Hotărârea nr. 113/2021

Hotãrârea nr. 113 privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 113

privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 148/16.04.2021 al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Simionescu Radu-Alexandru, Tonsciuc Mihai și Agapie Anca și Raportul de specialitate nr. 5350/06.04.2021 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2021 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.74/15.04.2021;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 21.04.2021;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021- Legea bugetului de stat pe anul 2021, Legii nr. 16/2021 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Bugetul de cheltuieli pe anul 2021 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: Buget „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, conform Anexei nr. 1, Buget „Servicii de sănătate publică”, conform Anexei nr. 2, Buget „Alte instituții și acțiuni sanitare”, conform Anexei nr. 3, Buget „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, conform Anexei nr. 4, Buget „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, conform Anexei nr. 5, Buget „Ajutoare pentru locuințe”, conform Anexei nr. 6, Buget „Cantina de ajutor social”, conform Anexei nr. 7, Buget „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 8, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Lista de investiții pentru „Servicii de sănătate publică”, conform Anexei nr. 9, Lista de investiții pentru „Asistența acordată persoanelor în vârstă”, conform Anexei nr. 10, Lista de investiții pentru „Cantina de ajutor social”, conform Anexei nr. 11, Lista de investiții pentru „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 12, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU


p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN


Director Executiv

JUDEȚUL: PRAHOVA

'-ADMINISTRAȚIA SERIVI1LOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

ANEXA NR. 1 L A-65.02*50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI -TICHETE GRĂDINIȚĂ
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție 31.12.2020

exexcutie

24.03.2021

Propuneri 2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.00

5.00

5.00

200.00

200.00

200.00

200.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

5.00

5.00

5.00

200.00

200.00

200.00

200.00

CHELTUIELI CURENTE

01

5.00

5.00

5.00

200.00

200.00

200.00

200.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5.00

5.00

5.00

200.00

200.00

200.00

200.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

5.00

5.00

5.00

200.00

200.00

200.00

200.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

5.00

5 00

5.00

200.00

200.00

200.00

200.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
DIRECTOR, piNJJJON DAN^ .,.

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLOIȚENTICA MANEA

f Ul/V »  / 1/V     •


ÎTRATIA^


(Iz 'StKVICIILOR -SOCIALE £

9 COMUNITARE

JUDEȚUL: PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

ANEXA NR. 2 6 A-

ffk. 113/^


66.02.08 SERVICII DE SANATATE PUBLICA - CABINETE MEDICALE ȘCOLARE
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

MU LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție 31.12.2020

Furnizori neachitati 31.12.2020

Execuție 24.03.2021

Furnizori neachitati 24.03.2021

Propuneri 2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

10,192.00

10,122.00

14.00

2,440.80

10.00

11,434.00

11,432.00

11,432.00

11,432.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

10,170.00

10,100.00

14.00

2,440.80

10.00

11,430.00

11,428.00

11,428.00

11,428.00

CHELTUIELI CURENTE

01

10,170.00

10,100.00

14.00

2,440.80

10.00

11,430.00

11,428.00

11,428.00

11,428.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9,998.00

9,951.00

0.00

2,416.00

0.00

11,127.00

11,125.00

11,125.00

11,125.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

9,619.00

9,577.00

0.00

2,364.00

0.00

10,881.00

10,881.00

10,881.00

10,881.00

Salarii de baza

10.01.01

8,209 00

8,171.00

0.00

2,015.00

0.00

9,096.00

9,096.00

9,096.00

9,096.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

991.00

988.00

0.00

247.00

0.00

1,317.00

1,317.00

1,317.00

1,317.00

Alte sporuri

10.01.06

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

398.00

397.00

0.00

102.00

0.00

468.00

468.00

468.00

468.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

160.00

159.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

|Tichete de vacanta

10.02.06

160.00

159.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții

10.03

219.00

215.00

0.00

52.00

0.00

244.00

244.00

244.00

244.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

219.00

215 00

0.00

52.00

0.00

244.00

244.00

244.00

244.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

135.00

113.00

14.00

14.80

10.00

249.00

249.00

249.00

249.00

Bunuri si servicii

20.01

12.00

10.00

0.00

0.37

0.00

32.00

32.00

32.00

32.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

9.00

0.00

0.37

0.00

26.00

26.00

26.00

26.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

77.00

62.00

14.00

14.28

10.00

180.00

180.00

180.00

180.00

Medicamente

20.04.01

1.00

1.00

0.00

0.54

0.00

36.00

36.00

36.00

36.00

Materiale sanitare

20.04.02

62.00

51.00

10.00

10.09

10.00

130.00

127.00

127.00

127.00

Dezinfectant!

20.04.04

14.00

10.00

4.00

3.65

0.00

14.00

17.00

17.00

17.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

27.00

27.00

27.00

27.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

27.00

27.00

27.00

27.00

Protecția muncii

20.14

7.00

3.00

0.00

0.15

0.00

8.00

8.00

8.00

8.00

Alte cheltuieli

20.30

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

| Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

37.00

36.00

0.00

10.00

0.00

54.00

54.00

54.00

54.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

37.00

36.00

0.00

10.00

0.00

54.00

54.00

54.00

54.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Active fixe

71.01

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție 31.12.2020

Furnizori neachitati 31.12.2020

Execuție 24.03.2021

Furnizori neachitati 24.03.2021

Propuneri 2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

MașIflV&hipamente si mijloace de transport

71.01.02

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00jL-« /


\c\ _____________ .... “^DONATOR TERTIAR DE CREDITE.

DIRECTOR GENERAL , DINU ION DAN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


Nr. 1

DMINISTRAȚIA q , z SERVICIILOR -\6 SOCIALE V COMUNITARE


FLORENTINA MANEA

JUDEȚUL: PRAHOVA

J! ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

66.02.50 ALTE INSTITUT!! SI ACȚIUNI SANITARE - TRANSPORT DONATORI DE SÂNGE

ANEXA NR. 3


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicata r

Buget 2020

Execuie 31.12.2020

Execuie 23.03.2021

Propuneri 2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

39.00

31.00

10.00

35.00

35.00

35.00

35.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

39.00

31.00

10.00

35.00

35.00

35.00

35.00

CHELTUIELI CURENTE

01

39.00

31.00

10.00

35.00

35.00

35.00

35.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

39.00

31.00

10.00

35.00

35.00

35.00

35.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

39.00

31.00

10.00

35.00

35.00

35.00

35.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

39.00

31.00

10.00

35.00

35.00

35.00

35.00

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA MANEA

JUDEȚUL: PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA SER1V1ILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

684)2.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA - CĂMIN DE BATRANI

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

MII

S , bE NUMIREA INDICATORILOR

r O

Cod indicator

BUGET 2020

Execuție 31.12.2020

Furnizori neachitati 31.12.2021

Execuție 24.03.2021

Furnizori neachitati 24.03.2021

PROPUNERI

2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2,177.00

2,072.00

85.00

520.18

32.62

2,167.00

2,167.00

2,167.00

2,167.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2,177.00

2,072.00

85.00

520.18

32.62

2,163.00

2,163.00

2,163.00

2,163.00

CHELTUIELI CURENTE

01

2,177.00

2,072.00

85.00

520.18

32.62

2,163.00

2,163.00

2,163.00

2,163.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,558.00

1,557.00

0.00

372.00

0.00

1,562.00

1,562.00

1,562.00

1,562.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

1,491.00

1,491.00

0.00

364.00

0.00

1,527.00

1,527.00

1,527.00

1,527.00

Salarii de baza

10.01.01

1,258.00

1,258.00

0.00

305.00

0.00

1,268.00

1,268.00

1,268.00

1,268.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

116.00

116.00

0.00

29.00

0.00

134.00

134.00

134.00

134.00

Alte sporuri

10.01.06

32 00

32.00

0.00

8.00

0.00

36.00

36.00

36.00

36.00

Indemnizații de hrana

10.01 17

85.00

85.00

0.00

22.00

0.00

89.00

89.00

89.00

89.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

34.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02 06

34.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții

10.03

33.00

33.00

0.00

8.00

0.00

35.00

35.00

35.00

35.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

33.00

33.00

0.00

8.00

0.00

35.00

35.00

35.00

35.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

616.00

513.00

85.00

147.18

32.62

596.00

596.00

596.00

596.00

Bunuri si servicii

20.01

345.00

298.00

59.00

106.27

20.04

359.00

359.00

359.00

359.00

Furnituri de birou

20.01 01

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18.00

17.00

0.00

0.00

0 00

20.00

20.00

20.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

93.00

81.00

27.00

56.00

6.53

95.00

95.00

95.00

95.00

Apa. canal si salubritate

20.01 04

24.00

22.00

2.00

4.16

1.14

25.00

25.00

25.00

25.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

4.00

1.00

1.95

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

8.00

6.00

1.00

2.00

0.07

10.00

10.00

10.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

194.00

165.00

28.00

42.16

12.30

200.00

200.00

200.00

200.00

Reparatii curente

20.02

0.00

0.00

0.00]

