funcționare a birourilor de contabilitate, secretariat, laboratoarelor de limbi străine, informatica, geografie, istorie, biologie, chimie, fizica,pentu olimpiade si cercuri pedagogice;

 • - art.20.01.02-Materiale pentru curățenie-15,00 mi lei-costul materialelor pentru curățenie, igienico-sanitare;

 • - art.20.01.03-Incalzit, iluminat si forța motrica- 218.00 mii lei-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric; s-a avut ca baza preturile din anul 2020 si creșterea prognozata a acestora;

 • - art.20.01.04-Apa,canal si salubritate-36,00 mii lei -contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal -salubritate,avand ca baza nivelul preturilor din anul 2020 si creșterea prognozata a acestora;

 • - art.20.01.08-Posta,telecomunicații, radio, tv, intemet-32.00 mii lei-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet, convorbiri telefonice;

 • - art.20.01.09-Materiale si prestări de servicii cu carater functional-3,00 mii

 • - art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere-70,00 mii lt>pențru amenajarea amfiteatrului școlar, pentru cheltuieli ce onorează contractele^, » le avem incheiate cu diferite societăți pentru intretinerea calculatoarelor,copiatoarelor, impamantare prize, servicii de intretinere a băncilor școlare, procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor, servicii de intretinere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate;

 • - art. 20.04.02 - Materiale sanitare- 8,00 mii lei,

 • - art. 20.04.04 - Dezinfectând -14,00 mii lei,

art.20.05-Bunuri de natura obiectelor de inventar - 82,00 mii lei:

 • - uniforme si echipamente 2,00 mii lei,

 • - alte obiecte de inventar - 80,00 mii lei, cheltuieli privind achiziționarea de obiecte de inventar sau de uz gospodăresc .

art.20.06-Deplasari,detasari,transferuri-10,00 mii lei-cheltuieli cu transportul si cazarea personalului didactic si didactic auxiliar in tara la diferite conferințe, intruniri, olimpiade,etc.;

 • art.20.09 - materiale de laborator - 8,00 mii lei- pentru materiale de laborator fizica, chimie si biologie;

art.20.11 -cârti si publicatii - 6,00 mii lei - cârti pentru biblioteca școlara si diverse publicatii;

art.20.13 - pregătire profesionala 10,00 mii lei - cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice si alte categorii de personal;

art.20.14 - protecția muncii - 5,00 mii lei;

art.20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii- 2,00 mii lei;

TITLUL IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar ) - 8,00 mii lei; pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrati in invatamantul de masa conform Legii 248/201 si transport elevi la oncursuri naționale.

TITLUL X “Alte cheltuieli (Burse-art.59)- 435,03 mii lei -cuprinde bursele acordate

Cheltuieli de capital

TITLUL XIII "Active nefinanciare" ( constructii-art.71.01.01)- 120,00 mii lei pentru finalizarea construcției din panouri metalice.

Având în vedere că spațiul destinat activităților didactice este insuficient, Consiliul de administrație a găsit ca soluție, mutarea amfiteatrului, care este amenajat într-o sală de clasă, intr-un spațiu nou construit din panouri metalice. In acest fel, se suplimentează spațiul destinat procesului de învățământ.

Construcția realizată, va avea suprafața de 120 mp, și va avea un singur nivel(parter).

Instituția noastră dispune de suma de 132.617,94 lei ( 108117,94 lei din excedentul anului 2020 si 24500 lei din sponsorizări), valoarea estimativă a construcției fiind de 207.000 lei, conform proiectului de arhitectura, sumă ce nu cuprinde si costurile aferente racordării la utilități.

Menționam ca ulterior finalizării construcției, clădirea va intra in patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești.


Pentru anul 2022 estimam suma de 975,38 mii lei astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 7,00 mii lei;

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 539,00 mii lei;

Titlul IX Asistenta sociala (ajutoare sociale in numerar) - 8,00 mii;

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59)- 421,38 mii lei;

Pentru anul 2023 estimam suma de 975,38 mii lei astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 7,00 mii lei;

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 539,00 mii lei;

Titlul IX Asistenta sociala ( ajutoare sociale in numerar) - 8,00 mii;

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59)- 421,38 mii lei;

Pentru anul 2024 estimam suma de 975,38 mii lei astfel:

Titlul I „Cheltuieli de personal” in suma de - 7,00 mii lei;

Titlul II „ Bunuri si servicii „ in suma de 539,00 mii lei;

Titlul IX Asistenta sociala (ajutoare sociale in numerar) - 8,00 mii;

Titlul X “alte cheltuieli (Burse-art.59)- 421,38 mii lei;


CONTABIL SEF, Ec.Marin Vasilica

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:     11/02 Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

