Hotărârea nr. 107/2021

Hotãrârea nr. 107 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 107 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 155/16.04.2021 al domnului primar Andrei-Liviu Volosevici și al consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie și raportul de specialitate nr. 2613/19.04.2021 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.82/16.04.2021;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021;

În conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

 • - Legii nr. 16/2021 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a), art. 139 alin. (3) lit. (a) și art. 196, alin. 1, lit.(a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții, conform Anexei nr. 2A (sursa excedentul anilor precedenți), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, conform Anexei nr. 3A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă destinația excedentului constituit la finele anului 2020, în suma de 14273 mii lei, astfel: suma de 8131 mii lei se va utiliza pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - investiții prezentate în Anexa 2A, iar diferența de 6142 mii lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează:

p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Plolesti-Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular: I 11/06

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Realizări 2020

Propuneri 2021

Propuneri trim.l

Propuneri trim.il

Propuneri trim.lll

Propuneri trim.IV

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări 2024

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+43.10)

00,01

40669

66500

12674

22934

16101

16791

55500

55500

55500

I. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

30

35

9

9

9

8

35

35

35

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

30

35

9

9

9

8

35

35

35

Venituri din concesiuni si închirieri icod 30.10.05.30

30.10.05

30

35

9

9

9

8

35

35

35

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

30

35

9

9

9

8

35

35

35

Venituri din dobanzlicod31.10.03)

31.11

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

19911

32114

6965

8351

8065

8733

33387

33387

33387

Venituri din prestări de servicii si alte actlvltatl (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21

+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

19910

32110

6961

8351

8065

8733

33387

33387

33387

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurat! sociale de sanatate

33.10.21

16992

28214

5973

7322

7094

7825

29487

29487

29487

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2647

3600

917

954

896

833

3600

3600

3600

Alte venituri din prestări de servicii sl alte actlvltatl

33.10.50

271

296

71

75

75

75

300

300

300

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

1

7

0

Alte venituri

36.10.50

1

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

0

4

4

0

0

0

0

0

0

Donații șl sponsorizări**)

37.10.01

0

4

4

0

0

0

0

0

0

Vărsămlnte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localfcu semnul minus)

37.10.03

0

0

0

Vărsămlnte din secțiunea de funcționare

37.10.04

0

0

0

Incasarl din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

8131

0

3608

2500

2023

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15

0

8131

0

3608

2500

2023

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent

40.10.15.02

0

8131

0

3708

2326

2023

0

0

0

Alte operațiuni financiare

41.10

0

6142

700

5442

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0

6142

700

5442

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20928

22078

5000

5524

5527

6027

22078

22078

22078

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

*

•^o

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN ! postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020'"'■

42.10.70

0

0

/ ■ '

yo

' i .

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la

43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)

43.10

20928

22078

5000

5524

5527

6027

22078

Us) 22078

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Realizări 2020

Propuneri

2021

Propuneri trim.l

Propuneri trim.ll

Propuneri trim.lll

Propuneri trim.IV

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări 2024

Subvenții pentru Instituții publice

43.10.09

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43,10.10

88

78

0

24

27

27

78

78

78

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

374

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale

43,10.33

20466

22000

5000

5500

5500

6000

22000

22000

22000

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

41226

88600

12674

22934

16101

16791

56600

56500

56500

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

39753

60369

12674

19326

13601

14768

55600

55500

55500

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5SSF+57+59)

01

39753

60369

12674

19326

13601

14768

55500

55500

55500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

30866

45000

9677

11558

11192

12573

45000

45000

45000

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

29789

44000

9472

11292

10929

12307

44000

44000

44000

Salarii de baza

10.01.01

20231

31785

6856

8184

7820

8925

31785

31785

31785

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4913

6000

1310

1520

1520

1650

6000

6000

6000

Alte sporuri

10.01.06

1932

2500

550

648

648

654

2500

2500

2500

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

0

0

0

0

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

1714

2000

475

500

500

525

2000

2000

2000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

5

10

3

2

3

2

10

10

10

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

5

5

0

0

0

5

5

5

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

Indemnizație de hrana

10.01.17

989

1700

273

438

438

551

1700

1700

1700

Stimulentul de risc

10.01.29

5

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

418

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masa*)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echicament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