0.00

0.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Hrana

20.03

175.00

149.00

10.00

26.03

10.79

145.00

145.00

145.00

145.00

Hrana pentru oameni

20.03 01

175.00

149.00

10.00

26.03

10.79

145.00

145.00

145.00

145.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

51.00

39.00

2.00

1.33

1.79

41.00

41.00

41.00

41.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

1.00

1.00

1.00

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

36.00

30.00

1.00

0.52

1.79

30.00

30.00

30.00

30.00

Dezinfectant!

20.04.04

15.00

9.00

1.00

0.81

0.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.00

9.00

0.00

0.00

0 00

10.00

10 00

10.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00


7$ D E N U M 1 RE A INDICATORILOR

■' *

Cod indicator

BUGET 2020

Execuție 31.12.2020

Furnizori neachitati 31.12.2021

Execuție 24.03.2021

Furnizori neachitati 24.03.2021

PROPUNERI 2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

35.00

17.00

14.00

13.55

0.00

20.00

20.00

20.00

20.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

3.00

2.00

0.00

1.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

3.00

2.00

0.00

1 00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

| Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL, ION DÂN DINU


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA MANEA

Nr. 1

^administrația^


z SERVICIILOR 2

- SOCIALE

° COMUNITARE <


JUDEȚUL: PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI ^â§42 °5.02 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITĂȚI

ANEXA NR. 5 ItrBUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

*

UL ttE N UMIREA INDICATORILOR _ c 0>Z

Cod indicator

Buget 2020

Execuție 31.12.2020

Execuție

24.03.2021

PROPUNERI

2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

48,959.00

48,933.00

12,088.00

41,886.00

49,483.00

49,483.00

49,483.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

48,959.00

48,933.00

12,088.00

41,886.00

49,483.00

49,483.00

49,483.00

CHELTUIELI CURENTE

01

48,959.00

48,933.00

12,088.00

41,886.00

49,483.00

49,483.00

49,483.00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

10

16,896.00

16,893.00

4,186.00

16,694.00

16,687.00

16,687.00

16,687.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

15,921.00

15,920.00

4,094.00

16,320.00

16,320.00

16,320.00

16,320.00

Salarii de baza

10.01.01

14,201.00

14,201.00

3,635.00

14,537.00

14,537.00

14,537.00

14,537.00

Spor pentru condiții de munca

10.01.05

2.00

1.00

1.00

6.00

6.00

6.00

6.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

1,718.00

1,718.00

458.00

1,777.00

1,777.00

1,777.00

1,777.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

617.00

615.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

617.00

615.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții

10.03

358.00

358.00

92.00

367.00

367.00

367.00

367.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

358.00

358.00

92.00

367.00

367.00

367.00

367.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

128.00

127.00

32.00

222.00

222.00

222.00

222.00

Bunuri si servicii

20.01

128.00

127.00

32.00

130.00

130.00

130.00

130.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

128.00

127.00

32.00

130.00

130.00

130.00

130.00

Protecția muncii

21.14

0.00

0.00

0.00

92.00

92.00

92.00

92.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

31,500.00

31,478.00

7,752.00

24,496.00

32,100.00

32,100.00

32,100.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

31,500.00

31,478.00

7,752.00

24,496.00

32,100.00

32,100.00

32,100.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

31,500.00

31,478.00

7,752.00

24,496.00

32,100.00

32,100.00

32,100.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

435.00

435.00

118.00

474.00

474.00

474.00

474.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

435

435

118

474

474

474

474


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORE

JUDEȚUL: PRAHOVA


ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI 68.02.10 AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE


ANEXA NR. 6 LA HCC ^1?        f


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

MII LEI

e N UMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție 31.12.2020

Execuție

24.03.2021

Propuneri 2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

131.00

130.00

4.87

135.00

135.00

135.00

135.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

131.00

130.00

4.87

135.00

135.00

135.00

135.00

CHELTUIELI CURENTE

01

131.00

130.00

4.87

135.00

135.00

135.00

135.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.00

2.00

0.07

3.00

3.00

3.00

3.00

Bunuri si servicii

20.01

2.00

2.00

0.07

3.00

3.00

3.00

3.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

2.00

0.07

3.00

3.00

3.00

3.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

129.00

128.00

4.80

132.00

132.00

132.00

132.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

129.00

128.00

4.80

132.00

132.00

132.00

132.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

129.00

128.00

4.80

132.00

132.00

132.00

132.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
DIRECTOR

ION DA

Nr. 1 Q-

UNISTRATIA o SERVICIILOR -


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORE^TINlA manea

3 SOCIALE

P COMUNITARE V


.O


JUDEȚUL: PRAHOVA


ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

ANEXA NR. 7 L h


MII LEI

MII LEI

U M I RE A INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție 31.12.2020

Furnizori neachitati 31.12.2020

Execuție 24.03.2021

Furnizori neachitati 24.03.2021

Propuneri 2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2,825.00

2,584.00

203.00

631.54

129.72

2,671.00

2,671.00

2,671.00

2,671.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2,820.00

2,579.00

203.00

631.54

129.72

2,656.00

2,656.00

2,656.00

2,656.00

CHELTUIELI CURENTE

01

2,820.00

2,579.00

203.00

631.54

129.72

2,656.00

2,656.00

2,656.00

2,656.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

727.00

724.00

0.00

177.00

0.00

742.00

742.00

742.00

742.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

693.00

691.00

0.00

173.00

0.00

725.00

725.00

725.00

725.00

Salarii de baza

10.01.01

593.00

592.00

0.00

149.00

0.00

619.00

619.00

619.00

619.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

53.00

53.00

0.00

13.00

0.00

58.00

58.00

58.00

58.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

47.00

46.00

0.00

11.00

0.00

48.00

48.00

48.00

48.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

18.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

18.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții

10.03

16.00

16.00

0.00

4.00

0.00

17.00

17.00

17.00

17.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

16.00

16.00

0.00

4.00

0.00

17.00

17.00

17.00

17.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2,091.00

1,854.00

203.00

454.05

129.72

1,911.00

1,911.00

1,911.00

1,911.00

Bunuri si servicii

20.01

281.00

246.00

34.00

59.45

15.18

282.00

292.00

292.00

292.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

4.00

0.00

0.28

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20 01.02

5.00

3.00

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

62.00

58.00

7.00

17.14

4.66

65.00

65.00

65.00

65.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

11.00

1.00

2.53

0.28

11.00

11.00

11.00

11.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

7.00

1.00

1.75

0.00

8.00

8.00

8.00

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.00

3.00

1.00

1.24

0.19

5.00

5.00

5.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

185.00

160.00

24.00

36.51

10.05

185.00

195.00

195.00

195.00

Reparatii curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Hrana

20.03

1,780.00

1,582.00

167.00

391.87

113.49

1,587.00

1,577.00

1,577.00

1,577.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,780.00

1,582.00

167.00

391.87

113.49

1,587.00

1,577.00

1,577.00

1,577.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

9.00

5.00

2.00

2.68

1.00

8.00

8.00

8.00

8.00

Materiale sanitare

20.04.02

3.00

2.00

0.00

0.43

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Dezinfectanti

20.04.04

6.00

3.00

2.00

2.25

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

1.00

1.00

0.00

0.05

0.05

2.00

2.00

2.00

2.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

2.00

1.00

0.00

0.49

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00


4?

D ENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție 31.12.2020

Furnizori neachitati 31.12.2020

Execuție 24.03.2021

Furnizori neachitati 24.03.2021

Propuneri 2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

2.00

1.00

0.00

0.49

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00

v-J ■

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

15.00

15.00

- 14

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

15.00

15.00

v L \

Active fixe

71.01

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

15.00

15.00

1 Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

15.00

15.00

A' J Alte active fixe

71.01.30

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL, ION DAN DINU


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA MANEA

l/STRATJA £

'ICIILOR 2

SOCIALE

COMUNITARE <2


JUDEȚUL: PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

<68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - ACTIVITATEA PROPRIE


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

ANEXA NR. 8 L fir tec -hlk.


MII LEI

'         MIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Execuție 31.12.2020

Furnizori neachitati 31.12.2020

Execuție 24.03.2021

Furnizori neachitati 23.03.2021

PROPUNERI

2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

21,115.00

20,590.00

1,047.00

5,235.61

217.14

21,325.00

21,305.00

21,305.00

21,305.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

20,952.00

20,433.00

1,047.00

5,235.61

217.14

21,187.00

21,167.00

21,167.00

21,167.00

CHELTUIELI CURENTE

01

20,952.00

20,433.00

1,047.00

5,235.61

217.14

21,187.00

21,167.00

21,167.00

21,167.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,392.00

12,388.00

0.00

3,047.00

0.00

12,400.00

12,400.00

12,400.00

12,400.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

11,920.00

11,918.00

0.00

2,980.00

0.00

12,126.00

12,126.00

12,126.00

12,126.00

Salarii de baza

10.01.01

11,241.00

11,241.00

0.00

2,805.00

0.00

11,475.00

11,475.00

11,475.00

11,475.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01 05

97.00

96 00

0.00

26.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Alte sporuri

10 01.06

58.00

58.00

0.00

13.00

0.00

56.00

56.00

56.00

56.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

524.00

523.00

0.00

136.00

0.00

495.00

495.00

495.00

495.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

204.00

202.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

204.00

202.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții

10.03

268.00

268.00

0.00

67.00

0.00

274.00

274.00

274.00

274.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

268.00

268.00

0.00

67.00

0.00

274.00

274.00

274.00

274.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3,186.00

2,676.00

602.00

850.59

217.14

3,313.00

3,293.00

3,293.00

3,293.00

Bunuri si servicii

20.01

2,538.00

2,156.00

514.00

748.12

209.80

2,750.00

2,750.00

2,750.00

2,750.00

Furnituri de birou

20.01.01

62.00

60.00

2.00

2.00

4.35

65.00

65.00

65.00

65.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

33.00

27.00

6.00

5.96

0.00

35.00

35.00

35.00

35.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

1,415.00

1,232.00

335.00

475.34

168.98

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

98.00

91.00

16.00

17.36

10.47

105.00

105.00

105.00

105.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01 05

13.00

13.00

1.00

2.24

0.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

116.00

97.00

10.00

32.47

0.00

110.00

110.00

110.00

110.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01 09

60.00

51.00

7.00

15.66

6.92

60.00

60.00

60.00

60.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

741.00

585.00

137.00

197.09

19.08

905.00

905.00

905.00

905.00

Reparatii curente

20.02

183.00

131.00

33.00

38.38

2.78

291.00

291.00

291.00

291.00

Hrana

20.03

25.00

24.00

0.00

3.66

0.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

25.00

24.00

0.00

3.66

0.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Medicamente si materiale sanitare

I20.04

145.00

115.00

27.00

26.93

4.12

100.00

100.00

100.00

100.00

Materiale sanitare

20.04.02

67.00

56.00

9.00

9.34

4.12

50.00

50.00

50.00

50.00

Dezinfectant!

