Hotărârea nr. 111/2021

Hotãrârea nr. 111 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 111

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului

Memorial „Constantin Stere” pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 146/16.04.2021 al domnului primar Andrei-Liviu Volosevici și al comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie și Raportul de Specialitate nr.2484/07.04.2021 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 75/15.04.2021 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021 și ale Legii nr. 16/2021- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art. 136, art. 139, alin. 3, lit. a și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2021 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare a investițiilor, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă numărul de personal, permanent, precum și fondul de salarii, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială PLOIEȘTI


Formular:


11/02 Instituția publica: ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

12.502

11.681

11.681

11.681

11.681

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.397

1.600

1.600

1.600

1.600

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.771

9.042

9.042

9.042

9.042

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

12.502

11.681

11.681

11.681

11.681

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

12.502

11.681

11.681

11.681

11.681

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

12.502

11.681

11.681

11.681

11.681

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

12.502

11.681

11.681

11.681

11.681

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

11.334

10.642

10.642

10.642

10.642

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

1.237

1.600

1.600

1.600

1.600

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

1.237

1.600

1.600

1.600

1.600

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

1.237

1.600

1.600

1.600

1.600

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

1.237

1.600

1.600

1.600

1.600

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.237

1.600

1.600

1.600

1.600

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

10.097

9.042

9.042

9.042

9.042

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

10.097

9.042

9.042

9.042

9.042

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

43.10

10.097

9.042

9.042

9.042

9.042

Subvenții pentru instituții publice ______________ _____________ __

43.10.09

10.097

9.042

9.042

9.042

9*042

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

11.334

10.642

10.642

10.642

10.642

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

11.334

10.642

10.642

10.642

10.642

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

11.334

10.642

10.642

10.642

10.642

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

11.334

10.642

10.642

10.642

10.642

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 +43.10.37+43.10.38)

43.10

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65,10+66.10+67.10+68.10)

63.10

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039


SEF SERV. FIN. - CONTAB.,


TATARU LII

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr......./2021


Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024


Formular:

11/06

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12.502

11.681

11.681

11.681

11.681

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

11.334

10.642

10.642

10.642

10.642

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11.334

10.642

10.642

10.642

10.642

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.688

7.680

7.680

7.680

7.680

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

7.351

7.510

7.510

7.510

7.510

Salarii de baza

10.01.01

6.902

7.020

7.020

7.020

7.020

Drepturi de delegare

10.01.13

10

10

10

10

Indemnizații de hrană

10.01.17

449

480

480

480

480

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

172

0

0

0

0

[Vouchere de vacanță

10.02.06

172

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

165

170

170

170

170

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

165

170

170

170

170

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

3.542

2.879

2.879

2.879

2.879

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.576

2.095

2.095

2.095

2.095

Furnituri de birou

20.01.01

12

5

5

5

5

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14

10

10

10

10

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

299

310

310

310

310

Apa, canal si salubritate

20.01.04

167

120

120

120

x0^420

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

191

200

200

200

AÂ^'200

Piese de schimb

20.01.06

57

20

20

20

^3/ -20

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

36

30

30

30

30

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

71

50

50

50

' . Ă :50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.729

1.350

1.350

1.350

1.350

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

543

342

342

342

342

| Hrana pentru animale

20.03.02

543

342

342

342

342

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

61

42

42

42

42

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

Medicamente

20.04.01

20

10

10

10

10

Materiale sanitare

20.04.02

34

25

25

25

25

Dezinfectanti

20.04.04

7

7

7

7

7

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

112

80

80

80

80

Uniforme si echipament

20.05.01

27

50

50

50

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

85

30

30

30

30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

2

2

2

2

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2

2

2

2

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

3

3

3

3

3

Consultanta si expertiza

20.12

40

40

40

40

Pregătire profesionala

20.13

1

5

5

5

5

Protecția muncii

20.14

26

40

40

40

40

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

220

230

230

230

230

Reclama si publicitate

20.30.01

2

15

15

15

15

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

41

30

30

30

30

Chirii

20.30.04

10

35

35

35

35

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

167

150

150

150

150

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

104

83

83

83

83

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

104

83

83

83

83

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.168

1.039

1.039

1.039

1.039

Construcții

71.01.01

936

595

595

595

595

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

133

437

437

437

437

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

99

7

7

7

7


SEF SERV. FIN. - CONTAB.,

TATARU LILIANA /

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL ''CONSTANTIN STEIG^g^ PLOIEȘTI                                ’ sj _

