Hotărârea nr. 115/2021

Hotãrârea nr. 115 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 – 2024 al  SERVICIULUI   PUBLIC   FINANŢE   LOCALE   PLOIEŞTI

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 115

privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 - 2024 al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 150/16.04.2021 al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și al consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Simionescu Radu-Alexandru, Tonsciuc Mihai și Agapie Anca și raportul de specialitate nr. 42934/07.04.2021 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune bugetul de cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finanțe Locale pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 - 2024;

având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.78/15.04.2021;

ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

luând în considerare prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. “a”, art. 139, alin. 3, lit. “a” și art. 196, alin. 1, lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2021 și estimarea pentru anii 2022 - 2024, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2021 și estimarea pentru anii 2022 -2024 a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă fundamentarea investițiilor pe anul 2021, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

JUDEȚUL^PRAHOVA                                                                                                 ANEXA 1 £ 4

Unit^â?admfnȘHativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                                                                                       HCC ik l/SA

Instituția puM^^RVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

r'Z.....X>o\

'Y / ■              BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2021 AL INSTITUȚIEI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

X/r ■i 'Șflîi _____________________________________________________________________________________________________ »■ ta

■ ' ■ \

• * ^TsețUV^a^ENUMIREA INDICATORILOR c O

Cod indicator

CONT DE EXECUȚIE 31.12,2020

2021

ESTIMĂRI

PROPUNE

RE 2021

TRiMI

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

16,600.00

16,499.00

4,126.00

4,406.00

4,118.00

3,849.00

16,499.00

16,499.00

16,499.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

16,444.00

16,375.00

4,126.00

4,322.00

4,078.00

3,849.00

16,375.00

16,375.00

16,375.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

16,444.00

16,375.00

4,126.00

4,322.00

4,078.00

3,849.00

16,375.00

16,375.00

16,375.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14,465.00

14,591.00

3,624.00

3,683.00

3,709.00

3,575.00

14,591.00

14,591.00

14,591.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13,943.00

14,275.00

3,545.00

3,601.00

3,625.00

3,504.00

14,275.00

14,275.00

14,275.00

Salarii de baza

10.01.01

13,386.00

13,670.00

3,394.00

3,444.00

3,468.00

3,364.00

13,670.00

13,670.00

13,670.00

Alte sporuri

10.01.06

31.00

48.00

12.00

13.00

13.00

10.00

48.00

48.00

48.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

Indemnizație pentru hrana

10.01.17

525.00

556.00

139.00

143.00

144.00

130.00

556.00

556.00

556.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

313.00

316.00

79.00

82.00

84.00

71.00

316.00

316.00

316.00

Contribuții asiguratorie pentru munca

10.03.07

313.00

316.00

79.00

82.00

84.00

71.00

316.00

316.00

316.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1,877.00

1,680.00

476.00

612.00

342.00

250.00

1,680.00

1,680.00

1,680.00

3unuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,736.00

1,541.00

474.00

543.00

301.00

223.00

1,541.00

1,541.00

1,541.00

Furnituri de birou

20.01.01

184.00

100.00

4.00

30.00

30.00

36.00

100.00

100.00

100.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

29.00

15.00

2.00

5.00

3.00

5.00

15.00

15.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

203.00

148.00

82.00

66.00

0.00

0.00

148.00

148.00

148.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18.00

20.00

4.00

6.00

6.00

4.00

20.00

20.00

20.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

4.00

4.00

1.00

1.00

1.0C

1.00

4.00

4.00

4.00

Piese de schimb

20.01.06

33.00

20.00

5.00

10.00

5.00

0.00

20.00

20.00

20.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

300.00

292.00

154.00

138.00

0.00

0.00

292.00

292.00

292.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

32.00

20.00

1.00

7.00

6.00

6.00

20.00

20.00

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

933.00

922.00

221.00

280.00

250.00

171.00

922.00

922.00

922.00

teparatii curente

20.02

20.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

10.00

Irana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

l'- DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

CONT DE EXECUȚIE 31.12,2020

2021

ESTIMĂRI ‘

PROPUNE RE 2021

TRIM l

TRIM li

TRIM Hi

TRIM IV

2022

2023

2024

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

12.00

0.00

4.00

4.00

4.00

12.00

12.00

12.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

12.00

0.00

4.00

4.00

4.00

12.00

12.00

12.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.

