Hotărârea nr. 109/2021

Hotãrârea nr. 109 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 109

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 152/16.04.2021 al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și al domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze: Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie, precum și Raportul de specialitate nr. 1294/07.04.2021 al Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.79/15.04.2021;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021 și ale art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 - 2024 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista dotărilor independente pe anul 2021, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă Programul de activitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2021, conform Anexei nr. 4 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          p.SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU          Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

JUDEȚUL PRAHOVA

Anexa nr. 1 ««


Unitatea adminisțrativ-teritorială TEATRUL TOMA CARAGIU CPLOIESTI

Formular:     n/Q2 Instituția publica:

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16*00.17+45.10+46.10+48.10)

00.01

|

14420,381    14131

14131

14131

14131

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

308,67

500

500

500

500

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

308,67

500

500

500

500

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

308,67

500

500

500

500

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

308,67

500

500

500

500

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

X

0

X

X

X

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

0

X

X

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

14111,71

13631

13631

13631

13631

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

14111,71

13631

13631

13631

13631

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.1

0.38)

43.10

14111,71

13631

13631

13631

13631

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

13843,36

13400

13400

13400

13400

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

268,35

231

231

231

231,

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

14420,38

2L.    *

-—

14131

14131

14131

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

14420,38

14131

14131

14131

1 '14131

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

14420,38

14131

14131

14131

14131

Din total capitol:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

14420,38

14131

14131

14131

14131

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

14420,38

14131

14131

14131

14131

VENITURILE SECpUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

OO.CH SF

14152,03

13900

13900

13900

13900

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

308,67

500

500

500

500

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

308,67

500

500

500

500

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

308,67

500

500

500

500

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

308,67

500

500

500

500

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

308,67

500

500

500

500

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

X

0

X

X

X

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

0

X

X

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

13843,36

13400

13400

13400

13400

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

13843,36

13400

13400

13400

13400

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

43.10

13843,36

13400

13400

13400

13400

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

13843,36

13400

13400

13400

13400

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

14152,03

13900

13900

13900

13900

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

14152,03

13900

13900

13900

13900

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

14152,03

13900

13900

13900

13900

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod j 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

14152,03

13900

13900

13900

13900

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

14152,03

13900

13900

13900

13900

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

00.17+45.10+46.10+48.10)-TOTAL

oo.oi sd

268,35

.1

231

I

231 j

231

231

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

268,35

231

231

231

231

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

268.35

231

231

231

231

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10,37+43.10.38)

43.10

268.35

231

231

231

231

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

268,35

231

231

231

231

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

268 35

231

231

231

231

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

268,35

231

231

231

231

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

268.35

231

231

231

231

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11 +67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

268.35

231

231

231

231

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

268,35

231

231

231

231

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

 • - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

 • * ) Detalierea se face numai in execuție

 • * *) Nu se completează în etapa de planificare


JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială PLOIEȘTI

Instituția publică:EATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

Formular: 11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2021 Șl ESTIMĂRI PE ANII 2022- 2024

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14420,38

14131

14131

14131

14131

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+86)

14152,03

13900

13900

13900

13900

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14152,03

13900

13900

13900

13900

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12249,53

12475

12475

12475

12475

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

11710,08

12136

12136

12136

12136

■ Salarii de baza

10.01.01

10850,7

11241

11241

11241

11241

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

292,61

295

295

295

295

Drepturi de delegare

10.01.13

3,46

10

10

10

10

Indemnizații de hrană

10.01.17

563,31

590

590

590

590

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

216,19

0

0

0

0

Vouchere de vacanță

10.02.06

216,19

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.03

323,26

339

339

339

339

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

60,26

66

66

66

66

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

263

273

273

273

273

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

1741,5

1275

1275

1275

1275

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1372,59

990

990

990

990

Furnituri de birou

20.01.01

11,48

8

8

8

8

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11,84

8

8

8

8

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

272,94

260

260

260

260

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15,75

15

15

15

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

13,5

5

5

5

Piese de schimb

!

20.01.06

7,59

9

9

9

9

Transport

20.01.07

9,37

5

5

5

si <5

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35

30

30

301

’ir- ,.'30'

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09!

570,08

350

350

350

, .<350 '

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

425,04,

300'

300

300

•300

Reparatii curente

Page 1

20.02

20,14!

20

20

20

20

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări

Propuneri

Estimări

Estimări

Estimări

2020

2021

2022

2023

2024

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

143,67

87

87

87

87

Uniforme si echipament

20.05.01

4,3

7

7

7

7

Alte obiecte de inventar

20.05.30

139,37

80

80

80

80

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4,85

10

10

10

10

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,85

10

10

10

10

Deplasări In străinătate

20.06.02

0

0

0

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

1,58

3

3

3

3

Pregătire profesionala

20.13

4,32

0

0

0

0

Protecția muncii

20.14

26,26

23

23

23

23

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

168,09

142

142

142

142

Reclama si publicitate

20.30.01

17,23

8

8

8

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

o

0

0

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

22,02

14

14

14

14

Chirii

20.30.04

128,84

120

120

120

120

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41)

59

161

150

150

150

150

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

161

150

150

150

150

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

268,35

231

231

- "

231

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

268,35

231

231

231

231

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

268,35

231

231

231

231

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

268,35

231

231

231

231

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

266,6

225

225

225

225

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

1,75

6

6

6

6

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii


Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1954/2005


Page 2


^e/es-6/ /^/z//-


TEATRUL “TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI

ANEXA NR.2

za pec


LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2021 INFORMAȚII FINANCIARE

Nr. crt.

Denumire

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totală estimată (mii lei)

Data estimativă pentru începerea procedurii/ modalității de achiziție

Sursa de finanțare ce urmează fi aplicată

1

Servicii de proiectare și asistenta tehnica pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații în vederea obținerii autorizației ISU de securitate la incendiu a clădirii Teatrului din strada Toma Caragiu nr. 13

1

225

225

01.06.2021

Buget local

2

Licență calculator

6

01.06.2021

Buget local

TOTAL

231

......

DIRECTOR GENERAL Aldea MihaelaCONTABIL SEF,Q/// = J '^4 Neacșulrina

Ev

■sa.

/o"

Oi-


&

LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2021

NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMAȚII FINANCIARE SI NEFINANCIARE

Investițiile propuse a se realiza în anul 2021, conform art.42,45,46 din Legea 273/2006, se referă la:

 • - achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații în vederea obținerii autorizației ISU de securitate la incendiu;

 • - achiziționarea de licențe pentru calculatoare.

  Nr. crt.

  Denumire obiectiv

  Valoare (lei)

  1.

  Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații în vederea obținerii autorizației ISU de securitate la incendiu

  225.000

  2.

  Licențe

  6.000

  TOTAL:

  231.000

 • 1. în urma depunerii documentației pentru obținerea avizului ISU, pe care urmează să-l primim, vom putea demara achiziția de “Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații în vederea obținerii autorizației ISU de securitate la incendiu” a clădirii Teatrului din strada Toma Caragiu nr. 13.

ALTE INVESTIȚII

 • 2. Licențele sunt necesare pentru echipamentele IT din dotare.

DIRECTOR GENE Aldea

CONTABIL SEF, Irina Neacsu


JUDEȚUL: PRAHOVA

TEATRUL TOMA CARAGIU

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2021

Număr de posturi la 31 dec.2020

Venit mediu de bază din luna februarie 2021

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2021 (+/-) față de anul 2020

Număr maxim de posturi în anul 2021

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021 (lunar) lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021 (anual) lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

mii lei

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL SALARII

154

18.542

0

154

948.739

11.384.868

11.385

din care:

I

Funcții publice

Inalti funcționari publici

Funcții publice de conducere

Funcții publice de execuție

Clasa I - studii superioare-

Clasa II ■ studii superioare de scurta durata -

Clasa III - studii medii -

Funcții publice specifice

II

Personal cu contract de muncă

154

18.542

0

154

948.739

11.384.868

11.385

Personal de specialitate

117

6.230

0

117

728.927

8.747.124

8.747

Personal care ocupă funcții comune

24

5.432

0

24

130.378

1.564.536

1.565

Personal contractual de conducere

13

6.880

0

13

89.434

1.073.208

1.073

Fond salarii brute

11.385

Creșteri salariale vechime)

18

Creșteri salariale (promovări)

133

Concedii medicale FNUASS

0

Indemnizație de hrana

590

Tichete de vacanta

Brut

12.126

Viramente (CAS)

66

Viramente (2,25% - CAM)

273

Total general

12.465


CONTABIL SEF, NEACSU IRINA


COMPARTIMENT RESURSE UMANE, STFFANOV EUGENIATabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 - 31.12.2021

PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL - 2021

Nr.

Secția

Tipul proiectul

Denumire proiect

Posibili

Perioada

Deviz estimativ (mii lei)

ni

Colaboratori, Producție     Publicitate TOTAL

prestări        spectacole

servicii          (decor,

artistice        costume,

recuzita, tipărituri

1

Drama

Animație

Mediu

Evenimente dedicate Zilei Culturii Nationale-Conferinta Cultura in pandemie

Primăria

Ploiești

15 ianuarie

0              0             0            0

2

Drama

Mare

Ti amo, Maria!, de Giuseppe Manfridi, regia Eusebiu Tudoroiu

25 februarie

35            7             2           44

3

Animație

mediu

Cei trei purcelusi. text si regie Daniel Stanciu

11 martie

25            26            2            53

4

Revista,

Drama

mediu

Spectacol dedicat femeilor din viata noastra si expoziție de pictura

Sala teatrului

1-8 martie

0              0             0            0

Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 - 31.12.2021

PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL - 2021


5

Drama

Revista

Animație

mic

Toma Caragiu -Patron și inspirator.

Evocare prilejuită de comemorarea dispariției marelui actor Toma Caragiu, proiecții video cu marele artist, invitati oameni de cultura

Foyerul principal și sala teatrului

4 martie

0

0

0

Animație

mare

Reluare spectacol

PETER PAN

16 martie

5

0

0

5

7

Animație

mare

Reluare spectacol FATA BABEI SI FATA MOȘULUI

30 martie

0

0

9

0

8

Drama

mediu

Spectacol recital Despre Stalin si alte milioane de oameni de Marian Despina -Premiera

22 aprilie

0

0

0

0

9

Animație

mare

Festivalul

International de Teatru pentru copii si tineret, ediția a Ul-a

Primăria

Ploiești Asociația

Viitor Art

Sala Teatrului pentru copii

26 - 31 mai

40

0

3

43

■PTEATRUL


TOMA


EH


CARAGIU

WIFSTI


Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 - 31.12.2021

PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL - 2021


10

Drama

mediu

Reluare cu 3 înlocuiri pentru spectacolul AVARUL

6 mai

0

10

0

10

11

Animație

mediu

Reluare spectacol FANTOMA DIN CANTERVILLE

21 iunie

5

10

0

15

p 1

iunie-august

0

0

SE MARI IA

iunie

0

= - -

15

0

15

ZIUA

RECUNOȘTINȚEI

CU ÎNLOCUIRE

septembrie

10

0

10

15

Animație

mare

PREMIERA spectacol Scufița roșie

Nebugetat. păstrat        în

programul mim nai     în

eventualitatea unei rectificări

octombrie

0

15

0

15

16

Drama

mediu

Reluare spectacol CÂND PLOAIA SE VA OPRI

Nebugetat.

păstrat        în

programul minimal     în

eventualitatea unei rectificări

octombrie

0

10

0

10

17

Drama

mediu

Reluare spectacol PUNCTUL ORB

Nebugetat, păstrat        în

programul minimal     în

noiembrie

0

10

0

10

TEATRUL TOMA CARAGIU ploiești


Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 - 31.12.2021

PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL-2021


eventualitatea unei rectificări

19

Drama, Revista Animație

mare

Festivalul International de teatru Toma Caragiu, ediția a Xl-a

Nebugetat, păstrat        în

programul minimal     în

eventualitatea unei rectificări

3-8 noiembrie

70

3

73

20

Animație

mediu

Reluare spectacol ALBA CA ZAPADA

decembrie

0

0

0

0

TOTAL reoKwr"

215

mujdei» originala, UCW Al) APre ofic unu Coi exti &F


TEATRUL TOMA CARAGIU


PlQIFSTI


v                 C

Tabelul investițiilor în programe din proiectul de management, pentru perioada 01.01 - 31.12.2021

PROGRAM DE ACTIVITATE MINIMAL - 2021

N r.

Depart. coord.

Titlul, profilul și caracterul manifestării

Partener i

Locul si data desfășurării

Deviz estimat Mii lei- organizare si susținere Festival

TOTAL

Mii lei

Drepturi de reprezenta re, onorarii participant i

Transport decor si participanti festival

Cazare

Participanti

Chirii spatii pentru desfășurare a evenimentel or

Publicitate

1

TTC Drama Revista Animație

FESTIVALUL International de teatru TOMA CARAGIU, ediția aXI-a

Parteneri media

Sala Teatrului Alte spatii culturale

50

10

10

0

3

73

2

Animație

FESTIVALUL International de teatru pentru copii si tineret IMAGINARIUM, ediția a IlI-a

Parteneri media

Sala Teatrului pentru copii

30

10

0

0

3

43

* Acest program poate suferi modificări in funcție de evoluția situației epidemiologice si de eventualele constrângeri impuse de aceasta.


Teatrul Toma Caragiu - Str. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiești - 100042 — Romania Tel.:+40 244 546431; +40 722 660628 Fax:+40 244 594807 e-mail teatrupl oi ești ii vahoo.com www.teatruploiesti.ro