Hotărârea nr. 112/2021

Hotãrârea nr. 112 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti și estimări pentru anii 2022-2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 112

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești și estimări pentru anii 2022-2024

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 147/16.04.2021 al primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei-Liviu Volosevici și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie, precum și Raportul de Specialitate nr. 2856/09.04.2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.71/15.04.2021;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021;

În temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 - privind bugetul de stat pe anul 2021;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 - privind educația fizică și sportul cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 - privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, alin. 7, lit. f și art 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești și estimări pentru anii 2022-2024, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă bugetul pe baze sportive, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă bugetul pe secții sportive, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă Anexa nr. 4 privind numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Clubul Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

Județul Prahova

Unitatea administrativ - teritoriala: PLOIEȘTI

Anexa nr.1 M


Instituția publica j 1/02 CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

I

Cod indicator

Realizări

2020

Propuneri

2021

I

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

15,952.55

14,265.00

14,255.00

14,255.00

14,255.00

L VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1,498.69

1,390.00

1,390.00

1,390.00

1,390.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1,498.69

1,390.00

1,390.00

1,390.00

1,390.00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

989.24

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

_ 1,000.00

1,000.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

989.24

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

989.24

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

989.24

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

509.45

390.00

390.00

390.00

390.00

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

509.45

390.00

390.00

390.00

390.00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

Alte venituri

36.10.50

509.45

390.00

390.00

390.00

390.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

79.53

10

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

79.53

10

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+ 43.10.40+43.10.43+43.10.45)

43.10

14374.33

12865

12865

12865

*

<>^12865

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

14374.33

12865

12865

12865’

7^^

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

15952.55

14265

14255

iFl 14255

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

15952.55

14265

14255

14255

14255

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

15952.55

14265

14255

14255

14255

Din total capitol:

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

15952.55

14265

14255

14255

14255

Sport

67.10.05.01

15952.55

14265

14255

14255

14255

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

15,952.55

14,265.00

14,255.00

14,255.00

14,255.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1,578.22

1,400.00

1,390.00

1,390.00

1,390.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1,578.22

1,400.00

1,390.00

1,390.00

1,390.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

989.24

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

989.24

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Venituri din concesiuni si 'închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

989.24

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

989.24

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

588.98

400.00

390.00

390.00

390.00

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

509.45

390.00

390.00

390.00

390.00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

Alte venituri

36.10.50

509.45

390.00

390.00

390.00

390.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

79.53

10

j Donații și sponsorizări**)

37.10.01

79.53

10

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

14374.33

12865

12865

12865

12865

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40+43.10.43+43.10.45)

43.10

14374.33

12865

12865

12865

12865

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

14374.33

12865

12865

12865

7^65

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63

49.10

15952.55

14265

14255

A° 14?55

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

15952.55

14265

14255

1428$

.

>4255

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

15952.55

14265

14255

14255

14255

Din total capitol:______________________________________________________________________________________________

p 4l *
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

15952.55

14265

14255

14255

14255

Sport

67.10.05.01

15952.55

14265

14255

14255

14255

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

0

0

0

0

0

Juqetul Prahova

Unitatea administrativ - teritoriala: PLOIEȘTI

Instituția publica: CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOPIESTI


Anexa nr 1 C


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024


miilei

l             /DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Realizări

2020

Credite ‘bugetare aferente anului anterior

Propuneri

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DEJFUNCȚIONARE+ȘECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

15952,55

1217,49

14265,00

14265,00

14265,00

14265,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

15952,55

1217,49

14265,00

14265100

14265,00

14265,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

15952,55

1217,49

14265,00

14265,00

14265,00

14266,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6651,21

0

10089,5

10089.5

10089,5

10089,5

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)

10.01

6577

0

9951,5

9951 5

9951,5

9951,5

Salarii de baza                             ___ _______

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.01

10.01.12

6,235,00

0,00

-——

___5.955,00

3.596.50

_ 5.955,00

3.59650

5.955,00

3.596,50

_ 5.955,00

3.596,50

Indemnizații de hrană

10.01.17

342,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10,02.06+10.02.30)