418

0

0

0

0

0

0

0

"o

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

659

1000

205

266

263

266

1000

1000

1000

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de soma)

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10,03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Fond de solidaritate

10.03.07

659

1000

205

266

263

266

1000

'? 1.Q00

1000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.25+20.27+20.30)

20

8778

15249

2967

7738

2379

2165

10380

V

10380

'

t      10380

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3408

4055

1120

1120

946

869

4055

4055

.4055:;

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Realizați 2020

Propuneri 2021

Propuneri trim.l

Propuneri trim.il

Propuneri trim.lll

Propuneri trim.IV

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări 2024

Furnituri de birou

20.01.01

43

60

15

17

15

13

60

60

60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

163

270

73

70

63

64

270

270

270

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

473

508

225

188

45

50

508

508

508

Apa, canal si salubritate

20.01.04

116

132

28

36

34

34

132

132

132

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

15

20

9

4

4

3

20

20

20

Piese de schimb

20.01.06

51

60

20

30

10

0

60

60

60

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

44

55

13

15

15

12

55

55

55

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1625

1950

487

510

510

443

1950

1950

1950

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

878

1000

250

250

250

250

1000

1000

1000

Reparatii curente

20.02

213

5169

75

4969

100

25

300

300

300

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

203

250

87

63

50

50

250

250

250

Hrana pentru oameni

20.03.01

203

250

87

63

50

50

250

250

250

Hrana centru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

4511

4950

1472

1271

1126

1081

4950

4950

4950

Medicamente

20.04.01

1842

2050

770

452

447

381

2050

2050

2050

Materiale sanitare

20.04.02

1137

1150

241

353

268

288

1150

1150

1150

Reactivi

20.04.03

1311

1500

400

400

350

350

1500

1500

1500

Dezinfectant!

20.04.04

221

250

61

66

61

62

250

250

250

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

289

460

110

166

90

94

460

460

460

Uniforme si echipament

20.05.01

1

80

18

32

15

15

80

80

80

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

2

50

10

40

0

0

50

50

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

286

330

82

94

75

79

330

330

330

Deplasări, detasarl. transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1

30

6

8

8

8

30

30

30

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1

30

6

8

8

8

30

30

30

Deplasări in străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

30

100

27

73

0

0

100

100

100

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

1

5

1

1

2

1

5

5

5

Consultanta sl expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

13

40

10

15

15

0

40

40

40

Protecția muncii

20.14

19

35

12

9

9

5

35

35

35

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

90

155

47

43

33

32

155

155

155

Reclama si publicitate

20.30.01

2

5

5

0

0

0

5

5

5

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

0

0

0

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

10

6

4

0

0

10

10

10

Chirii

20.30.04

59

100

21

30

25

24

100

100

100

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

29

40

15

9

8

8

40

40

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

109

120

30

30

30

30

120

. jji

Sume

aferente persoanelor cu handicap nelncadrate

59.40

109

120

30

30

30

30

120

Zjzo

/^s.120

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

1472

8131

0

3608

2600

2023

0

'PA

O 1

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1472

8131

0

3608

2500

2023

0

■         0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1472

8131

0

3608

2500

2023

0

K* 0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1472

7047

0

2524

2500

2023

0

i.'->      ,6

Page 3

c’ 0 N Ș

- mll lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Realizări 2020

Propuneri

2021

Propuneri trim.l

Propuneri trim.ll

Propuneri trimdll

Propuneri trim.IV

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări 2024

Construcții

71.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transr.ort

71.01.02

1447

7023

0

2500

2500

2023

0

0

0

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

25

24

0

24

0

0

0

0

0

Alte active fixe

71.01.30

0

0

0

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

1084

0

1084

0

0

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti sl recuperate In anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

I Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

I Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

Excedentul anilor precedenti in suma de 14273 mii lei va fi directionat astfel: 8131 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de investitii si 6142 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa pentru secțiunea de funcționare.


Director Financiar Contabil

Ec.Victo^ PETRE

&


SPITALUL DE PEDIA TRIE PLOIEȘTI

Anexa nr. 2A

Li WC


Adresa: Str. Mihai Eminescu nr.4-6 Cod fiscal 15513888

LISTA DE INVESTIȚII - 2021

Sursa de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenți pentru secțiunea dezvoltare în valoare de 8.131 mii lei

-mii lei-

Nr.

Crt.

Obiectivul de investitii

Valoare

I.

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

7.023

1.

Achiziție aparatura medicala Laborator analize medicale

 • a) Densitometru-1 buc

 • b) Analizor ioni-1 buc

 • c) Analizor automat microbiologic-1 buc

 • d) Pupinel -1 buc

 • e) Centrifuga laborator 24 poziții - 1 buc

4

60

119

60

60

2.

Achiziție aparatură medicală Anestezie și Terapie Intensivă

 • a) Monitor funcții vitale de înaltă performanță - 3 buc

 • b) Monitor funcții vitale de înaltă performanță cu monitor -1 buc

 • c) Modul CO2 compatibil cu monitoarele de funcții vitale Philips Intellivue MX550- 2 buc

 • d) Modul debit cardiac compatibil cu monitoarele de funcții vitale Philips Intellivue MX550- 1 buc

 • e) Modul EEG compatibil cu monitoarele de funcții vitale Philips Intellivue MX550- 1 buc

 • f) Analizor gaze sanguine - 1 buc

 • g) Electroencefalograf -1 buc

 • h) Sistem suport respirator cu flux inalt- 1 buc

 • i) Stimulator cardiac extern

 • j) Aparat de măsurare a perfuziei cerebrale

 • k) Aparat radiologie RX mobil

161

60

60

18

30

72

119

48

24

101

714

3.

Achiziție aparatură medicala- secția Chirurgie-Bloc Operator

 • a) Defibrilator -1 buc

 • b) Motor electric pt. ortopedie (fara fir) -1 buc

 • c) Lampa scialitica- 1 buc

 • d) Masa operație chirurgicala - 1 buc

 • e) Sistem Tumiquet cu acțiune electrica pentru ortopedie- 1 buc

 • f) Motor Minibone pentru ortopedie-1 buc

 • g) Pendant- 3 buc

 • h) Sistem pentru tratarea plăgilor cu presiune negativa-1 buc

 • i) Spălător instrumentar pentru sterilizare-1 buc

12

43

274 215

29 143

143

30

6

4.

Achiziție aparatură medicală~Oftalmologie Am bula tor

 • a) Set Retinoscop + Slit lamp (lampa cu fanta) Heine - 1 buc

 • b) Tonometru portabil -1 buc

 • c) OCT-Tomografie in coerenta optica-1 buc

20

20

350

5.

Achiziție aparatură medicală ~Laborator radiologie și imagistică medicală

/' -

 • a) Ecograf-lbuc

 • b) Aparat radiologie cu doua posturi grafie si scopie digitalizat-lbuc

/ - A5

,L?893 V-2.380*

6.

Achiziție aparatură medicală ~Pediatrie I

 • a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale cu stativ mobil și coș - 2 buc

 • b) Injectomat- 2 buc

---

12

7.

Achiziție aparatură medicală ~Pediatrie II

 • a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale, mobil - 2 buc

 • c) Injectomat- 2 buc

 • b) Aparat EKG-1 buc

 • c) Infuzomat-1 buc

10

12

5

8

8.

Achiziție aparatură medicală ~Centrul de Sanatate Mintala

 • a) Plan de reeducare a mersului, tip bare paraiele+corector pasi-1 buc

 • b) Scara plan inclinat, cu balustrade dubla-1 buc

5

5

9.

Achiziție aparatura ~ Bloc alimentar

 • a) Cuptor electric cu convectie pentru 10 tăvi GN1/1 - 1 buc

 • b) Aparat sigilat caserole- 1 buc

15

5

10.

Achiziție ambulanta-1 buc

500

11.

Lift alimente- 1 buc

48

12.

Stafie de oxigen- 1 buc

120

11.

71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

24

1.

Paturi de ortopedie- 2 buc

24

III.

71.03- Reparatii capitale aferente activelor fixe

1.084

1.

 • a) Reparatii si modernizări instalatii electrice

 • b) Reparatii si modernizări circuite gaze medicinale

 • c) Reparatii capitale acoperiș spital

339

447

298

Total investitii sursa de finanțare ~excedent

8.131

Manager, Dr. Anca MIUDirector Financiar Contabil Ec. Victoyra PETRE

SPITAL UL DE PEDIA TRIE PLOIEȘTI


Str. M. Eminescu

Cod fiscal: 15513888

NOTĂ DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII ANUL 2021

Sursă de finanțare ~ excedent repartizat din rezultatul exercițiului bugetar al anilor precedenți pentru secțiunea dezvoltare in valoare de 8131 mii Iei

Obiective de investiții:

 • 1. Achiziție aparatură medicală -Laborator de analize medicale:

 • a) Densitometru- 1 buc.

  4.000 lei

  60.000 lei

  119.000 lei

  60.000 lei

  60.000 lei

  Total: 303.000 lei


 • b) Analizator ioni -1 buc.

 • c) Analizator automat microbiologic -1 buc.

 • d) Pupinel - 1 buc.

 • e) Centrifugă laborator 24 poziții - 1 buc

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

 • a) Analizor ioni: sunt solicitări pentru efectuarea ionogramei serice din secțiile spitalului si din ambulator;

 • b) Densitometru : este necesar, pentru efectuarea cu acuratețe a antibiogramelor;

 • c) Analizor automat microbiologic : pentru identificarea cu exactitate a speciilor si subspeciilor bacteriene. In acest moment nu se pot identifica decât speciile bacteriene;

 • d) Pupinel: pentru sterilizarea prin căldură uscata a sticlei de laborator;

 • e) Centrifugă laborator 24 poziții : pentru centrifugarea probelor de urina, in vedererea efectuării sedimentului urinar.

2. Achiziție aparatură medicală Anestezie si Terapie Intensiva:

a)

Monitor funcții vitale de inalta performanta -3 buc

161.000 lei

b)

Monitor funcții vitale de inalta performanta cu monitor - 1 buc

60.000 lei

c)

Modul CO2 compatibil cu monitoarele de funcții vitale Philips Intelliveue MX550 - 2 buc

60.000 lei

d)

Modul debit cardiac compatibil cu monitoarele de funcții vitale Philips Intelliveue MX550 -1 buc

18.000 lei

e)

Modul EEG compatibil cu monitoarele de funcții vitale Philips Intelliveue MX550 - 1 buc

30.000 lei

f)

Analizor gaze sanguine - 1 buc

72.000 lei

g)

Electroencefalograf -1 buc

119.000 lei

h)

Sistem suport respirator cu flux inalt - 1 buc

48.000 lei

i)

Stimulator cardiac extern -

24.000 lei

j)

Aparat de măsurare a perfuziei cerebrale

101.000 lei

k)

Aparat rediografîe RX mobil

714.000 lei

Total: 1.407.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea compartimentului ATI din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;

 • -necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale;

 • -necesare pentru a indeplini cerințele OMS 1500/2009.


  29.000 lei

  143.000 lei

  143.000 lei

  30.000 lei


 • 3. Achiziție aparatură medicală - secția Chirurgie-Bloc Operator.

 • a) Defibrilator -1 buc

 • b) Motor electric pentru ortopedie -Ibuc

 • c) Lampă scialitică -1 buc

 • d) Masă operație chirurgicala -Ibuc

 • e) Sistem Tumiquet cu acțiune electrica pentru ortopedie -Ibuc

 • f) Motor Minibone pentru ortopedie -Ibuc

 • g) Pendant -3 buc

 • h) Sistem pentru tratarea plăgilor cu presiune negativa - 1 buc

 • i) Spălător instrumente pentru sterilizare - 1 buc

TOTAL: 895.000 lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea secției Chirurgie-Bloc operator din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

 • -necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în bloc operator;

 • -necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 4. Achiziție aparatură medicală — cabinet Oftalmologie Ambulator.

 • a) Set Retinoscop + Slit lamp (lampa cu fanta) Heine -1 buc

  20.000 lei

  20.000 lei

  350.000 lei

  390.000 lei


 • b) Tonometru portabil - 1 buc

 • c) OCT-Tomografie in coerenta optica -1 buc

TOTAL:

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea cabinetului de Oftalmologie din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

 • a) Determinarea refracției la copiii preverbali sau necooperanti (Retinoscop); Examinarea patologiei de pol anterior la copiii mici sau nedeplasabili (Slit lamp );

 • b) Masurarea tensiunii intraoculare, la nedeplasabili sau la copiii foarte mici, in orice poziție.

 • c) Poate fi folosit, atat in scop diagnostic, cat si in scop de monitorizare pentru o gama larga de patologii.

 • 5. Achiziție aparatură medicală -Laborator radiologie și imagistică medicală:

 • a) Ecograf -1 buc                                                   893.000 lei

 • b) Aparat radiologie cu doua posture grafice si scopie

Digitalizat - 1 buc                                                2.380.000 lei

TOTAL: 3.273.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Laboratorului de radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

 • -necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în compartimentul Laborator de radiologie și imagistică medicală;

 • -necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

Ecograf : in vederea asigurării unor servicii medicale de imagistica calitative adaptate pacientilor pediatrici.

Aparat radiologie : in vederea asigurării unor servicii medicale radiologice jjde .îitâie și pentru orientarea diagnostic mai rapida, a medicilor trimitatori, luând in considerare aparatul existent de Radiologie, este depășit atat fizic(reparatii frecvente cu costuri i^ij^catHh invalid in contractarea CAS, vechime mai mare de 12 ani, acesta avand anul de producție:2002. fg.®

6. Achiziție aparatură medicală - Pediatrie I:


* .

a) b)


Monitor pentru măsurarea funțiilor vitale cu stativ mobil și coș - 2 buc î 6.000 lei

Injectomat - 2 buc                                                     12.000 lei

Total: 22.000 lei

Se impune dotarea secției Pediatrie 1 din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

 • a) Monitor pentru măsurarea funțiilor vitale cu stativ mobil și coș : pentru siguranța pacientului este necesaramonitorizarea acestuia;

 • b) Injectomat: pentru asigurarea unui debit constant de lichid, necesar administrării anumitor substanțe medicamentoase.

 • 7. Achiziție aparatură medicală - Pediatrie II:

 • a) Monitor pentru măsurarea funcțiilor vitale, mobil - 2 buc                     10.000 lei

 • b) Injectomat - 2 buc                                                       12.000 lei

 • c) Aparat EKG - 1 buc                                                 5.000 lei

 • d) Infiizomat -1 buc                                                           8.000 lei

Total: 35.000 lei

Se impune dotarea secției Pediatrie 2 din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 8. Achiziție aparatură medicală -Centrul de Sanatate Mintala:

 • a) Plan de reeducare a mersului, tip bare paralele + corector pași -1 buc 5.000 lei

 • a) Scara plan înclinat, cu balustrada dubla -1 buc.                             5.000 lei

Total: 10.000 lei

Necesitate și oportunitate:

Se impune dotarea Centrului de Sanatate Mintala din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin achiziția aparatelor mai sus menționate datorită următoarelor considerente:

-necesare pentru desfășurarea activității medicale în condiții superioare în Centrul de Sanatate Mintala;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 9. Achiziție aparatură - Bloc alimentar:

  15.000 lei

  5.000 lei

  Total: 20.000 lei


  500.000 lei

  48.000 lei

  120.000 lei


  Total: 24.000 lei

  24.000 lei


 • a) Cuptor electric cu convectie pentru 10 tăvi GN1/1 - 1 buc

 • b) Aparat sigilat caserole -1 buc

 • 10. Achiziție ambulanta -1 buc

 • 11. Lift alimente -1 buc

 • 12. Statie de oxigen -1 buc

 • II. 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale I. Paturi de ortopedie - 2 buc.

Necesitate și oportunitate:

\ - "Ay a Total: i 084.000 lei

339'000^

447.000 lei

298.000 lei


Se impune dotarea spitalului, prin achiziția unor echipamente si mobilier medical datorită următoarelor considerente:                                                                ..           .

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și nemedicale (hoteliere) oferite pacienților internați, în scopul creșterii gradului de satisfacție a acestora;

-necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • III. 71.03 Reparații capital aferente activelor fixe

 • a) Reparatii si modernizări instalatii electrice

 • b) Reparatii si modernizări circuite gaze medicinal

 • c) Reparatii capital acoperiș spital

Total investitii sursa de finanțare ~ excedent

8.131.000 lei


Manager, Dr. Anca Miu 4


Director financiar contabil, Ec. Petre Victoria


' DEP£[)!ATRIE PLOIEȘTI