20.05

55.00

10.00

1.00

2.00

7.00

0.00

10.00

10.00

10.00

Alte .obiecte de inventar

20.05.30

55.00

10.00

1.00

2.00

7.00

0.00

10.00

10.00

10.00

Deplasări, detașări,'transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

35.00

34.00

1.00

33.00

0.00

0.00

34.00

34.00

34.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

35.00

34.00

1.00

33.00

0.00

0.00

34.00

34.00

34.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

8.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

20.00

20.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

20.00

50.00

0.00

10.00

20.00

20.00

50.00

50.00

50.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

102.00

104.00

26.00

27.00

27.00

24.00

104.00

104.00

104.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

102.00

104.00

26.00

27.00

27.00

24.00

104.00

104.00

104.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

156.00

124.00

0.00

84.00

40.00

0.00

124.00

124.00

124.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

156.00

124.00

0.00

84.00

40.00

0.00

124.00

124.00

124.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

156.00

124.00

0.00

84.00

40.00

0.00

124.00

124.00

124.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

156.00

124.00

0.00

84.00

40.00

0.00

124.00

124.00

124.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

98.00

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

44.00

44.00

44.00

Alte active fixe

71.01.30

58.00

46.00

0.00

6.00

40.00

0.00

80.00

80.00

___ 80.00

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

ORDONATOR TERTIARDEC RODITE; \ Z>x

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. SIMONAVÎXNICRAAU’ublic

NȚE LOCALE

1.0 IE ȘTI    *j

1       /


Ec. DOINA Nf-rfA


JUDEȚUL: PRAHOVA

administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

IjJîg^^blică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE - ’ \LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 si estimări pe anii 2022-2024


ANEXA2 tA           . 115^02/


MII LEI

Șt          DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROPUNERI

2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

NR CRT

Cheltuieli de capital (cod 71+72+75)

70

124.00

124.00

124.00

124.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

124.00

124.00

124.00

124.00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71.01

124.00

124.00

124.00

124.00

1

Autoturism

71.01.02

67.00

0.00

0.00

0.00

2

Aer condiționat -2 buc

71.01.03

11.00

0.00

0.00

0.00

3

Licența server email 20 utilizatori

71,01,30

6.00

44.00

44.00

44.00

4

Reabilitare termica corp vechi bdul Independentei nr.16

71.01.30

40.00

80.00

80.00

80.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR

SIMONA ț


Tiblic

ICALE FI *


SEF SERVICIU FINANCIAR CONT \ BILITATE, DOINA Nl'fAMUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

PLOIEȘTI, str. Independenței nr.16

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIILOR " PE ANUL 2021 privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor

L INVESTIȚII NOI

 • 1. AUTOTURISM -1 buc

Informații financiare:

 • a) Valoare totală : 67 mii lei

 • b) Credite de angajament: 67 mii lei

 • c) Credite bugetare : 67 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

Informații nefinanciare :

Pentru buna desfășurarea a activității Serviciului Public Finanțe Locale se impune achiziționarea unui autoturism Dacia cu spațiu mare pentru transport întrucât, vehiculul cu care ne desfășurăm activitatea în prezent are un grad de uzură ridicat.

încă din anul 2008 este folosit zilnic pentru transportul corespondenței între locațiile în care instituția noastră își desfășoară activitatea, pentru eliberarea certificatelor solicitate de persoanele cu handicap, pentru verificarea pe teren a situației fiscale a contribuabililor, etc.