ANEXA nr.2 la H.C.L.

LISTA DE INVESTIȚII 2021

mii lei

Nr.c rt.

DENUMIRE

Buget

DOTĂRI

444

1

Pistol CO2 (2 bucăți)

7

2

Tablou electric de 150 A

12

3

Buldoexcavator

425

LUCRĂRI TOTAL

595

INVESTIȚII NOI

560

1

împrejmuire gard azil câini comunitari (SF)

25

2

Rețea de canalizare plaja (PT, execuție si dirigentie de șantier)

500

3

Prag de fiind si protecție maluri (SF)

35

INVESTIȚII IN CONTINUARE

35

1

Platforma beton - reabilitare

35

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

1.039

DIRECTOR,

SANDU ȘTEFAN CONSTANTIN

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

“CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI


Anexa nr.3 la H.C.L. nr.


1

O <    _______

I. •


NOTE DE FUNDAMENTARE DOTĂRI

  • 1. PISTOL CO2 - 2 bucăți - 7 MII LEI

'Având in vedere faptul ca doua din pistoalele cu CO2 pe care le avem in dotarea serviciului sunt deteriorate, datorita uzurii in timp, nu se pot repara si trebuie casate este necesara achiziționarea a doua pistoale cu CO2 pentru a asigura buna desfășurare a activitatii adăpostului de câini.

  • 2. TABLOU ELECTRIC DE 150 A - 12 MII LEI

TABLOU ELECTRIC DE 150 A reprezintă partea de automatizare ce face legătura “SAU-SAU” (sau rețeaua electrică principală - sau generatorul electric) dintre rețeaua de alimentare cu energie electrică a grădinii zoologice și generatorul electric de 50 Kw, acesta din urmă alimentează cu energie electrică unitatea noastră în situațiile de avarie a rețelei electrice principale.

Precizăm că țarcurile animalelor periculoase (lei, tigrii, urși, jaguar) sunt protejate cu garduri electrice, nealimentarea acestora pe o perioadă îndelungată poate afecta siguranța vizitatorilor grădinii zoologice.

  • 3. BULDOEXCAVATOR - 425 MII LEI

Dotarea cu BULDOEXCAVATOR este absolut necesară pentru executarea lucrărilor de întreținere a lacurilor existente pe teritoriul unității noastre, precum și a canalulyrde alnnentare cu apă a lacului din plajă.

Totodată se mai pot executa lucrări de amenajare a padocurilor pentru animalele ierbivore din colecția grădinii zoologice, încărcarea gunoiului de grajd, curățarea platformelor de depozitare a gunoiului și alte lucrări specifice acestui tip de utilaj.

INVESTIȚII NOI

  • 1. ÎMPREJMUIRE GARD AZIL CÂINI COMUNITARI (SF) - 25 MII LEI

în conformitate cu prevederile legislative referitoare la adăposturile pentru câini comunitari și activitățile conexe, respectiv O.U.G. nr. 15 5/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobată prin Legea nr.227/2002 și modificată și completată prin Legea nr.391/2006, Legea nr.258/2013 și Legea nr.187/2012 acestea trebuie să asigure adăpost și îngrijire la standarde ridicate.

Adăpostul de Câini Comunitari a fost înființat în anul 2001, în amplasamentul căruia se află clădirea de birouri, cabinetul veterinar, pre și post operator, padocuri în care sunt adăpostiți circa 1800 de câini comunitari dar și două boxe pentru găzduirea cailor confiscați pe teritoriul Municipiului Ploiești.

Investiția „împrejmuire adăpost câini comunitari - studiu de fezabilitate” este impusă de crearea unui minim de confort și siguranță pentru angajați dar și pentru asigurarea condițiilor optime pentru animalele cazate în adăpost (câinii care evadează din padocuri vor fi mai ușor capturați/vor rămâne în incinta împrejmuită).

Lucrările specifice realizării acestui obiectiv de investiții vor fi: preluarea amplasamentului și stabilirea cotei + 0,00 față de cota terenului natural, executarea săpăturii mecanice de amenajare a șanțului pentru fundație, cofrarea și turnarea betonului pentru fundație și elevație, montarea elementelor structurale prefabricate și semifabricate: stâlpi și plasă bordurată galvanizată. Lungimea gardului va fi de aproximativ 1200 metri liniari.

Gardul va fi executat din panou de gard bordurat H = 4 m, amplasat între stâlpi de țeavă pătrată ( minim 60 mm); distanță dintre axe de 2,2 m în 2,5 m; se realizează pe fundație de beton de minim 50 cm iar stâlpii de țeavă vor avea fundația de beton de minim 90 cm; vor fi amplasate un număr de 3 porți metalice de acces auto și 3 porți acces angajați, realizate cu aceeași tehnologie.

«                                              -y r A

  • 2. REȚEA DE CANALIZARE PLAJA - (PT, EXECUȚIE SI DIRIGENTIE DE > ȘANTIER) -500 MII LEI          Pi f         ■

I Și • /

\o

Rețeaua de canalizare pentru zona plajă din cadrul Administrației Memorial „Constantin Stere’’ Ploiești, constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice din cadrul parcului, o țintă importantă în scopul atingerii performanței serviciului public, precum și pentru respectarea de către acesta celor două responsabilități majore asumate: sănătatea și confortul publicului vizitator, respectiv siguranța mediului și protejarea resurselor de apă.

Realizarea obiectivului de investiție propus va duce la creșterea potențialului turistic al zonei, care nu poate fi exploatat la maxim fără realizarea unui sistem de utilități, și la crearea de noi oportunități investiționale din partea agenților economici.

Rețeaua de canalizare duce la ridicarea standardului de viață a publicului vizitator prin crearea premiselor pentru dezvoltarea economică a zonei.

Investiția „Rețea de canalizare în plajă - proiect tehnic, execuție și dirigenție de șantier - studiul de fezabilitate existent” este impusă de crearea unui confort minim de sănătate și existența pentru publicul vizitator dar și pentru asigurarea condițiilor optime de îndeplinire a normelor de sănătate pentru publicul vizitator dar și pentru clienții teraselor agenților economici care își desfășoară activitatea în zona plajă din cadrul Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești.

Realizarea unui sistem individual de canalizare a apelor menajere în zona Plajă care să colecteze apele uzate provenite din multiplele activități prestate în acest perimetru si deversarea acestora într-o stație modernă de epurare a apelor uzate, aliniază obiectivul de investiție la prevederile legislative, asigură condițiile pentru emiterea autorizației de mediu și un agrement civilizat.

La execuție, rețeaua de canalizare constă în:

  • - colector gravitațional de ape menajere care are punctul de plecare la grupul sanitar existent și punctul final la stația de epurare, pozată în punctul cel mai de jos al terenului, rețea în procedeu unitar, toate apele uzate sunt evacuate printr-o singură rețea;

  • - racorduri individuale ale agenților economici și grupurilor sanitare existente cu posibilitate de extindere;

  • - legături canalizare la stația de epurare;

  • - gura de vărsare.

Stația de epurare este o instalație complet biologică care va funcționa după principiul SBR (epurare secvențială prin amestecare și creștere nivel). Epurarea apelor uzate menajere colectate din zona Plajă se va realiza prin intermediul stației de epurare tip biologic cu un debit maxim de 34 mc/zi.