110.02

>148,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Tidheite de masa*)

10.02.01

X

X

X

X

X

Vouchere de vacanță

10.02.06

148,21

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

1'0.03

126,00

0,00

138,00

138,.00

138,00

1.38,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

126,00

138,00

138 00

138,00

138,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+2048 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20-01.01 la 20.01.09+20:01.30)

_______20 20.01

8994,28

4578,91

__1217,49

926,12

4065,5

1961,5

___ 4065 5

1961,5

4065,5

1961,5

4065,5

1961,5

Furnituri'de birou

Materiale pentru curățenie

20.01.01

20.01.02

13,28

37,44

13,28

0,84

10

17

10

17

10

17

----w 17

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1680,94

290

1036,5

1036,5

'1036,5

1036,5

Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

20.01.04

20.01.05

188,65

37,73

115,26

0,4

178,5

33,5

______178,5

33,5

178,5

33,5

______178,5

33,5

Piese de schimb

20.01.06

6.5

18,65

31

31

31

31

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.OL07

20.01.08

20.01.30

3,64

214,19

2396,54

55

432,69

J.4Q

514

1

140

514

____1 140 514

1

140

514 :

Reparatii curente

20.02

223,77

58,28

83

83

83

8$ .

Hrana (cod 20.03.01+20.Q3.02)

20.03

88,03

55

132

132

132

132

Hrana pentru oameni

20.03.01

88,03

55

132

132

132

132;

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

20.04

20.04.01

7,19

2,32

__0

6,5

4

____ 6,5 4

6,5

4

6,5

4 '

Materiale sanitare

20.04.02

4,87

'2,5

2.5

2,5

2.5mlilel

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Realizări

Credite (bugetare aferente anului

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0'1+20.05.03+20.06.30)

20.05

152,17

36,42

64

64

64

64

Uniforme si echipament

20.05.01

80,28

25,91

40

40

40

40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

71,89

10,51

24

24

24

24

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

.138,06

14,65

91,5

91,5

91,5

91,5

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

77,8

14,65

80,5

80,5

80,5

80,5

Deplasări în străinătate

20.06.02

60,26

11

11

11

11

Cart), publicații si materiale documentare

20.11

3,48

3

3

3

3

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2

2

2

2

Protecția muncii

20.14

27,16

1

35

35

35

35

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

3775,51

126,02

1687

1687

1687

1687

Reclama si publicitate

20.30.01

_

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

23,12

50

50

50

50

Chirii

20.30.04

107,64

35

115

115

115

115

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

468,82

141,5

141 5

141,5

141,5

Alte cheltuieli ou bunuri si servicii

20.30.30

3,175,93

91,02

1380,5

1380,5

1380,5

1380,5

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

107,06

1,10

110

110

110

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

107,06

«10

1-10

110

110

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

0________

___:

0________

0

o

0


Sef Serviciu Fi


ciar-Contabilitate


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA NR 2 tA-nec . //^0^


PROPUNERE BUGET 2021 - BAZE SPORTIVE - CHELTUIELI MATERIALE


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROP.

BUGET 2021

DIN CARE

HIPODROM

DOROFTEI

STADION

OLIMPIA

VEGA

LICEU sl BAZA TELEAJEN

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

(dezvoltare)

2317,5

484

495

757

206

176

201

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2207,5

483,74

384,94

756,86

205,56

175,5

200,9

Bunuri si servicii

20.01

1960,5

387,74

311,94

723,36

176,06

167

194,4

Furnituri de birou

20.01.01

10

1

5

1

1

1

1

Materiale pentru curățenie

20.01.02

17

4

2

4

4

2

1

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1036,5

186,5

150

450

100

100

50

[]Apa, canal si salubritate

20.01.04

178,5

72,5

5

80

15

3

3

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

33,5

10

18,5

4

1

0

0

Piese de schimb

20.01.06

31

23,74

1,44

3,36

0,06

0

2,4

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

140

35

45

35

15

8

2

lAlte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

514

55

85

146

40

53

135

Reparata curen te

20.02

83

12

30

14

16

6

5

Hrana

20.03

0

0

0

0

0

0

0

||Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

24

2

13

5

2

I

1

Uniforme si echipament

20.05.01

0

'Alte obiecte de inventar

20.05.30

24

2

13

5

2

1

1

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0
Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