39,56

50,00

50,00

50,00

50,00

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

39,56

50

50

50

50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

39,56

50

50

50

50

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

16,96

35

35

35

35

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

16,96

35

35

35

35

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

16,96

35

35

35

35

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

16,96

35

35

35

35

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

22,6

15

15

15

15

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

22,6

15

15

15

15

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

22,6

15

15

15

15

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului iocalțcu semnul minus)

37.10.03

-7,7

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7,7

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

38,58

158,12

50,00

50,00

50,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

38,58

158,12

50

50

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

38,58

158,12

50

50

Din total capitol:

0^

7

invatamant secundar superior

65.10.04.02

38,58

158,12

50

50

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

---------------- 1

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

4,55

0

0

0

7
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

s R O

>W ș

2020

2021

2022

2023

2024

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

4,55

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

DEFICIT1’ 99.10.96 + 99.10.97

99.10

3,57

108,12

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

3,57

108,12

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

31,86

50,00

50,00

50,00

50,00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

31,86

50

50

50

50

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

16,96

35

35

35

35

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

22,6

15

15

15

15

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

22,6

15

15

15

15

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-7,7

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

27,31

50,00

50,00

50,00

50,00

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

27,31

50

50

50

50

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

27,31

50

50

50

50

învățământ secundar superior

65.10.04.02

27,31

50

50

50

50

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

4,55

0

0

0

0

EXCEDENT 98.10.96

98.10

4,55

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

4,55

0

0

0

0

DEFICIT1’ 99.10.96

99.10

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

7,7

0

0

0

o ^0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

7,7

0

0

0

C? 0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

7,7

0

0

0

&& 4

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

7,7

0

0

0

■ - A o

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

7,7

0

0

0

- u

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7,7

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

11,27

108,12

0

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

11,27

108,12

0

0

0

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

11,27

108,12

0

0

0

învățământ secundar superior

65.10.04.02

11,27

108,12

0

0

0

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

0

0

0

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

DEFICIT1’ (99.10.97)

99.10

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

3,57

108,12

0

0

0

Ordonator tertiar de credite

Contabil set,

Ec. Marin Vasilica


Prof.dr.Argesanu Carmen


- mii lei -


JUDEȚUL PRAHOVA                                                                 V

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică: COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular:    11/06

----BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2021-2023


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

38,58

158,12

50,00

50,00

50,00

nPTVm TARF1

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

27,31

50,00

50,00

50,00

50,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

27,31

50,00

50,00

50,00

50,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

19,45

12,00

12,00

12,00

12,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

19,45

12,00

12,00

12,00

12,00

|Fond aferent platii cu ora

10.01.11

19,45

12

12

12

12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

7,86

38,00

38,00

38,00

38,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

7,86

18,00

18,00

18,00

18,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7,86

18,00

18,00

18,00

18,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

|Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

20,00

20,00

20,00

20,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

11,27

108,12

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL {cod 71+72+75)

70

11,27

108,12

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

11,27

108,12

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

11,27

108,12

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0

83,12

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

11,27

25

0

0

0

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

0

108,12

0

0

. ? Q

Excedent (92.01.97)

92.01

0

0

0

X ^X

[Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

0

0

0

o

—J»

\O\

Deficit (93.01.97)                                     X           X

93.01

0

108,12

0

73^

\%\

[Deficitul secțiunii de dezvoltare                         /

93.01.97

0

108,12

0

n i |

1 i ‘
6

Ordonator tertiar de credite ■                       S «                —1

Prof.dr.Argesanu Carmen

\                  --KvZ

Ec. Marin Vasilica

Page 1


COLEGIUL NATIONAL „ NICHITA STANESCU”,PLOIEȘTI

STR.ALEEA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF.2843949


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROPUNEREA DE BUGET LA ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2021

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006-Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare si Legii nr. 1/2011- Legea educației naționale, s-a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021, la nivelul sumei de 158,12 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa.

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021 la venituri prevedem sa incasam suma de 50,00 mii lei, astfel:

 • - Venituri din Închirieri suma de 35,00 mii lei;

 • - Venituri taxe din invatamant suma de 15,00 mii lei.

La cheltuieli pe anul 2021 avem suma de 158,12 mii lei.

Cheltuielile in structura pe anul 2021 se prezintă astfel:

 • - Cheltuieli de personal - suma de    -  12,00 mii lei;

 • - Bunuri si servicii      -sumade    - 38,00 mii lei;

 • - Cheltuieli de capital   -suma de    -  108,12 mii lei.

Fundamentarea acestor cheltuieli s-a efectuat in baza unor calcule proprii, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre de invatamant.

