Hotărârea nr. 110/2021

Hotãrârea nr. 110 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii ,,Paul   Constantinescu“ Ploieşti pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 110

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Filarmonicii ,,Paul Constantinescu“ Ploiești pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 142/16.04.2021 al domnului primar Andrei-Liviu Volosevici și al comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie, precum și Raportul de Specialitate nr. 440/16.04.2021 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.80/16.04.2021;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021;

În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și ale Legii nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a), art. 139, alin. 3, lit. a) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimativ pe anii 2022-2024 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2021 a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă nota de fundamentare a cheltuielilor de personal pe anul 2021 a Filarmonicii „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 3, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă programul minimal pentru anul 2021 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

JUDEȚUL: PRAHOVA

FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI

ANEXA NR.1 L A


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propunere Buget 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări 2024

31.12.2020

TOTAL VENITURI - din care:

13.388,00

14.382,23

14.382,23

14.382,23

14.382,23

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

13.157,00

14.344,99

14.369,23

14.369,23

14.369,23

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.30

0 00

1 00

1 00

1 00

1 00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

183,00

329,00

369,23

369,23

369,23

Alte venituri

36.10.50

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Donatii si sponsorizări

37.10.01

78,00

40,23

Vârsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bufetului local cu semnul minus

37.10.03

-11,00

-24,24

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

12.895,00

13.987,00

13.987,00

13.987,00

13.987,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

231,00

37,24

13,00

13,00

13,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

11,00

24,24

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

220,00

13,00

13,00

13,00

13,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.388,00

14382,23

14382,23

14382,23

14382,23

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13.157,00

14344,99

14344,99

14344,99

14344,99

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+2O+3O+4O+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.157,00

14344,99

14344,99

14344,99

14344,99

TITLUL 1 CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.690,00

12626,00

12626,00

12626,00

12626,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11.017,00

12066,00

12066,00

12066,00

12066,00

Salarii de baza

10.01.01

10.070,00

10879,00

10879,00

10879,00

10879,00

Salarii de-merit

40^02

Indemnizație de conducoro

40t0103

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

431,00

594,00

594,00

594,00

594,00

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocatii centru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

Indemnizații de hrană

10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30]

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

M0.02.06

Vouchere de vacanta

10.02.06

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

GentributH la bondul de garantare a^reaalelef-salanale

44^3.07

Contribuția asiquratorie de munca

10.03.07

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

i/n______.

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Reparatii curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

| Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04;

20.04

Medicamente

20.04.01

483 00

505,00

505 00

505,00

505 00

33 00

88,00

88 00

88 00

88,00

189 00

0 00

0 00

0 00

0 00

189,00

484,00

560,00

560,00

560,00

560,00

234,00

282,00

282,00

282,00

282,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

246 00

270 00

270 00

270 00

270,00

1.327,00

1563,99

1563,99

1563,99

1563,99

1.004 00

1267 99

1267 99

1267 99

1267 99

6 00

6 00

6 00

6 00

6 00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

95,00

105,00

105,00

105,00

105,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

21 00

22,00

22,00

22,00

22,00

221 00

209,00

209 00

209 00

209,00

624,00

888,99

888,99

888 99

888,99

91.00

40 00

40 00

40 00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0 00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

[Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re*dezvo (tare

20.10

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor {cod 20.24.01 la 20.24.031

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asinurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii centru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

111,00

90,00

90,00

90,00

90,00

111,00

90,00

90,00

90,00

90,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12 00

12 00

12 00

12 00

12,00

0 00

0 00

0 00

0 00

106 00

150 00

150 00

150 00

150 00

25 00

25 00

25 00

25 00

25 00

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

22 00

22 00

22 00

22 00

22 00

22 00

22 00

22 00

22 00

22 00

36 00

80 00

80 00

80 00

80 00

TITLUL X ALTE CHELTUIELII (cod 59)

59

140,00

155,00

155,00

155,00

155,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

140,00

155,00

155,00

155,00

155,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

37,24

37,24

37,24

37,24

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE c-t

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75?

70

231,00

37,24

37.24

37,24

37,24

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

231,00

37,24

37,24

37,24

37,24

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

171.01

231,00

37,24

37,24

37,24

37,24

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mi loace de transport

71.01.02

108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

123,00

13,00

13,00

13,00

13,00

Alte active fixe

71.01.30

24,24

24,24

24,24

24,24

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERT1AR DE CREDITE,

MATEESCU VLAD


CONTABIL SEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA

FILARMONICA «PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI

Anexa nr.2 C b-

X --

/ bf V -


LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2021

-mii lei-

Nr.

Crt.

Nominalizarea obiectivelor de investiții

U.M.

Cantitate

Valoare totala

A

Obiective de investiții in cont.

B

Obiective de investiții noi

13,00

C

Alte chelt. de investiții, din care:

13,00

I

Achiziții de imobile

II

Dotări independente, din care:

13,00

1.

Grup sanitar echipat și adaptat pentru persoanele cu handicap

buc

1

13,00

2.

Camere de filmat profesionale

buc

2

20,32

3.

Boxa profesionala

buc

1

3,92

III

Chelt. pt elaborarea studiilor de prefezab, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

IV

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările

V

Alte cheltuieli asimilate investițiilor

TOTAL

37,24

DIRECTOR,

Vlad Mateescu


CONTABIL ȘEF,

Tvardochlib lascinschi Adriana Delia

FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU”

PLOIEȘTI

Api ' Prii

Vo]

i Andrei-Liviu


NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind necesitatea și oportunitatea cheltuielilor de investiții pentru anul 2021

Informații financiare:

 • - Valoarea totală a investițiilor: 37,24 mii lei;

 • - Valoarea creditelor de angajament: 37,24 mii lei;

 • - Valoarea creditelor bugetare: 37,24 mii lei;

 • - Termen de realizare: 2021;

 • - Analiza cost-beneficiu:

Listă investitii

Denumire investiție

Cantitate

Preț unitar

Valoare lei

1.

Grup sanitar echipat și adaptat pentru persoanele cu handicap

1

13.000

13.000

2.

Camere de filmat profesionale

2

10.158

20.315

3.

Boxa profesionala

1

3.925

3.925

TOTAL

37.240


Informații nefinanciare:

Investiția “Grup sanitar echipat și adaptat pentru persoanele cu handicap” propusă a fi achiziționă in cursul anului 2021 este prioritară pentru desfășurarea activității instituției, urmare a controlului Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova.

Conform proiectului PETROTEL-LUKOIL SA este necesară achizionarea unor echipamente profesionale de redare a sunetului și de filmare a lecțiilor concert, astfel încât să crească nivelul calitativ al transmisiei live pe rețelele de socializare și platforma Virtual Concert Hali, unde vor fi și arhivate pentru publicul larg. Se vor achiziționa două camere de filmat mobile și o boxă care poate fi transportată și montată ușor. Aceste echipamente vor putea fi folosite pe viitor la proiectele noastre chiar și după încheierea proiectului. Achiziționarea lor se va face după o prospectare prealabilă a pieței pentru găsirea unui raport calitate / preț favorabil cu respectarea tuturor reglementărilor legale.

Valoarea investițiilor din ultimii trei ani se prezintă astfel : în anul 2018 de 583 mii lei, în anul 2019 de 238 mii lei, iar în anul 2020 de 220 mii lei.

Director, Mateescu Vlad


Contabil sef, Tvardochlib lascinschi Adriana Delia


JUDEȚUL PRAHOVA

Filarmonica " Paul Constantinescu" Ploiești

ANEXA NR.3

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2021

Număr maxim de posturi în anul 2021

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2021

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2021 (+/-) față de anul 2020

Număr maxim de posturi în anul 2021

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x11 luni

5=2x4x11 luni

TOTAL SALARII

144

39938

0

133

893779

9831569

9832

din care:

I

Funcții publice personal contractual

20

19809

0

18

110370

1214070

1214

Funcții de conducere- personal contractual

1

9256

0

1

9256

101816

102

Clasa I - studii superioare-

1

9256

0

1

9256

101816

102

Funcții personal contractual execuție

19

10553

0

17

101114

1112254

1112

Clasa I - studii superioare-

14

6907

0

12

82884

911724

912

Clasa II - studii superioare de scurta durata -

Clasa III - studii medii -

5

3646

5

18230

200530

201

II

Personal cu contract de muncă - cultură

124

20129

0

115

783409

8617499

8617

Personal de specialitate

107

7024

0

103

723472

7958192

7958

Personal care ocupă funcții comune

14

3437

0

9

30933

340263-

340

Personal conducere

3

9668

0

3

29004

319044

319 ,'■ '