La proiectare se va avea în vedere prevederile din studiul de fezabilitate.

La execuție se vor respecta prevederile din proiect precum și cele din normele și standardele în vigoare.

Documentația (studiul de fezabilitate) a fost elaborată de S.C. ICD FACILITIES SOLUTIONS S.R.L. are avizul C.T.E. și indicatorii tehnico-economici aprobați prin H.C.L.

  • 3. PRAG DE FUND SI PROIECȚIE MALURI - (SF) - 35 MII LEI

I § ill

In urma viiturii din data de 12 13 decembrie 2020, pragul de fundjâe pe râul Țeleajen, parte integrantă din lucrarea “LAC PLAJĂ - AMENAJARE ȘI ALIMENIA^REICLI^ÂP” a fost distrus, situație constatată și de comisia numită de ISU Prahova.

Pentru alimentarea cu apă a lacului din plajă este necesară executarea unui prag de fund care să dirijeze o parte din debitul de apă al râului Țeleajen spre canalul betonat (existent) care alimentează lacul.

Pragul de fund trebuie să cuprindă și protecția malurilor pentru a împiedica eroziunea acestora, astfel încât debitul de apă care intră în canal să fie suficient de mare, menținându-se astfel un nivel constant al apei în lac.

INVESTIȚII IN CONTINUARE

1. PLATFORMA BETON - REABILITARE - 35 MII LEI

în conformitate cu prevederile Legii nr.191 din 2002 privind grădinile zoologice și acvariile publice și ale Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, grădinile zoologice trebuie să asigure adăpost și îngrijire la standarde ridicate pentru animalele din colecțiile pe care le dețin.

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești a demarat un program de reabilitare a Grădinii zoologice prin reorganizarea zonelor de adăpost și mărirea suprafețelor de teren alocate animalelor, în vederea asigurării microclimatului adecvat fiecărei specii.

Investiția vine în întâmpinarea nevoii reale de reabilitare a platformei betonate din jurul grajdului pentru vaci prin amenajarea unei rampe de gunoi de grajd pe o suprafață de minim 300 m . Rampa de gunoi de grajd trebuie să fie betonată pentru a preveni infiltrațiile de urină, să fie racordată la sistemul de canalizare, pe trei laturi să aibă pereți din beton cu o înălțime de un metru, pentru a preveni împrăștierea dejecțiilor.

Realizarea obiectivului de investiție, prin amenajarea adăpostului, va contribui la creșterea nivelului de bunăstare al animalelor și la îndeplinirea condițiilor cerute de legislația în vigoare.

DIRECTOR, SANDU ȘTEFAN CONȘ^MWă

/ ^ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

Anexa nr.4


^'CONSTANTIN STERE'" PLOIEȘTI

\c ... ’

\ \ C -   7 NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA

pe anul 2021

".....5iis>' o/

Număr maxim de posturi în anul 2021

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2021

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2021 (+/-) față de anul 2020

Număr maxim de posturi în anul 2021

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

mii lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

128

4.750

0

128

608

7,300

7,300

TOTAL SALARII

din care:

III

Personal cu contract de muncă

128

4.750

0

128

608

7,300

7300

Personal de specialitate

24

5.90

0

24

142

1,699

1,699

Personal care ocupă funcții comune

91

3.7

0

91

337

4,040

4,040

Personal contractual de conducere

13

10

0

13

130

1,560

1,560

Fond salarii brute

7,300

Spor condiții

0

ore noapte+indemnizatii delegare

70

Viramente (2,25%)

170

voucher vacanta

indemnizație hrana

480

Total general: mii lei

78,020

DIRECTOR

Sandu Stefan-Constanti


FINANCIAR - CONTABILITATE


Tataru Liliana


BIROUL RESURSE UM/

Chiotoroiu-Serban loan