-Art.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru întreținere-18.00 mii lei-cheltuieli ce onorează contractele pe care le avem incheiate cu diferite societăți pentru întreținerea rețelei de calculatoare, servicii de întreținere a băncilor școlare,procurarea de materiale pentru prevenirea incendiilor,servicii de intretinere a acestora(stingatoare) si alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

-Art.20.05.30-Alte obiecte de inventar-20,00 mii lei-cheltuieli cu mobilier școlar;

La active fixe suma de 108,12 mii lei pentru construcția din panouri metalice având destinația de amfiteatru și depozit de manuale școlare. Construcția realizată, va avea suprafața de 120 mp, și va avea un singur nivel (parter), pentru racordarea la rețeaua de energie termica, electrica, apa si canalizare.

Excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020 in suma de 108,12 mii lei, se va utiliza, in baza hotărârii autoritatii deliberative, astfel:


- suma de 108,12 mii lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii der\^ ( dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de admiri^ locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”)

La venituri proprii pe anii 2022-2024 la incasari si cheltuieli estimam suma de 50,00 mii lei.


CONTABIL SEF, Ec.Marin Vasilica


COLEGIUL NATIONAL" NICHITA STANESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.NALBEI, NR.3

COD FISCAL 2843949

DIRECTI^ECONOMICA

NOTA

privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare

pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2021

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor extemene rambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) însituația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcinaa cestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de tinanare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2020, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 108117,94 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 108117,94 lei sa fie utilizat pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).

DIRECTOR,

CONTABIL,MARIN VASILICA

COLEGIUL NATIONAL " NICHITA STANESCU"


STR.NALBEI, NR.3, PLOIEȘTI

COD FISCAL 2843949

LISTA

obiective de investitii pe anul 2021

Valoare totala conform

SF

Finanțat din :

Nr.

DENUMIREA

crt.

OBIECTIVELOR

de la

de la

de la sponsorizări

DE INVESTIȚII

bugetul

venituri

local

proprii

0

1

2

3

4

5

TOTAL CHELTUIELI

252,62

120,00

108,12

24,5

Cap.65.04.02.71.01

INVATAMANT :

TOTAL

252,62

120,00

108,12

24,5

A

Lucrări in curs de execuție

Contructii

227,62

120,00

83,12

24,5

1

Construcții cu structura metalica

227,62

120,00

83,12

24,5

Alte cheltuieli de investitii

25,00

25,00

2

Execuție racordare rețele tehnico-edilitare

25,00

25

Director,                  y

Contabil sef, Marin Vasilica


Prof.dr. Arqesanu Carmen

JUDEȚULPRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :PLOIESTI


po. 9


Instituția publică:COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Realizări


Propuneri


Estimări


Estimări


Estimări


2020


2021


2022


2023


2024


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)


Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit, Iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa)


Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


materiale sanitare


Dezinfectanti


684,52


970,86


955,80


955,80


955,80


656,09


970,86


955,80


955,80


955,80


01    656,09


970,86


955,80


955,80


955,80


10


4,87


11


11


11


11


10.01


10.01.15


20


20.01

20.01.01


20.01.02


20.01.03


20.01.04


20.01.08


20.01.0920,04,02


20.04.04


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)


20.05


4,87

4,87


586,98


516,83

11,73


8,26


385,05


35,1


33,03


4,98


38,68


17,1


7,94


9,16


33,17


11

11


11

11


11

11


11

11


733


630


20


20


460


30


30


10


60


12

2


10


40


Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat


20.05.01


20.05.03


Alte obiecte de inventar


20.05.30


33,17


40


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20^06^02)


Deplasări interne, detașări, transferări


Deplasări în străinătate


Materiale de laborator


20.06


20.06.01


20.06.02


733

630

20


20


460


30


30


10


60


12


2

10


40


40


733


630


20


20


460


30


30


10


60


12


10


733


630


20


20


460


30


30


10


60


12


2

1040//^.^/   4.0


M-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

5

5

5

5

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1,5

10

10

10

10

Protecția muncii

20.14

5,57

8

8

8

8

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

12,81

26

26

26

26

Reclama si publicitate

20.30.01

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12,81

26

26

26

26

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

26,48

25

25

25

25

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

26,48

25

25

25

25

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

26,48

25

25

25

25

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

37,76

201,86

186,8

186,8

186,8

Burse

59.01

37,76

201,86

186,8

186,8

186,8

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

28,43

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

28,43

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

28,43

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

28,43

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

28,43

0

CONTABIL SEF,
JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :PLOIESTI

11/01 Instituția publică:COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2020

Propuneri

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

684,52

970,86

955,8

955,8

955,8

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

684,52

970,86

955,8

955,8

955,8

Din total capitol:

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

684,52

970,86

955,8

955,8

955,8

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

învățământ secundar superior

65.02.04.02

684,52

970,86

955,80

955,80

955,80

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

656,09

970,86

955,8

955,8

955,8

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

Din total capitol:

65.02

656,09

970,86      955,8

I

955,8

955,8

]

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

656,09

970,86

955,8

955,8

955,8

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

învățământ secundar superior

65.02.04.02

656,09

970,86

955,80

955,80

955,80