Hotărârea nr. 116/2021

Hotãrârea nr. 116 privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiesti pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2020-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 116

privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2020-2021

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 151/16.04.2021 al domnului primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate nr. 70/15.04.2021 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea cuantumului burselor școlare în anul 2021 semestrul al-II-lea;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021;

Având în vedere:

  • - prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, art. 82 cu modificările și completările ulterioare și Legii bugetului de stat nr. 15/2021;

  • - Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. a și alin. 7 lit. a și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, pentru semestrul al II lea, al anului școlar 2020-2021, după cum urmează:

  • 200 lei pentru bursa de performanță;

  • 100 lei pentru bursa de merit;

  • 100 lei pentru bursa de studiu;

  • 150 lei pentru bursa de ajutor social.

Art. 2 Acordarea burselor prevăzute la alin. (1) se face de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiului Ploiești, în baza Criteriilor generale de acordare a burselor, aprobate prin Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor specifice de acordare a burselor, stabilite anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate cu această destinație.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează:

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv