Hotărârea nr. 106/2021

Hotãrârea nr. 106 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând referatul de aprobare nr. 156/16.04.2021 al domnului primar Andrei Liviu Volosevici și al consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze: Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc, Anca Agapie și raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești nr.3253/07.04.2021, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.81/16.04.2021;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.04.2021;

În conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

 • - Legii nr. 16/2021 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;

 • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a), art. 139 alin. (3) lit. (a) și art. 196, alin. 1, lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă listele de investiții, conform Anexei nr. 2A (sursa venituri proprii) și conform Anexei nr. 2B (sursa buget local), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă destinația excedentului constituit la finele anului 2020, în sumă de 5272 mii lei, astfel: suma de 1799 mii lei se va utiliza pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare - investiții prezentate în Anexa 2A, iar diferența de 3473 mii lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art. 5 Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 aprilie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează: p.SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


Anexa 1 kct


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2021 SI ESTIMĂRI IN PERIOADA 2022-2024


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție la 31.12.2020

Buget 2021

Trim.l

Trim.ll

TrimJII

Trim.IV

Estimare buget 2022

Estimare buget 2023

Estimare buget 2024

TOTAL VENITURI - din care:

102602,00

127388,00

44275,00

44916,00

31860,00

6337,00

127388,00

127388,00

127388,00

VENI I URILE SEU IIUNII UE LUNUIIUNARE -

101877,00

126660,00

43547,00

44916,00

31860,00

6337,00

126660,00

126660,00

126660,00

- din care:

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

19

23,00

6,00

6,00

6,00

5,00

23

23

23

Venituri din dobânzi

31.10.03

1,00

1,00

0,00

1

1

1

Venituri din prestări servicii

33.10.08

573

600,00

200,00

200,00

150,00

50,00

600

600

600

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

77350

97854,00

35840.00

37300,00

24554,00

160,00

97854

97854

97854

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bunelul de stat

33.10.30

660

622,00

200,00

150,00

150,00

122,00

622

622

622

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

0,00

Donatii si sponsorizări

37.10.01

20

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1021

560,00

300,00

260,00

0,00

560

560

560

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariate

43.10.33

22234

27000,00

7000,00

7000,00

7000,00

6000,00

27000

27000

27000

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

725,00

728,00

728,00

0,00

0,00

0,00

728,00

728,00

728,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

725

728,00

728,00

0,00

728

728

728

Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echioamenlelor de comunicatii in sanatate

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în

43.10.17.01

IUTAL CHELI UIEL! (SEUIIUNEAUL

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

_ DEZVOLTARE!

102434,00

132660,00

49547,00

44916,00

31860,00

6337,00

127388,00

127388,00

127388,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție la 31.12.2020

Buget 2021

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

Estimare buget 2022

Estimare buget 2023

Estimare buget 2024

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

101007,00

130133,00

47020,00

44916,00

31860,00

6337,00

125151,00

125151,00

125151,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+

01

101086,00

130257,00

47144,00

44916,00

31860,00

6337,00

125151,00

125151,00

125151,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.

10

35043,00

45513,00

12844,00

13894,00

12693,00

6082,00

45513,00

45513,00

45513,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.C

10.01

33663,00

44416,00

12504,00

13554,00

12353,00

6005,00

44416,00

44416,00

44416,00

Salarii de baza

10.01.01

25752

31200,00

9000,00

9000,00

9000,00

4200,00

31200

31200

31200

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4396

7104,00

2000,00

2000,00

2000,00

1104,00

7104

7104

7104

Alte sporuri

10.01.06

584

900,00

200,00

250,00

250,00

200,00

900

900

900

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

1587

3100,00

700,00

1400,00

600,00

400,00

3100

3100

3100

Indemnizații plătite unor persoane din afara un

10.01.12

6

312,00

4,00

304,00

3,00

1,00

312

312

312

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocatii pentru transportul la si de la locul de rr

10.01.15

0,00

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

0,00

Indemnizații de hrana

10,01,17

1310

1800,00

600,00

600,00

500,00

100,00

1800

1800

1800

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

28

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10

10.02

524,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si fami

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

524

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

856

1097

340

340

340

77

1097

1097

1097

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

101

120,00

40,00

40,00

40,00

0,00

120

120

120

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viața plătite de anoaiator centru anoaiall

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

755

977,00

300,00

300,00

300,00

77,00

977

977

977

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

65814,00

84404,00

34200,00

30922,00

19067,00

215,00

79298,00

79298,00

79298,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

3334,00

4861,00

1770,00

1753,00

1137,00

201,00

4861,00

4861,00

4861,00

Furnituri de birou

20.01.01

90

125,00

40,00

45,00

35,00

5,00

125

125

125

Materiale pentru curățenie

20.01.02

240

302,00

100,00

102,00

100,00

0,00

302

302

302

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

962

1300,00

600,00

500,00

150,00

50,00

1300

1300

1300DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție la 31.12.2020

Buget 2021

Trim.l

Trim.ll

Trim.UI

Trim.IV

Estimare buget 2022

Estimare buget 2023

Estimare buget 2024

Apa, canal si salubritate

20.01.04

202

263,00

70,00

70,00

77,00

46,00

263

263

263

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

16

25,00

10,00

10,00

5,00

0,00

25

25

25

Piese de schimb

20.01.06

29

310,00

300,00

10,00

0,00

310

310

310

Transport

20.01.07

34

50,00

20,00

20,00

10,00

0,00

50

50

50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

56

70,00

30,00

30,00

10,00

0,00

70

70

70

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

707

1216,00

300,00

566,00

350,00

0,00

1216

1216

1216

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funct

20.01.30

998

1200,00

300,00

400,00

400,00

100,00

1200

1200

1200

Reparatii curente

20.02

1126

1200,00

1000,00

100,00

100,00

0,00

1200

1200

1200

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

574,00

700,00

300,00

300,00

100,00

0,00

700,00

700,00

700,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

574

700,00

300,00

300,00

100,00

0,00

700

700

700

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.0

20.04

59142,00

75373,00

30313,00

27878,00

17182,00

0,00

70267,00

70267,00

70267,00

Medicamente

20.04.01

57142

72908,00

29613,00

26863,00

16432,00

0,00

67802

67802

67802

Materiale sanitare

20.04.02

746

913,00

300,00

463,00

150,00

0,00

913

913

913

Reactivi

20.04.03

980

1200,00

300,00

400,00

500,00

0,00

1200

1200

1200

Dezinfectant!

20.04.04

274

352,00

100,00

152,00

100,00

0,00

352

352

352

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2

20.05

564,00

703,00

300,00

303,00

100,00

0,00

703,00

703,00

703,00

Uniforme si echipament

20.05.01

34

50,00

50,00

0,00

50

50

50

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

8

50,00

50,00

0,00

50

50

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

522

603,00

200,00

303,00

100,00

0,00

603

603

603

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+21

20.06

29,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

70,00

70,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

29

70,00

70,00

0,00

70

70

70

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

22

40,00

10,00

20,00

10,00

0,00

40

40

40

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

1

3,00

3,00

0,00

3

3

3

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

17

60,00

60,00

0,00

60

60

60

Protecția muncii

20.14

921

1256,00

300,00

543,00

413,00

0,00

1256

1256

1256

Muniție, furnituri si armament de natura activek

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20.18

udniriDuvi aie adfnihisrrauei puDitcb tocate ta realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundatii per

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheti

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumutu

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuți

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imorumuti

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție la 31.12.2020

Buget 2021

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

Estimare buget 2022

Estimare buget 2023

Estimare buget 2024

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, ootrivît disDozitiilor leaale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.0

20.30

84,00

138,00

74,00

25,00

25,00

14,00

138,00

138,00

138,00

Reclama si publicitate

20.30.01

6

8,00

8,00

0,00

8

8

8

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

22

30,00

30,00

0,00

30

30

30

Chirii

20.30.04

2

20,00

6,00

5,00

5,00

4,00

20

20

20

Prestări serviciipentru transmiterea dre, turiloi

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului ins

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

54

80,00

30,00

20,00

20,00

10,00

80

80

80

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30

40

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 5

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5

59

229

340

100

100

100

40

340

340

340

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

59.40

229

340,00

100,00

100,00

100,00

40,00

340

340

340

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8d

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

IIILULX VII PLA11 kl-EUIUAIE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-79

-124

-124

0

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate i

85.01,01

-79

-124,00

-124,00

0,00

btu [lUNhA Ub UtZVUUAXh (COd 51+55+56+70+84)

1427,00

2527,00

2527,00

0,00

0,00

0,00

2237,00

2237,00

2237,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

ritiw v/w proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

(cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.181

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1427,00

2527,00

2527,00

0,00

0,00

0,00

2237.00

2237,00

2237,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (COd71.01

71

1427.00

2527 00

2527,00

0 00

0,00

0,00

2237 00

2237,00

2237 00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.301

71.01

1427,00

2527,00

2527,00

0,00

0,00

0,00

2237.00

2237,00

2237,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

844

1193,00

1193,00

0,00

1193

1193

1193

Mobilier, aparatură birotică și alte active corpo

71.01.03

97

0,00

Alte active fixe

71.01.30

486

1334,00

1334,00

0,00

1044

1044

1044

Stocuri (cod 71.02.01

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție la 31.12.2020

Buget 2021

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

Estimare buget 2022

Estimare buget 2023

Estimare buget 2024

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01}

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților cor

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

JirLULXVH PLAN EFECIUAIE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate i

85.01

Pentru buget 2021: Excedentul din anii precedenti de 5272 mii

lei va fi direcțional astfel: 1799 mii lei se directioneaza

finanțarea cheltuielilor de investitii, iar diferența de


pentru acoperirea golurilor temporare de casa in funcționare.

Sponsorizări din anii precedenti:246075,11 lei :

< ar

ORDONATOR TERTIAR DE CRBpfTR IT EC. IORDANESCU MARIA UU \\

3 ^n^l^i, pfețranea de X

SPITALUL \


Z MUNICIPAL o          <0

PLOIEȘTI -y, 1


DIRECTOR f WANCIAR CONTABIL

EC. MUSCAWARILENA


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA 2A zM-


LISTA PROPUNERI Cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII (EXCEDENT) pentru anul 2021

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii

Cantit ate

Valoare totala

Nota de fundamentare

1

2

3

8

ART.71.01.02 - MAȘINI, ECHIPAME

NTE SI MIJ

LOACE DE TRANSPORT

1 .Termostat încălzire seruri

3

90

Termostatele sunt necesare pentru Secția Oncologie(2 bucăți) si Compartimentul Radioterapie.

2. Aparat EKG

2

18

Sunt necesare in Ambulatoriul spitalului, la Cabinetul de medicina interna si la Cabinetul de explorări funcționale.

3. Defibrilator

1

26

Este necesar Secției Interne.

4. Pat cantar cu 4 motoare

1

30

Patul va fi utilizat in Compartimentul Radioterapie.

5.Scannervene

4

100

Aparatele sunt necesare in Secția Interne, Compartimentul Hematologie si Secția Oncologie (2 bucăți).

6.Aparat magneto-diaflux cu aplicator

1

10

Este necesar Laboratorului de Fizioterapie si Recuperare.

7.Bicicleta electrica

1

12

Este necesara Laboratorului de Fizioterapie si Recuperare, pentru kinetoterapie.         J /

8.Combina BTL cu ultrasunete incorporate

4

48

Sunt necesare Laboratorului de Fizioterapie si Recuperare.

9.Platforma mobila pentru urcare si coborâre pacienti

1

100

Este necesara la Secția Fizioterapie.

10.Platforma rabatabila internări de zi

1

50

Este necesara la Secția Fizioterapie.

11 .Cărucior automat pentru transport pacienti invalizi

1

30

Acest cărucior va fi folosit la Secția Interne.

12.Cititor automat VSH

1

15

Este necesar la Laboratorul de analize al spitalului.

13.Cantar persoane (maxim 200 kg)

1

5

Este necesar la Cabinetul medicina muncii.

14.Scaun rotativ

2

10

Sunt necesare Cabinetului de Oftalmologie al spitalului.

15.Lampa de perete cu ultraviolete

2

32

Sunt necesare in Ambulatoriul de specialitate,la Cabinetul de medicina muncii si la Cabinetul explorări funcționale.

16.Masina de gătit profesionala

4

72

Sunt necesare la Blocul alimentar.pentru prepararea hranei bolnavilor.

17.Mașina curatat cartofi 10 kg

1

12

Este necesara la Blocul alimentar.

18.Cuptor electric profesional

1

10

Este necesar la Blocul alimentar.

ART.71.01.30-ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

19.Modernizare sistem apelare la pat

140

Este necesara aceasta modernizare a sistemului de apelare la pat pentru Secția Interne,Compartimentul Hematologie si Secția Fizioterapie.

2O.Amenajare grupuri sanitare si schimbare conducte la Secția Oncologie- etaj -continuare execuție

200

Numărul de toalete existente este insuficient / pentru numărul de pacienti deservit.        /C

21.Proiectare si amenajare grupuri sanitare si incinta hota inclusiv execuție incinta hota in cadrul Secției Oncologie etaj

35

Este necesara Secției Oncologie etaj.

22.Amenajat copertine, efectuare hidroizolatie, compartimentare cu usa termopan (proiectare si execuție) Secția Fizioterapie

60

Este necesara compartimentarea Secției Fizioterapie in vederea izolării pacientilor suspecti de covid,efectuarea unei hidroizolatii, dar si amenajarea unor copertine la balcoanele existente pe fațada clădirii.

23.Reconfigurare si extindere rețea de oxigen Secția Oncologie etaj

35

Este necesara extinderea rețelei de oxigen la Secția Oncologie- etaj.

24. Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie- continuare execuție

250

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

25.Alimentare cu energie electrica container Secția Covid

9

Este necesara alimentarea cu energie electrica a containerului ce va deservi Secția Covid.

26.Amenajare compartiment

Gastroenterologie(proiectare si execuție)

80

In vederea înființării Compartimentului Gastroenterologie sunt necesare lucrări de compartimentare in vederea delimitării de Secția Interne.

27.Extindere instalație electrica Laborator analize

10

Acest obiectiv vizeaza extinderea instalației electrice de la Laboratorul de analize al spitalului la nivelul necesităților de consum.

28.Reconfigurare instalație electrica Secția Oncologie - etaj

20

Se impune reconfigurarea instalației electrice a Secției Oncologie - etaj la nivelul cerințelor actuale.

29.Amenajarea de grupuri sanitare la Compartimentul Hematologie (proiectare si execuție)

80

Grupurile sanitare existente la Compartimentul Hematologie sunt insuficiente si este necesara amenajarea unor toalete suplimentare.                              z

30.Proiectarea si execuția unei scări metalice de evacuare in caz de incendiu Ia Compartimentul Hematologie

150

Se impune execuția unei scări de evacuare^ caz de incendiu, atat pentru personalul medical, cat si pentru pacientii internati in Compartimentul Hematologie.

31.Proiectare si execuție extindere capela

60

In vederea protejării pacientilor pe timp nefavorabil este necesara extinderea capelei spitalului.

TOTAL

1799

MANAGER, Ec.lordanescu Maria MihaelaDIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL , BIROU ADMINISTRATIV - ACHIZIȚII, Ec. Musca Marilena                    Ec. Anisia Lucia

/


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


LISTA PROPUNERI

Cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL - Anul 2021

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investitii

Valoare totala

Nota de fundamentare

te-»

1

3

8

ART.71.01.02 - MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1 .Statie de oxigen de 19 mc/ora -1 buc.

380

Este necesara Secției Covid.

2.Container pentru triaj pacienti -1 buc.

20

Se va utiliza in Secția Covid.

3.Termostat pentru soluții perfuzabile -1 buc.

30

Se va folosi in Secția Covid.

4. Concentrator de oxigen 10 litri -6 buc.

93

Se vor utiliza in Secția Covid.

ART.71.01.30 - ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

5.Extindere rețea de oxigen

43

S-a efectuat in anul 2020 proiectul pentru extinderea rețelei de ,, oxigen aferenta Secției Covid, urmând ca in anul 2021 sa se realizeze faza de execuție.                                   /    .

6.Proiectare conexiune intre secție si

3

Este necesar un proiect de conexiune intre Secția Covid si |tșfia

1

--------- .....■ 7 V*

4^4^'

statia de oxigen

de oxigen.

7.Amenajare spațiu pentru amplasarea statiei de oxigen (proiectare si execuție)

65

In vederea amplasării statiei de oxigen este necesara amenajarea spațiului aferent.

8.Amenajare Secție Covid (continuare execuție)

35

Este necesara continuarea amenajării unor circuite speciale pentru Secția Covid.

9.Proiect general de amenajare a secției covid

23

Este necesar un proiect general care sa vizeze amenajarea secției covid, inclusiv scenarii de securitate la incendiu si obținerea avizelor necesare.

10.Alimentarea cu energie electrica a statiei de oxigen (proiectare si execuție)

26

Se impune alimentarea cu energie electrica a statiei de oxigen achiziționate pentru secția Covid.

11.Amenajarea de rampe si platforme betonate pentru Secția Covid

10

Rampele si platformele betonate sunt necesare pentru accesul in Secția Covid.

TOTAL

728

MANAGER, Ec-Jor^anescu^^a Mihaela ' U 4 ^,'^LUlfo m

DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL, Ec. Musca^arilenaBIROU ADMINISTRATIV - ACHIZIȚII. Ec. Anisia Lucia


Anexa nr. 3 H

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE INVESTIȚII

PROPUSE A SE REALIZA IN ANUL 2021

Sursa de finanțare :Venituri proprii

Valoarea investițiilor: 1799 mii lei din care :

Pentru dotarea cu echipamente si aparatura medicala - art.bugetar 71.01.02

-Mașini, echipamente si mijloace de transport, spitalul isi propune următoarele obiective de investitii in valoare de 670 mii lei:

 • 1 . Termostat încălzire seruri - 3 bucăți in valoare de 90 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aceste termostate sunt necesare pentru Secția Oncologie (2 bucăți) si Compartimentul Radioterapie.

 • 2 . Aparat EKG - 2 bucăți in valoare de 18 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea Ambulatoriului spitalului cu aceste aparate,la Cabinetul de medicina interna si la Cabinetul de explorări funcționale. 3.Defibrilator - 1 bucata in valoare de 26 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Acest aparat medical va fi utilizate in Secția Interne.

 • 4 .Pat cantar cu 4 motoare - 1 bucata in valoare de 30 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Acest pat va fi utilizat in Compartimentul Radioterapie.

 • 5 .Scanner vene - 4 bucăți in valoare de 100 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune folosirea acestor aparate in Secția Interne, Secția Oncologie (2 bucăți) si Compartimentul Hematologie

 • 6 .Aparat magneto - diaflux cu aplicator - 1 bucata in valoare de 10 mii lei

  Necesitate si oportunitate:

Aparatul este necesar pentru Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

 • 7 . Bicicleta electrica - 1 bucata in valoare de 12 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Bicicleta va fi utilizata pentru kinetoterapie, la Laboratorul de ' 5,

Fizioterapie si Recuperare.                                         fQ

 • 8 . Combina BTL cu ultrasunete incorporate - 4 bucăți in valoare d| 48

mii lei                                                                                 ‘

■■Se*,

Necesitate si oportunitate:

Aceste aparate se vor folosi la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

 • 9 . Platforma mobila pentru urcare si coborâre pacienti - 1 bucata in valoare de 100 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Platforma mobila va fi utilizata la Secția Fizioterapie.

 • lO .Platforma rabatabila pentru internări de zi - 1 bucata in valoare de

50 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aceasta platforma este necesara la Secția Fizioterapie.

 • ll .Carucior automat pentru transport pacienti invalizi - 1 bucata in

valoare de 30 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Acest cărucior va fi folosit Ia Secția Interne.

 • 12 .Cititor automat VSH - 1 bucata in valoare de 15 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de analize al spitalului.

 • 13 .Cantar persoane (maxim 200 kg) - 1 bucata in valoare de 5 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Cântarul este necesar la Cabinetul medicina muncii.

 • 14 .Scaun rotativ - 2 bucăți in valoare de 10 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Scaunele sunt necesare la Cabinetul de Oftalmologie al spitalului.

 • 15 .Lampa de perete cu ultraviolete - 2 bucăți in valoare de 32 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Sunt necesare pentru Cabinetul de medicina muncii si Cabinetul de explorări funcționale.

 • 16 .Masina de gătit profesionala - 4 bucăți in valoare de 72 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Mașinile de gătit profesionale sunt necesare la Blocul alimentar, pentru prepararea hranei bolnavilor.

 • 17 .Masina de curatat cartofi (10 kg) - 1 bucata in valoare de 12 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Este necesara la Blocul alimentar.

 • 18 .Cuptor electric profesional - 1 bucata in valoare de 10 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Este necesar la Blocul alimentar.

La artbugetar 71.01.30 - Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) , spitalul isi propune realizarea următoarelor obiective de investitii in valoare de 1129 mii lei:

 • l .Modernizare sistem apelare Ia pat - in valoare de 140 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Este necesara aceasta modernizare a sistemului de apelare la pat pentru Secția Interne, Compartimentul Hematologie si Secția Fizioterapie.

 • 2 .Amenajare grupuri sanitare si schimbare conducte la Secția Oncologie - etaj - continuare execuție - in valoare de 200 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Numărul de toalete de care dispune secția este insuficient pentru numărul de pacienti deservit.

 • 3 .Proiectare si amenajare grupuri sanitare si incinta hota inclusiv execuție incinta hota Ia Secția Oncologie etaj - in valoare de 35 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aceasta lucrare de investiție este necesara Secției Oncologie etaj.

 • 4 .Amenajat copertine, efectuare hidroizolatie, compartimentare cu usa termopan (proiectare si execuție) la Secția Fizioterapie - in valoare de 60 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Este necesara compartimentarea Secției Fizioterapie in vederea izolării pacientilor suspecti de covid, efectuarea unei hidroizolatii,dar si amenajarea unor copertine la balcoanele existente pe fațada clădirii.

 • 5 .Reconfigurare si extindere rețea de oxigen - in valoare de 35 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Este necesara extinderea rețelei de oxigen la Secția Oncologie etaj.

 • 6 . Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie - continuare execuție - in valoare de 250 mii lei

Necesitate si oportunitate:

. .. T

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara               ''

amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor matele ' utilizate de acesta.                                                               «           •

 • 7 .Alimentare cu energie electrica container Secția Covid - in valoare de 9 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Este necesara alimentarea cu energie electrica a containerului pentru Secția Covid.

 • 8 .Amenajare Compartiment Gastroenterologie (proiectare si execuție) - in

valoare de 80 mii lei

Necesitate si oportunitate:

In vederea infiintarii Compartimentului Gastroenterologie sunt necesare lucrări de compartimentare, in vederea delimitării de Secția Interne.

 • 9 .Extindere instalație electrica Laborator analize - in valoare de 10 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Acest obiectiv de investitii vizeaza extinderea instalației electrice de la

Laboratorul de analize al spitalului la nivelul necesităților de consum.