20.04.04

78.00

59.00

18.00

17.59

0.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

244.00

204.00

27.00

31.51

0.44

70.00

50.00

50.00

50.00

Uniforme si echipament

20.05.01

40.00

37.00

2.00

2.44

0.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

14.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

190.00

159.00

25.00

29.07

0.44

60.00

40.00

40.00

40.00


.____ DENUMIREA INDICATORILOR

’ „J.^1 >

Cod indicator

Buget 2020

Execuție 31.12.2020

Furnizori neachitati 31.12.2020

Execuție 24.03.2021

Furnizori neachitati 23.03.2021

PROPUNERI

2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

Cărți, publicatii si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

10.00

8.00

1.00

0.18

0.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Alte cheltuieli

20.30

38.00

36.00

0.00

1.81

0.00

42.00

42.00

42.00

42.00

Reclama și publicitate

20.30.01

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

... Prime-de asigurare non-viata

20.30.03

35.00

35.00

0.00

1.81

0.00

40.00

40.00

40.00

40.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

5,359.00

5,355.00

445.00

1,332.52

0.00

5,450.00

5,450.00

5,450.00

5,450.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

5,359.00

5,355.00

445.00

1,332.52

0.00

5.450.00

5,450.00

5,450.00

5,450.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4.00

4.00

0.00

0.80

0.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

5,355.00

5,351.00

445.00

1,331.72

0.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

15.00

14.00

0.00

5.50

0.00

24.00

24.00

24.00

24.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

15.00

14.00

0.00

5.50

0.00

24.00

24.00

24.00

24.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

163.00

157.00

0.00

0.00

0.00

138.00

138.00

138.00

138.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

163.00

157.00

0.00

0.00

0.00

138.00

138.00

138.00

138.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

163.00

157.00

0.00

0.00

0.00

138.00

138.00

138.00

138.00

Active fixe

71.01

163.00

157.00

0.00

0.00

0.00

138.00

138.00

138.00

138.00

Construcții

71.01.01

38.00

37.00

0 00

0.00

0.00

8.00

8.00

8.00

8.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

55.00

54.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

45.00

41.00

0 00

0.00

0.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Alte active fixe

71.01.30

25.00

25.00

0.00

o.ool

0.00

50.00

50.00

50.00

50.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLQR^NTINA MANEA

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

LISTA INVESTIȚII


Alte cheltuieli de investitii, defalcarea pe categorii de bunuri an 2021 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE


Z/v aec fa. 113/20^1


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții

U/ M

Cantitatea

Valoarea inițiala

0

1

2

3

I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

4,000

1.LAPTOP

1

4,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

2. Branșamente utilitati

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

4,000

DIRECTOR GENERAL, DINU ION DANĂ N' CTX

Nr. 1

; administrată' : serviciilor 9, > SOCIALE £ 9 COMUNITARE

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, MA^EÂ FLORENTINA


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

ANEXA NR. 10


LISTA INVESTIȚII


Alte cheltuieli de investitii, defalcarea pe categorii de bunuri an 2021 CĂMIN DE BATRANI

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții

UZ M

Cantitatea

Valoarea inițiala

0

1

2

3

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

4,000

LAPTOP

1

4,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

V. Investiție noua

TOTAL 5

0

TOTAL GENERAL 1+2+3+4+5

4,000

DIRECTOR GENERAL, DINU SON DAN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, MANEA FLORENTINA


Nr. 1 \ \ 'Iistratia^-WlLOR OMLE Q \wmJNlTARE

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

LISTA INVESTIȚII

ANEXA NR.Alte cheltuieli de investitii,

defalcarea pe categorii de bunuri an 2021 CANTINA SOCIALA

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli U /      ....    ...       .....

. .     .....                          .. Cantitatea Valoarea inițiala

de Investiții                        M

0         12    3

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

15,000

CENTRALA TERMICA PN 37 KW

2

15,000

III. Consolidări ia imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de pretezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

15,000

DIRECTOR GENERAL,        SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

DINU ION DAN ___MANEA'FVPRENTINA

  • < 5 Nr. 1 "V

  • ■ administrația Q

SERVICIILOR 2                           ..

  • > SOCIALE

V COMUNITARE <7

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

LISTA INVESTIȚII

ANEXA NR. 12  4 A

Alte cheltuieli de investitii, defalcarea pe categorii de bunuri an 2021 ACTIVITATE PROPRIE

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli U / _ ... .    ...       .....

. .     .....                          .. Cantitatea Valoarea inițiala

de Investiții                        M

0         12    3

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

130,000

CENTRALA TERMICA PN 55 KW

2

20,000

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IMOBILE LOCUINȚE SOCIALE

1

50,000

SISTEM DE CALCUL PREVĂZUTE CU SISTEME DE OPERARE SI PACHETE OFFICE

12

60,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

8,000

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1

STUDIUL PRIVIND INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE SI APA CALDA BLOC LOCUINȚE SOCIALE STR. MIHAI BRAVU, NR. 231

1

8,000

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

138,000

DIRECTOR GENERAL, DINU lOtd DAN

/           < /zv\

Nr. 1

NISTRAȚIA £

^VICIILOR -

V)! SOCIALE S1

V> COMUNITARE y


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

maneAf^orenti^a