Hotărârea nr. 114/2021

Hotãrârea nr. 114 privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul local și al bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 114 privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și al bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 149/16.04.2021 al domnului primar Andrei-Liviu Volosevici și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie și Raportul de specialitate nr. 238/25.03.2021 al Centrului Creșă Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și al bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021;

Având  în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice

nr.77/15.04.2021;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze din data de 21.04.2021;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. ,,a”, art. 139, alin. 3, lit. ,,a” și art. 196, alin. 1, lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2021, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Centrul Creșă Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           p.SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU          Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială

Instituția publică: CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

Formular: 11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR                   . f0C!

indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

HA

PR^°\ sj

2020

2021

2022     2023     2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)              8209.23

8473.30

8473.30 8473.30   8473.30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)                                              8209.23

8473.30

8473.30

8473.30   8473.30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)                                         01    8209.23

8473.30

8473.30 8473.30

8473.30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                                              10    7530.68

7866.00

7866.00 7866.00   7866.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)                                           10 01     7161.81

Salarii de baza                                                                                          10.01.01    6124.48

Indemnizație de conducere                                                                              10.01.03 _

Spor de vechime                                                                                   10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca                                                                              10.01.05      428.17

Alte sporuri _                                                                                                  10.01.06       80.75

Ore suplimentare                                                                                       10.01.07

____ Fond de premii                                                                                          10.01.08

Indemnizație de vacanță                                                                                 10.01.09

__Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                                                   10.01.10

IFond aferent platii cu ora                                                                                            10.01.11

__Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii                                                            10.01.12

Drepturi de delegare                                                                                    10.01.13

'Indemnizații de detașare                                                                                     10.01.14

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca                                                           10.01.15

Alocatii pentru locuințe                                                                                              10.01.16

[indemnizații de hrană                                                                                    10.01.17     504.23

____[Alte drepturi salariate in bani ___                                                                                10.01.30       24.18

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)                                                 10 02     207 30

.Tichete de masa*)______ _________ jl0.02.01 [     x

Norme de hrana                 _                                                           J0.02.02

jUniforme si echipament obligatoriu                                                                            10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa                                                                10.02.04

^Transportul la si de la locul de munca                                                                    1    10.02.05

Vouchere de vacanță ___                                                                          10 02 06     207.30

___[Alte drepturi salariate in natura__                                                                                10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)                                                                            10 031     161 57

Contribuții de asigurări sociale de stat                                                                         10 03 01

Page 1                 •' ---------

7693.00

6488.00

543.00 92.00

__528.00

42 00

______0.00

X

0.00

173.00

J693.00

6488.00

543.00

92.00

528.00 42.00

_____0.00 X

173.00

7693.00

6488.00

543.00

92.00

528.00}

42.00}

______0.001

X

. ________[

.7 . J

173.00

7693.00

6488.00

543.00

92.00

528.00

42.00

0.00

-

DENUMIREA INDICATORILOR

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru muncă

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

Încălzit, Iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparatii curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala                                                              p _

Cod      Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

indicator     2020

2021

2022

2023

2024

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06

10.03.07     161.57

173.00

173.00

173.00

173.00

10.03.08

20     544.01

502.88

486.88

486.88

486.88

20.01     436.66

413.38

413.38

413.38

413.38

20.01.01         1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

20.01.02       64.02

66.00

66.00

66.00

66.00

20.01.03     293.69

20.01.04       37.09

268.50

36.00

268.50

36.00

268.50

36.00

268.50

36.00

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08        8.10

9.88

9.88

9.88

9.88

20.01.09       10.24

10.00

10.00

10.00

10.00

20.01.30       22.52

22.00

22.00

22.00

22.00

20.02

20.03           0

20.03.01

20.03.02

20.04      44.35

33.00

33.00

33.00

33.00

20.04.01        4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20.04.02       13.96

20.04.03           0

12.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

20.04.04      25.40

21.00

21.00

21.00

21.00

20.05      55.69

32.00

32.00

32.00

32.00

20.05.01         0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.05.03        3.94

2.00

2.00

2.00

2.00

20.05.30      51.75

30.00

30.00

30.00

^SffOO

A

20.06        0.28

1.50

0.50

0.50

X^-OrSO

20.06.01         0.28

0.50

0.50

O.Ș®)     0.50

20.06.02

....