Informații tehnice:

 • - tip motor: 3 cilindri in linie, injecție turbo multipunct indirecta

 • - cilindree: 999 cm3

 • - carburant: benzina fara plumb, norma de poluare euro 6

 • - transmisie 4x2

-putere maxima km CEE 74(100) 5000

 • - filtru de particule, funcția stop&start, aer condiționat

 • 2. AER CONDIȚIONAT - 2 buc

Informații financiare:

 • a) Valoare totală: 11 mii lei

 • b) Credite de angajament: 11 mii lei

 • c) Credite bugetare : 11 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

Informații nefinanciare:

Pentru buna desfășurare a activității Serviciului Public Finanțe Locale se impune achiziționarea a 2 bucăți aparate aer condiționat pentru următoarele locații:

 • - în locația Bdul Independenței nr.16, parter, există camera serverelor în care ește^ttiWnecQsară existența și funcționarea unui aer condiționat;                                        Z____x

 • - în locația Șoseaua Vestului, nr. 19, aparatul existent la Serviciul Urmărire nu/fiincționează; V

Informații tehnice :

Tip unitate: sistem split de perete format dintr-o unitate interioară de climatizare care se va monta în birou și o unitate exterioară de climatizare care se va monta în afara clădirii, pe un perete exterior.

Cerințe minime obligatorii:

Capacitate generala (BTU/h) : 24000

Clasa energetica: A++

Tensiune alimentare: 230V

Suprafața de montare: perete

Tehnologia Inverter: da

 • - Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB): 40

Caracteristici speciale: Autodiagnoza, dezumidificare,răcire, ventilație

 • - Temperatura minima de operare răcire (-°C): 0

 • - Temperatura maxima de operare răcire (+°C): 40

 • - Tip filtru: Anti bacterian, Anti praf

 • - Kit de instalare inclus: da

Montaj inclus: da

 • 3. LICENȚA SERVER EMAIL - 20 utilizatori

Informații financiare:

 • a) Valoare totală: 6 mii lei

 • b) Credite de angajament: 6 mii lei

 • c) Credite bugetare : 6 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

Informații nefinanciare:

Pentru buna desfășurare a activițătii Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, având în vedere cadrul legislativ privind atribuirea contractelor de achiziții, este necesară achiziția unui număr de 20 de licențe de email ZIMBRA pentru 20 utilizatori, acestea sunt necesare pentru a suplimenta căsuțele de email existente.

 • 4. REABILITARE TERMICĂ CORP VECHI BDUL INDEPENDENȚEI NR.16

Informații financiare:

 • a) Valoare totală :40 mii lei

 • b) Credite de angajament: 40 mii lei

 • c) Credite bugetare : 40 mii lei

 • d) Graficul de finanțare va fi corelat cu graficul de execuție conform Programului anual de achiziții de la Biroul Achiziții Publice.

  Informații nefinanciare:


  Având în vedere cantitatea de căldură care se pierde prin pereții clădirii vechi din Bdul Indepedenței nr.16 este necesară izolarea termică a clădirii și anvelopafeâ pe o suprafață de 400mp.                                                           "

  r


  Informații tehnice:

  Pentru efectuarea acestor lucrări este nevoie de următoarele materiale:

  • - Polistiren expandat de 10 0 ( bax )             160 x 65 lei =

  • - Plasa armare exterior (rola x 50m)             20 x 100 lei =

  • - Ciuperci prindere de 0 8 x 20cm ( cutie)        10 x 50 lei =

  • - Adeziv polistiren sac 20kg                      50 x 40 lei =

  • - Tencuiala decorativa structurata exterior (cutie) 50 x 420 lei =

  • - Manopera                                         =

  Obținere aviza si autorizatii                                  =

  10. 000 lei

  2.000 lei

  1.000 lei

  2.000 lei

  15.000 lei

  5.000 lei

  5.000 lei

  Total investiții reabilitare tehnica corp vechi Bdul independentei nr.16 = 40.000 lei


  Față de cele prezentate, propunem; a  DIRECTOR           Public'

  I FINANȚE locale

  Ec. Simon& Dolnfceanu


  Șef Serviciu Financiar - Contabilitate, Ec. Doina Nița


  Șef B __________.^uiencios, Resurse Umane


  Jr. Cristiana Zamfir


  Șef Birou Achiziții Publice, Protecția Muncii, Arhivă, Ec. Mioara DrăuhitL


  Șef Serviciu Asistența Contribuabili și Administrativ


  Ec. Leonte D


  Șef Birou Informatică și Administrarea Bazei de Date Ec. Adrian Roșu


  JUDEȚUL: PRAHOVA

  Instituția publica SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE                                                                            ANEXA 4 t f±

  NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA                                MO*

  'v.           6'v                                                       2021

  ■         ------Sk

  Număr maxim de posturi în anul 2020

  Venit mediu de bază din anul 2,021

  lei

  Modificaree numărului de posturi n anul 202 +/-) față de anul 2020

  Număr maxim de posturi în anul 2021

  Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

  LUNA IAN lei

  Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

  LUNA FEB lei

  Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

  LUNA MAR lei

  Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

  LUNAR APR-DEC lei

  Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

  lei

  Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

  mii lei

  0

  1

  2=9/12/4

  3

  4=1+3

  5

  6

  7

  8

  9=5++6+7+8X9

  8=9/1000

  r

  TOTAL SALARII

  149

  7,645

  149

  1,133,801

  1,130,959

  1,130,035

  1,141,676

  13,669,879

  13,670

  din care:

  II

  Funcții publice

  141

  7,877

  141

  1,108,153

  1,105,311

  1,104,387

  1,112,228

  13,327,903

  13,328

  Inalti funcționari publici

  Funcții publice de conducere

  14

  11,350

  14

  154,022

  155,280

  155,872

  160,172

  1,906,722

  1,907

  Funcții publice de execuție

  127

  7,494

  127

  954,131

  950,031

  948,515

  952,056

  11,421,181

  11,421

  Clasa I - studii superioare-

  126

  7,522

  126

  950,200

  946,100

  944,584

  948,125

  11,374,009

  11,374

  Clasa II - studii ssd

  Clasa III - studii medii -

  1

  3,931

  1

  3,931

  3,931

  3,931

  3,931

  47,172

  47

  Funcții publice specifice

  III

  Personal cu contract de muncă

  8

  3,562

  8

  25,648

  25,648

  25,648

  29,448

  341,976

  342

  Personal de specialitate

  Personal care ocupă funcții con

  8

  3,562

  8

  25,648

  25,648

  25,648

  29,448

  341,976

  342

  Personal contractual de conducere

  __________I

  mii lei anual

  salarii de baza 2021

  13670

  spor viza c.f.p.p. si handicap

  48

  indemnizații pers alte instituții

  1

  indemnizație de hrana

  556

  Viramente CAM (2,25%) pentru an 202

  316

  Total general buget SPFL 2021

  14,591


1,131 mii lei /luna x 3 luni = 3,393 mii lei - conform execuție 31.03.2021

1,139 mii lei/ luna (cf stat personal 31,03) x 9 luni ( apr-dec) = 10.251 mii lei 26 mii lei / an post vacant electrician

TOTAL SALARII DE BAZA AN 2021 = 13,670 mii lei

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. SIMONA D$01CEANU

Viciul Public nTe locale ’loiești \ 1 /

SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE,

Ec. DOINA NITA


CONSILIER FINANCIAR CONTABILITATE, POINAO,'r* —ROMANȚA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independenței, nr.16 Tel._0344-801053; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: finantelocaleflspfl.ro

FUNDAMENTARE BUGET 2021

CHELTUIELI DE PERSONAL: 14.591 mii lei

10.01.01-salarii de baza

Fonduri pentru salariile de bază ale personalului angajat:

Plăți ian (1.134 mii lei) + feb (1.130 mii lei) + mart (1.130 mii lei) = 3.393 mii lei (execuție 31.03.)

Plăți apr-dec 2021 cf stat de personal la 28.02.: 1.139 mii lei x 9 luni = 10.251 mii lei

Electrician = 26 mii lei

Total an 10.01.01 = 13.670 mii lei

10.01.06-spor de handicap si cfpp

Spor de c.f.p.p: 8 mii lei (execuție 31.03) + 24 mii lei ( 9 luni ) = 32 mii lei

Spor pers cu handicap: 4 mii lei (execuție 31.03)+12 mii lei ( 9 luni) =16 mii lei

Total an 10.01.06 =      48 mii lei

10.01.12-membrii externi pentru comisii

Indemnizații persoane din afara unității                                      =     1 mii lei

 • 10.01.17-indemnizatii hrana

Indemnizație de hrană 2021, cf. Legii 153/2017                            =    556 mii lei

 • • 139 mii lei ( execuție 31.03)4-417 mii lei ( 9 luni)

10.03.07-contributie asiguratorie de munca

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%

= 316 mii lei


= 1.680 mii lei

=   100 mii lei

=    15 mii lei

=   148 mii Iei

=       85 mii lei

=       63 mii lei


 • • 79 mii lei (execuție 31.03) + 237 mii lei (9 luni)

BUNURI ȘI SERVICII

20.01.01 furnituri de birou

 • 20.01.02 materiale de curățenie

20.01.03 încălzit, iluminat

Energie termica

 • • plati ianuarie-martie = 57 mii lei Energie electrica

 • • plati ianuarie-martie = 23 mii lei

20.01.04 apa, canal, salubritate

Apa-canal

 • • plati ianuarie-martie = 3 mii iei Salubritate

 • • plati ianuarie-martie = 2 mii lei

20.01.05 carburanți

0,400 mii lei x 12 luni motorina

20.01.06 piese schimb

20.01.08 posta, telecomunicații

Distribuire corespondenta

 • • plati factura ianuarie si factura februarie = 136 mii lei Internet -Opticnet

 • • plati ianuarie-martie = 9 mii lei Telefonie -Telekom

 • • plati ianuarie-martie = 8 mii lei

Telefonie fixa -RDS RCS

 • • plati ianuarie-martie =1,5 mii lei

  = 1^20 mii lei    13 7-

  = V ^-12 mii lei '7

  = <mnlfei;‘V^


  =   4 mii lei

  =   20 mii lei

  =  292 mii lei

  =  254 mii lei

  =    18 mii

  =    17 mii

  =     3 mii


20.01.09 materiale si prestări servicii cu caracter funcțional =    20 mii lei

20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere

Servicii certificare ISO

RCA + CASCO + ROVINIETA Dacia Logan

Revizie auto Dacia Logan

Convenție Asoc. de propr. Basarabi

Reincarcari cartușe imprimante

Servicii imprimare pagini

Servicii paza

Servicii gestionare tranzacții financiare

(BRD, FIRSTBANK, POSTA, EUPAY)

Servicii de asistenta si consultanta informatica

Servicii transport valori

Servicii service case marcat

Servicii mentenanta imprimante, fotocopiatoare, mașini numarat bani

Servicii ordonare si reorganizare a dosarelor

Servicii furnizare monitor oficial,buletin insolventa

Abonament interogare monitorizare firme

Servicii publicare anunțuri concursuri si licitatii

Servicii reinoire certificate digitale calificate

Servicii online de legislație

Servicii evaluare bunuri (executare)

Servicii mentenanta ATS

Revizie centrala termica, curatat instalație termoficare cu subst. coroziva

Service reconditionare instalație electrica si prize de pamant

= 922 mii lei:

=     3 mii Iei

=     3 mii

=     7 mii

=     2 mii

=    42 mii

=     18 mii

=   360 mii

=   170 mii

=    21 mii

=    60 mii

=       1 mii

=      5 mii

=    27 mii

=       1 mii

=     18 mii lei

=      5 mii

=      5 mii

=       1 mii

=       5 mii

=   156 mii

=     10 mii

=       2 mii


20.02 reparatii curente

20.04.04 dezinfectanți

20.05.30 obiecte de inventar

20.06.01 deplasări interne

 • 20.13 pregătire profesionala

 • 20.14 protecția muncii

 • 20.25 cheltuieli judiciare

=

1 Q^ji^ței-- 7

11? miUei' A%   4

■r 1           "

10 mii

V

34 mii lei! ' J

20 mii lei

3 mii Iei

50 mii lei

X. ALTE CHELTUIELI

59.40 sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate • plati ianuarie-martie = 26 mii lei

• necesar aprilie-dec = 78 mii lei

=

104 mii lei

XII. INVESTIȚII:

=

124 mii lei

71.01.02

71.01.02 Autoturism - 1 buc

=

67 mii Iei

67 mii lei

71.01.03

71.01.03 Aer condiționat - 2 buc

=

11 mii lei

11 mii lei

71.01.30

71.01.30 Licența server e-mail 20 utilizatori - 1 buc

71.01.30 Reabilitare termica corp vechi bdul Independentei nr.16

46 mii Iei

6 mii lei

40 mii lei


Sef Serviciu Financiar - Contabilitate, Ec. Doina Nita