 • lO .Reconfigurare instalație electrica Secția Oncologie - etaj - in valoare de

20 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune reconfigurarea instalației electrice a Secției Oncologie - etaj la nivelul cerințelor actuale.

ll.Amenajarea de grupuri sanitare Ia Compartimentul Hematologie

(proiectare si execuție) - in valoare de 80 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Grupurile sanitare existente la Compartimentul Hematologie sunt insuficiente si este necesara amenajarea unor toalete suplimentare.

ll.Proiectarea si execuția unei scări metalice de evacuare in caz de incendiu la Compartimentul Hematologie - in valoare de 150 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune execuția unei scări de evacuare in caz de incendiu, atat a personalului medical, cat si a pacientilor internați la Compartimentul Hematologie.

13.Proiectare si execuție extindere capela - in valoare de 60 mii lei ; c            i© ~

/*'*•/

Necesitate si oportunitate:

X.^

In vederea protejării pacientilor pe timp nefavorabil este necesara extinderea capelei spitalului.

Sursa de finanțare: Subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii - valoarea totala a investițiilor este de 728 mii lei si se defalca astfel:

La artbugetar 71.01.02 - Mașini,echipamente si mijloace de transport -se vor achiziționa următoarele echipamente medicale in valoare de 523 mii lei:

 • l .Statie de oxigen de 19 mc/ora - 1 bucata in valoare de 380 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune dotarea Secției Covid cu aceasta statie de oxigen.

 • 2 .Container pentru triaj pacienti - 1 bucata in valoare de 20 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Este necesar in vederea trierii pacientilor in Secția Covid.

 • 3 .Termostat pentru soluții perfuzabile - 1 bucata in valoare de 30 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Termostatul se va folosi in Secția Covid.

 • 4 .Concentrator de oxigen (10 litri) - 6 bucăți in valoare de 93 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Aceste echipamente medicale se vor utiliza in Secția Covid.

La artbugetar 71.01.30 - Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) se

are in vedere realizarea următoarelor obiective de investiții in valoare de 205 mii lei:

 • l .Extindere rețea de oxigen - in valoare de 43 mii lei

Necesitate si oportunitate:

In anul 2020 s-a realizat proiectul pentru extinderea rețelei de oxigen aferenta Secției Covid urmând ca in anul 2021 sa se realizeze faza de execuție.

 • 2 .Proiectare conexiune intre secția Covid si statia de oxigen - in valoare de 3 mii lei

■ •

Necesitate si oportunitate:

Este necesara Secției Covid.

 • 3. Amenajare spațiu pentru amplasarea statiei de oxigen (proiectare si execuție) - in valoare de 65 mii lei

Necesitate si oportunitate:

In vederea amplasării statiei de oxigen este necesara amenajarea spațiului aferent.

 • 4. Amenajare Secție Covid (continuare execuție) - in valoare de 35 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Este necesara continuarea amenajării unor circuite speciale pentru Secția Covid.

 • 5. Proiect general de amenajare Secție Covid - in valoare de 23 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Este necesar un proiect general care sa vizeze amenajarea Secției Covid , inclusiv scenarii de securitate la incendiu si obținerea avizelor necesare.

 • 6. Alimentarea cu energie electrica a statiei de oxigen (proiectare si execuție) - in valoare de 26 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Se impune alimentarea cu energie electrica a statiei de oxigen ce urmeaza a se achiziționa pentru Secția Covid.

 • 7. Amenajarea de rampe si platforme betonate pentru Secția Covid - in

valoare de 10 mii lei

Necesitate si oportunitate:

Rampele si platformele betonate sunt necesare pentru a facilita accesul in Secția Covid.

ON/


Manager, Ec.Ibtdanescu Maria Mihaela O SPITALUL r A I MUNICIPAL PLOIEȘTI

Director financiar - contabil, Ec.Muscțj Marilena