; " -

MU

20.09

0 C

20.10

&

20.11

20.12

' O t PR

. . * S 1

20.13        1.92

2.00

2.00,      2.00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

Protecția muncii

20.14

4.55

5.00

5.00

5.00

5.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în

20.18

baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.56

17.00

1.00

1.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.56

1.00

1.00

1.00

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

16.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

134.54

104.42

120.42

120.42

120.42

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociatii si fundatii

59.11

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

134.54

104.42

120.42

120.42]

■''1120:41 T Xy

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

fi J&ș'

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

L

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

r* w

Deficit (93.01.97)

93.01

%

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

Ordonator tertiar de credite,

Contabil sef,

Dinca Cristina /I


FodorAnc "


C&EȘAJUDEȚUL: PRAHOVA

CENTRUL CRESA DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2021

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost realizata pe baza statului de funcții si a numărului de posturi aprobate si bugetate in H.C.L. nr. 263/05.08.2020, luandu-se in considerare Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizata, O.U.G. nr.226/30.12.2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Calculul fondului aferent salariilor de baza pe anul 2021 a fost realizat pe baza statului de funcții si a posturilor ocupate pana in prezent (150 posturi ocupate din 175 posturi aprobate )

Număr maxim de posturi în anul 2020

Venit mediu de bază aferent lunii ianuarie 2021

lei

Cuantum spor condiții de munca

Cuantum spor condiții de munca lunar - nr.posturi

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2021 (+/-) fata de anul 2020

Număr maxim de posturi în anul 2021

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021 (nr. posturi) lei

Fond aferent spor condiții de munca pe anul 2021

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

lei

0

1

2

3

4

5

6=1+5

7=2x6

8=4x12 luni

9=2x6x12 luni

TOTAL SALARII

150

171592

16094

61953

5

155

544230

764548

6530760

din care:

III

Personal cu contract de muncă

educator puericultor-gradatia 5

23

3764

407

9361

2

25

94100

122100

1129200

educator puericultor-gradatia 4

7

3635

398

2786

7

25445

33432

305340

educator puericultor-gradatia 3

3

3507

388

1164

3

10521

13968

126252

educator puericultor-gradatia 2

2

3349

369

738

2

6698

8856

80376

educator puericultor-gradatia 1

1

2770

352

352

1

2770

4224

33240

educator puericultor-gradatia 0

0

3015

327

0

0

0

0

0

educator specializat-gradatia 5

4

3764

407

1628

4

15056

19536

180672

educator specializat-gradatia 4

2

3635

398

796

2

7270

9552

87240

educator specializat-gradatia 3

6

3507

388

2328

6

21042

27936

252504

educator specializat-gradatia 2

3

3349

369

1107

3

10047

13284

120564

educator specializat-gradatia 1

2

3194

352

704

2

6388

8448

76656

educator specializat-gradatia 0

1

3015

327

327

1

3015

3924

36180

54

4482

21291

2

56

265260

2428224

ingrijitor-gradatia 5

25

2895

315

7875

3

28

81060

105840

972720

ingrijitor-gradatia 4

9

2795

308

2772

9

25155

33264

301860

ingrijitor-gradatia 3

9

2696

300

2700

9

24264

32400

291168

ingrijitor-gradatia 2

2

2575

286

572

2

5150

6864

S 61800

ingrijitor-gradatia 1

3

2501

286

858

3

7503

10296

90036

ingrijitor-gradatia 0

5

2425

285

1425

5

12125

17100

145500

53

1780

16202

3

56

205764

1863084

Personal de specialitate

Medic-gradatia 4

1

11642

1746

1746

1

11642

20952

^139704

asistent medical principal -gradația 5

4

4875

731

2924

4

19500

35088

234000

asistent medical principal -gradația 4

4

4680

702

2808

4

18720

33696

224640

asistent medical principal-gradatia 3

4

4485

673

2691

4

17940

32292

215280

asistent medical principal-gradatia 2

0

4290

644

0

0

0

0

0

asistent medical-gradatia 5

2

4813

722

1444

2

9626

17327

115512

asistent medical-gradatia 5 -debutant

1

4688

703

703

1

4688

8438

56256

asistent medical-gradatia 4

2

4620

693

1386

2

9240

16632

110880

asistent medical-gradatia 3

1

4428

664

664

1

4428

7968

53136

asistent medical-gradatia 2

1

4235

635

635

1

4235

7623

50820

asistent medical-gradatia 1

0

0

0

0

0

0

0

0

20

7913

15001

0

20

180016

1200228

Personal care ocupă funcții comune

inspector de specialitate-gradatia 2

1

4140

326

326

1

4140

3912

49680

contabil-gradatia 5

1

3743

382

382

1

3743

4584

44916

administrator-gradatia 5

2

3683

268

536

2

7366

6432

88392

administrator-gradatia 4

1

3541

258

258

1

3541

3096

42492

administrator-gradatia 3

2

3398

248

496

2

6796

5952

81552

administrator-gradatia 2

1

3254

238

238

1

3254

2856

39048

muncitor calificat(mecanic)-gradatia5

1

3686

0

0

1

3686

0

44232

bucatar -gradația 5

5

2989

344

1720

5

14945

20640

179340

bucatar -gradația 3

1

2842

344

344

1

2842

4128

34104

muncitor necalificat-gradatia 5

1

2687

331

331

1

2687

3972

32244

muncitor necalificat -gradația 4

1

2624

331

331

1

2624

3972

31488

muncitor necalificat-gradatia 3

3

2560

331

993

3

7680

11916

92160

muncitor necalificat-gradatia 2

1

2498

331

331

1

2498

3972

29976

muncitor necalificat-gradatia 1

0

0

0

0

0

0

0

0

21

3732"

6286

21

75432

789624

Personal contractual de conducere

director

1

10816

1254

1254

1

10816

15048

129792

contabil sef

1

9984

1919

1919

1

9984

23028

119808

2

3173

3173

2

38076

249600

JUDEȚUL PRAHOVA

Hec


Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI

Formular:     11/02 llnstitutia publica: CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări 2020

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

347.29

900.00

900.00

900.00

900.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

347.29

900.00

900.00

900.00

900.00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

Alte venituri

36.10.50

347.29

900.00

900.00

900.00

900.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

347.29

940.17

900.00

900.00

900.00

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

346.50

940.17

900.00

900.00

900.00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

X

X

X

X

X

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

Crese

68.10.11

346.50

900.00

900.00

900.00

900.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

Partea Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0.79

40.17

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

0.79

40.17

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0.79

40.17

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

DEFICIT

1> 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

347.29

900.00

900.00

900'00

900.00

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări 2020

2020

Propuneri

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

347.29

900.00

900.00

900.00

900.00

Venitur

din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

Alte venituri

36.10.50

347.29

900.00

900.00

900.00

900 00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63/1 0+70.10+74.10+79.10)

I         Sport

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

Din total capitol:

49.10 . ________

67.10.05.01

67.10.50 .. ----

68.10 - -

347.29

_______346.50

940.17

900.00

900.00

900.00

___900.00

900.00

____900.00

______900.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

X

X

X

X

X

Asisten

ta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

Crese

68.10.11

346.50

900.00

900.00

900.00

900.00

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

lAlte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50) Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

68.10.50

68.10.50.50

87.10

0

Din total capitol:

(Alte acțiuni economice

87.10.50

Partea Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0.79

40.17

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0.79

40.17

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0.79

40.17

DEFICIT

1) 99.10.96

99.10

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.01 SD

00.02

... ■ .. k

țXSX i 1

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)__

00.12

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

x 7

*

,* SB-------

-

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

*) Detalierea se face numai in execuție                                                                     CONTABIL SEF, ORDONATOR TERTIARDE CREDITei

**) Nu se completează în etapa de planificare                                                                          Dinca Cristina                          ___| Fodor Angelica !Tf

Denumire

lei

mii lei

Fond salarii de baza

6,530,760

6,531

Sporuri condiții

542,600

543

Alte sporuri

94,590

95

Indemnizație hrana

524,838

525

Total salarii brute

7,692,788

7,693

Viramente (2,25%)

173,088

173

Total general

7,865,876

7,866


spor condiții alte sporuri


651040: 12x10 luni = 542533

113508: 12x 10 luni = 94590


indemniz. hrana 629805 : 12x10 luni = 524838DIRECTOR FODOR ANGELICA

---L      PU


COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE DINCA CRISTINACOMPARTIMENT RESURSE UMANE _____ CORBUMIRELA


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică: CENTRUL CRESA PLOIEȘTI

Formular:    11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

2020

2020

Propuneri

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

'Contribuția asiguratorie pentru muncă

Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

01

10

10.01

10.03.07

10.03.08

346.50

346.50

940.17

940.17

940.17

940.17

940.17

940.17

940.17

940.17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

346.50

940.17

940.17

940.17

940.17

Bunu

Repai Hranc

ri si servicii (cod 20.01,01 la 20.01.09+20.0L30) Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare ■ații curente

(cod 20.03.01+20.03 02)

Hrana pentru oameni__

Hrana pentru animale

20.01

20,01.01

20.01.02

_____20.01.03

20.01.04

20,01.05

____20.01.06

20.01,07

20.01.08

2001 09

20.01,30

20.02

_________20.03

20.03.01

20.03.02

346.50

346.50

0.00

____940.17

940.17 0.00

__9140.17

940.17 0.00

___________

940.17

940.17

0.00

-...... 940.17

_  94047

"d 'o.oo

„ Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția ' instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

[loj CEN iHJL

[io t QESTi ~H

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

■- , ■ t '^^dWOdor Angelica


CONTABIL SEF. A

Dinca Cristir


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

CENTRUL CRESA

STR. EREMIA GRIGORESCU, NR.11

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Cod fiscal: 31619555

Nr^.^ data.^^-^9^

MQ. 2~ C necORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

NOTA privind utilizarea excedentului din anii precedenti prin care se asigură sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor pentru anul 2021

Conform art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, modificat si completat prin ORDINUL nr. 271 din 17 martie 2015

“(1^1) In situația în care veniturile bugetare aprobate pentru anul curent sunt mai mici decât cheltuielile bugetare aprobate pentru anul curent, ordonatorii de credite ai instituțiilor publice autonome și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii vor prezenta unității Trezoreriei Statului, ca anexă la bugetul aprobat în condițiile legii, o notă avizată de ordonatorul de credite ierarhic superior, cu excepția ordonatorilor principali de credite pentru care aprobarea este în sarcina acestora, prin care vor preciza suma din excedent din care se asigură sursa de tinanțare pentru acoperirea cheltuielilor aprobate suplimentar față de veniturile aprobate. ”

La data de 31.12.2020, conform extrasului de cont din Trezoreria Ploiești, excedentul bugetului instituției finanțate din venituri proprii a fost de 40175,42 lei.

Solicitam ca excedentul anilor precedenti in suma de 40175,42 lei sa fie utilizat pentru:

  • - suma de 40175,42 lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de funcționare pentru efectuarea cheltuielilor (40.10.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare”);

  • - suma de-----------lei va fi utilizata pentru echilibrarea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru efectuarea cheltuielilor ( 40.10.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare”).

Director,

Fodor Angelica

Contabil sef, Dinca Cristina