Hotărârea nr. 11/2021

Hotãrârea nr. 11 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 11 privind aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 11/15.01.2021 al consilierilor: Cristina Toma - Cochinescu, Iulian Bolocan, Zoia Staicu, Nicoleta Ștefan, Anca - Adina Popa, Magdalena Trofin, Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate nr.19078/17.12.2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea listei cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 17/22.01.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Comisia pentru protecție și asistență socială din data de 17.12.2020;

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 332/22 septembrie 2020 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale, modificată;

În conformitate cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2007, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 44 din Legea nr. 10/2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 -22 decembrie 1989;

Având în vedere prevederile art. 43 și art. 48 din Legea nr. 114/1996 - Legea Locuinței, republicată și actualizată și prevederile art. 21 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (7), lit. q), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, valabilă pe anul 2021, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 Aprobă lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2021, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 28 ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

LISTA CU ORDINE DE PRIORITATE PE ANUL 2021

ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr.pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane

Nr. Poz

Nume si Prenume

Nr. mem brii

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațion ală

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială venit pe persoana

Pct.

Situația contract uală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

DOGARU DANIEL

2

640

30

Persoana fara venit

4

Certificat medical

2

Pensie mama

2139

4

Notificare

10

Nu

0

18.12.2008

10

NOTA: NR. TOTAL MEMBF

UI DE FAM

LIE

NSCRISI IN LISTA = 2 PE

^SOANE

LISTA CU ORDINEA DIE PRIORITATE PE ANUL 2021

pentru locuințele sociale

Nr. crt.

Nume si Prenume

Nr. membri de familie

Dosar

Nr.

Total punctaj

Situația locativă mp/pers

Pct.

Nr. minori aflați în întreținere + elevi

Pct.

Modalitate în care se realizează veniturile

Pct.

Situația materială venit mediu pe persoană

Pct.

Situația medicală

Pct.

Beneficiari ai Legii 341/2004 si 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

STAN MARIUS

7

8086

39,00

Tolerat in spațiu

3

5 copii / 3 elevi

6

Salariat + Handicap

11

945

6

iHic-ai handicap

5

Nu

0

24.08.2011

8

2

DRĂGAN MĂDĂLINA ISABELA

2

10490

39,00

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Salariu

10

1166

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

26.10.2011

8

3

SANDU ELENA

3

381

38,00

< 8

8

Nu

0

Pensie

8

1105

10

Diabet

2

Nu

0

08.03.2006

10

4

OANCEA IONUȚ RĂZVAN

2

1020

37,00

11

7

Nu

0

Pensie + handicap

9

1150

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

27.01.2016

6

5

IONESCU MARIN

1

30079

36,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1175

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

22.02.1999

10

6

LUPU BOGDAN

LUCIAN

1

9652

36,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1300

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

29.05.2003

10

7

CRISTESCU MARIA

1

31249

35,00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie + handicap

9

1835

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

02.12.1997

10

8

PETRE MARIANA

2

7596

35,00

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Salariat

10

983

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

31.07.2013

8

9

MARIN CRISTIAN

3

3135

34,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariat

10

1062

10

Nu

0

Nu

0

30.09.2002

10

10

MANEA VERA

2

17089

34,00

Tolerat in spațiu

3

1 copil / 1 elev

3

Pensie + handicap

9

1472

10

Certificat handicap grav

5

Nu

/ o

4

11

STATE MARIA

1

684

33,00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1374

10

Nu

0

Nu

/o^

|6;^p^1

10

12

BRĂTULESCU ALICE DELIA

1

9888

33,00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie + handicap

9

1150

10

Certificat handicap grav

5

¥

Nu

’S*

f 6

13

BRĂTULESCU

SIMONA ELENA

1

9889

33,00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie + handicap

9

1150

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

09.09.2016

6

14

STREAJĂ CORINA

2

16613

33,00

Tolerat in spațiu

3

2 copii /1 elev

3

Salariu

10

1904

8

Certificat handicap grav

5

Nu

0

07.11.2019

4

15

CORNEANU AURELIA

1

2897

32,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1735

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

29.03.2011

8

16

ABABEI FLORENȚA

2

6061

32,00

7,5

8

Nu

0

Pensie

8

1745

8

Nu

0

Nu

0

28.06.2011

8

17

BABȚAN MIHAI LAURENȚIU

2

12223

32,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1756

8

Certificat handicap grav

5

Nu

0

13.11.2015

8

18

GOGOLAN DUMITRU

1

2422

32,00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie + handicap

9

1117

10

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

23.02.2017

6

19

DUȚĂ ANDA IULIANA

2

14270

32,00

Tolerat in spațiu

3

1 copil /1 elev

3

Salariu + handicap

11

933

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

08.10.2018

4

20

MARIAȘ LAURENȚIU ROBERT

1

11154

32,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1782

8

Certificat handicap mediu

4

Revocat din centru minori

6

18.08.2020

2

21

PUȘCAȘU ANA

1

2960

31,00

12

5

Nu

0

Pensie

8

1670

8

Nu

0

Nu

0

06.04.2009

10

22

SOARE STELIAN BOGDAN

4

7894

31,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariat

10

1279

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

18.06.2020

2

23

MINCU ELENA

2

127

30,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1490

10

Nu

0

Nu

0

14.10.2004

10

24

VASILE ILIE

1

388

30,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariat

10

1914

8

Nu

0

Nu

0

04.04.2006

10

25

NICOLAE FILOFTEIA

2

599

30,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariat

10

1597

8

Nu

0

Nu

1 S ; vi

...

26

BOGHIU GRIGORE

1

645

30,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1416

10

Nu

0

i

Nu

A 1 5 <

4 o?

27

RĂDUCANU VANDANA

3

10667

30,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii/ 2 elevi

4

Salariu

10

628

6

Nu

0

Nu

0

„ V . .

31/10.2011

8

28

ARDELEANU

LUISA DANIELA

1

11383

30,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariat

10

1315

10

Nu

0

Nu

0

06.11.2013

8

29

VASILE Ml HAI SORINEL

1

11773

30,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1500

10

Nu

0

Nu

0

27.11.2014

8

30

ENESCU MARIUS

4

382

30,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariu

10

1036

10

Nu

0

Nu

0

13.01.2016

6

31

RĂDUC COSTEL

4

6474

30,00

Tolerat in spațiu

3

2 copii /1 elev

3

Salariat

10

1754

8

Nu

0

Nu

0

17.06.2016

6

32

SOLOTCHI NICOLETA

2

4380

30,00

17,33

4

1 copil

2

Salariat

10

1178,5

10

Nu

0

Nu

0

21.03.2019

4

33

NEGUȚ ADRIAN

1

6421

30,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1300

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

07.05.2019

4

34

CIOROBONTEA

VIORICA

1

8742

30,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1175

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

21.06.2019

4

35

DEDU MANUELA MARIA

1

15566

30,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1175

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

15.10.2019

4

36

CHIVA ROBERT ANDREI

1

19059

30,00

6

8

Nu

0

Salariat

10

1346

10

Nu

0

Nu

0

16.12.2020

2

37

MINCĂ MARIA GEORGIANA

1

19063

30,00

6

8

Nu

0

Salariat

10

1346

10

Nu

0

Nu

0

16.12.2020

2

38

RĂDUCANU

ADELIN (-20%)

1

1605

29,60

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu+ handicap

11

1666

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

22.02.2010

10

39

CROITORII MARIA

1

3112

29,00

12

5

Nu

CI

Pensie

8

872

6

Nu

0

Nu

0

10.04.2009

10

40

CONSTANTIN ELENA ELIZA

1

8897

29,00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariat

10

1540

8

Nu

0

Nu

/

,0\

8

41

ILIE GEORGIANA

2

16384

29,00

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Salariat

10

1018

10

Nu

0

Nu 16

<7 /

&

MOIQIB

*1

42

OPRIȘAN CRISTIANA MAGDALENA

2

17451

29,00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1491

10

Diabet

2

Nu

$ 'Q*:

7 c

4

43

NAE ORTENSIA 20%)

2

8755

28,80

Tolerat in spațiu

3

2 copii / 1 elev

3

Pensie + handicap

9

678

6

Certificat handicap grav

5

Nu

0

08.11.2010

10

44

GHEORGHE ELENA

1

6813

28,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1733

8

Nu

0

Nu

0

22.06.2012

8

45

IORDACHE IULIANA

1

3945

28,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

2648

4

Certificat handicap grav

5

Nu

0

15.04.2014

8

46

NICOLAE AURAȘ

2

6187

28,00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil

2

Salariu

10

886

6

Nu

0

Nu

0

18.05.2014

8

47

SANDU GABRIELA

VALERIA

4

1828

28,00

Tolerat in spațiu

3

3 copii / 2 elevi

5

Șomaj

8

288

2

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

18.02.2016

6

48

TRUȚĂ STELIAN

1

1371

28,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1800

8

Certificat handicap grav

5

Nu

0

29.01.2019

4

49

DRAGOMIR GABRIELA LUMINIȚA

4

15800

28,00

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Fara venit

4

1160

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

24.10.2019

4

50

BUZATU MARCELA MAGDALENA

2

17409

28,00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil

2

Salariu

10

1017

10

Nu

0

Nu

0

22.11.2019

4

51

NAE ALEXANDRU

1

14570

28,00

<8

8

Nu

0

Salariu

10

1885

8

Nu

0

Nu

0

05.10.2020

2

52

BURCEA CONSTANTIN

1

17472

28,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1175

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

17.11.2020

2

53

DORIȘOR NICOLAE (- 20%)

4

440

27,20

Tolerat in spațiu

3

3 copii / 2 elevi

5

Salariu

10

523

2

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

15.01.2010

10

54

DOBRE IULIANA SORINA

2

30971

27,00

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Salariu

10

71,5

2

Nu

0

Nu

0

30.08.1997

10

55

MIHAI ANCUȚA ALEXANDRA

4

1281

27,00

Tolerat in spațiu

3

2 copii / 2 elevi

4

Salariat

10

759

6

Nu

0

Nu

.0

4

56

STROE GEORGE CIPRIAN

1

17420

27,00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1358

10

Nu

0

o

2^

^<63

4

57

RĂDUCANU

MARIAN (-20%)

1

1607

26,40

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1416

10

Nu

0

Nu

&.02.2010

10

58

RĂDUCANU

ROXANA (-20%)

4

1604

26,40

Tolerat in spațiu

3

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

752

6

Nu

0

Nu

0

22.02.2010

10

59

PETCU MIRCEA

3

12556

26,00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

2618

4

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

04.09.2018

4

60

PETRE DUMITRU

4

1511

26,00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 3 elevi

6

Salariu

10

698

6

Nu

0

Nu

0

29.01.2020

2

61

GHEORGHE VIOLETA NICOLETA

4

16603

26,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2 elevi

4

Salariat

10

713

6

Boli cronice

2

Nu

0

03.11.2020

2

62

GRANCEA CAMELIA

2

30662

25,00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Indem. handicap

1

875

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

20.05.1997

10

63

CONSTANTIN NICOLAE VIOREL

1

6871

25,00

22

1

Nu

0

Pensie

8

1164

10

Nu

0

Nu

0

29.06.2016

6

64

CHIRU ANA MARIA

4

15037

25,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

3

Salariu

10

903

6

Nu

0

Nu

0

22.10.2018

4

65

SAVU EDUARD ALEXANDRU (-20%)

3

16116

25,00

10

7

1 copil

2

Salariu

10

564

2

Nu

0

Nu

0

30.10.2019

4

66

NICOLAE ELENA

3

2771

25,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Fără venit

4

1058

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

19.02.2020

2

67

TĂNASE ADRIANA

3

7558

25,00

Tolerat in spațiu

3

2 copii / 2 elevi

4

Salariat

10

706

6

Nu

0

Nu

0

12.06.2020

2

68

LAZĂR VIORICA

1

9113

24,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

704

6

Nu

0

Nu

0

12.09.2014

8

69

DAVID RAMONA GEORGETA

7

4584

24,00

Lipsa dovada spațiu

2

6 copii / 5 elevi

8

Fara venit

4

0

2

Nu

0

Nu

0

24.04.2015

8

70

ZAMFIR GEORGIANA

PETRUȚA

2

18111

24,00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil

2

Salariu

10

810

6

Nu

0

Nu

...CP-'

’05.12;2O19

-

4

71

PRICAN LEONARD GABRIEL

1

996

24,00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie + handicap

9

764

6

GR. III

Invaliditate

4

Nu?

te '•W

O V—

2

72

COJOCARU

VENERA VALENTINA

2

1705

24,00

26,5

1

1 copil /1 elev

3

Salariat

10

1565

8

Nu

0

Nu' *

!--— ^/020

2

73

GRILO VIOLETA CLAUDIA

1

2606

24,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1346

10

Nu

0

Nu

0

18.02.2020

2

74

MÎRZEA LEANA

3

16584

24,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

898

6

Nu

0

Nu

0

03.11.2020

2

75

STĂNESCU IAMANDACHE CRISTIAN

1

18633

24,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariat

10

1346

10

Nu

0

Nu

0

10.12.2020

2

76

NAE COSMIN GEORGE

1

18793

24,00

< 8

8

Nu

0

Salariu

10

3000

4

Nu

0

Nu

0

14.12.2020

2

77

OPREA CĂTĂLINA

2

30961

23,00

27

1

Nu

0

Pensie

8

2056

4

Nu

0

Nu

0

24.07.1997

10

78

CONSTANTIN DENISA FLORENTINA

4

17385

23,00

Tolerat in spațiu

3

2 copii / 2 elev

4

Salariu

10

429

2

Nu

0

Nu

0

21.11.2019

4

79

GHEORGHE

DANIELA NOEMY

4

6077

23,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

3

Salariu

10

766

6

Nu

0

Nu

0

07.05.2020

2

80

ZILĂ FLORENTINA TEODORA

6

639

22,00

Tolerat in spațiu

3

5 copii

3

Fără venit

4

185

2

Nu

0

Nu

0

21.01.2010

10

81

GĂLĂȚEANU ANTON

2

16510

22,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

816

6

Mu

0

Nu

0

20.11.2017

6

82

NICOLAE LILICA

4

3473

22,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2 elevi

4

Salariat

10

575

2

Nu

0

Nu

0

09.03.2018

4

83

GOGOLAN MARIANA

1

12079

22,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

800

6

Certificat diabet

2

Nu

0

21.08.2019

4

84

DOROBĂȚ ADRIAN MĂDĂLIN

4

264

22,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariat

10

746

6

Nu

0

Nu

0

09.01.2020

2

85

DUMITRU MARIAN BOGDAN

2

12104

22,00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil

2

Salariu

10

796

6

Nu

0

Nu

0

07,09.2020 t i

2

86

MĂRCULESCU MINODORA ELENA

6

16259

22,00

Lipsa dovada spațiu

2

5 copii / 3 elev

6

Salariu

10

505

2

Mu

0

Nu

/o

Ic ’

'V

4^.2^p

I’

87

DUMITRESCU

GHIOCEL (-20%)

2

14198

21,60

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1384

10

Nu

0

I

Nu

‘ 5

V

bs^o^oĂ

4

88

POPA MIHAI IULIAN (- 20%)

1

16731

21,60

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1224

10

Nu

0

Nu

0

15.11.2018

4

89

RĂDUCANU FLORIN

4

8511

21,00

Tolerat in spațiu

3

2 copii

2

Salariu

10

451

2

Nu

0

Nu

0

18.06.2019

4

90

BIVOLARU

ELEONORA -20%

3

596

20,80

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariat

10

521

2

Nu

0

Nu

0

16.07.2008

10

91

VASILE MÎNDRA

3

2613

20,00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil

2

Fără venit

4

0

2

Nu

0

Nu

0

24.03.2010

10

92

DINU LOREDANA

-20%

4

2369

20,00

Tolerat in spațiu

3

3 copil /1 elev

4

Salariat

10

856

6

Nu

0

Nu

0

12.02.2020

2

93

MIHALACHE LUMINIȚA

1

3568

20,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

704

6

Boli cardio.

2

Nu

0

04.03.2020

2

94

LUPU ION

4

7729

19,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1

3

Fără venit

4

312

2

Nu

0

Revocat din centru minori

6

16.06.2020

2

95

PÂNDELE FLORIN

4

17082

19,00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii

3

Salariat

10

558

2

Nu

0

Nu

0

10.11.2020

2

96

COSTEANU VALENTIN MARIUS -20%

3

13557

18,40

Tolerat in spațiu

3

2 copii /

2 elevi

4

Salariat

10

581

2

Nu

0

Nu

0

18.09.2019

4

97

TEODOR CORNELIA

1

30658

18,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Ajutor social

4

142

2

Nu

0

Nu

0

20.05.1997

10

98

FRÎNCU MARIA

2

528

18,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Fără venit

4

0

2

0

0

Nu

0

24.10.2007

10

99

COSTIN ANGELA EMILIA

1

2564

18,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Handicap

1

375

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

V-

*11.032014

8

100

GHEORGHE MARIA

2

9132

18,00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copii

2

Fara venit

4

0

2

Nu

0

o 4

ț

Vi?

21^8.2^51

::W. rJ

8

101

FRÎNCU ANDREI CĂTĂLIN

1

4381

17,60

17,33

4

Nu

0

Salariu

10

2446

4

Nu

0

Nu V

$

4

102

GHEORGHE ANA-MARIA

5

18022

17,00

Lipsa dovada spațiu

2

4 copii / 4 elevi

7

Fără venit

4

185

2

Nu

0

Nu

0

26.11.2020

2

103

BUTOIU GEORGETA

1

1149

16,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Ajutor social

4

142

2

Nu

0

Nu

0

29.01.2013

8

104

BADEA CONSTANTIN - 20%

1

16755

14,40

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariat

10

2362

4

Nu

0

Nu

0

05.11.2020

2

105

ȘTEFĂNESCU

IONUȚ ALEXANDRU

1

18139

14,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Handicap

1

500

2

Certificat Handicap Grav

5

Nu

0

05.12.2019

4

106

PODARU

CEZARA FLORENTINA

3

2009

13,00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

3

Fără venit

4

300

2

Nu

0

Nu

0

06.02.2020

2

107

MIHALCEA DANIELA

2

8103

13,00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil /1 elev

3

Fără venit

4

158

2

Nu

0

Nu

0

23.06.2020

2

108

VOICU LISABONA

5

12548

13,00

Lipsa dovada spațiu

2

4 copii

3

Fara venit

4

180

2

Nu

0

Nu

0

10.09.2020

2

109

NICULESCU LAURA

6

18503

13,00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Ajutor social

4

142

2

boli cardio.

2

Nu

0

08.12.2020

2

110

RADU MIHAI

DRAGOȘ (-20%)

1

10452

12,80

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

îndemn, handicap

1

60

2

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

23.09.2016

6

111

MANOLESCU MIHAI ALEXANDRU

1

14700

12,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Handicap

1

375

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

06.10.2020

2

112

CĂLĂTAN PETRU

CRISTIAN (-20%)

2

15915

10,40

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Fără venit

4

0

2

Nu

0

Nu

0

05.11.2018

4

113

IVAN GINA

ANGELICA -20%

1

1113

10,40

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

handicap + alocație

1

525

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

22.01.2020

2

114

DINU MIHAELA

SERENADA -20%

2

1526

10,40

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Fără venit

4

150

2

Nu

0

Nu

/■ ->•

V AGI

,^01.2020

2

115

MIHAI NICULAE

1

18951

10,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Fără venit

4

0

2

Nu

0

; 0

Mp o

2

116

APETREA

ROMICĂ -20%

1

9700

9,60

' Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Handicap

1

60

2

Certificat handicap mediu

4

Nu

' -‘»t- U

-rr

■ */ 21jj1^20

2

117

STOICA VASILE

IONUȚ -20%

1

1554

8,80

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Fără venit

4

0

2

Nu

0

Nu

0

29.01.2020

2

118

SOARE VIOLETA FLORENTINA

1

8128

8,00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Fără venit

4

0

0

Nu

0

Nu

0

23.06.2020

2

119

ALEXANDRU ADRIAN DORIN 20%

1

14229

7,20

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Fără venit

4

0

0

Nu

0

Nu

0

29.02.2020

2

NOTĂ: NUMĂR TOTAL DE MEMBRII DE FAMILIE ÎNSCRIȘI ÎN LISTĂ: 264 PERSOANE

OBSERVAȚIE: AU FOST DEPUNCTATE CU CATE 20% DIN NUMĂRUL TOTAL DE PUNCTE ACUMULATE FAMILIILE ALE CĂROR RUDE DE GRADUL I BENEFICIAZĂ DE LOCUINȚE DIN FONDUL PUBLIC LOCATIV AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ANEXA NR. 2 la Hotărârea nr