3

3

Pregătire profesionala

20.13

2‘

2

Protecția muncii

20.14

35

17

10

4,5

1,5

1,5

0,5

lîe cheltuieli

20.30

100

65

15

10

10

0

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

50

15

15

10

10

0

0

Chirii

20.30.04

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50

50

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

110

0

110

0

0

0

D

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

110

110

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe

71.01

0

0

0

0

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alțe active fixe

71.01.30

0

Director, Constantin


Sef Serviciu Financiar-Contabilitate


>o^K' \ MUN’Clp


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA NR.3


PROPUNERE BUGET 2021 - SECȚII SPORTIVE


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PROP.

BUGET 2021

dincare

ATLETISM

BASCHET

1

FOTBAL

GIMNASTICA

HANDBAL

JUDO

KARATE

NATATIE

PATINAJ

SAH

VOLEI

KEMPO

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1858

168

566

235

250,5

79,25

446,8

68

25

80

41

27

55,5

16

Bunuri si servicii

20.01

1

0

0

; o

1

0

0

0

0

0

0

6

0

0

Transport

20.01.07

1

1

Hrana

20.03

132

7

13

12

6

6

56

7

3

8

3

4

5

2

; (rana pentru oameni

20.03.01

132

7

13

12

6

6

56

7

3

8

3

4

5

2

Medicamente si materiale sanitare

20.04

6,5

0

0

1

6

0,25

5,25

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

4

0,5

0,25

3,25

Materiale sanitare

20.04.02

2,5

0,5

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

40

0

7

5

6

0

6

0

0

13,5

6

2,5

0

0

Uniforme si echipament

20.05.01

40

7

5

6

6

13,5

2,5

Deplasări, delăsări, transferări

20.06

91,5

8

12

16

1

1

35

1

1

1

12

f5

2

0

D.plasari interne, detașări, transferări

20,06.01

80,5

8

12

16

1

1

35

1

1

1

1

1,5

2

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

11

11

Ite cheltuieli

20.30

1587

153

334

201

236,5

72

344,5

60

21

57,5

26

19

48,5

14

Chirii

20.30.04

115

88

0,5

15

11,5

Executarea silita a creanțelor bugetare

20,30,09

141,5

82

59

0,5

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1330,5

153

252

113

236

72

270,5

60

21

46

26

19

48

14

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3596,5

415

819

240

805

169

551

153

51

109

44,5

44,5

151

44,5

Contracte de activitate sportiva

10.01.12

3596,5

415

819

240

805

169

551

153

51

109

44,5

44,5

151

44,5

TOTAL GENERAL (titlul I + titlul H)

5.454,50

583,00

1.185,00

475,00

1.055,50

248,25

997,75

221,00

76,00

189,00

85,50

71,50

206,50

60,$0L


Director, ConstantinSef Serviciu Financiar-ContabilitateJUDEȚUL: PRAHOVA

Anexa nr.4 4A-

RCC


Municipiul Ploiești

Club Sportiv Municipal Ploiești

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anul 2021

Număr maxim de posturi în anul 2021

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2021

mii lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2021 (+/-) față de anul 2020

Număr maxim de posturi în anul 2021

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

107

4,595

0

107

492

5.900

5.900

TOTAL SALARII

din care:

III

Personal cu contract de muncă

107

4,611

0

107

493

5.921

5.921

Personal de specialitate

25

5,59

0

25

140

1.678

1.680

Personal care ocupă funcții comune

71

3,6

0

71

256

3.067

3.067

Personal contractual de conducere

11

8,91

0

11

107

1.176

1.176

Fond salarii brute

5.921

Spor condiții

ore noapte+indemnizatii delegare

34

Viramente (2,25%)

138

voucher vacanta

0

indemnizație hrana

400

Total general: mii lei

6.493SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

c 0


BIROUL RESU^S


E UMANE