ORDONATOR TERTIAH DE cHtCONTABIL SEF, MATEESCU VLAD       4 nal AMir                                               TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA

TOTAL GENERAL


Fond salarii brute 11 luni

9832

10,01,01

10,01,05

10,03,01

10,03,07

10,01,01

10,01,05

10,01,01

10,01,05

10,01,17

10,03,01

10,03,07

10,01,17

Viramente 10 luni (Condiții rele

541

Viramente 11 luni (CAS)

248

Viramente 11 luni (Contrib. asiguratorie)

246

Promovări in grad+vechime'sal baza

159

Promovări in grad+vechime(cond grele)

10

Viramente salarii dec,2020

888

Viramente salarii dec2020 (Condiții grele)

43

Indemnizație de hrana dec.2020

44

Viramente salarii dec,2020 CAS

21

Viramente salarii dec,2020 CAM

22

Indemnizație de hrana (10 luni)

461

Total general

12514

'salariul minim garantat                                          2080      pentru indemnizație de hrana

10879  10.01.01 Salarii de baza

594 10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

505  10.01.17 Indemnizații de hrană

88 10.01.30 Alte drepturi salariale in bani(sentinta)

282 10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat+sentinta

1 10.03.02 Contribuții de asigurări de somaj+sentinta

5 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate+sentinta

1   10.03.04 Contribuții de

1   10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizatii+sentinta

270 10,03,07 Contribuția asiguratorie de munca

12626


10834    243,76JUDEȚUL: PRAHOVA

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești

ANEXA 4 L A-

Plan minimal

Programe șî proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare

Posibili parteneri

Deviz estimativ

' 1

2

3

4

5

1. Stagiunea de concerte simfonice 68 si 69

ianuarie -iunie septembrie-decembrie

Filamonica "Paul Constantinescu" Ploiești, alte locații

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

440,00

 • 2. Manifestări dedicate jazz-ului

  • 2.1 Festivalul International de Jazz-Ploiești Jazz festival-nebugetat

  • 2.2 Festivalul Jazz on the Rooftop-nebugetat

  • 2.3 Spectacole de jazz

  • 2.4 Participarea formației Ploiești Jazz Trio la diferite festivaluri, concerte, spectacole in tara si

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești, tara si străinătate

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG* uri, altele.

125,00

 • 3. Manifestări dedicate folclorului

  • 3.1 Spectacole de folclor

  • 3.2 Participarea Orchestrei Populare "Flacara Prahovei" la diferite manifestări in tara si străinătate

  • 3.3 Festivalul "Cununa de cântec romanesc"

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiu] Ploiești, tara si străinătate

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

75,00

4. Pregătirea și participarea Corului Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiești la diferite manifestări culturale (spectacole, festivaluri, concursuri ctc) in țară și străinătate

Tot timpul anului

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

75,00

5. Manifestări organizate împreună cu Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești, Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploiești, altele.

10,00

6. Balul Filarmonicii

Decembrie

Palatul Culturii Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

0,00

7. Concursuri Naționale si Internationale FICCO

Februarie

Filamonica "Paul Constantinescu" Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

45,00

8. Opera, opereta, vocal-simfonic,balet - ca producții proprii sau in parteneriat

Tot timpul anului

Filamonica "Paul Constantinescu" Ploiești, alte locații

Primăria Municipiului Ploiești, Instituții de cultura, ONG-uri, firme private, altele.

50,00

9. Proiecte educative: lecții concert de muzică simfonică, populară, jazz, ateliere de muzică etc.

Tot timpul anului

Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești, instituții de învățământ, altele.

Instituții de învățământ, firme private, ONG-uri etc.

15,00

10 . Diferite alte manifestări culturale organizate pe plan național și internațional (Zilele Ploieștiului, Festivalul International de Poezie "Nichita Stanescu”, Târgul de Crăciun, manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri, Festivalul" Alfabetul Conviețuirii", Festivalul International "George Enescu", "Muzica Unește Europa"spectacole pe plan local sau in străinătate, concerte, concursuri, ateliere de lucru,susținerea elevilor si studentilor talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

TOTAL BUGET ESTIMAT

53,99


888,99
CONTABIL ȘEF, TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA