Hotărârea nr. 108/2021

Hotãrârea nr. 108 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 108

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 145/16.04.2021 al domnului Primar Andrei-Liviu Volosevici și al domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie, precum și Raportul de Specialitate nr. 1078/06.04.2021 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 72/15.04.2021;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021 și ale art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, lit. a), art. 139, alin. 3, lit. a) și art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2021 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           p.SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU        Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

JUDEȚUL: PRAHOVA

CASA DE CULTURA "ION LUCA CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


/Ț-Apexa nr. 1


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTE SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANIIDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2020

PROPUNERI

2021

ESTIMĂRI

2022

2023

2024

TOTAL VENITURI - din care:

1,361.46

1,215.00

1,215.00

1,215.00

1,215.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

1,361.46

1,215.00

1,215.00

1,215.00

1,215.00

Donatii si sponsorizări

37.10.01

7.60

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

37.10.04

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

17.34

18.00

18.00

18.00

18.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

1,336.52

1,197.00

1,197.00

1,197.00

1,197.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,361.46

1,215.00

1,215.00

1,215.00

1,215.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,361.46

1,215.00

1,215.00

1,215.00

1,215.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,361.46

1,215.00

1,215.00

1,215.00

1,215.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

747.50

816.00

816.00

816.00

816.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

717.58

798.00

798.00

798.00

798.00

Salarii de baza

10.01.01

678.82

757.00

757.00

757.00

757.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

38.76

41.00

41.00

41.00

41.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

IVouchere de vacanta

10.02.06

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

16.15

18.00

18.00

18.00

18.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajati

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

16.15

18.00

18.00

18.00

18.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

613.96

399.00

399.00

399.00

399.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

607.64

381.00

381.00

381.00

381.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

42.12

77.00

77.00

77.00

77.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.78

2.00

2.00

2.00

2.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.38

11.00

11.00

11.00

11.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

482.51

187.00

187.00

187.00

187.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

72.85

101.00

101.00

101.00

101.00

Reparatii curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

2020

PROPUNERI

2021

k ^ESTIMĂRI

2022

2023

2024

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.00

0.00

r q.oo

31-1 0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.99

2.00

2.00

2.00

2.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

2.40

3.00

3.00

3.00

3.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

1.56

13.00

13.00

13.00

13.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Chirii

20.30.04

1.56

12.00

12.00

12.00

12.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini echipamente si miloace de transport

71.01.02

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

A


. -- ANEXA Nr. 2

PROGRAM MINIMAL ANUAL

 • 1. Denumirea instituției Casa de Cultură “I. L. Caragiale” Ploiești

 • 2. Lista programelor și proiectelor culturale (după caz, artistice/muzeale etc.) proprii prevăzute în proiectul de management pentru perioada de management de la 01/03/2021 la 31/12/2021.

2021

Nr.

Crt

Program

Scurtă descriere a programului

Nr. proiecte în cadrul progra mului

Denumirea proiectului

Buget proiecte -anexa la contract management (lei)

Buget parțial propus pentru incadrare in subvenție (lei)

1.

Festivalul Intemațion al "Nichita Stănescu"

 • 1.1 Festivalul

Internațional        de

Poezie" NICHITA STĂNESCU";

 • 1.2 Concursul

județean de recitare "Sub aripa lui Nichita";

 • 1.3 Târg de carte;

 • 1.4 Editare carte, catalog;

 • 1.5 Alte acțiuni culturale.

4

Festivalul Internațional "Nichita Stănescu" Martie 2021

800.00

800.00

2.

Ziua Intemațion ală a

Martie 2021

1

Ziua

Internațională a

Poeziei

0.00

0.00

Poeziei -Caravana Poeziei

Caravana

Poeziei

r

' /

3.

Programul Cultural "ZILELE PLOIEȘTI ULUI"

 • 3.1 Spectacole,

concursuri;

 • 3.2 Editare carte;

 • 3.3 Workshop-uri;

 • 3.4 Ateliere de lucru pentru copii;

 • 3.5 Târg de carte;

 • 3.6 Diferite activități educaționale;

 • 3.7 Alte evenimente.

6

"Zilele

Ploiești ului"

15000.00

7500.00

4.

Aplicație proiecte Erasmus + sesiunea aprilie -mai 2021/ octombrie noiembrie 2021

 • 4.1 înscrierea pe platforma ECAS și obținerea OID;

 • 4.2 Căutarea/

deplasarea în scopul identificării de partneri externi         pentru

desfășurarea proiectelor Erasmus+;

 • 4.3 Depunerea a cel puțin unui proiect Erasmus+ pe fiecare sesiune;

 • 4.4 Pregătirea de schimburi interculturale/ înfrățire între        organizații

similare din alte orașe din cadrul Uniunii Europene.

martie - noiembrie 2021.

ID-ul Organizațional (Organisation ID -OID) reprezintă un cod      unic      de

înregistrare necesar etapelor unui proiect. Acest număr este necesar        pentru

interacțiunea cu bazele de date online folosite la nivel european pentru gestionarea

4

Erasmus + / parteneriate internaționale

0.00 lei

0.00

programului de către Agențiile Naționale.

Deplasări      externe

pentru realizarea de parteneriate ce se vor materializa în proiecte viitoare finanțate de Comisia Europeană.

Responsabil: Dir Casa de Cultura “I. L. Caragiale”.

___■

■■ ■■

5.

Concurs "Ploiești, orașul meu, oraș european"

Concurs pictură/ poză/ istorie orală "Ploiești, orașul meu, oraș european"

Mai 2021

1

Concurs

"Ploiești, orașul meu,      oraș

european"

5000.00

5000.00

6.

Festivalul Național "I. L.

Caragiale"

 • 6.1 Concurs național de proză scurtă;

 • 6.2 Concurs național de teatru liceal.

2

Festivalul Național "I. L. Caragiale"

10000.00

5000.00

7.

Expoziția Salonul Artelor

în cadrul

Galeriei de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion lonescu

Quintus" de Artă Octombrie / Aprilie 2021

2

Salonul Artelor

4000.00

0.00

8.

Spectacolul "Ghetuța cu cadouri"

Activitate de susținere a artelor ce susțin viziunea      artistică

iernatică.

1

Spectacolul "Ghetuța cu cadouri"

5000.00

2000.00

9.

Tabăra Internațion ală de creație plastică "DAN PLATON"

Activitate de susținere a artiștilor plastici din Ploiești.

1

Tabăra Internațională de       creație

plastică "DAN PLATON"

20000.00

15000.00

10.

Festivalul

Castanilor -în

Organizarea a două zile de festival, concurs și recitaluri.

2

Festivalul

Castanilor

40000.00

30000.00

memoriam Gabi Dobre, concurs național de muzică folk

11.

Concurs de muzică ușoară “Când castanii înfloresc”

Concurs de promovare a artei interpretative la un înalt nivel artistic a muzicii pop care se adresează copiilor și tinerei generații. De asemenea, este o formă de educație cu ajutorul muzicii, de dezvoltare           a

imaginației, a simțului estetic și a bunului gust, de cunoaștere și respectare a valorilor acestui gen.

Concurs    de

muzică ușoară “Când castanii înfloresc”

30000.00

0.00

12.

Concursul Național de Poezie "lulia Hașdeu"

Activitate          de

încurajare a activității artistice epice și lirice a tinerilor din orașul Ploiești.

Casa de Cultură "I. L. Caragiale" , Muzeul "lulia        Hașdeu"

Câmpina Octombrie

Noiembrie 2021

1

Concursul

Național de

Poezie "lulia

Hașdeu"

8000.00

3000.00

13.

Programul Cultural Folcloric

 • 13.1 Festivalul "E Vremea Colindelor";

 • 13.2 Festivalul

concurs național de interpretare a muzicii populare românești "Cunună de Cântec Românesc";

 • 13.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova la diferite manifestări în municipiul Ploiești,

4

Programul Cultural Folcloric

50000.00

20000.00

județ,      țară      și

străinătate;

13.4 Tabara folclor “Dorule, dorule”.

Spectacole de datini și obiceiuri din toată țara. Recitaluri de muzică populară.

Alte manifestări de genul festivalurilor care au ca sop promovarea folclorului și a tradițiilor în societatea contemporană.

Diferite            alte

manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național             și

internațional

f- ■

X «S *1

*#OVA

14

Programul Cultural "Atitudini"

Cenaclul    Atitudini,

Revista      Atitudini,

Serata Atitudini Spectacole de muzică și poezie, participarea la ateliere de lucru de gen, excursii culturale, editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini” 2021, alte proiecte culturale.

40

Programul Cultural "Atitudini"

35200.00

30000.00

15

Universitat ea Populara "Dimitrie Guști"

Organizarea       de

simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe etc.

Partneri: Instituții de învățământ        din

Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor, etc. octombrie-iunie

100

Universitatea Populara "Dimitrie Guști"

20000.00

12000.00

16

Proiecte

Educaționa

 • 1. Școala Altfel;

 • 2. Ateliere de lucru, colaborări cu instituții

5

Proiecte

Educaționale

2000.00

2000.00

le

de învățământ;

 • 3. Atelierele lui Moș Crăciun;

 • 4. Ateliere de Paște;

 • 5. Alte activități non-formale.

Activitatea          se

desfășoară tot timpul anului în cadrul grădinițelor, școlilor, liceelor, Casa de Cultură “I. L. Caragiale”si       alte

locații.

17

Corala „ Pa ul Constantin eseu" a Casei de Cultură “I. L.

Caragiale”

Ansamblul coral ce susține concerte vocal-simfonice, dar și concerte acapella.

permane nt

Corala „ Paul Constantinescu" a Casei de Cultură “I. L. Caragiale”

30000.00

0.00

18

Tabara de creație literară “Ion Stratan” Ediția I

 • 1. Workshopuri

susținute de autori consacrați în cadrul tuturor         liceelor

ploieștene;

 • 2. Editarea de volum colectiv.

Organizarea primei ediții a taberei de creație de 5 zile alcătuită din 10 poeți consacrați la nivel național/internațional alături de tineri și poeți locali.

2

Tabara      de

creație literară “Ion Statan” Ediția I

10000.00

10000.00

19.

Diferite alte manifestări culturale și activități educațional e organizate pe plan

Târgul de Crăciun, spectacole pe plan local sau în străinătate, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții, ateliere de lucru, excursii      culturale,

achiziționare de cărți, editare           carte,

susținerea elevilor și

Manifestări Culturale

30000.00

36700.00

național și internațion al

studenților talentați etc.

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I. L. Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate,

Activități susținute tot timpul anului.

X^A^' _____________ . s

V. •. • J

' - .•

* t i

20

Tabara de Sculptura monumenta la - Ploiești 2021

Septembrie -octombrie 2021

1

Tabara      de

Sculptura monumentala -Ploiești 2021

0

8000.00

TOTAL BUGET

ESTIMAT

315000.00

187000.00

DIRECTOR, Marian Dragpmir

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA nr.3


CASA DE CULTURĂ ION LUCA CARAGIALE A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anul 2021

COMPARTIMENT FlWAWClâf? -CONTABILITATE


REF. RESURSE UMANE


Număr maxim de posturi în anul 2021

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2021

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2021 (+/-) față de anul 2020

Număr maxim de posturi în anul 2021

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2021

mii iei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

TOTAL SALARII

din care:

11

20282.00

11

63120.00

757440.00

757.00

Funcții publice specifice

I

I. Personal cu contract de muncă

11

Personal de specialitate

4

4792.00

4

19168.00

230016.00

230.00

1      Referent de Specialitate studii S gr.5

0

2     Referent de Specialitate studii S gr.5

0

3 Referent de Specialitate studii S gr.5

0

4     Referent de Specialitate studii S gr.5

1

5 Referent de Specialitate studii S gr.5

1

6 Inspector Sp. studii S achiziții publice gr.5

1

7 Inspector Sp. studii S contabilitate gr.5

1

|Pec sonal care ocupă funcții comune

5

4324.00

5

21620.00

259440.00

259.00

1     Inspector studii M resurse umane gr.5

1

2 Referent studii medii gr.4

1

3 Casier studii M gr.3

1

4 Magaziner studii M gr.4

1

5 Secretar dactilograf studii M gr.3

1

6      îngrijitor studii M/G gr.5

0

7 Șofer studii M/G gr.5

0

Personal contractual de conducere

2

11166.00

2

22332.00

267984.00

268.00

1 Manager/Director

1

2 Contabil Șef

1

Propunere buget 2019

Salarii brute

757.00

hrană

41.00

contrib. asig. ptr. muncă 2,29% -       , -

18.00

vouchere vacanță       £ - p

0.00

Total generai             A^ierm»

816.00

DIRECTOR